Naslovnica / NOVICE / Višji davek na nepremičnine: Župan predlaga kar 15% povišanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Višji davek na nepremičnine: Župan predlaga kar 15% povišanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Kamniški župan Matej Slapar, v predlogu sklepa o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2021, občinskim svetnikom predlaga, da se omenjeno nadomestilo »nekoliko poviša«, pri čemer v gradivu »pozabi« dodati, da omenjeni »nekoliko« znaša kar 15 %. Župan in občinska uprava pa, glede na vrednost točke, očitno pozabljata, da Kamničani, za manj ali enako, že zdaj plačujemo več, kot v sosednjih občinah.

V gradivu za 13. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki jo župan Matej Slapar sklicuje v sredo, 25. 11. 2020, je moč najti tudi predlog sklepa o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2021, v katerem župan občinskim svetnicam in svetnikom predlaga, da se vrednost točke, kot je navedeno v predlogu, »nekoliko poviša«.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se, po klasifikaciji Ministrstva za finance, šteje med davčne prihodke proračuna kot  davek na nepremičnine in je izvirni prihodek  občinskih proračunov, skladno s 13. členom Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik, pa se letna vrednost točke za odmero nadomestila za posamezno odmero določi na predlog župana  (in) s sklepom občinskega sveta.

V omenjenem gradivu je, med drugim, tudi zapisano: »Da predlagatelj, upoštevajoč dejstvo, da vrednost točke ostaja na isti ravni že vse od leta 2012 ter primerjave s podatki nekaterih primerljivih občin, pripravil predlog točke, ki je glede na letošnjo vrednost nekoliko povišana.«

Podrobnejši pregled premeteno, če že ne kar zavajajoče pripravljenega predloga, v katerem, denimo, ni moč zaslediti odstotka predlaganega povišanja, ne konkretnega primera izračuna, s katerim bi bilo nazorno prikazano kaj predlagano povišanje pomeni za občane oz. lastnike (povprečnih) nepremičnin na območju naše občine, temveč navaja zgolj gole številke, ki se, zgolj na prvi pogled, vrtijo okrog nekaj nepomembnih stotin centov, pa pokaže, da si župan pod svojim »nekoliko«, predstavlja kar 15 % zvišanje davka na nepremičnine oz. nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kamnik.

Leto 2020 Leto 2021 Povišanje %
Vrednost točke za zazidano stavbno zemljišče 0,005956 € 0,006849 € +0,000893 € 14,99 %
Vrednost točke za nezazidano stavbno zemljišče 0,002033 € 0,002338 € +0,000305 € 15,00 %

 

Trenutna vrednost točke, na podlagi katere je bilo nadomestilo izračunano in odmerjeno v letošnjem letu, namreč znaša 0,005956 € za (po)zazidano stavbno zemljišče, medtem ko naj bi se, po županovem predlogu, v prihodnjem letu zvišalo na 0,006849 €. V predlogu je predviden tudi dvig vrednosti točke za nezazidano stavbno zemljišče, ki v letošnjem letu znaša 0,002033 €, po predlogu župana, pa bi se njena vrednost v prihodnjem letu dvignila na 0,002338 €.

To bi, kot je navedeno v županovem predlogu povišanja, pomenilo, da bi morali občani in občanke občine Kamnik oz. lastnice in lastniki nepremičnin v naši občini, za stanovanjsko površino v prihodnjem letu plačati 0,82 EUR davka na kvadratni meter površine, za poslovno površino pa od 2,53 do 3,45 EUR davka na kvadratni meter površine.

Kaj približno bi predlagano povišanje pomenilo za vsakega posameznega lastnika nepremičnine v občini Kamnik, si lahko najbolj enostavno izračuna kar vsak sam, in sicer tako, da znesek obeh letošnjih položnic pomnoži s 1,15. Naj vas pa ob tem opozorimo, da bo izračun (približno) pravilen le v primeru, če v vašem kraju letos niste bogatejši za kako novo pridobitev, ki vpliva na izračun (kanalizacija, javna razsvetljava…), saj utegnete v tem primeru, v kolikor bo predlog župana sprejet, prejeti še višje položnice.

Občina Kamnik se je namreč v lanskem letu nadejala, da bo iz naslova NUSZ v letošnjem letu prejela 1.800.000 € prihodkov, medtem si v prihodnjem letu obeta, da bo teh prihodkov, za dobrih 18% več, in sicer 2.127.500 €.

Kot je moč razbrati iz tabele, ki je predlogu priložena v gradivu, je vrednost točke za izračun nadomestila v občini Kamnik že zdaj med (naj)višjimi. Žal pa iz spodnje tabele, ki jo je pripravila občinska uprava, ni moč razbrati, kje in kakšna stanovanjska površina je navedena za primerjavo. Ne smemo namreč pozabiti, da je vrednost točke zgolj podlaga za izračun nadomestila oz. davka, ki se izračuna in odmeri glede na komunalno in drugo opremljenost zazidanega stavbnega zemljišča z objekti in omrežji komunalne opreme, gospodarske javne infrastrukture ali javne infrastrukture.

Vir: Občina Kamnik – gradivo za 13. sejo Občinskega sveta.

To pa z drugimi besedami pomeni, da v kamniški občini občani, za manj ali enako, plačujemo (tudi nekajkrat) več, kot v sosednjih občinah.

Če se še nekoliko podrobneje ozremo po naši bližnji okolici, pa lahko ugotovimo, da občani Kamnika, glede na vrednost točke, že zdaj plačujemo najvišji davek na nepremičnine v okolici.

Vrednost točke za v nekaterih sosednjih in bližnjih občinah
Vrednost točke za zazidano stavbno zemljišče 2020 Vrednost točke za nezazidano stavbno zemljišče
Kamnik 0,005956 € 0,002033 €
Trzin 0,001655 € 0,115040 €
Domžale 0,001580 € 0,102980 €
Mengeš 0,001249 €
Lukovica 0,001510 € 0,007500 €
Komenda 0,000540 € 0,000100 €
Mestna občina Ljubljana 0,000513 € 0,000768 €

 

V obrazložitvi županovega predloga za povišanje nadomestila, je tudi zapisano: »Kot je bilo  že  navedeno,  je  višina  nadomestila  za  uporabo  stavbnega  zemljišča  odvisna  od komunalne  opreme.  Glede  na  trenutno  stanje  le-te  (ceste  v zasebni  lasti,  ceste,  potrebne obnove, vodovod in kanalizacija, potrebna obnove in dograditve,…), si bo občina v prihodnjih letih  prizadevala, da stanje na tem področju bistveno popravi. Dejstvo je namreč, da je s primernim  stanjem  gospodarske  javne  infrastrukture  neposredno  povezana  tudi  blaginja občanov (njihovo zdravje, premoženje, celo življenje). Tudi iz tega razloga se je predlagatelj odločil za predlog, da se vrednost točke poviša.«, medtem ko je bilo v lanskem predlogu sklepa o višini vrednosti točke, ki ga je predlagal taisti župan, zapisano: »Nespremenjeno  vrednost točke  predlagamo zaradi ohranitve socialno  ekonomsko  stanje  občanov.«

Iz napisanega bi, če smo približno tako navihano cinični kot župan in njegova občinska uprava, bržkone lahko sklepali, da pandemija novega koronavirusa na socialno stanje Kamničank in Kamničanov vpliva vsaj »nekoliko« pozitivno, zaradi česar jih lahko občina Kamnik v prihodnjem letu še »nekoliko« bolj obdavči.

Kaj bodo na predlagano povišanje davka na nepremičnine v občini Kamnik dejali kamniški občinski svetniki in svetnice, pa bomo videli že na 13. seji, ki je sklicana 25. 11. 2020.

Povezava: Predlog Sklepa o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2021