Naslovnica / NOVICE / Kaj so na Občini Kamnik počeli v preteklem tednu – 09.03.2015

Kaj so na Občini Kamnik počeli v preteklem tednu – 09.03.2015

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, vodooskrba v občini Kamnik

Odsek 1: vodovod DN 150 od VH Perovo do obstoječega vodovoda DN 125

Konec preteklega tedna je izvajalec nadaljeval z deli na omenjenem odseku od Veterine Kamnik do vodohrana Perovo, ki so bila začasno ustavljena, zaradi zimskih razmer, saj v nadaljevanju trasa vodovoda poteka v strmem delu Perkove ulice.

Izvajalec je začel z rušitvijo obstoječega asfalta. Trasa v nadaljevanju poteka po Perkovi ulici. Na vrhu hriba gre nato preko gozda do vodohrana Perovo. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Odsek 3: vodovod Šmarca – Volčji Potok (II. faza)

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval izgradnjo odseka 3: vodovod Šmarca – Volčji Potok (II. faza), ki poteka od Volčjega Potoka do Šmarce, kjer se priklopi na obstoječe vodovodno omrežje. Izvajalec je nadaljeval z deli na drugi strani Kamniške Bistrice proti Šmarci na Pibernikovi ulici. Vodovod je položen. Manjka še izvedba podvrtavanja pod Kamniško Bistrico in priprava za asfalt na delu Pibernikove ceste. Priprava se bo izvedla pred odprtjem asfaltne baze, ki je predviden za konec marca.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek Tunjiška Mlaka

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli na stranskem kanalu TM4, ki poteka od potoka Tunjiščica proti naselju Tunjice. Celotna dolžina kanala znaša približno 965 metrov. Trenutno je izvajalec izvedel približno 460 metrov kanala (47 odstotkov). Dela so v preteklem tednu potekala počasneje, zaradi uporabe opažev za varovanje gradbene jame. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del na drugi strani Tunjiščice.

Odsek Košiše (»Kurja dolina«) – Tunjiška Mlaka

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli na kanalu TM2. Trenutno polaga fekalno kanalizacijo DN 250 proti »Kurji dolini«. Hkrati se izvajajo predvideni odcepi DN 160 za hišne priključke. Celotna dolžina kanala znaša približno 568 metrov. Trenutno je izvajalec izvedel približno 460 metrov kanala (84 odstotkov). V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. Po končanju kanala TM2 v »Kurji dolini« bo ekipa nadaljevala z deli, in sicer s polaganjem tlačnega voda in vodovoda iz »Kurje dolini« nazaj proti mostu čez Tunjiščico.

Iz smeri Košiš proti Tunjiški Mlaki je nadaljevala druga ekipa s pripravo podlage za asfaltiranje, kar obsega zamenjavo zgornjega ustroja ceste, obbetoniranje pokrovov jaškov na višino, LTŽ cestnih kap in podobno.

Hkrati se izvaja:

 • izgradnja meteorne kanalizacije ceste z izgradnjo cestnih požiralnikov in LTŽ rešetk,
 • izgradnja kabelske kanalizacije za javno razsvetljavo, kar vključuje vsa gradbena dela (cevi, jaški in podobno) brez svetilk in kablov,
 • izgradnja robnikov pločnika.

Zaradi del je predvidena popolna zapora Tunjiške ceste od uvoza za obvoz Košiše do Kurje doline vsak dan od ponedeljka do sobote med 8.30 do 13.30. V času popolne zapore bo urejen obvoz preko Košiš v smeri Kamnika ter preko Stolnika v smeri Tunjic. Po preteku popolne zapore se dela izvajajo pod delno zaporo.

NAPOVED: V tem tednu bo veljala še ta zapora, v naslednjem pa je predvideno podaljšanje, o čemer vas bomo obvestili preko uradne spletne strani Občine Kamnik.

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Sestanek s krajankami in krajani Tunjic, Tunjiške Mlake in Košiš

V četrtek, 5. marca 2015, je v Podružnični šoli Tunjice potekal sestanek s krajankami in  krajani Tunjic, Tunjiške Mlake in Košiš na temo izgradnje kanalizacijske infrastrukture na tem območju. Sestanek je bil sklican na predlog Krajevne skupnost Tunjice. Občinska uprava je na kratko predstavila stanje s pridobivanjem evropskih kohezijskih sredstev za kanalizacijo Tunjice, hkrati pa še predstavila trenutni in nadaljnji potek izgradnje.

Kakor je bilo predstavljeno na sestanku, se v okviru 1. faze izvedejo dela do mostu čez Tunjiščico in še stranski kanal do »Komovčevega« travnika. V primeru pridobitve odločbe o sofinanciranju pa se nadaljuje z izgradnjo celotne kanalizacije v Tunjicah. Celotna trasa kanalizacije Tunjice je prikazana na spodnji sliki.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Spodnje Stranje

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z deli na lokalni cesti v Spodnjih Stranjah. Trenutno polaga fekalno kanalizacijo DN 250. Hkrati se izvajajo predvideni odcepi DN 160 za hišne priključke. Celotna dolžina kanala znaša približno 318 metrov. Trenutno je izvajalec izvedel približno 120 metrov kanala (38 odstotkov). 

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Županje Njive

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije na območju Županjih Njiv. Dela potekajo na dveh območjih od zgoraj navzdol. Ena ekipa gre mimo Hafnerja do križišča, kjer poteka obvoz, druga ekipa pa gre od križišča, kjer poteka obvoz do Calcita. Zaradi ozke ceste, uporabe opažev za varovanje gradbene jame in skale, bodo dela potekala počasneje. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Neporavnane obveznosti do občine
Zaradi težkih gospodarskih razmer se je povečal obseg neporavnanih obveznosti iz najemnih razmerij ter obveznosti iz drugih razmerij (obveznost plačila turistične takse, takse za oglaševanje, prekrški in podobno). Vse najemnike javnih površin, zakupnike občinskih vrtičkov, najemnike neprofitnih občinskih stanovanj in poslovnih prostorov ter druge stranke z neporavnanimi obveznostmi do Občine ponovno opozarjamo, da bomo v primeru, da slednji svojih obveznosti niti po prejetem opominu ne bodo poravnali, izplačilo le-teh, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, dosegli v postopku izvršbe. Dolžnike zato pozivamo, da svoje obveznosti čim prej poravnajo. Za morebitne informacije o obsegu neporavnanih obveznosti, načinu njihovega poplačila ter za vsa vprašanja v zvezi s postopkom izvršbe smo vam na voljo na telefonski številki: 01/831 82 47 (Katja Kunstelj).

Pogodbe za vrtičke
Tiste vrtičkarje, ki so jim z iztekom leta 2014 potekle zakupne pogodbe za vrtičke na občinskem zemljišču, še zadnjič pozivamo, da skladno s prejetim dopisom do vključno petka, dne 13. 3. 2015 vložijo nove vloge za najem javne površine ter podaljšajo potekle zakupne pogodbe oziroma nas pisno/po elektronski poti obvestijo, da v prihodnje ne bodo več zakupniki občinskih vrtičkov. Vlogo za najem javne površine je dostopna na vložišču Občine Kamnik (na naslovu Glavni trg 24, Kamnik) in na uradni spletni strani Občine Kamnik, dodatne informacije pa lahko dobite na telefonski številki 01/831 82 47 oziroma po elektronski pošti: katja.kunstelj@kamnik.si. Prosimo vas, da v vlogi jasno zapišete, da želite obnoviti poteklo zakupno pogodbo. Izpolnjeno vlogo lahko vložite na vložišču ali jo pošljete na elektronski naslov obcina@kamnik.si. V kolikor potekle zakupne pogodbe ne bodo pravočasno podaljšane (z vlogo za najem javne površine, vloženo najpozneje do petka, 13. marca 2015), bomo vrtičke, ki jih zakupniki ne bodo podaljšali, oddali v zakup novim zakupnikom, saj je čakalna lista občank in občanov, zainteresiranih za zakup morebitnih odpovedanih vrtičkov, dolga.

Uredite zemljiško-knjižno stanje
Lastnike, ki kljub dvema prejetima pozivoma še vedno niso poskrbeli za vpis lastninske pravice (pridobljene z nakupom, menjavo ali kako drugače) na svojih nepremičninah v zemljiško knjigo, še zadnjič pozivamo, da se čim prej obrnejo na Občino Kamnik – Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve, da skupaj pregledamo dokumentacijo o pridobitvi nepremičnine in pripravimo ustrezne pogodbe. Ob tem ponovno opozarjamo, da neurejeno zemljiškoknjižno stanje na nepremičninah (stanovanjih, poslovnih prostorih,…) dejanskim lastnikom lahko povzroči številne težave ob morebitni prodaji, otežuje dokazovanje lastništva in postopke dedovanja, delitve ter številne druge sodne postopke. Kdor namreč izpolni pogoje za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo v svojo korist in tega vpisa ne predlaga, nosi vse škodljive posledice takšne opustitve. Posledično svetujemo, da lastniki nemudoma poskrbite za vpis svoje lastnine v zemljiško knjigo. Za pripravo pogodb potrebujemo dokumente oziroma verigo le-teh, ki dokazujejo dejansko pridobitev nepremičnin, na podlagi katerih lahko pripravimo pogodbe o priznanju lastninske pravice in uskladitvi dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim stanjem. Za morebitne dodatne informacije smo vam ravno tako na voljo na telefonski številki 01/831 82 47 oziroma po elektronski pošti: katja.kunstelj@kamnik.si.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Zakon o javnih financah določa, da morajo proračunski porabniki (neposredni in posredni) do 31.3.2015 pripraviti premoženjske bilance na dan 31. 12. 2014. V preteklem tednu je bila izdelana premoženjska bilanca proračuna Občine Kamnik in enotnega zakladniškega računa. Do konca meseca pa morajo premoženjske bilance pripraviti tudi vse krajevne skupnosti in javni zavodi ter jih oddati na AJPES.  Na podlagi prejetih dokumentov bo potrebno izdelati še konsolidirano premoženjsko bilanco Občine in jo do konca aprila posredovati na Ministrstvo za finance.

V preteklem tednu sta bila objavljena naslednja javna razpisa za:

 • sofinanciranje dejavnosti turističnih društev,
 • sofinanciranje dejavnosti društev, ki delujejo na področju kmetijstva.

Razpisna dokumentacija je od ponedeljka, 2. marca 2015, objavljena na uradni spletni strani Občine Kamnik.

Občina Kamnik je podpisala Pismo o nameri za ustanovitev Lokalne akcijske skupine – LAS »Srce Slovenije« za programsko obdobje 2014 – 2020. Članstvo v LAS je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji.
Partnerstvo v LAS sestavljajo po načelu tripartitnosti predstavniki javnih in zasebnih lokalnih socialno-ekonomskih sektorjev, in sicer:

 • javnega sektorja (občine, javni zavodi in druge javne institucije),
 • ekonomskega sektorja (podjetniki, podjetja, kmetje podjetniki in druge ekonomske institucije) in
 • zasebnega sektorja (zainteresirani posamezniki, kmetje, kmečke žene in mladi, predstavniki nevladnih organizacij in drugi predstavniki civilne družbe).

Oddelek za družbene dejavnosti

Zaključili smo z zbiranjem podpisov proti ukinitvi izvajanja nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik. Peticijo proti nespametni nameri strokovne skupine na Ministrstvu za zdravje, kjer proučujejo nov model urgentnih služb po državi, je podpisalo 11.599 prebivalcev.

Za tako velik odziv se vsem podpisnikom iskreno zahvaljujemo. Iz števila podpisane peticije je moč razbrati, da se občanke in občani zavedajo pomena obstanka nujne medicinske pomoči v domačem zdravstvenem domu, obenem pa izkazujejo tudi priznanje za dobro in predano delo vseh zaposlenih na kamniški urgenci. O vseh nadaljnjih aktivnostih glede kamniške urgence vas bomo obveščali.

V ponedeljek, 2. marca 2015, je svoja vrata odprla Razdelilnica brezplačnih toplih obrokov, ki se nahaja v gostišču Marjanca, na Kolodvorski ulici 5 v Kamniku. Trenutno v Razdelilnico prihaja 13 občanov in so se toplega obroka vsak delovni dan zelo razveselili. Kdor bi še želel obiskovati Razdelilnico, se lahko prijavi na Občini Kamnik, soba 51/II. nadstropje (telefonska številka: 01/831 81 42).

Medobčinski muzej Kamnik izvaja različne prireditve, ki jih organizira v sklopu svojega delovanja. V mesecu marcu je nekaj posvečenih tudi prazniku Občine Kamnik.

Zaključen je javni razpis za sofinanciranje mestnih godb v občini Kamnik za leto 2015. Prispela je ena prijava, in sicer s strani Mestne godbe Kamnik. Po prejemu in pravnomočnosti sklepa o sofinanciranju delovanja Mestne godbe Kamnik se bo podpisala pogodba.

Prav tako je zaključen razpis za sofinanciranje delovanja folklornih dejavnosti v občini Kamnik. Tudi na ta razpis je prispela ena prijava, ki je bila pozvana k dopolnitvi vloge.

V prostorih občine Kamnik se je na ogled postavila nova razstava z naslovom »Slovenija moja domovina«. KOVDO, ki združuje Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Kamnik-Komenda, zvezo združenj borcev za vrednote NOB Kamnik, Policijsko veteransko društvo sever Ljubljana – odbor Kamnik, Zveza slovenskih častnikov Kamnik-Komenda in Društvo general Maister Kamnik je skupaj s Foto klubom Kamnik in Občino Kamnik pripravilo razstavo likovnih del učencev 2. in 3. triade osnovnih šol občin Kamnik in Komenda ter dijakov Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, ki so sodelovali na 2. nagradnem razpisu »Slovenija moja domovina«. Do konca meseca marca bo na ogled 42. likovnih in literarnih del, pogledi in razmišljanja mladih o pomenu samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, o spoštovanju in razumevanju narodne identitete, kako so ponosni na državne simbole. Uradno odprtje razstave bo v sredo, 11.  marca 2015, ob 15.30 v preddverju Občine Kamnik.

V vrtcih občine Kamnik poteka vpis v vrtec za šolsko leto 2015/2016, ki se bo zaključil v petek, 13. marca 2015. Razpisanih prostih mest v kamniških vrtcih je skupaj 358 in 4 mesta v razvojnem oddelku.

V tem tednu je bil izbran izvajalec počitniškega varstva otrok. Počitniško varstvo bo potekalo od 29. 6. 2015 do 31. 8. 2015, in sicer vsak delovni dan med 7. in 16. uro. Cena varstva, ki vključuje organizacijo projekta, prehrano, stroške mentorjev, zavarovanja otrok in stroške programa, bo znašala 8 evrov.

Oddelek za urejanje prostora

S strani Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 47, Ljubljana smo bili obveščeni o poteku trase prenosnega plinovoda. Predvidena trasa prenosnega plinovoda M9 Kidričevo – Vodice poteka od KP Kidričevo naprej proti jugu, nato preko nižinskega dela Črete, od Slovenske Bistrice poteka v avtocestnem koridorju do Dramelj, nato poteka skozi gostejšo poselitev pri Ljubečni, južno od Šmartinskega jezera, od Lopate do Ločice pri Savinji poteka v koridorju avtoceste in prenosnih plinovodov, po Tuhinjski dolini mimo Motnika, se vzpne na južno pobočje doline, pri Dolenjem se združi s koridorjem obstoječih prenosnih plinovodov, poteka skozi gosto poselitev ob Kamniški Bistrici, nato čez kmetijska zemljišča do načrtovane KP Vodice.

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja in Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo je z javnim naznanilom obvestilo javnost o javni razgrnitvi študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice. Javna razgrnitev bo potekala od 9. marca do 9. aprila 2015, in sicer:

 • na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 47, Ljubljana,
 • na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor,
 • na sedežu Občine Kamnik, in sicer v četrtek, 26. marca 2015, ob 19. uri v Sejni dvorani Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik.

Javno naznanilo

Namen javne razgrnitve študije variant, strokovnih podlag in okoljskega poročila je seznanitev javnosti z načrtovanimi prostorskimi ureditvami v skladu z 32. členom Zakona o prostorskem načrtovanju. Pripombe in predlogi k razgrnjenemu gradivu se v času javne razgrnitve lahko dajo pisno na mestih javne razgrnitve, lahko se pošljejo na naslov Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 47, Ljubljana, s pripisom “DPN Kidričevo – Vodice” ali na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer se v rubriki “zadeva” navedejo ključne besede ”DPN Kidričevo – Vodice.” Za lažjo pomoč prilagamo obrazec “PRIPOMBA/PREDLOG k študiji variant in okoljskemu poročilu za prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice”.

Ministrstvo za okolje in prostor bo v roku 60 dni preučilo pripombe in predloge javnosti in do njih zavzelo stališče, ki ga bo objavilo na svoji spletni strani ter ga poslalo vpletenim občinam. Utemeljene pripombe in predlogi bodo smiselno upoštevani pri izdelavi dopolnitve študije variant in pri nadaljnjih fazah izdelave DPN.

Povzetek za javnost

Tudi v v preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora imeli več sestankov z izdelovalcem Občinskega prostorskega načrta, družbo Locus d.o.o., v zvezi s pripravo gradiva za dopolnitve k končnim mnenjem. 

Na Oddelku za urejanje prostora smo izdali tudi več potrdil o namenski rabi zemljišč in potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje in lokacijskih informacij za gradnjo. Udeležili smo se tudi več terenskih meritev za odmere ceste in hodnikov za pešce.

Tednik pripravlja Občina Kamnik

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve