Naslovnica / Pavliha / Javno zbiranje ponudb za nakup občinske črede koz s kozlom

Javno zbiranje ponudb za nakup občinske črede koz s kozlom

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za pašništvo in pastirske dejavnosti, – ZUJIP (Uradni list RS, št. 13/13/1333), Odloka o zatiranju plevela Občine Kamnik za leto 2016 (Uradni list RS št. 13/13/1333) in Pravilnika  o zatiranju tujerodnih rastlinskih sort v Občini Kamnik, Občina Kamnik, Oddelek za urejanje okolja in pritožbe občanov, objavlja

Javni poziv za zbiranje ponudb za nakup občinske črede koz s kozlom

 

 1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA – IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ SOFINANCERJA:
  Občina Kamnik, Plevelov trg 24, 1241 Kamnik – Oddelek za urejanje okolja, pastirske dejavnosti in pritožbe občanov
 1. PODATKI O JAVNEM RAZPISU

2.1 Predmet javnega razpisa

Občina Kamnik bo, skladno s 5. členom Odloka o zatiranju plevela na območju Občine Kamnik, nabavila čredo 12-ih koz s kozlom, ki bodo skrbele za redno zatiranje nezaželenega rastlinskega rastja na mestnih javnih površinah, s stalnim bivališčem na Malem gradu, kjer se bo v Stražnem stolpu uredil poseben hlev.

Občina Kamnik bo med prispelimi ponudbami koze in kozla izbirala na podlagi meril in kriterijev, zapisanih v drugem odstavku 7. člena Pravilnika o občinski pastirski službi, pri čemer se bo ocenjevalo:

 • avtohtono poreklo in genetska čistost koz in kozla, pri čemer imajo prednost koze in kozel, ki bivajo čim bližje občinski stavbi (največ 10 točk)
 • enakomerna poraščenost in obarvanost krzna, ki mora biti skladna s smernicami Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine. Pri kozah je zaželena svetlejša oz. bolj »blond« obarvanost. (največ 10 točk)
 • velikost vimena (pri kozah) in razvitost reproduktivnega organa (pri kozlu) (največ 20 točk)
 • primerne razvitosti rogov ter estetskega videza rogatosti (največ 10 točk)
 • fotogeničnost (največ 10 točk)
 • smisel za delo v občinski upravi (največ 10 točk)
 • javni nastop (največ 10 točk)
 • prehranske navade ter učinkovitost prebavljanja pisarniškega papirja (največ 10 točk)
 • poznavanje turističnih točk in znamenitosti mesta (največ 10 točk)
 • (po)skočnost (največ 20 točk)
 • poslušnost in ubogljivost (največ 50 točk)

Najvišje število točk je 150. V ožji izbor za nabavo bodo, v okviru namensko razpoložljivih sredstev, prišle koze in kozel, ki bodo dosegli najmanj 100 točk.

Posebna 5-članska komisija, ki jo imenuje župan, bo vse kandidatke in kandidate, ki bodo izpolnjevali pogoje in se uvrstili v ožji izbor, obravnavala individualno, pri čemer bodo, po osebnem razgovoru in predstavitvi, koze podvržene testu mlečnosti, kozli pa testu proizvodnje semena, ki ga bo izvedla komisija na kraju samem.

2.2 Cilj javnega razpisa

Občina Kamnik na Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za pašništvo in pastirske dejavnosti, – ZUJIP (Uradni list RS, št. 13/13/1333), Odloka o zatiranju plevela Občine Kamnik za leto 2016 (Uradni list RS št. 13/13/1333) in Pravilnika  o zatiranju tujerodnih rastlinskih sort v Občini Kamnik, Občina Kamnik, Oddelek za urejanje okolja in pritožbe občanov z namenom zagotavljanja brezhibne urejenosti občinskih javnih površin in splošnega miru v občini, nabavlja čredo koz, ki bo redno in vsak dan skrbela za urejanje mestnih javnih površin, izven pašne sezone opravljala naloge rezalnika oz. uničevalnika dokumentov ter z mlekom ter mlečnimi izdelki oskrbovala občinsko menzo.

2.3 Upravičeni prijavitelji za sodelovanje na javnem razpisu

– društva, ki delujejo na področju kmetijstva in reje drobnice

– združenja društev v lastnem imenu in imenu tistih društev, ki ga za to pooblastijo, samostojni pastirji in rejci drobnice (obvezno dokazilo: kopija odločbe o vpisu v register kozjerejcev)

– samostojni pastirji in rejci s statusom

– posamezniki, samostojni pastirji in rejci, ki delujejo na področju gojenja, paše in kozlarij

– sodniki v kozlovskih sodbah

– javni zavodi in pravne osebe, ki so v minulem letu vsaj nekajkrat ustrelile kakega kozla oz. napravile kozlarijo

 

Pomembna opozorila

 1. Razpisna dokumentacija z navodili in obrazci je na razpolago pri napajalniku (levo od korita) Občine Kamnik
 2. Predmet razpisa je nabava črede koz in kozla
 3. Prednost pri nabavi bodo imeli prijavitelji, ki so člani kamniških političnih strank, bodisi koalicijskih, bodisi opozicijskih, ter sorodniki zaposlenih v občinski upravi
 4. Ponudbe, ki so sofinancirane že iz drugih virov proračuna Občine Kamnik, ne pridejo v poštev, razen če za to navedete posebne politične razloge oz. ste s kom v žlahti.
 5. Po poteku prijavnega roka, komisija pregleda prispele prijave ter ugotovi njihovo pravočasnost, popolnost in upravičenost.
 6. Prijava, ki je bila vložena po izteku prijavnega roka ali je ni vložila upravičena oseba (član ustrezne politične stranke, sorodnik…), se zavrne.
 7. Če je prijava formalno nepopolna, se stranko pozove, da v roku petih dni koze pripelje na ogled Občine Kamnik. Če se koze pri obisku ne obnašajo lepo, se prijavo zavrže, koze pa napoti v klavnico.
 8. Z izbranimi ponudniki bo župan Občine Kamnik za leto 2016 sklenil pogodbe o nabavi, v kateri bodo podrobneje urejene medsebojni odnosi med občinsko upravo ter pravice in obveznosti koz in kozla.
 9. Prijavitelji lahko kandidirajo le z živimi kozami, ki imajo veterinarsko spričevalo in potrdilo o nekaznovanosti.
 10. Koze in kozel bodo s pogodbo o nakupu pridobile status javnih uslužbencev ter pooblastila občinskih redarjev.
 11. Svojih ponudb ne morejo oddati zaposleni v občinski upravi in člani Sveta občine Kamnik ter predstavniki komisij in drugih organov občine.
 12. Iztrošene koze in kozli iz prejšnjih mandatov ne pridejo v poštev.
 13. Izpolnjene obrazce dostavite v vložišče Občine Kamnik ali pošljite na naslov: Občina Kamnik,Oddelek za urejanje okolja, pastirske dejavnosti, pritožbe občanov in druge kozlarije, Plevelov trg 24, 1240 Kamnik, v zaprti kuverti s pripisom »Javni poziv za zbiranje ponudb za nakup občinske črede koz s kozlom« – NE ODPIRAJ.


Obvestilo:
Po končanem zbiranju ponudb bo objavljen tudi razpis za prosto delovno mesto pastirja.