Naslovnica / PODJETNIŠTVO IN TURIZEM / Gozdna kronika Krajevne enote Kamnik za leto 2020

Gozdna kronika Krajevne enote Kamnik za leto 2020

Ob mednarodnem dnevu gozdov, ki smo ga obeležili 21. marca 2021 z sloganom  “»Obnova in nega gozda: pot do zdravja in dobrega počutja«” ter tednu gozdov z naslovom “Načrtno z gozdom”, smo se kamniški gozdarji ozrli na dogajanje v gozdovih preteklo leto, zbrali skupaj nekatere pomembnejše pokazatelje o delu z gozdovi.

Ugotavljamo, da je bilo, kot že nekaj minulih zaporednih let, »tiho in mirno«, na kar kažejo navedeni podatki v nadaljevanju. Zaradi varstveno sanitarnih vzrokov (predvsem zaradi sunkov vetra in posledičnega lokalnega pojavljanja podlubnikov) je bilo za nujni posek odrejenih komaj 5 % celoletne količine vseh izbranih dreves – za primerjavo: v letu 2017 je bilo iz varstveno preventivnih vzrokov odrejeno za posek kar 45% celoletne količine vseh izbranih dreves.

Vremenski pojavi

Januar je bil obsijan z soncem z skromnimi deženo-snežnimi padavinami ob koncu. Februarsko vreme temperaturno nič kaj zimsko ter zelo bogato s soncem in temperaturami vse do 13 C. Prve dni marca pestro pomladansko vreme. Temperature so se povzpele nekje do 10 C, vreme precej sončno s kakšno posamezno ploho. Sredi meseca je nad 1200mnv zapadlo cca 7cm snega, vseeno so se najvišje dnevne temperature dvignile vse do 18  C. Zadnja tretjina mesec je bila vremensko zelo spremenljiva, veliko oblakov pogosto je  snežilo in do konca meseca zapadlo dobrih 15 cm snega. April se je pričel s toplim in dokaj sončnim vremenom in temperaturami do 21 C. V srednjem delu Tuhinjske doline je pričla odganjati bukev. Padavin praktično ni bilo, ob koncu meseca so oblaki naravo končno le obdarili z nekaj malega dežja. Začetek maja je vremensko bolj spominjal na april s precej oblačnim vremenom ter pogostimi padavinami vse do konca meseca, kar je močno oviralo spravilo sena, a po drugi strani dobro zaviralo razvoj prvih generacij smrekovih podlubnikov. Začetek julija so zaznamovale pogoste močnejše nevihte ter dež z nizkimi  temperaturami. Od 8. do 15. je sledilo nekaj res lepih, toplih in sončnih dni in temperaturami okrog 29 C, mesec pa se zopet konča z močnimi nalivi, nevihtami ter najvišjimi dnevnimi temperaturami do 33 C. V začetku julija so bile pogoste močnejše nevihte ter dež, nizke temperature, malo sonca, mesec se je zopet  končal z močnimi nevihtami in nalivi. Mesec avgust je nadaljeval vremensko tradicijo predhodnih mesecev. V drugi dekadi so se pojavljale pogoste plohe in nevihte, 17. dne pa močna lokalna neurja s točo in nalivi. Ob koncu mesca se je vrnilo malo bolj umirjeno vreme z več sonca. Prva polovica meseca septembra je bila sončna s prijetnimi temperaturami do 28  C. V drugi polovici se vreme rahlo skisalo, 25. dne je pobelil prvi sneg do 1400mnv. Oktobrsko vreme se je začelo s pogostimi padavinami, meglo ter oblaki. Temperature  so se še vedno povzpele do 20  C. Na začetku druge tretjine meseca pokrije sneg do 900mnv: na Menini Planini ga je zapadlo do 15 cm, a ni imel dolgega staleža. Konec meseca je zaznamovalo oblačno in pogosto deževno vreme. V novembru se je nadaljevalo dokaj podobno oblačno vreme z vseprisotno meglo v nižinah ter pretežno sončnim vremenom nad 1200mnv, občasno se je ta meja preselila tudi na predele med 400 in 600 mnv. V podobnih razmerah se je začel december s precej visoke oblačnosti. Med Božičem in Novim letom so se dnevno izmenjevali sneg-dež-sneg. Na 650mnv je zapadlo do 10cm snega, nad 1200 mnv pa do 60cm.

Ujme in drugi izredni dogodki

Prenamnožitev podlubnikov: Vremenske razmere so bile ugodnejše za dobro zdravstveno stanje smrekovih dreves kot leto poprej, saj so kar močno posegla v razvoj populacije podlubnikov. V vseh treh gozdnogospodarskih enotah je bilo evidentirano 731m3 napadenih dreves, komaj 2% v primerjavi z letom 2016.

V preteklem letu je bil izveden redni Popis objedenosti gozdnega mladja na 19 vzorčnih ploskvah na celotni gozdni površini . Rezultati so pokazali, da je stanje na tem področju ugodno in je trend poškodb celo v rahlem upadanju. Izjema sta dve ploskvi v GE Kamniška Bistrica, kjer je trend  poškodb v rahlem porastu.

Jesenov ožig in kostanjev rak (karantenski bolezni glivičnega porekla) sta v večjem obsegu desetkala populacijo mladih in starejših dreves velikega jesena, ter starejših dreves pravega kostanja.

Navadna barvilnica (Phytolacca americana) in. Japonski dresnik (Reynoutria japonica), kot najbolj elitna predstavnika invazivnih vrst, nadaljujeta svoj osvajalni pohod na gozdno površino s pomočjo ptic in človeka.

Požari: Na gozdnih površinah je v letu 2019 izbruhnil 1 gozdni požar na površini 0,16ha zaradi neznanega vzroka.

Evidentiranje nedovoljenih odlaglišč odpadkov v gozdu

Vrsta odpadkov Število odlagališč do 10m3 Število odlagališč nad 10m3 Skupaj
Gradbeni odpadki 4 4 8
Kosovni odpadki 2 0 2
Skupaj 6 4 10

 

Med divjimi odlagališči prednjačijo deponije mešanih gradbenih odpadkov in izkopih zemljin, ob gozdnih cestah, vlakah in bregovih vodotokov po »ljudskem načelu: Za v gmajno je vse dobro.«

Nedovoljenih posegov v gozdni prostor se je zgodilo sedem. Šest kot zasipavanje z odvečnim izkopnim materialom in gradbenimi odpadki in eden kot nedopustna uporaba gozdnega prostora.

Opravljena gojitvena in varstvena dela

Kljub »mirnem« letu (brez večjih nujnih varstveno sanacijskih posegov) je bila opravljena slaba tretjina (28%) načrtovanih negovalnih del, preventivna varstvena dela pa so bila v celoti opravljena, za kar so lastniki gozda prejeli 10.193EUR subvencij. Posajenih je bilo 9.300 sadik razilčnih drevesnih vrst, za njihovo zaščito pa so porabili 50kg zaščitnih premazov in 105l zaščitnega škropiva.

Pripomniti moramo, da količina opravljenih del še vedno opazno zaostaja za načrtovanimi količinami, ki so predvidene v veljavnih načrtih gozdnogospodarskih enot, predvsem zaradi vedno manjše zainteresiranosti lastnikov gozdov za dela v mladih gozdovih ali formalni nezmožnosti črpanja sredstev za sofinanciranje vlaganj v gozdove v primeru agrarnih skupnosti, ki jih je na kamniškem kar sedem.

Zanimivost: V letu 2020 je bilo v 40 kontrolno lovnih pasteh za podlubnike (“ta črne škatle”) ob 404 praznenjih ujetih 125.060 hroščev (= 3,126 litra), medtem ko se je v letu 2017 ujelo 511.640 velikih smrekovih lubadarjev (= 12,791 litra).

Izbira (odkazilo) in posek drevja

Za posek na željo lastnikov (redna sečnja) je bilo v upravnem postopku izdanih 738 odločb, po nadzorstveni pravici (nujen sanitaren posek) pa 182 odločb. 5 nujnih odločb ni bilo realiziranih v predpisanem roku in vsled tega je bilo izdano 5 sklepov o izvršbi.

Za krčitev gozda v kmetijske namene je bilo izdano 14 odločb za skupno površino 4,93 ha, izvedeno je bilo 7 odločb na skupni površini 3,11 ha.

Pregled izbire in poseka dreves v letu 2020

Vrsta sečnje IZBRANO POSEKANO
  št. dr. m3 št. dr. m3
Negovalne sečnje 43.702 40.852 15.938 17.389
Varstveno-sanacijske sečnje 3.258 2.555 3.637 3.312
Za gozdno infrastrukturo 2.353 1.343 819 617
Cesta 205 123 14 24
Daljnovod, plinovod, … 19 8 2 9
Urbanizacija 351 213 351 213
Kmetijska raba 1.866 1.192 1.012 654
Drugo 116 37 116 37
Rudarstvo 5 8    
Energetika 15 9 15 9
Krčitve 2.577 1.589 1.510 945
Sečnja zunaj gozda 798 580 518 376
Ostali vzroki sečenj 14 30 27 37
Posek brez odobritve     517 427
Posek oslabelega drevja 5.672 4.309 3.284 2.713
Skupaj 58.743 51.510 26.250 25.816

Opombe: V posek so zajeta tudi drevesa, ki so bila izbrana v preteklih letih, posekana pa v letu 2020.

Informativna vrednost del in gozdnih lesnih sortimentov*

 • Posek in spravilo z adaptiranim traktorjem od 16 do 20 €/m3
 • Posek in spravilo z žičnico od 25 do 30 €/m3
 • Prevoz z gozdarsko polprikolico (10-15km/10-13m3) od 50 do 70 €
 • Hlodovina smrekova (zdrava) 75 – 80 €/m3 (avstrijska mera)
 • Hlodovina smrekova (»lubadarce«) 45 – 50 €/m3
 • Rdeči bor (lepa hlodovina) 50- 60 €/m3
 • Les iglavcev za embalažo 40 €/m3
 • Celulozni les iglavcev 20 do 25 €/m3
 • Brusni les iglavcev 40-45 €/m3
 • Hlodovina bukev 60 do 100 €/m3
 • Bukove goli za drva oz kemično predelavo okoli 55 – 60 €/m3
 • Drva bukev .(brez prevoza in prežagovanja) 50- 60 €/prm
 • Drva bukev .(prežagovanje in prevoz )  75- 80 €/prm

*cene so informativne narave, zajete v pogovorih s posameznimi lastniki ter izvajalci del v gozdovih

Za leto 2020 je značilno veliko povpraševanje po bukovih goleh (osnova za izdelavo drv) ter po suhih bukovih drveh. Opažena je tudi večji obseg priprave sečnih ostankov za drobljenje v sekance.

Gradnja in vzdrževanje gozdnih prometnic

Vzdrževalna dela v skupni vrednosti 55.7748,75 EUR so bila opravljena na 27 kategoriziranih gozdnih cestah.

Za potrebe spravila je bilo v letu 2020 izdelanih 34 elaboratov (načrtov) za gradnjo 66 vlak v skupni dolžini 15,8 km, zgrajenih in strokovno prevzetih pa je bilo 53 vlak v skupni dolžini 10,4 km.

Odvzem divjadi in monitoring

Odvzem (odstrel in izgube) divjadi na območju LD Kamnik, LD Komenda, LD Sela, LD Tuhinj, LD Špitalič, LD Motnik in v dveh revirjih LPN Kozorog, ki ležita na območju Kamniške Bistrice je bi izveden v naslednjem obsegu:

Lovna vrsta / LD Kamnik Komenda
Stahovica
Sela
Tuhinj
Motnik
LPN
Skupaj
SRNJAD 98 64 72 66 89 75 41 505
JELENJAD 1     3 2 13 6 25
GAMS 2     2 4 8 45 61
MUFLON     2       12 14
D. PRAŠIČ 11 3 6 11 9 24 1 65
KOZOROG             2 2

 

 • Tudi v preteklem letu je znamenita volkulja Bela polegla štiri križance z domačim psom. MOP je izdal dovoljenje za odstrel vseh mladičev in volkulje. Do konca leta 2020 sta bila odstreljena dva mladiča (križanca).
 • V letu 2020 je revirni gozdar Miha Žnidaršič sodeloval pri projektu LIFE-IP – monitoring divjega petelina v aprilu in maju. Na enem od rastišč je bilo pet do šest divjih petelinov in dve kuri, na enem opaženih le nekaj iztrebkov, prepodena tudi kura ali petelin, vendar petja tam ni bilo, na drugem domnevnem rastišču je bil slišan glasen prelet.
 • Uspešen je bil tudi monitoring belke v 7. mesecu.
 • V začetku oktobra sta se dva kamniška gozdarja in vodja lovišča s posebnim namenom Kozorog pridružila kolegom z Jezerskega, Nazarij in Koroške predstavnikom Zavoda za varstvo narave RS na skupni delavnici: »Priprava predlogov izvedbenih ukrepov za divjega petelina na projektnem območju Kamniško-Savinjske Alpe & Grintovci« nad Ljubnim v Savinjski dolini

Gozdno gospodarsko in gozdno gojitveno načrtovanje

V dneh od 24.10.2020 do 06. 11. 2020 je v skladu z veljavnim »protikoronskimi« ukrepi potekala javna razgrnitev osnutka gozdno gospodarskega načrta za gozdnogospodarsko enoto KAMNIK (2020 – 2029).

Ob redni obnovi gozdnogojitvenih načrtov je bilo obravnavanih 32 odsekov na skupni površini 931 ha.

V skladu z načrtom dela ZGS v letu 2020 je bilo na območju krajevne enote obnovljeno 16.700 metrov mej oddelkov in odsekov (» rdečih cahnov po gmajni“)

V preteklem letu je bilo za obravnavano območje izdanih 17 mnenj, 4 soglasja in 4 projektne pogoje za posege v gozdni in obgozdni prostor.

Drugi dogodki Krajevne enote Kamnik

 • Epidemija (in pandemija) COVID19 se je kot vse javno življenje zaznamovala tudi delovanje javne gozdarske službe, ki pa se pri terenskih opravilih (na podlagi naših izkušenj) skoraj ni poznalo. Odpadle so prireditve za širšo javnost in vsi tradicionalno obarvani gozdarski sejmi ter z gozdarstvom povezane prireditve.
 • Na 14. licitaciji vrednejših sortimentov lesa v Slovenj Gradcu se je znašlo tudi nekaj čez 15m3 kakovostnega lesa gradna in gorskega javorja iz revirja Motnik. Sortimenti so dosegli spoštljive cene ( 1 hlod gorskega javora preko 1.400€). V ta namen je bil na motniškem posekan tudi hrast, katerega ugotovljena starost nakazuje vsaj tristo let.
 • Program razvoja podeželja(»PRP mehanizacija: vitli, gozdarske prikolice ter motorne žage«) se je z oddajo 26 vlog (v elektronski obliki) od 29 zainteresiranih vlagateljev dogajal v avgustu in septembru. Večina vlagateljev s kamniškega zaradi razpisnih pogojev ni dosegla vsaj 63 točk in jim niso bila odobrena sredstva za nakup. Pri  razpisu za sekundarno predelavo lesa je sodeloval le en vlagatelj, ki je tudi prejel pozitivno odločbo o odobritvi sredstev za vertikalni cepilec ter krožno žago z avtomatskim podajanjem. V razpisu(»PRP gozdna infrastruktur – vlake pa ta vloge uspešno oddala 2 vlagatelja.  V celoti je izvedbo te birokratsko-informativne epopeje vodil revirni gozdar Janez Spruk.

Zbrali in zapisali gozdarji KE Kamnik

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve