Naslovnica / NOVICE / Sporna odločitev: Občina Kamnik namerava brez razpisa za 10 let podaljšati koncesijo za opravljanje javne službe pomoči družini na domu

Sporna odločitev: Občina Kamnik namerava brez razpisa za 10 let podaljšati koncesijo za opravljanje javne službe pomoči družini na domu

Občina Kamnik namerava brez razpisa še za 10 let podaljšati koncesijo za opravljanje javne službe pomoči družini na domu, ki jo kot koncesionar na območju občine opravlja Zavod Pristan, s čemer domala onemogoča razvoj izvajanja tovrstnih storitev v domači občini, hkrati pa domače izvajalce postavlja v neenakopraven položaj.

Povsem po naključju smo izvedeli, da namerava Občina Kamnik, brez poprejšnje objave javnega razpisa Zavodu za socialno oskrbo Pristan, še za 10 let podaljšati koncesijo za opravljanje javne službe pomoči na domu na območju občine Kamnik.

Gre za možnost, ki je sicer zakonita, vendar vseeno precej nenavadna, saj potencialnim domačim oz. kamniškim izvajalcem tovrstnih storitev, še za 10 let domala onemogoča razvoj tovrstne dejavnosti, čeprav interes za to obstaja.

Spričo tega smo na Občino Kamnik v zvezi s tem naslovili nekaj vprašanj ter prejeli naslednji odgovor:

»Občina Kamnik je Zavodu za socialno oskrbo Pristan podelila koncesijo za opravljanje javne službe pomoč družini na domu na območju občine Kamnik z odločbo št. 014-0005/07-4/3 z dne, 14. 1. 2008, in sicer za obdobje 10 let, skladno s Pravilnikom o koncesijah na področju socialnega varstva.

44.člen Zakona o socialnem varstvu, 15. člen Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva in 15. člen Odloka o pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za opravljanje pomoči na domu določajo možnost podaljšanja koncesije, vendar največ še za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba in pod pogoji določenimi v tem pravilniku in koncesijski pogodbi.

Koncesija se tako lahko podaljša na predlog koncesionarja, ki ga mora vložiti najmanj eno leto pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena. Zavod za socialno oskrbo Pristan, Goriška cesta 27, 5271 Vipava, je predlog za podaljšanje koncesijskega razmerja za obdobje 10 let na Občino Kamnik podal dne, 7. 2. 2017, skladno s 6. členom koncesijske pogodbe.

Koncedent (Občina) koncesijo podaljša z odločbo, v kateri se določi čas podaljšanja koncesije, v kolikor je to predvideno v koncesijski pogodbi in, če se ugotovi, da na območju izvajanja storitve še obstajajo potrebe po storitvi in jih koncesionar pod pogoji, ki jih določa zakonodaja, lahko še naprej zagotavlja. Koncedent in koncesionar o podaljšanju koncesije skleneta aneks h koncesijski pogodbi.«

Skladno z navedeno zakonodajo, bo Občina Kamnik pristopila k podaljšanju koncesije za Zavod Pristan.”

Ker Občina Kamnik v svojem odgovoru ni pojasnila razlogov za podaljšanje koncesije, četudi je na delo Zavoda Pristan moč občasno slišati tudi pritožbe (predvsem zaradi čakanja), smo Občino Kamnik zaprosili še za podrobnejšo pojasnilo, ki se glasi:

»Občina Kamnik v devetih letih, od kar ima podpisano koncesijsko pogodbo z omenjenim koncesionarjem, ni prejela niti ene pisne pritožbe uporabnikov glede nudenja storitev, prav tako tudi sicer s koncesionarjem dobro sodelujemo (je odziven, kooperativen), kar je vse razlog za odločitev, da se koncesija podaljša za obdobje 10 let.

Občasno je res prihajalo do čakalnih vrst pri nudenju pomoči občanom, ki so storitev nujno potrebovali, kar pa se rešuje z dodatnimi zaposlitvami oskrbovalk.

Skratka, koncesionar ima že ves čas trajanja koncesijske pogodbe korekten odnos do uporabnikov in koncedenta, zato ni nobenega razloga, da se mu koncesijsko razmerje ne bi podaljšalo.«

Kot smo seznanjeni, naj bi bilo stanje na terenu vsaj nekoliko drugačno, kot v svojem odgovoru oz. pojasnilu navaja Občina Kamnik, saj so kamniške socialne oskrbovalke spričo obstoječih razmer prisiljene delati pod bistveno slabšimi finančnimi pogoji in so v primerjavi z Zavodom Pristan povsem nekonkurenčne, četudi, domala na črno, zaradi potreb občanov delajo tudi zvečer in ob nedeljah, zaradi česar si, bržkone iz povsem razumljivih razlogov, ne upajo javno spregovoriti.

Odločitev občine, da brez razpisa podaljša koncesijo obstoječemu koncesionarju s sedežem v Vipavi, s tem namreč domačim izvajalcem na nek način še za nadaljnjih 10 let onemogoča opravljanje dejavnosti v domačem kraju oz. jim sploh ne daje možnosti enakopravnega nastopa na trgu, čeprav bi to lahko vplivalo tudi na znižanje cene ter izboljšanja kvalitete tovrstnih storitev, predvsem v  smislu zmanjšanja čakanja, Občini Kamnik pa bržkone prihranilo tudi kar nekaj denarja.

V letih med 2008 in 2017 je Občina Kamnik Zavodu Pristan za izvajanje storitev namreč izplačala več kot milijon evrov oz. kot kaže aplikacija ERAR – 1.080.421,06 EUR.  Zato najbrž ne bi bilo prav nič narobe, če bi se ta denar obrnil v domači občini, kar pa, vsaj sodeč po odločitvi Občine Kamnik, očitno ni v občinskem interesu, ali pa, iz neznanih razlogov, vsaj v interesu posameznikov, ki o tem lahko odločajo.

V letih med 2008 in 2017 je Občina Kamnik Zavodu Pristan iz Vipave za izvajanje storitev izplačala 1.080.421,06 EUR. Z odločitvijo, da brez razpisa koncesijo podaljša še za 10 let, pa onemogoča možnost, da bi denar ostal v domači občini.

Za komentar smo zaprosili Igorja Podbrežnika, direktorja kamniškega Zavoda Lokvanj, ki je registrirano za izvajanje tovrstnih dejavnosti in bi bilo za prijavo na morebitni razpis zagotovo tudi zainteresirano.

V odgovoru, ki smo ga prejeli, je direktor Zavoda Lokvanj zapisal:

»Odločitev občine, ki je po zakonu zadolžena izvajati socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba, ne želimo komentirati, saj ne poznamo notranjih informacij za takšno odločitev (podaljšaje kar za nadaljnjih 10 let). Nas pa njihova pravniško suhoparna obrazložitev ne prepriča.

V obrazložitvi manjka poglobljena analiza realnih potreb v naslednjem desetletju, ki postajo zaradi demografskih gibanj vse bolj prisotne tudi v kamniški občini.

Pogrešamo tudi zavedanje, da je pomoč družini na domu kot socialna oskrba tista socialnovarstvena storitev, ki omogoča starejšim, da ostajajo v krogu svojih najbližjih tudi po tem, ko sami zaradi onemoglosti ali bolezni ne morejo poskrbeti za vse svoje osebne potrebe. Ali še drugače, da njegovi najbližji čim dlje, ob pomoči usposobljenih socialnih oskrbovalcev, lahko poskrbijo za svoje starejše člane. Kar je sodobna dokritna v socialni oskrbi starejših.

Pričakovali bi, da občina demonopolizira trg te socialnovarstvene storitve in razširi koncesijo še na druge kamniške izvajalce, ki imajo dovoljenje z delo in so vpisani v register izvajalcev teh storitev, ki ga vodi MDDSZ.

Da občina to stori, ne potrebuje dodatnih sredstev (dolgoročno jih bo potrebovala zaradi demografskih trendov), pač pa samo omeji participacijo obračunske ure na 50 %, kar je zakonskih minimum, ki se ga držijo v večini slovenskih občin. 

Sedaj je čas, da  občina to tudi naredi, ker bo to v korist nam občanom, ki bomo čez deset let morda to storitev že potrebovali.«

Odločitev Občine Kamnik, da obstoječemu koncesionarju brez razpisa podaljša koncesijo še za 10 let, sicer ni v navskrižju z zakonom, ki to možnost dopušča, zagotovo pa je, še posebej, če vzamemo v ozir interese in potrebe prebivalcev občine Kamnik,  vsaj moralno in etično vprašljiva, če ne že kar politikantsko nespodobna.