Naslovnica / NOVICE / Center za socialno delo Kamnik bo postal del CSD Osrednja Slovenija – vzhod s sedežem v Domžalah

Center za socialno delo Kamnik bo postal del CSD Osrednja Slovenija – vzhod s sedežem v Domžalah

Centri za socialno delo se bodo konec tega meseca reorganizirali, Center za socialno delo Kamnik pa bo, s 1. oktobrom 2018, postal del Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, s sedežem v Domžalah, v omenjeni center pa bosta, razen kamniškega, vključena tudi CSD Litija in CSD Domžale.

S 1. 10. 2018 bo ustanovljenih 16 novih centrov za socialno delo, ki bodo nastali s spojitvijo zdajšnjih 62 centrov za socialno delo. Spojitev več centrov za socialno delo v večji center za socialno delo, ki bo krajevno pristojen na območju celotnega območja, bo omogočila kadrovsko raznolikost in različne strokovne profile. Novoustanovljeni centri za socialno delo se bodo v pravnem prometu šteli kot univerzalni pravni nasledniki spojenih centrov za socialno delo, zato bodo z dnem vpisa spojitve centrov za socialno delo v sodni register prevzeli delo od centrov za socialno delo, ki se bodo spojili, vse javne uslužbence, premoženje, sredstva, opremo, pravice in obveznosti.

Po zagotovilih Maje Gradišek, direktorice CSD Kamnik, naj bi uporabniki storitev iz občin Kamnik in Komenda reorganizacije centrov za socialno delo ne občutili, saj jim bodo, v prostorih CSD Kamnik na Usnjarski ulici 8 v Kamniku, vse storitve centra še naprej dostopne na enak način in v enakem obsegu kot doslej, za urejanje zadev pa jim v nobenem primeru ne bo potrebno hoditi v Domžale.

Z uvedbo nove organizacijske strukture se bo na ravni novoustanovljenega centra za socialno delo organizirala skupna splošna služba (kadrovska služba, računovodstvo, tehnično-administrativna služba), služba za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in skupna strokovna služba, ki bo vključevala službo za koordinacijo in pomoč žrtvam (interventna služba, krizni centri). Predvideva pa se, da bo znotraj skupne strokovne službe delovala tudi mobilna strokovna enota, ki jo bodo sestavljali strokovnjaki različnih profilov (psiholog, pravnik, specialni pedagog, itd.) in bo na razpolago vsem enotam znotraj območnega centra za socialno delo. Centre za socialno delo bodo vodili direktorji, enote centrov za socialno delo pa pomočniki direktorjev.

Reorganizacija posega samo v način delovanja in organiziranja centrov za socialno delo, ki bodo s tem postali učinkovitejši in uporabniku prijaznejši. Reorganizacija ne posega v same pravice uporabnikov – te ostajajo enake kot doslej. Centri za socialno delo po vsej Sloveniji tako ostajajo enotna vstopna točka za vse pravice. Uporabniki bodo pravice iz javnih sredstev še naprej lahko urejali tam, kjer so to počeli do sedaj in pod istimi pogoji.

Sprememba organizacijske strukture je med drugim tudi podlaga za poenotenje dela in prinaša  skupno strokovno službo, v okviru katere bodo na voljo vsem enotam in posledično uporabnikom strokovni delavci različnih profilov  s specifičnimi znanji (psiholog, pravnik, specialni pedagog itd).

Zaradi uvajanja informacijske podpore reorganizaciji centrov za socialno delo je v prvem tednu oktobra 2018 predvidena nedostopnost Informacijskega sistema centrov za socialno delo (IS CSD). Prav tako v prvem tednu oktobra uporabniki ne bodo mogli oddajati e-vlog preko portala e-uprava.

Nedelovanje sistema pa ne bo vplivalo na datume izplačil socialnih transferjev planiranih v mesecu oktobru, to pomeni da datumi izplačil ostanejo nespremenjeni.

Maja Gradišek,
direktorica CSD Kamnik

NOVOSTI PRI VLAGANJU VLOG ZA LETNE PRAVICE V LETU 2018

Znižano plačilo vrtca

Starši otrok, ki jim pravica do znižanega plačila vrtca poteče do 30.11.2018, bodo morali še vložiti novo vlogo. Veljavnost pravice do znižanega plačila vrtca lahko preverite tudi s pomočjo spletne aplikacije za vpogled v podatke o pravicah iz javnih sredstev.

Staršem, katerim pravica do znižanega plačila vrtca izteče v decembru 2018 ali kasneje, od 1.12.2018 dalje ne bo  potrebno več vlagati vlog za podaljševanje pravice, saj bo za pravico do znižanega plačila vrtca veljalo avtomatsko podaljšanje. Centri za socialno delo bodo po uradni dolžnosti odločali o nadaljnji upravičenosti do pravice. Tudi po tej novosti pa bo veljalo, da je treba vložiti prvo vlogo, torej, če se za pravico zaproša prvič.

Otroški dodatek

Vlogo za otroški dodatek morajo vložiti vsi tisti starši, ki se jim pravica izteče do 30.11.2018. Od 1.12.2018 dalje pa ne bo potrebno več vlagati vlog za podaljševanje pravice, saj bo za pravico do otroškega dodatka veljalo avtomatsko podaljšanje. Centri za socialno delo bodo po uradni dolžnosti odločali o nadaljnji upravičenosti do pravice. Tudi po tej novosti pa bo veljalo, da je treba vložiti prvo vlogo, torej, če se za pravico zaproša prvič.

Subvencija malice, subvencija kosila

Vlog za priznanje pravice do subvencije malice oziroma subvencije kosila ni potrebno vlagati tistim staršem, ki imajo priznano pravico do otroškega dodatka oziroma imajo njihovi otroci pravico do državne štipendije.

Tisti starši, ki nimajo priznane pravice do otroškega dodatka oziroma njihovi otroci pravice do državne štipendije, pa lahko kadarkoli med šolskim letom oddajo vlogo za uveljavljanje pravice do subvencije malice oziroma subvencije kosila. Ob izpolnjevanju pogojev, jim pravica pripada z dnem vložitve vloge. Pravica do subvencije malice in subvencija kosila se dodeli za eno šolsko leto, vlogo pa je treba oddati na center za socialno delo.

Vloge za subvencijo malice oziroma subvencijo kosila za šolsko leto 2018/19 bo potrebno še vedno vložiti na enak način, kot je veljalo doslej, avtomatskega podaljševanja pri teh pravicah v tem šolskem letu še ne bo.

Državne štipendije

Dijaki in študenti lahko kadarkoli med šolskim/študijskim letom oddajo vlogo za uveljavljanje pravice do državne štipendije. Ob izpolnjevanju pogojev jim štipendija pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Študenti naj vloge do državne štipendije vložijo v mesecu septembru, da bodo upravičeni do državne štipendije s 1. oktobrom. Štipendija se dodeli za eno šolsko/študijsko leto, vlogo pa je treba oddati na center za socialno delo.

Vloge za državne štipendije za šolsko/študijsko leto 2018/19 bo potrebno še vedno vložiti na enak način, kot je veljalo doslej, avtomatskega podaljševanja pri pravicah do državne štipendije v tem šolskem/študijskem letu še ne bo.

Zoisove štipendije

Študenti naj bodo pred začetkom šolskega/študijskega leta pozorni na roke za uveljavljanje Zoisovih štipendij. Rok za oddajo vlog za dodelitev in za nadaljnje prejemanje Zoisovih štipendij po starem Zakonu o štipendiranju (Zštip) je za študente 6. 10. 2017. Upravičenci, ki so Zoisovo štipendijo pridobili na podlagi novega Zakona o štipendiranju (Zštip-1), torej po 1.1. 2014, morajo vlogo oddati najkasneje do 30. 9. 2017 (študenti), če želijo štipendijo prejemati neprekinjeno. Vlogo je treba oddati na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

Štipendije za deficitarne poklice

Štipendijo za deficitarne poklice lahko pridobijo dijaki, ki bodo v šolskem letu 2017/2018 obiskovali 1. letnik programov srednjega poklicnega izobraževanja. Po novem bodo štipendijo za deficitarne poklice lahko prejeli tudi tesarji, slaščičarji, tapetniki, mehatroniki, operaterji in instalaterji strojnih instalacij. Vlogo se lahko odda do vključno 20. 9. 2017 na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

Vse spremembe, ki nastopijo med letom, morajo vlagatelji še vedno sporočati  tako, kot do sedaj. 

Opomba:

Vsi prejemniki denarnih socialnih  pomoči, obveznega in dodatnega zavarovanja, varstvenega dodatka in subvencij najemnin morajo vloge podajati sami (pri teh pravicah ni avtomatskega podaljšanja).

CSD Kamnik