Naslovnica / Napovedi in obvestila / Bi želeli postati gostinec na Starem gradu? Občina Kamnik išče najemnika.

Bi želeli postati gostinec na Starem gradu? Občina Kamnik išče najemnika.

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem na lokaciji Stari grad.

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, Glavni trg 2, 1241 Kamnik na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in spremembe) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in spremembe), objavlja

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, Glavni trg 2, 1241 Kamnik (v nadaljevanju: ZTŠK) oddaja prostore na lokaciji »Stari grad nad Kamnikom« v najem za opravljanje gostinske dejavnosti.

Prostori, ki se oddajajo v najem se nahajajo v kleti objekta na naslovu Novi trg 6, Kamnik, na parc. št. 1160/2 k.o. 1911- Kamnik, in obsegajo:

  • lokal – 66 m2
  • skladišče – 9 m2
  • predprostor – 5 m2
  • hodnik – 5 m2
  • kurilnica/garderoba za zaposlene – 8 m2
  • WC zaposleni – 4 m2
  • WC ženski – 3 m2
  • WC moški – 3 m2
  • v skupni v izmeri približno 103 m2

ter

  • zunanja pokrita terasa ob objektu –  66 m2 (v nadaljevanju: poslovni prostor)

Najemnik bo imel pravico souporabe parkirnih in ostalih zunanjih površin na zemljišču parc. št. 1160/2 k.o. 1911 Kamnik, pri čemer bo moral glede režima in površin uporabe le-teh v celoti upoštevati navodila najemodajalca.

Poslovni prostor bo delno opremljen v notranjih prostorih se bodo nahajale lesene mize, stoli in klopi, inox točilni pult, inox retropult, podpultni pomivalni stroj, ledomat. Za ostalo opremo, drobni inventar in ureditev prostorov je dolžan na svoje stroške poskrbeti najemnik.

Poslovni prostor se oddaja kot celota, po sistemu videno – najeto.

Najemno razmerje se sklepa za določen čas, za dobo 5 let, z možnostjo podaljšanja za 5 let, če se za to odloči najemodajalec.

Izhodiščna najemnina znaša 400,00 EUR/mesec, neto (in brez DDV). V izhodiščni najemnini niso zajeti obratovalni stroški, stroški rednega vzdrževanja, sorazmeren del stroškov nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroški zavarovanj in drugi stroški obratovanja  ter drugi stroški, za katere se stranki natančneje dogovorita z najemno pogodbo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Pred sklenitvijo najemne pogodbe je najemnik dolžan na račun občine nakazati najemnino, določeno v sklepu o izbiri, vnaprej, za dobo  šest (6) mesecev, ki pa se najemniku poračunava  šele v zadnjih šestih mesecih pred potekom najemnega razmerja.

Ponudbe z dokazili morajo ponudniki predložiti na naslov v zaprti pisemski ovojnici na naslov: Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, Glavni trg 2, 1241 Kamnik, obvezno z oznako na ovojnici »PONUDBA ZA NAJEM – STARI GRAD – NE ODPIRAJ«. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika.

Rok za oddajo ponudb je do vključno 5. 4. 2017 do 10. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo predložene na zgoraj navedeni naslov do predpisanega roka. Prepozno prispele ponudbe bodo neodprte vrnjene na naslov ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo 5. 4. 2017 ob 11. uri, v prostorih ZTŠK Kamnik, Glavni  trg 2, Kamnik. Ponudniki, ki bodo prisostvovali javnemu odpiranju ponudb, morajo predložiti pisno pooblastilo zastopnika pravne osebe.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ZTŠK Kamnik in na uradni spletni strani Občine Kamnik. Vsak delovni dan, od 9. do 14. ure, se lahko razpisno dokumentacijo tudi osebno prevzame v prostorih ZTŠK, Glavni trg 2, Kamnik.

Vsa pojasnila v zvezi razpisno dokumentacijo dobite po telefon: 051 830 899 (direktorica Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik Božena Peterlin) in 01 831 81 10 (višja svetovalka za reševanje pravnih zadev Občine Kamnik Nika Ovijač). Ogled poslovnih prostorov je možen po predhodni najavi, kontaktna oseba: podžupan Igor Žavbi, po telefonu 041 352 957.

Celotno razpisno dokumentacijo si lahko ogledate tukaj.