Naslovnica / POUDARJENO / Svetniško vprašanje: Kako in kolikokrat je občinska uprava ukrepala glede območja nekdanje smodnišnice

Svetniško vprašanje: Kako in kolikokrat je občinska uprava ukrepala glede območja nekdanje smodnišnice

Občinski svetnik mag. Šemso Mujanović (LSU) je na 8. redni seji občinski upravi Občine Kamnik zastavil več vprašanj, ki se nanašajo na območje nekdanje smodnišnice.

Mag. Šemso MUJANOVIĆ svetniška skupina LSU: Neštetokrat je bilo zapisano in povedano, kako pomembno je območje nekdanje smodnišnice za Občino Kamnik. Žal tisto, kar lahko vidimo Kamničanke in Kamničani te pomembnosti ne odraža. Če se zapeljemo po regionalki od rondoja proti biseru našega turizma, nas pozdravi zanemarjen park, kjer nas navdaja z upanjem na novo postavljena kapelica Svete Barbara. Leto nazaj se je verjetno marsikdo od nekdanjih zaposlenih v KIK-u, vprašal, kje si bila Barbara, da bi nas obvarovala pohlepa posameznikov, ki so uničili nekdaj bleščečo kamniško kemijsko industrijo. Uničena pa ni bila samo industrija in delovna mesta, sledilo je tudi uničevanje kamniške industrijske dediščine. Danes, ko se zapeljemo ob razpadajočem barutanskem zidu, lahko med odprtinami v njem vidimo, sliko uničenja. Srednja vrata so postala glavna vrata, vrata pri katerih cestno prometni predpisi ne veljajo. Zeleni pas med cesto in reko postaja parkirišče kamionov, ob vikendih pa parkirišče tistih, ki delajo takrat, ko inšpektorji ne delajo.

Če bi želeli omeniti vse študije, analize in ideje na temo Smodnišnice, bi porabili preveč papirja zato se bomo omejili samo na dve najbolj pomembni odločitvi Občinskega sveta v prejšnjem mandatu.

1. oktobra 2015 je župan Marjan Šarec, predlagal Občinskemu svetu Občine Kamnik, sprejem Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik. Občinski svet je 21. oktobra 2015, s 23 glasovi za, odlok sprejel. V sprejetem OPN-ju je območje nekdanje smodnišnice razdeljeno na več območij: KA-01 (severni del smodnišnice), KA-20 (Katzenberg), KA-145 (Dom kulture) ter KA-19 in KA-21, ki sta ostali industrijski območji. Dejstvo je, da se je s sprejemom Občinskega prostorskega načrta Občina odločila, da bo dala prednost trajnostnemu razvoju, kar pa se štiri leta po sprejetju ne odraža v praksi. V 3. odstavku 54. Člena Odloka o OPN je zapisano:

»Območje smodnišnice se dolgoročno v celoti preoblikuje. Proizvodnim programom v območju se kratkoročno (za okvirno obdobje 10 let) omogoči delovanje okvirno v obstoječem obsegu, dolgoročno pa se jim omejijo razvojne možnosti oziroma se ti programi v celoti preselijo izven območja. Na območju smodnišnice se razvija območje centralnih dejavnosti ter mestnega in športno rekreacijskega parka z vzporednimi programi. Takšni programi so potrebni za razvoj mesta Kamnik kot celotnega regijskega parka. S tem bi občina Kamnik lahko prevzela tudi vodilno vlogo v upravljanju regijskega parka. Intenziteta gradnje bi se morala od južnega dela, kamor so umeščeni večji objekti, zmanjševati proti severu, kjer območje preide v odprt krajinski prostor. S takšnim prestrukturiranjem območja, bi tudi jedro mesta ponovno pridobilo na svoji identiteti, saj ne bi bilo ujeto med nepretrgano grajeno strukturo, ampak bi se ponovno izrazilo v svoji podobi ob neposredni povezavi z naravo.«

Zanima nas:

1. Ali je vse, kar se je na območju nekdanje smodnišnice, dogajalo v letih 2016, 2017, 2018 in 2019, v skladu z veljavnim OPN-jem?
2. Kako in kolikokrat je občinska uprava ukrepala, če je odgovor na prvo vprašanje negativen?

Dne 19. februarja 2018 je župan Marjan Šarec sprejel Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Smodnišnice. V 2. členu, 2. odstavka je zapisano:

»V osrednjem delu območja je prišlo v zadnjih letih do obsežne prodaje stavbnih zemljišč. V območje so se naselile raznolike obrtne, proizvodne in poslovne dejavnosti, ki pretežno poslujejo v obstoječih stavbah oziroma na zunanjih poslovnih površinah. Nove dejavnosti so bistveno spremenile programsko zasnovo in podobo območja. Hkrati se v območju pojavljajo nenačrtovani posegi v prostor, ki lahko v nadaljnjih fazah prenove otežijo ali celo onemogočajo celovit prostorski razvoj območja.«

Zanima nas:

1. Kako je ukrepala občinska uprava glede na ugotovljeno in zapisano dejstvo, da se pojavljajo nenačrtovani posegi v prostor?
2. Koliko nadzorov je bilo izvedenih in kakšni ukrepi so bili sprejeti?

V 7. členu je predpisano financiranje priprave OPPN-ja:

»(1) Sredstva za vodenje postopka priprave OPPN in potrebne strokovne podlage za celovito prostorsko načrtovanje na ravni Občine Kamnik in mesta Kamnik, za družbeno infrastrukturo ter za investicijske namere na zemljiščih v lasti Občine Kamnik, zagotovi Občina Kamnik.

(2) Sredstva za pripravo skupnih strokovnih podlag za celotno območje načrtovanja zagotovi večinski lastnik v območju, družba Iskra Mehanizmi d.d.

(3) Sredstva za pripravo posamičnih strokovnih podlag in idejnih zasnov za realizacijo posamičnih investicijskih namer na zasebnih zemljiščih zagotovijo lastniki teh zemljišč.«

V javnosti so podatki, da Občina Kamnik pripravlja OPPN, da so potrebne študije, govori se o šestih ali sedmih študijah, predvsem pa o najdražji, več kot 200.000€ vredni študiji onesnaženosti tal.

Zanima nas:

1. Kolikšna so ocenjena sredstva za vodenje postopka priprave OPPN?
2. Kolikšna so ocenjena sredstva za strokovne podlage za celovito prostorsko načrtovanje na ravni Občine Kamnik in mesta Kamnik?
3. Ali je Občina Kamnik lastnik zemljišč na območju OPPN-ja?
4. Kolikšni so ocenjeni celotni stroški priprave OPPN-ja?
5. Prosimo za podatek o vseh potrebnih študijah in stroških zanje?

 

Odgovor sta v imenu občinske uprave Občine Kamnik pripravili dr. Marija Tadeja JEŽEK – podsekretarka, vodja Oddelka za urejanje prostora, in Bogomira SKVARČA JESENŠEK – inšpektorica:

1. Odgovor na vprašanje, ali je vse, kar se je na območju nekdanje smodnišnice dogajalo v letih 2016, 2017, 2018 in 2019, v skladu z veljavnim OPN-jem:
Ne. Velika večina novih gradenj in prostorskih ureditev, ki so bile izvedene v zadnjih letih na območju nekdanje smodnišnice, niso skladne z usmeritvami iz občinskega prostorskega načrta niti s konceptom razvoja, ki je bil pripravljen v strokovnih podlagah za podrobno prostorsko načrtovanje na območju nekdanje smodnišnice in ki so bile prav tako sprejete na Občinskem svetu Občine Kamnik.

2. Odgovor na vprašanja, kako in kolikokrat je občinska uprava ukrepala, kako je ukrepala glede nenačrtovanih posegov v prostor, koliko nadzorov je bilo izvedenih in kakšni ukrepi so bili sprejeti:

Na območju smodnišnice občinska inšpektorica opravlja nadzor v okviru podeljenih pristojnosti nad nepravilnim odlaganjem komunalnih odpadkov, in sicer skladno z določili 157.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE; v nadaljevanju ZVO) ter Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov na območju Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 83/16) in Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) od 1. 6. 2018 dalje, ko so na občinske inšpektorje prešle tudi pristojnosti nadzora nad gradnjo, za katero po tem zakonu ni predpisano gradbeno dovoljenje, v delu, ki se nanaša na skladnost s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine (enostavnimi objekti).
Na omenjenem območju je bilo v letih 2017, 2018, 2019, uvedenih šest inšpekcijskih postopkov glede nelegalnega odlaganja komunalnih odpadkov, v katerih so inšpekcijski zavezanci nepravilnosti odpravili še pred izdajo odločbe oziroma na podlagi ustnega opozorila, v enem primeru pa je bila izdana odločba o odstranitvi komunalnih odpadkov, ki je bila tudi v roku izpolnjena.

V letu 2019 sta bila uvedena dva inšpekcijska postopka glede gradnje enostavnih objektov. V obeh primerih sta bila izdani odločbi o ustavitvi del in odstranitvi enostavnih objektov. V obeh primerih teče pritožbeni postopek.

Od leta 2017 pa do danes je občinska inšpektorica za območje smodnišnice prejela več prijav, in sicer glede nenadzorovanega sežiganja odpadkov, smradu, nelegalnih gradenj, nelegalno odloženih gradbenih in nevarnih odpadkov, pranja kamionov, poseka dreves ter drugih gradbenih posegov. Glede na to, da občinska inšpektorica ni pristojna za nadzor nad zgoraj naštetimi kršitvami, so bile prijave nemudoma odstopljene pristojnim državnim inšpekcijam, in sicer Inšpektoratu RS za okolje in prostor pri Ministrstvu RS za okolje in prostor ter Inšpektoratu RS za kulturo in medije pri Ministrstvu RS za kulturo.

3. Odgovor na vprašanje, kolikšna so ocenjena sredstva za vodenje postopka priprave OPPN:

Ocenjujemo, da bo vrednost priprave gradiv osnutka, dopolnjenega osnutka, predloga in usklajenega predloga ter sodelovanje v postopku priprave OPPN za območje smodnišnice okvirno 30.000 €. V navedeno ceno niso vključena gradiva posebnih strokovnih podlag, ki so (oziroma še bodo) zahtevane v postopku priprave OPPN s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora. V to ceno tudi niso vključeni stroški morebitne nadgradnje komunikacije z investitorji in javnostjo, razen obvezne javne razgrnitve OPPN. V te stroške tudi niso vključeni stroški priprave okoljskega poročila v postopku celovite presoje vplivov na okolje in posebnih okoljskih študij v tem postopku.
Osnutek OPPN je bil izdelan že v oktobru leta 2018. Osnutek OPPN je Občina Kamnik posredovala pristojnim nosilcem urejanja prostora.

4. Odgovor na vprašanje, kolikšna so ocenjena sredstva za strokovne podlage za celovito prostorsko načrtovanje na ravni Občine Kamnik in mesta Kamnik:

Za potrebe priprave OPPN so bile že izdelane naslednje strokovne podlage:

– Strategija prostorskega razvoja območja Smodnišnica v Kamniku (Strokovne podlage), Locus d.o.o., maj 2017;
– Novelacija prometnega modela mesta Kamnik – Prometna študija, City Studio d.o.o., maj 2018;
– Program sanacije objektov in zemljišč nekdanje KIK, Inštitut za okolje in prostor, junij 2014;
– Prometna študija navezave nove cone na obstoječe cestno omrežje, Provia, september 2016.

Poleg navedenih podlag je treba na podlagi smernic oziroma na občinskem svetu izdelanih strokovnih podlag izdelati še naslednje podrobne analize, strokovne podlage, idejne zasnove, projekte ali natečajne rešitve:

– idejno zasnovo/projekt nove cestne povezave iz krožišča ob smodnišnici na Tunjiško cesto;
– idejno urbanistično zasnovo območja intermodalnega potniškega terminala – železnica, avtobusna postaja, sistem P+R, izposoja koles, spremljajoče funkcije s trajnostnim mobilnostnim načrtom (najbolje bi bilo izvesti urbanistično/arhitekturni natečaj);
– idejno zasnovo prenove kulturnega doma glede na celovito rešitev območja ob kulturnem domu (povezovalna cesta na Tunjiško cesto, intermodalni terminal);
– idejno zasnovo/projekt rekonstrukcije osrednjega križišča na srednjih vratih;
– analizo potreb in idejno urbanistično zasnovo športno-turističnega območja na severu smodnišnice (najbolje bi bilo izvesti urbanistično/arhitekturni natečaj);
– idejno urbanistično zasnovo stanovanjskega območja na zgornjem platoju območja smodnišnice;
– varstvo pred naravnimi nesrečami (poplavne karte, mlinščica, padavinske vode, erozija ipd.);
– zasnovo muzejske poti in muzeja črnega smodnika (prezentacija spomina na razvoj in tehnološko dediščino smodnišnice);
– dopolnitve idejnih zasnov za prometno omrežje glede na zasnovo območja iz že navedenih strokovnih podlag;
– vse idejne zasnove/projekte za komunalno infrastrukturo.

5. Občina Kamnik ni lastnica zemljišč v območju OPPN.

6. Odgovor na vprašanje, kolikšni so ocenjeni celotni stroški priprave OPPN:
V strokovnih podlagah Strategije prostorskega razvoja območja Smodnišnice, ki je bila na Občinskem svetu Občine Kamnik sprejeta 21. 6. 2017, je bila podana okvirna ocena stroškov OPPN v višini 250.000 € in dodatnih 500.000 € za projektiranje in inženiring izvedbe prometnega in komunalnega opremljanja območja. Vendar pa v tem času še niso bile znane zahteve glede podrobne kemijske analize tal in drugih okoljskih študij, katerih ocenjene vrednosti bodo verjetno bistveno presegle pričakovane okvire. Glede na nabor v točki 2 ocenjenih potrebnih strokovnih podlag bodo vsaj za fazo priprave OPPN potrebna večja sredstva od predvidenih 250.000 €. Za posamične strokovne podlage je treba pripraviti projektne naloge, načrtovati kadre, čas in sredstva ter pripraviti razpise za izvedbo del.

7. Podatek o vseh potrebnih študijah in stroških zanje:

Za sedaj lahko z zanesljivostjo podamo zgolj oceno stroškov za tiste strokovne podlage, za katere smo že izvedli razpise in zbrali konkurenčne ponudbe:

– občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območja KA-01, KA-20, KA-21, KA-145 – Smodnišnica v občini Kamnik – formalni dokumenti in sodelovanje prostorskega načrtovalca v postopku priprave OPPN (brez strokovnih podlag): 24.229,20 €;
– konservatorski načrt prenove – analitični del: 23.690,66 €;
– okoljsko poročilo v postopku CPVO (brez analiz in strokovnih podlag): 18.930,00 €;
– izdelava terenske in laboratorijske raziskave za oceno tveganj na območju smodnišnice: 23.058,00 €;
– hidrološko-hidravlična študija: 19.154 €;
– analiza tal (vrtine, geološko in geotehnično poročilo): naročilo še ni izvedeno;
– ostale strokovne podlage in dokumente je do sedaj financirala družba Iskra Mehanizmi d.d.

Treba je poudariti dejstvo, da območje smodnišnice predstavlja strateško pomembno območje za celotno občino Kamnik. Gre za območje, veliko več kot 60 ha. Občina je glede na strateško lego in pomembnost območja v želji po pospešitvi predvidenih investicij pristopila k izvedbi aktivnosti ter naročila študije, ki so jih predpisali nosilci urejanja prostora. Študije varstva tal, ki bo pokazala, kakšno stanje je v tleh, Občina ni naročila, saj v proračunu ni imela dovolj zagotovljenih sredstev. Za plačilo študije varstva tal trenutno potekajo pogovori, da bi jo plačali lastniki zemljišč.

Treba je poudariti dejstvo, da občina sredstva, ki jih založi za pripravo prostorskih aktov in študij zaračuna lastnikom zemljišč preko plačila komunalnega prispevka za obstoječo ali novo komunalno opremo zaradi graditve objektov, ali pa preko komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti območja.