Naslovnica / NOVICE / Skrivnosti občinskega samostana v Mekinjah

Skrivnosti občinskega samostana v Mekinjah

Od podpisa darilne pogodbe s katero so Uršulinke Občine Kamnik podarile samostan v Mekinjah je minilo že več kot leto dni, samostanski prostori še vedno samevajo, dogajanje glede prihodnje usode samostana pa je precej netransparentno in zavito v nenavadno in nerazumljivo tančico skrivnosti.

Vprašanja kakšne vsebine oz. kdo bo v prihodnje naseljeval samostanske prostore se med prebivalci kamniške občine pojavljajo že kar nekaj časa, Občina Kamnik pa zaenkrat še ni postregla s konkretnimi odgovori.

Občina je izbrala partnerje

Izrez iz zaslonskega posnetka Tednika Občine Kamnik (16. 10. 2017) Vir: www.kamnik.si

Spričo tega je našo pozornost pritegnil zapis, ki ga je Občina Kamnik, v Tedniku Občine Kamnik, na svoji spletni strani objavila 16. 10. 2017, v katerem je bilo zapisano: »Občina Kamnik je v sodelovanju partnerjema Zavodom Vezal in Noah Charney s.p.zasnovala predlog projekta »Revitalizacija Samostana Mekinje kot orodje za oživitev opuščenega objekta kulturne dediščine in krepitev zmogljivosti prebivalcev urbanih območij« ter ga za pridobitev nepovratnih sredstev za njegovo izvedbo prijavila na »Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2017 za sklad ESRR«,  ki ga je 4. 9. 2017 objavil Razvojni center Srca Slovenije d.o.o..

 Projekt revitalizacije samostana Mekinje rešuje problematiko neizkoriščenih prostorskih kapacitet omenjenega objekta, hkrati pa z naborom kakovostnih, lokalni socialni problematiki prilagojenih vsebin, ki jih v tem prostoru primanjkuje, vzpostavlja prostor neformalnega druženja prebivalstva, namenjen izobraževanju, spodbujanju ustvarjalnosti, opolnomočenju zlasti ranljivih ciljnih skupin z znanjem in veščinami za kvalitetno življenje in socialno vključitev v okolje, medgeneracijskemu povezovanju, osebnostni rasti in krepitvi pripadnosti lokalnemu okolju. Revitalizacija samostana Mekinje vključuje preureditev dela pritličja samostanskega objekta, ki je od leta 1998  s posebnim aktom razglašen za kulturni spomenik, ter oblikovanje in izvedbo izobraževalnih in kulturnih vsebin – aktivnosti, namenjenih razvoju lokalnega prebivalstva.«

Tednik Občine Kamnik z dne 16. 10. 2017 je iz neznanega razloga skrivnostno izginil iz arhiva občinske spletne strani. ** – Vir: www.kamnik.si

Iz zapisanega je bilo – Tednik Občine Kamnik, ki je bil 16. 10 2017 objavljen na občinski spletni strani, je namreč po našem dopisovanju iz neznanega razloga skrivnostno izginil celo iz arhiva občinske spletne strani ** – moč razbrati, da se v zvezi s samostanom vendarle nekaj dogaja, obenem pa je bil omenjen zapis kar precej presenetljiv, saj v zadnjem letu ni bilo nikjer moč zaslediti, da bi Občina Kamnik objavila kako javen poziv za zbiranje programskih predlogov, iskanje partnerjev in podobno, zato smo, v želji, da projekt in postopke povezane z njimi, na Občino Kamnik naslovili vprašanje v katerem smo zaprosili za kopijo predloga projekta »Revitalizacija Samostana Mekinje kot orodje za oživitev opuščenega objekta kulturne dediščine in krepitev zmogljivosti prebivalcev urbanih območij« in pojasnilo, kdaj ter na kakšen način oz. po kakšnem postopku je Občina Kamnik izbirala in izbrala partnerske izvajalce.

Dobršen del samostana v Mekinjah bo potrebno temeljito obnoviti.

Leporečni odgovori, ki ne povedo ničesar

Kopije projekta, z obrazložitvijo, da gre za avtorsko delo, nam z Občine Kamnik niso želeli posredovani, v odgovoru pa so zapisali:

Odgovor Občine Kamnik*: »Spoštovani, glede na vaše e-sporočilo, ki ste ga naslovili na Občino Kamnik v zvezi s pridobitvijo nekaterih pojasnil glede prijavljenega projekta »Revitalizacija Samostana Mekinje kot orodje za oživitev opuščenega objekta kulturne dediščine in krepitev zmogljivosti prebivalcev urbanih območij (akronim PREOBRAZBA)«, vam v nadaljevanju posredujemo relevanten odgovor.

Upoštevaje dejstvo, da gre za prijavo na razpis, o katerem pristojni organ za odločanje še ni sprejel odločitve, prijavljeni projekt pa sočasno sodi v kategorijo avtorskega dela, ki je nastal ob angažiranju obeh sodelujočih partnerjev, vam seveda slednjega v skladu z določili predpisov s področja varstva pravic intelektualne lastnine ne moremo posredovati.

V primeru, da boste pri vašem novinarskem delu uporabili navedbe iz odgovora, ki ga je pripravila za področje razvoja pristojna občinska strokovna služba, je vsekakor potrebno navesti vir uporabljenih podatkov.

Odgovor strokovne službe se glasi:

»Revitalizacija Samostana Mekinje kot orodje za oživitev opuščenega objekta kulturne dediščine in krepitev zmogljivosti prebivalcev urbanih območij (akronim PREOBRAZBA)« je projekt, ki ga je Občina Kamnik prijavila na 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2017 za Evropski sklad za regionalni razvoj. Vsebina je dosegljiva na povezavi:

http://las-srceslovenije.si/wp-content/uploads/2017/09/ESRR_1._Javni_poziv_LAS_2017_v1.0.pdf .

Namen omenjenega javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2017 in sofinanciranje njihovih stroškov. Sredstva za sofinanciranje projektov je Lokalni akcijski skupini Srce Slovenije dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).

Projekt PREOBRAZBA zasleduje cilje ESRR in prispeva h kazalnikom in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji, ki so podrobno opredeljeni v razpisni dokumentaciji zgoraj navedenega javnega poziva. Poleg reševanja problematike neizkoriščenih prostorskih kapacitet v lokalni skupnosti projekt zagotavlja nabor kakovostnih, lokalni socialni problematiki prilagojenih vsebin, ki jih v tem prostoru primanjkuje in ki bodo, v primeru odobritve nepovratnih sredstev za njihovo sofinanciranje, poskrbele za opolnomočenje različnih ciljnih skupin občanov in dvig kakovosti življenja v lokalni skupnosti.

Projekt je avtorsko delo in predstavlja rezultat skrbnega načrtovanja vseh projektnih partnerjev, načrtovane aktivnosti, namenjene razvoju lokalnega prebivalstva, se premišljeno dopolnjujejo in izhajajo iz dolgoletnega proučevanja potreb vključenih ciljnih skupin in dolgoletnih izkušenj projektnih partnerjev, ki bodo na osnovi najsodobnejših strokovnih podlag poskrbeli za njihovo izvedbo.  Projekt vpeljuje novo ponudbo na območju, gradi na inovativnih pristopih ter spodbuja inovativnost v lokalnem okolju.

Izbor projektnih partnerjev je bil opravljen v skladu z merili javnega poziva za izbor operacij, ki  temeljijo na naslednjih načelih: prispevek k doseganju ciljev Strategije lokalnega razvoja, prispevek k doseganju horizontalnih ciljev Unije, okoljska trajnost, socialna vzdržnost, ekonomska trajnost (ki vključuje sposobnost sofinanciranja projektnih aktivnosti in izvajanja omenjenih vsebin tudi po koncu projekta), vključenost partnerjev in vpliv na območje LAS.

Vključena projektna partnerja v celoti izpolnjujeta omenjena merila, z bogatimi, tudi mednarodnimi referencami, razvejano partnersko mrežo in raznovrstnostjo svojih projektov pa jih celo presegata. Hkrati si Občina Kamnik kot zastopnica javnega interesa in ključna nosilka lokalnega razvoja ter oba partnerja kot pomembna deležnika območja delijo prepričanje, da ima omenjeno območje, vključno z neizkoriščenim samostanskim kompleksom in z njegovimi prebivalci ogromen potencial, ki žal še ni izkoriščen v zadostni meri.

 Preplet izobraževanja v skupnosti z individualnim svetovanjem, ki ga zagotavlja partner – Zavod Vezal, je unikat ne le v lokalni skupnosti, temveč tudi v širšem regionalnem in nacionalnem prostoru. Njegova metoda dela z uporabniki/obiskovalci delavnic, ki uvaja proces neformalnega učenja v lokalni skupnosti, ki je podprt z izmenjavo osebnih izkušenj, prispeva h krepitvi lastne moči in k povezovanju ljudi v lokalni skupnosti.

Partner Noah Charney s.p. bo s svojim strogo ameriškim didaktičnim pristopom in unikatnimi vsebinami, ki bodo podane s strani govorca ameriškega rodu, udeležencem projektnih aktivnosti tekom osvajanja različnih veščin omogočil vpogled v globalno interpretacijo družbenih pojavov. Gre za sodoben, v slovenskem prostoru redko uporabljen pristop, na zahodu znan kot odlično sredstvo za krepitev samozavesti, izboljšanje samopodobe in premagovanje strahov pri realizaciji idej.

Projekt načrtuje 2 fazi, ki bosta skupaj trajali 25 mesecev, in sicer med 1. 2. 2018 in 29. 2. 2020, morebitno odobritev pa pričakujemo predvidoma v začetku prihodnjega leta.«

Dodatna pojasnila

Obsežen odgovor Občine Kamnik, ki bi ga bržkone lahko uvrstili v literarno zvrst slepomišnega birokratskega leporečja, žal ni postregel s konkretnimi informacijami, ki smo jih zahtevali, zato smo Občino Kamnik pozvali k dopolnitvi informacije s konkretnimi podatki, in sicer: Kdaj, kje in pod kakšnimi pogoji je Občina Kamnik, kot lastnica nekdanjega samostana v Mekinjah, objavila javni poziv oz. povabilo organizacijam in posameznikom z območja Občine Kamnik za predložitev programov in projektov, ki se, v povezavi z Javnim pozivom za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja…, nanašajo konkretno na objekte in prostore nekdanjega samostana.

Odgovor Občine Kamnik*: »Spoštovani, na vaše zadnje sporočilo vam posredujemo dopolnjen odgovor občinske strokovne službe, pristojne za predmetno področje dela. Kot je razvidno iz dopolnjenega odgovora, je bil v prijavljenem projektu izbor obeh sodelujočih partnerjev v domeni vodilnega partnerja – to je Občine Kamnik.

Dopolnjen odgovor občinske strokovne službe:

Operacija PREOBRAZBA je bila izoblikovana skladno z namenom Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2017 za sklad ESRR, to je oblikovanje in izvedba vsebin, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2017 in sofinanciranje njihovih stroškov. Omenjeni javni poziv predvideva finančno podporo tako operacijam, ki jih upravičenci prijavijo in izvajajo samostojno, kot tudi operacijam, ki se izvajajo v obliki partnerstev, pri čemer je oblikovanje konzorcija v celoti prepuščeno vodilnemu partnerju.

Občina Kamnik je, glede na zahteve zgoraj navedenega javnega poziva ter v želji, da z različnimi projekti oživlja opuščene oziroma premalo izkoriščene lokalne urbane prostore s kulturno-izobraževalnimi aktivnostmi, ki bodo nagovarjale širok krog občanov ter prebivalcev bližnjih občin sklenila, da v revitalizacijo dela samostanskega kompleksa pritegne (vsebinska) partnerja. Po opravljenih razgovorih z nekaterimi lokalnimi deležniki, ponudniki kvalitetnih kulturno-izobraževalnih vsebin ter vsebin za osebnostno rast, je Občina Kamnik oblikovala predlagani konzorcij. Slednji ima potrebne kadrovske kompetence in sposobnost sofinanciranja ter zalaganja sredstev za izvedbo predlaganih vsebin, zlasti pa dovolj širok nabor raznovrstnih aktivnosti, ki bodo celovito poskrbele za informiranje, opolnomočenje, podporno okolje, druženje in socialno vključitev večjega števila ranljivih ciljnih skupin (mladi, ženske, brezposelni, invalidi, starejši) ter ostalega lokalnega prebivalstva, s čimer zagotavlja visoke kazalnike projektnih rezultatov, ki so nujno potrebni za odobritev operacije.

Omenjeno partnerstvo lokalne samouprave ter strokovnjakov za psihoterapevtsko delo ter izobraževalno in kulturno dejavnost pri pripravi in, v primeru odobritve, tudi izvajanju operacije, bo okrepilo razumevanje različnih delovnih pristopov ter izoblikovalo pogoje  za trajen razvoj  novih kompetenc in partnerskih mrež v lokalni skupnosti.«

Vrata občinskega samostana v Mekinjah so po letu dni še vedno zaklenjena.

S kom vse so bili opravljeni razgovori?

Ker tudi iz novega odgovora ni bilo moč razbrati načina postopka izbire partnerjev, smo Občino Kamnik še enkrat pozvali, da posredovane informacije dopolni s celovitimi podatki o izbiro oz. “pritegitvo” partnerjev ter v izogib morebitnim dvomom o netransparentnosti postopkov, navede še s katerimi (poimensko) in kdaj (datumsko) “lokalnimi deležniki” so na Občini Kamnik opravili  razgovore. Obenem smo zaprosili še, da pojasnilo na podlagi kakšnih kriterijev in strokovnih podlag ter kakšne programskih in nenazadnje tudi zakonskih podlag je bil izbor opravljen ter kakšna sredstva (po posameznih postavkah) so bila v ta namen porabljena, z Občine Kamnik so na našo ponovno zahtevo po konkretnih podatkih, posredovali odgovor s sledečo vsebino:

Odgovor Občine Kamnik *:  »Spoštovani, v nadaljevanju vam glede na dodatno zastavljena vprašanja pošiljamo odgovor, ki ga je pripravila občinska strokovna služba. Ocenjujemo, da smo s spodaj navedenim dodatnim pojasnilom v celoti izpolnili obveznosti, kot jih organom nalagajo veljavni predpisi s področja odnosov z javnostmi.

»Sporočamo vam, da smo preučili vsebino vašega zadnjega sporočila, prejetega po e-pošti dne, 24. 10. 2017, v zvezi s predmetnim projektom. Menimo, da smo na vaša novinarska vprašanja, nanašajoča se na zastavljeni projekt »Revitalizacija Mekinjskega samostana …«, odgovorili celostno in korektno. Vaša zadnje navedena zahteva za posredovanje podrobnejših pojasnil, vezanih na postopkovna pravila, pa po našem mnenju presega obveznosti iz naslova določil Zakona o medijih in sodi v okvir dela nadzornih institucij, ki so v skladu z veljavnimi predpisi pristojne za izvajanje nadzora nad zakonitostjo dela občinske uprave.

Kar se tiče izvajanja postopkov v zvezi z izbiro partnerjev in zatem z izvedbo projekta, v kolikor bo seveda slednji tudi odobren, je potrebno izrecno opomniti, da veljajo določila predpisov, nanašajočih se na poslovanje Evropskega sklada za regionalni razvoj. Seznanitev s slednjimi je mogoča na povezavah http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/kljucni-dokumenti, http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/evropska_kohezijska_politika/ekp_2014_2020/strateski_in_izvedbeni_dokumenti/

Ker v svojem zadnjem sporočilu zastavljate tudi vprašanje glede dosedanje porabe javnih sredstev za navedeni namen, vam sporočamo, da sodijo vse dosedanje aktivnosti v zvezi s pripravo in prijavo omenjenega projekta v okvir proračunske postavke 8218, za katero je za leto 2017 predviden obseg sredstev v višini 60.000 evrov. V slednjo so torej zajeti vsi projekti za tekoče proračunsko leto. Iz pregleda porabe sredstev, nanašajočih se na dosedanje aktivnosti na tem projektu, pa je razvidno, da je bilo za ta namen porabljenih 1.123,51 evrov. V vsebinskem smislu se stroški nanašajo na obdelavo podatkov, potrebnih za določitev investicijske namere in njenih ciljev v obliki funkcionalnih zahtev, ki jih bo morala naložba izpolnjevati (analiza stroškov in koristi, skupaj s predstavitvijo tistih stroškov in koristi, ki jih ni mogoče izraziti v denarnih enotah in/ali, analiza stroškovne učinkovitosti za posamezne variante s predstavitvijo optimalne variante, utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta…), skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016).«

Občinska spovedna molčečnost

Glede na to, da nam z Občine Kamnik na zastavljena vprašanja niso posredovali konkretnih odgovorov, za katere menimo, da bi bržkone zanimali tudi številne občane, da ne rečemo davkoplačevalce, predvsem tiste, ki jih skrbi, da bo mekinjski samostan postal še ena izmed občinskih vreč brez dna, bi lahko sklepali, da so se na Občini Kamnik zatekli k nekakšni spovedni molčečnosti, saj so kljub nepopolnim ter pretežno leporečnim odgovorom, ki ne podajajo konkretno zahtevanih informacij, mnenja, da so “v celoti izpolnili obveznosti, kot jih organom nalagajo veljavni predpisi s področja odnosov z javnostmi” ter da naša vprašanja “presegajo obveznosti iz naslova določil Zakona o medijih in sodijo v okvir dela nadzornih institucij”.

Mnenje o tovrstnem podajanju informacij in netransparentnosti postopkov, ki so v Občini Kamnik očitno postali že nekakšna običajna (arogantna) praksa občinskih oblasti, pa naj si vsak bralec ustvari sam.

* V izogib morebitnim nejasnostim so vsi odgovori Občine Kamnik objavljeni v celoti, kot smo jih prejeli.
** Po objavi prispevka nas je Janja Zorman Macura, predstavnica za stike z mediji Občine Kamnik, obvestila, da je do “izginotja” Tednika Občine Kamnik z dne 16. 10. 2017, prišlo zaradi tehnične motnje.