Naslovnica / NOVICE / Za »skrivnostne« načrte nove OŠ Frana Albrehta je bilo porabljenih že več kot 1.100.000 evrov

Za »skrivnostne« načrte nove OŠ Frana Albrehta je bilo porabljenih že več kot 1.100.000 evrov

Načrti in projekti nove OŠ Frana Albrehta še naprej ostajajo strogo varovana občinska skrivnost, saj nam je Občina Kamnik, po domala maksimalnem možnem zavlačevanju, s sklepom zavrnila zahtevo po dostopu do informacij javnega značaja, ki se nanašajo na grafične priloge projektov, prav tako pa tudi zahtevo po posredovanju informacije o okvirni predvideni oceni vrednosti same investicije.

Občino Kamnik smo za podatke v zvezi z izgradnjo nove OŠ Frana Albrehta zaprosili že 12. 10. 2018, saj smo hoteli projekt, ki naj bi bil domnevno že v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, predstaviti še pred volitvami.

Gre namreč za enega izmed največjih in najdražjih prihodnjih občinskih projektov, ki buri duhove že vsaj kako desetletje, novogradnja OŠ Frana Albrehta pa je bila v veliki meri tudi ena izmed glavnih tem predvolilnih razprav, tekom katerih je bila v javnost posredovana informacija, da naj bi bila nova šola že v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Informacije v zvezi z načrtovano gradnjo nove šole že dlje časa (neuspešno) zahteva tudi širša javnost, predvsem pa starši otrok, ki obiskujejo OŠ Frana Albrehta, zato bi bilo pričakovati, da bo Občina Kamnik natančne in obrazložene informacije nemudoma posredovala, vendar temu, žal, ni bilo tako.

Zavlačevanje s posredovanjem informacij

Občina Kamnik oz. prejšnja občinska uprava si je namreč s sklepom, ki ga je sprejela 5. 11. 2018, rok za podajo informacij podaljšal skorajda do konca lanskega leta oz. vse do 27. 12. 2018, pri čemer je združila več povsem ločenih in tudi ločeno vloženih zadev za posredovanje informacij.

11. 12. 2018 smo po elektronski pošti slednjič prejeli odgovor, ki nam ga je, v imenu Občine Kamnik, posredoval dr. France Hribernik, vendar le-ta ni vseboval vseh zahtevanih podatkov, ampak je bilo v delu, ki se je nanašal na OŠ Frana Albrehta, zapisano zgolj:

»Kar se tiče vprašanja izgradnje OŠ F. Albrehta in s to investicijo povezane projektne dokumentacije, vam slednje ne moremo posredovati. Kot izhaja iz pojasnila oddelka za družbene dejavnosti, so PGD projekti v fazi preverjanja na Upravni enoti oziroma v postopku izdaje gradbenega dovoljenja in postopek torej še ni zaključen. Hkrati poteka izdelava PZI projektov, ki se še popravljajo (v delu, ki ne vpliva na gradbeno dovoljenje), in sicer so slednji  trenutno v postopku recenzije ter se še dopolnjujejo. Nobena zadeva torej še ni zaključena. Ko bo, bo tako ali tako na Občinski svet predložen Investicijski program, kjer bodo vsebovane vse relevantne informacije v zvezi s predmetno investicijo.«

Navedeni obrazložitvi so bili sicer priloženi podatki o stroških povezanimi z izdelavo načrtov in projektov za OŠ Frana Albrehta, ki pa so bili, nepopolni, saj niso vsebovali podatkov o prejemnikih sredstev, obenem pa so bili, kot se je izkazalo kasneje, deloma celo netočni oz. nepopolni.

V delu odgovora, ki se nanaša na predvidene stroške izgradnje oz. oceno investicije, pa se je odgovor Občine Kamnik glasil: »Glede ocene nadaljnjih stroškov in ocene investicije bodo relevantni podatki znani, ko bo predložen in sprejet Investicijski program. Zaenkrat s popisi del še ne razpolagamo, saj so PZI projekti v recenziji.«

Zavrnitev dostopa do informacij

Zaradi nepopolnih oz. neposredovanih zahtevanih podatkov in informacij smo Občino Kamnik še istega dne pozvali, da informacije dopolni z manjkajočimi podatki, in sicer z obrazložitvijo, da z njimi razpolaga, javni interes glede razkritja omenjenih obstoječih podatkov pa je, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja, v tem primeru brez najmanjšega dvoma močnejši od javnega interesa ali interesa drugih oseb za omejitev dostopa do zahtevane informacije.

Žal pa vseh zahtevanih informacij še vedno nismo prejeli, saj nam je Občina Kamnik, kot odgovor na našo zahtevo o dopolnitvi posredovanih informacij, poslala  zgolj še eno odločbo, izdano 21. 12. 2018, s katero je Občina Kamnik dostop do informacij odobrila zgolj delno, in sicer v delu, ki se nanaša na izvajalce del za doslej porabljena sredstva ter dostop do zelo splošne opisne predstavitve projekta izgradnje OŠ Frana Albrehta, zavrnila pa dostop do osnovnih grafičnih prikazov (grafični prikaz umestitve objekta v prostor iz različnih zornih kotov, videz objekta, predvidena prometna ureditev, tloris območja ipd.) ter okvirno trenutno ocenjeno vrednost projekta, četudi gre za informacije s katerimi Občina Kamnik nedvomno (že) razpolaga.

 

Občina Kamnik se namreč v obrazložitvi zavrnitve dostopa sklicuje na 9. točko prvega odstavka 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki pravi, da organ prosilcu lahko zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na:  »Podatek iz dokumenta, ki je v postopku izdelave, in je še predmet posvetovanja v organu, njegovo razkritje pa bi povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine.«, pri čemer ne upošteva 2. točka istega člena, ki določa tudi:»Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, se dostop do zahtevane informacije dovoli, če je javni interes glede razkritja močnejši od javnega interesa ali interesa drugih oseb za omejitev dostopa do zahtevane informacije.«

Upoštevaje dejstva, da se »gradnja« OŠ Frana Albrehta vleče že več kot deset let, da je bila le-ta predmet številnih vprašanj javnosti, staršev in tudi organov same šole, da se vse skupaj nanaša celo na varnost otrok, ki obiskujejo omenjeno šolo, obenem pa zadeva najmanj dva kamniška javna zavoda ter da je bilo zanjo, čeprav je vse skupaj zaenkrat še zgolj pri načrtih, porabljeno že več kot milijon evrov, je interes javnosti, vsaj po našem mnenju, zagotovo precej večji in močnejši od očitnih občinskih skrivalnic. Le-te namreč porajajo zoprn občutek, da je z omenjenimi »skrivnostnimi načrti« za novo šolo, ki jih na Občini Kamnik skrivajo kot kača noge, najbrž (vsaj) nekaj narobe, kajti nerazumljivega zavlačevanja in nepripravljenosti, da se podatki posredujejo občanom in občankam, ki bodo vse skupaj navsezadnje tudi plačali, si žal ne da pojasniti drugače.

Spričo tega lahko zaenkrat posredujemo zgolj podatke, ki smo jih, po vseh opisanih zapletih pri pridobivanju podatkov, vendarle uspeli pridobiti, kot že omenjeno, pa le-ti, zavoljo delne zavrnitve dostopa do informacij, niso popolni ter ne podajajo dejanske slike.

Stroški načrtov

Precej zgovorna, da ne rečemo potratna, je že sama poraba sredstev za projekte in načrte, saj skupni znesek sredstev, ki so bila doslej porabljena v ta namen, že presega znesek 1.100.000 evrov. Kako in kdaj so bila sredstva porabljena,  si lahko razberete iz spodnje tabele v kateri so navedeni leto, znesek in prejemnik.

Leto Znesek Prejemnik
2009 108.212,88 Atelje Hočevar d.o.o.
  19.427,99 LG inženiring d.d.
2010 336.000,00 Atelje Hočevar d.o.o.
2011 22.500,00 Atelje Hočevar d.o.o.
2012 70.016,78 Atelje Hočevar d.o.o.
  160.809,37 Atelje Hočevar d.o.o.
  97.039,50 Atelje Hočevar d.o.o.
2017 52.473,73 Atelje Hočevar d.o.o.
2018 236.131,77 Atelje Hočevar d.o.o.
SKUPAJ 1.102.612,02  

Vir podatkov: Občina Kamnik

Obrazložitev porabe, ki nam jo je posredovala Občina Kamnik:

  • V letu 2009 je bilo za projektno dokumentacijo porabljenih 108.212,88 eurov, poleg tega še za izdelavo DIIPa 19.427,99 eurov. Izvajalec naročila: Atelje Hočevar d.o.o., Gerbičeva ulica 54, 1000 Ljubljana. Poleg tega še za izdelavo DIIPa 19.427,99 eurov. Izvajalec naročila: LG inženiring d.d.
  • V letu 2010 je bilo za projektno dokumentacijo porabljenih 336.000 eurov. Izvajalec naročila: Atelje Hočevar d.o.o., Gerbičeva ulica 54, 1000 Ljubljana.
  • V letu 2011 je bilo za preglede demografskih študij in IDZ prilagoditve projektov porabljenih 22.500 eurov. Izvajalec naročila: Atelje Hočevar d.o.o., Gerbičeva ulica 54, 1000 Ljubljana.
  • V letu 2012 je bilo za prilagoditev projektne dokumentacije glede na demografske študije porabljenih 70.016,78 eurov, določen del stroškov je zapadel v leto 2013, in sicer 160.809,37 eurov ter v leto 2014 PZI projekti za športno dvorano v višini 97.039,50 eurov. V tem obdobju se je na podlagi strokovnih mnenj ugotovilo, da je OŠ Toma Brejca v bistveno slabšem stanju in je bilo zaradi tega potrebno začeti z izgradnjo le-te. Izvajalec naročila: Atelje Hočevar d.o.o., Gerbičeva ulica 54, 1000 Ljubljana.
  • V letu 2017 je bilo zaradi demografskih sprememb in želene spremembe faznosti gradnje ter povečave športne dvorane potrebno projektno dokumentacijo preveriti in prilagoditi v delu, ki se nanaša na objekta (šolo s ŠD) – v ta namen je bilo na podlagi JN za projektno dokumentacijo porabljenih 288.605,50 eurov. Izvajalec naročila: Atelje Hočevar d.o.o., Gerbičeva ulica 54, 1000 Ljubljana.*

*Po primerjavi podatkov, ki nam jih je posredovala Občina Kamnik, s podatki aplikacije Erar, s katere je razvidno, da je Občina Kamnik Ateljeju Hočevar d.o.o. v letu 2018 nakazala 236.131,77 EUR, na kar smo opozorili Občino Kamnik, nam je le ta včeraj, 8.1.2019, posredovala popravek, ki se glasi: »Glede na zastavljeno vprašanje v zvezi s porabo sredstev za izgradnjo OŠ F. Albrehta (v letih 2017 in 2018) vam sporočamo, da je po navedbi občinske strokovne službe prišlo do napake zgolj pri navedbi letnice, in sicer je bilo v letu 2017 za IDZ porabljenih 52.473,73 eurov, v letu 2018 pa razlika do zneska 288.605,50 eurov, to je 236.131,77 eurov za drugi del IDZ in PGD.«

Opisna predstavitev projekta

Občina Kamnik je obenem posredovala tudi dostop do opisne predstavitve projekta izgradnje OŠ Frana Albrehta, in sicer na način, da je na svojo spletno stran dodala povezavo do dokumenta: PROJEKTNA NALOGA UN K-9 ŠOLE: OŠ FRANA ALBREHTA Z ZUNANJO UREDITVIJO (klik za prenos dokumenta), ki pa bržkone zgolj izvleček oz. del celotnega dokumenta, saj je brez slikovnih in drugih predlog, v obliki, kot je objavljen, pa ne pove prav dosti, ampak v večji meri prinaša zgolj izseke projektne naloge iz leta 2019 ter našteva gole podatke o vrsti in velikosti predvidenih prostorov.

 

Spričo ostankov slepomišne kamniške birokratske megle, ki jo novemu županu Mateju Slaparju, vsaj zaenkrat, očitno še ni uspelo pregnati iz kamniške občinske stavbe, občanom in občankam v tem trenutku, žal, še ne moremo predstaviti kaj bistveno novega oz. tega, kaj dejansko prinašajo dragi in skrivnostni načrti nove OŠ Frana Albrehta. Tolažimo se lahko s tem, da bodo vsi podatki, slej ko prej, vendarle morali priti tudi v javnost, pri čemer se zanašamo tudi na obljubo župana Mateja Slaparja, ki nam je, ko smo ga seznanili z zavrnilno odločbo dejal, da nas bo z vsemi podrobnosti projekta novogradnje OŠ Frana Albrehta, s katerimi se podrobneje ni uspel seznaniti še niti sam oz. njegova nastajajoča ekipa, seznanil že v kratkem.

Je pa v veliki meri najbrž že jasno vsaj nekaj, in sicer, da se, spričo nekaj milijonov globoke proračunske luknje, ki se kot dediščina prejšnje občinske oblasti obeta letošnjemu proračunu, gradnja nove OŠ Frana Albrehta zagotovo ne bo začela prav kmalu.