Naslovnica / Napovedi in obvestila / Razpis za podelitev priznanj v športu za leto 2015

Razpis za podelitev priznanj v športu za leto 2015

Občina Kamnik razpisuje Razpis za podelitev priznanj v športu za leto 2015. Rok za oddajo predlogov je do peteka, 15. 1. 2016, do 12. ure.

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ V ŠPORTU ZA LETO 2015

 

 1. Naročnik razpisa:

Naročnik razpisa je Občina Kamnik.

 

 1. Predmet razpisa:

Razpisana so naslednja priznana v športu:

 

 • ZA DOLGOLETNO DELO V ŠPORTU

o bronasto priznanje,

o srebrno priznanje,

o zlata plaketa.

 

 • ZA ŠPORTNE DOSEŽKE:

športni dosežki otrok in mladine v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (ŠŠT):

 • dečki in deklice do 15 let – enotna kategorija
 • dečki/deklice – ekipno
 • mladinci in mladinke do 19 let – enotna kategorija
 • mladinci/mladinke – ekipno

 

športni dosežki otrok, mladine in odraslih v športnih društvih:

 • dečki in deklice do 15 let – enotna kategorija
 • dečki/deklice – ekipno
 • kadeti in kadetinje do 17 let – enotna kategorija
 • kadeti/kadetinje – ekipno
 • mladinci in mladinke do 19 let – enotna kategorija
 • mladinci/mladinke – ekipno
 • člani in članice nad 20 let – enotna kategorija
 • člani/članice – ekipno
 • veterani in veteranke nad 45 let – enotna kategorija

 

športni dosežki otrok, mladine in odraslih s posebnimi potrebami (športniki invalidi):

 • dečki in deklice do 15 let – enotna kategorija
 • dečki/deklice – ekipno
 • mladinci in mladinke do 19 let – enotna kategorija
 • mladinci/mladinke – ekipno
 • člani in članice nad 20 let – enotna kategorija
 • člani/članice – ekipno.

Proračunska sredstva za izvedbo razpisa in podelitev priznanj bodo zagotovljena v skladu s sprejetim proračunom občine Kamnik za leto 2016.

 

 1. Merila za dodelitev priznanj:

Merila za podelitev priznanj v športu podrobno opredeljuje Pravilnik o podeljevanju priznanj v športu v občini Kamnik.

 

Prejemnike priznanj v športu lahko predlagajo: izvajalci Letnega programa športa v občini Kamnik, športna društva in zveze društev, ki so registrirani po Zakonu o društvih, zavodi s področja VIZ in občani občine Kamnik.

 

Za priznanja za delo v športu so lahko predlagani športni delavci in/ali trenerji, ki so se v športnih organizacijah s sedežem v občini Kamnik dokazali z dolgoletnim strokovnim in/ali požrtvovalnim delom in sicer:

 • za bronasto priznanje z delom nad 15 let – podelijo se največ tri (3) priznanja
 • za srebrno priznanje z delom nad 30 let– podelijo se največ tri (3) priznanja
 • za zlato plaketo za življenjsko delo z delom nad 50 let ali z izjemnim športnim rezultatom – podeli

se največ eno (1) priznanje.

Za priznanja za športne dosežke so lahko predlagani športniki in športnice, ki so v letu 2015 dosegli vidne športne rezultate oziroma dosežke. Za vidnejši športni rezultat šteje uvrstitev do najmanj tretjega (3.) mesta na uradnem državnem prvenstvu NPŠZ. Vidnejši športni dosežek je dosežek, ki športnika ali športnico po merilih OKS-ZŠZ uvrščajo v enega od razredov kategorizacije.

V individualnih športnih kategorijah se podeli največ po šest (6) priznanj, v kategorijah ekip pa največ po dve (2) priznanji.

Predlagatelji lahko za posamezno razpisano priznanje (kategorijo) predlagajo največ dva kandidata.

 

V vseh kategorijah »ekipno« se štejejo oz. se bodo upoštevali le rezultati ekipnih športov.

 

 1. Razpisni rok:

Rok za prijavo je do vključno petek, 15. 1. 2016 do 12. ure.

 

 1. Način dostave predlogov

Prijave kandidatov za priznanja v športu za leto 2015 mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.

Vlogo je potrebno poslati na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik v zaprtih ovojnicah s svojim polnim naslovom in s pripisom »Razpis: PRIZNANJA V ŠPORTU 2015 – NE ODPIRAJ«. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila poslana zadnji dan roka za prijavo po pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure osebno oddana na vložišču Občine Kamnik.

 

 1. Navedba oseb, pooblaščenih za dajanje informacij:

Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati na Občini Kamnik in Zavodu za turizem in šport v občini Kamnik.

Kontaktna oseba: Katja Vegel, telefon:01/8318-142, Franci Kramar: 01/8318-252.

 

 1. Informacija o razpisni dokumentaciji:

Prijavni obrazci so na voljo na spletni strani: www.kamnik.si.

 

 1. Obravnava vlog:

Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju.

Pravočasno prispele in popolne vloge bodo obdelane na osnovi Pravilnika o podeljevanju priznanj v športu v občini Kamnik. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev, določenih v besedilu razpisa in na prijavnih obrazcih, bodo zavrnjene.

 

Izbrani kandidati za priznanja v športu in njihovi predlagatelji bodo osebno povabljeni na svečano podelitev priznanj v športu v občini Kamnik za leto 2015.