Naslovnica / NOVICE / Vložena je referendumska pobuda za razveljavitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje K6 Utok

Vložena je referendumska pobuda za razveljavitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje K6 Utok

Civilna iniciativa za urejeni Utok je zbrala zadostno število podpisov in vložila referendumsko pobudo, s katero želijo članice in člani omenjene iniciative, s pomočjo občank in občanov kamniške občine, razveljaviti sporni Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje K6 Utok, ki ga je Občinski svet Občine Kamnik, po dolgotrajni in burni razpravi, 14. glasovi za in 9. proti, sprejel na zadnji seji.

V obširni izjavi za javnost, ki so jo članice in člani Civilne iniciative za urejeni Utok medijem posredovali ob vložitvi zahteve za razpis referenduma o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje K6 Utok, so zapisali:

“Obveščamo vas, da se je na območju neposredne soseščine t.i. Utokove jame v Kamniku organizirala Civilna iniciativa za urejeni Utok. Prvenstveni namen našega delovanja je aktivna participacija pri oblikovanju prostorskih rešitev na območju nekdanje tovarne Utok, kot tudi širše na območju jugozahodnega dela krajevne skupnosti Kamnik Center. Skupaj s predstavniki lokalnih oblasti želimo poiskati rešitve, ki bi omogočale izboljšanje kakovost življenja in zdravja tako trenutnim prebivalcem na tem območju, kot tudi novim prebivalcem ter obiskovalcem in turistom, ki jih vsi želimo pritegniti v ta del naše lepe občine.

Občinski svet Občine Kamnik je na 24. redni seji, ki je potekala 18. 5. 2022, sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje K6 Utok. Odlok ureja zazidalno območje t. i. Utokove jame.

Sprejeti odlok je bil pripravljen leta 2005 in ne upošteva sprememb, ki so se zgodile v tem času (povečanje števila avtov, povečanje števila prebivalcev, nova zakonodaja na področja varnosti in kvalitete bivanja) in tako:

 • ne upošteva dodatne prometne obremenitve Šolske ulice, Usnjarske ceste, Ulice Josipa Močnika ter državne ceste 225 na odsekih 1359 in 1424 (Kamniške obvoznice);

 • ne upošteva neustrezne ureditve stoječega prometa s pomanjkanjem parkirnih mest, tako na širšem območju Krajevne skupnosti Kamnik – Center kot predvsem na območju Šutne, Parmove ulice ter Usnjarske ceste (predvidenih je le 20 parkirnih mest za obiskovalce);

 • od investitorja ne zahteva izvedbe meritve morebitnega onesnaženja zemlje v gradbeni jami s težkimi kovinami in drugimi škodljivimi snovmi pred samim začetkom gradnje (tu je nekoč stala tovarna, ki je pri strojenju kož uporabljala rakotvorni krom) in zato ne predvideva, da bi pred samim začetkom gradnje ustrezno obvestil in zaščitil trenutne prebivalce pred škodljivimi posledicami teh snovi za njihovo zdravje ter življenje.;

 • ne zagotavlja, da bodo za trenutne in bodoče prebivalce na območju Malograjske soseske ter novih stavb, ki jih predvideva zazidalni načrt, z izgradnjo novih stavb tako blizu skupaj upoštevani novi evropski normativi o rabi in načrtovanju dnevne svetlobe v stavbah (FprEN 17037:2018), kar bi omogočalo dobro bivalno udobje in nenazadnje tudi zdravje;
 • neustrezne višine stavb in predvideni najmanjši odmik od Parmove ceste vizualno posegajo v staro mestno jedro in ponavljajo oziroma potencirajo napake, ki so bile narejene že pri gradnji trenutne Malograjske soseske.
 • posega v ustavno varovano pravico do zdravega življenjskega okolja (72. člen Ustave Republike Slovenije) in neustrezno naslavlja ustavno zahtevo, da je uživanje lastnine omogočeno na način, da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka funkcija;
 • poleg normativne ureditve vsebuje tekstualni in grafični del, ki medsebojno nista usklajena, kar omogoča različne interpretacije možnosti (običajno v prid investitorja in ne prebivalcev);
 • vsebuje še mnoge druge določbe in vsebine, s katerimi se predstavniki iniciative ne strinjamo.

Tako smo na podlagi drugega odstavka 103. člena Statuta Občine Kamnik podali pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje K6 Utok, ki ga je Občinski svet Občine Kamnik sprejel na 24. redni seji, ki je potekala 18. 5. 2022.

Pobuda je predložena PROTI temu, da se omenjeni občinski odlok uveljavi. Pobuda je podprta s podpisi 150 volivk in volivcev. Seznam podpisov na 22 listih je bil skupaj s pobudo danes vložen Županu Občine Kamnik, g. Mateju Slaparju, v glavni pisarni Občine Kamnik. O pobudi so bili seznanjeni tudi Občinski svet Občine Kamnik ter Krajevna skupnost Kamnik Center.

Volivke in volivci s stalnim prebivališčem v Občini Kamnik zahtevamo razpis referenduma o zadevnem aktu občine. Vprašanje, ki naj bo predmet referenduma, se glasi:

Ali ste za to, da se uveljavi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje K6 Utok, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Kamnik na 24. redni seji dne 18. 5. 2022?

Civilna iniciativa za urejeni Utok je pobuda vložila v odprtem roku in vsebuje vse nujne elemente, ki jih določata Statut Občine Kamnik in Zakon o lokalni samoupravi. Zato v skladu s tretjim odstavkom 101. člena Statuta Občine Kamnik županu predlagamo, da zadrži objavo Odloka do odločitve o pobudi oziroma do odločitve na referendumu.

Prometna ureditev v praksi se kaže že v trenutnih pogojih z izrednim povečanjem prometa na Kamniški obvoznici, kot tudi vzporednih cestah, t.j. na Ljubljanski in Kranjski cesti, ki se združita na Šolsko ulico ter ravno na območju jugovzhodnega dela Kamnik Center, kjer zazidalni načrt predvideva novogradnjo, priključi na Kamniško obvoznico. V prometnih konicah takšna prometna ureditev že ob trenutni poselitvi povzroča velike prometne zamaške in zastoje na vseh omenjenih kot tudi okoliških cestah. Veliko domačinov, ki nadaljujejo svojo pot proti Tuhinjski dolini ali Tunjicam se tem zastojem namreč poskuša izogniti z vožnjo od Športne hale po Usnjarski cesti do Usnjarskega mostu pred Sparom, kjer se priključijo na Kamniško obvoznico. S tem povzročijo zastoje še na tej stranjski ulici, ki je izključno namenjena dostopu do hiš, stanovanj in poslovnih prostorov ob Usnjarski cesti. Sama cesta je popolnoma neurejena, pločnika ni, parkirišča so v celoti zasedena, tako da otroci na poti v in iz šole hodijo po cestišču in med stoječimi avti v zastoju. Ker je izhod iz garaže Malograjske soseske speljan prav tako na Usnjarsko cesto, je ob zastojih nemogoče speljati iz garaže. Vse to ob trenutni prometni obremenitvi. Nova zazidava predvideva še 69 novih stanovanj ter 7 lokalov, ob čemer naj bi bilo zagotovljeno 167 parkirnih mest v novi garaži ter 20 javnih parkirnih mest v okolici stavb. Kako se bo torej v trenutni prometni kaos na Usnjarski cesti ob prometnih konicah umestilo še dodatnih 187 vozil? Še posebno če vemo, da je Občinski svet na 23. seji sprejel Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del, ki predvideva izvoz iz novozgrajenega poslovno-stanovanjskega kompleksa na Ljubljansko cesto z obvezno usmeritvijo desno, kar pomeni v smeri Šutne in Šolske ulice. Ob tem ne upoštevamo, da bi bilo za razvoj Šutne obvezno potrebo zagotoviti parkirna mesta za že obstoječe prebivalce na tej ulici ter obiskovalce in turiste, ki jih želimo pritegniti v ta del mesta.

Civilna iniciativa poleg vseh zgoraj navedenih razlogov proti sprejetemu zazidalnemu načrtu, ki smo jih predložili kot glavne razloge za vložitev pobude, spodaj navajamo še nekatera druga področja, ki jih Občina Kamnik in Občinski svet Občine Kamnik s tem dokumentom nista ustrezno naslovila, saj manjka širši pregled potreb prostora in prebivalcev na območju Občine Kamnik, vključno z oceno, koliko dodatnih prebivalcev, prometa in poslovnih prostorov še prenese obstoječa prometna, komunalna in gospodarska infrastruktura:

 • sprejeti zazidalni načrt ne predvideva, da so vrtci v občini Kamnik že v celoti zasedeni, prav tako je že sedaj veliko pomanjkanje zdravnikov v zdravstvenem domu, za Osnovno šolo Frana Albrehta, kamor sodi šolski okoliš tega dela centra, pa je že sedaj znano, da bo tudi novogradnja komaj zadoščala za trenutne potrebe. Kako bo torej okvirno 250 novo naseljenim prebivalcem, od tega najmanj 150 otrok, zagotovljeno vrtčevsko varstvo, osnovnošolska izobrazba ter osebni zdravnik, če Občina Kamnik teh kapacitet nima, niti jih ni predvidela v bližnji prihodnosti?
 • Občina Kamnik v trenutni situaciji obstoječim prebivalcem ne nudi javnih storitev za udobno in privlačno bivanje. V Soseski Mali grad je v pritličju polno neprodanih in še neizdelanih poslovnih prostorov, kar kazi izgled soseščine. Nekateri se sedaj ob soglasju Občine Kamnik naknadno spreminjajo v bivalne prostore, saj ni interesa za odpiranje lokalov na tem območju. Navedeno samo dokazuje, da brez celovite rešitve problematike dostopnosti, trajnostne mobilnosti in ureditve mirujočega prometa v tem delu starega mestnega jedra, tudi nadaljnje odpiranje sedmih poslovnih prostorov, ki jih določa zazidalni načrt, ne bo prineslo razvoja, temveč le še dodaten neizkoriščen prostor, ki bo kazil podobo mesta.
 • Otroci vseh starosti, kot tudi ostareli na območju Šutne in celotnega južnega dela starega mestnega jedra nimajo zelene površine, kjer bi se lahko sprehodili in neovirano igrali. Trenutno se otroci iz naselja Mali grad podijo med nepravilno parkiranimi avtomobili po Parmovi, po asfaltiranem dvorišču naselja ter po Knafličevem prehodu. Nikjer pa nimajo ene gugalnice ali zelenice, kjer bi se lahko varno in mirno igrali.
 • Enak problem predstavlja pomanjkanje zelenih površin za lastnike psov iz tega območja.
 • Sprejeti odlok o zazidalnem načrtu opredeljuje, da naj bi se v novem atriju ozelenitev izvedla na način, kot je že izvedena v obstoječi Malograjski soseski. Ob tem trenutni prebivalci te soseske opozarjajo, da so bili s strani upravnika stavb pozvani, naj na seji stanovalcev izglasujejo odstranitev dreves s koriti, ker so se koreninski sistemi obstoječih dreves tako razrasli, da so predrli izolacijsko plast strehe garažne etaže v kleti, kar povzroča zamakanje meteorne vode, uničevanje betona in poškodbe lahko vodijo v sesutje dela stropa v kletni etaži. Navedeno torej v praksi dokazuje, da predvideni načrti ozelenitve ne predstavljajo dobre in trajne rešitve.”

Informacije o tem, kako se bosta na vložitev referendumske pobude, ki je najbrž prva tovrstna pobuda v moderni zgodovini kamniške občine, odzvala župan Matej Slapar in Občina Kamnik, bomo poskušali pridobiti jutri.

 

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve