Naslovnica / NOVICE / Kaj so na Občini Kamnik počeli v preteklem tednu (od 30. 3. do 5. 4. 2015)

Kaj so na Občini Kamnik počeli v preteklem tednu (od 30. 3. do 5. 4. 2015)

Tednik Občine Kamnik – 6. 4. 2015

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik
Vodooskrba v Občini Kamnik

Odsek 1: vodovod DN 150 od VH Perovo do obstoječega vodovoda DN 125

V preteklem tednu dela na odseku od Veterine Kamnik do VH Perovo niso potekala.

Na celotni trasi manjka še prevezava do VH Perovo ter povrnitev zemljišč v prvotno stanje (asfaltiranje, humuziranje). V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Odsek 2: vodovod DN 200 – Kovinarska ulica

Dela na tem odseku so končana.

Odsek 3: vodovod Duplica – Volčji Potok (I. faza)

Dela na tem odseku so končana.

Odsek 3:  vodovod Šmarca – Volčji Potok (II. faza)

V preteklem tednu je izvajalec po končanem podvrtavanju pod Kamniško Bistrico iz smeri Šmarce proti Volčjemu Potoku vgradil vodovodno cev DN 100 v zaščitno cev DN 250 od podvrtavanja ter na obeh straneh spojil z že zgrajenim vodovodom.

Na odseku 3: vodovod Šmarca – Volčji Potok (II. faza), ki poteka od Volčjega Potoka do Šmarce je tako vodovod v celoti položen. Manjka še izvedba asfaltiranja na delu Pibernikove ceste, ki je predviden v aprilu.

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale-Kamnik

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek Košiše (»Kurja dolina«)

V preteklem tednu je izvajalec izvedel asfaltiranje pločnika od vrha Tunjiške ceste proti Kurji dolini. Odsek je ostal od lani decembra, ko le tega ni bilo mogoče več asfaltirati, zaradi prenizkih temperatur.

Odsek Košiše (»Kurja dolina«) – Tunjiška Mlaka

Prva ekipa je iz smeri Košiš proti Tunjiški Mlaki nadaljevala s pripravo podlage za asfaltiranje, kar obsega zamenjavo zgornjega ustroja ceste, obbetoniranje pokrovov jaškov na višino, LTŽ cestnih kap,… Hkrati se izvaja:

  • izgradnja meteorne kanalizacije ceste z izgradnjo cestnih požiralnikov in LTŽ rešetk,
  • izgradnja kabelske kanalizacije za javno razsvetljavo, kar vključuje vsa gradbena dela (cevi, jaški,…) brez svetilk in kablov,
  • izgradnja robnikov pločnika,
  • prevezave hišnih priključkov iz starega na nov vodovod.

Predvideno je, da se v prvi fazi asfaltira odsek v Kurji dolini do levega uvoza (do Sitarja).

Zaradi del je predvidena popolna zapora Tunjiške ceste od uvoza za obvoz Košiše do Kurje doline vsak dan od ponedeljka do sobote med 7. in 16. uro. V času popolne zapore bo urejen obvoz preko Košiš v smeri Kamnika ter preko Stolnika v smeri Tunjic. Po preteku popolne zapore se dela izvajajo pod delno zaporo.

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z polaganjem tlačnega voda in vodovoda iz Kurje doline nazaj proti mostu čez Tunjiščico.

V tem tednu bo izvajalec nadaljeval z polaganjem tlačnega voda in vodovoda od obvoza za Košiše do mostu čez Tunjiščico. Dela bodo potekala v dveh fazah, in sicer:

  • v prvi fazi bodo od uvoza za Košiše do križišča za Laniše dela potekala pod delno zaporo oziroma obvozom mimo objekta s hišno številko Tunjiška Mlaka 6 (»Bitenc«) samo za osebni promet;
  • v drugi fazi bodo od križišča za Laniše do mostu čez Tunjiščico dela potekala pod popolno zaporo vsak dan od ponedeljka do sobote med 7. in 16. uro z obvozom čez Komendo za območje Tunjic, za območje Laniš pa preko Košiš v smeri Kamnika ter preko Stolnika v smeri Tunjic.

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občanom in občankam ob trasi izgradnje ter občanom ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Odsek Tunjiška Mlaka

Izvajalec je v preteklem tednu na končanih kanalih TM4 in TM6 izvajal povrnitev v prvotno stanje (zasip jarka ter humuziranje).

Prav tako je začel z zakoličbo in pripravljalnimi deli na kanalu TM11 in TM12, in sicer za odseka v travniku proti naselju Tunjice. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del z začetkom polaganja kanalizacije.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Bistričica

V preteklem tednu je izvajalec začel z asfaltiranjem obrabne plasti na že dokončanih odsekih kanalizacije. Decembra lani je bila položena nosilna plast, sedaj pa se izvaja polaganje obrabne plasti. Asfaltiranje je potekalo na desnem stranskem kanalu med mostovom v Bistričici ter desnem kraku ceste od zgornjega mostu (tam kjer je potekal obvoz za Bistričico).

Ostali del je predvideno asfaltiranje v mesecu maju. Na odseku med mostovoma je potrebno na levem pasu zamenjati zgornji ustroj – tampon. Dela bodo potekala pod polovično zaporo s semaforjem, tako kot je potekala izgradnja kanalizacije v desnem pasu. Poleg tega levo za zgornjim mostom pride še črpališče, katerega bi izvedli pred finim asfaltom, da ne umažemo vsega. Tako da predvidevamo v maju, da v celoti asfaltiramo od Kregarjevega pa vse do Bistričice.

Spodnje Stranje

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z deli na kanalu ob državni cesti.

Zagorica nad Kamnikom

V preteklem tednu je izvajalec začel z asfaltiranjem obrabne plasti na že dokončanih odsekih kanalizacije. Decembra lani je bila položena nosilna plast, sedaj pa se izvaja polaganje obrabne plasti. Asfaltiranje ostalega dela bo izvedeno kasneje, saj je potrebno pri transformatorski postaji postaviti črpališče ter v delu proti Kregarjevim se bo asfaltiranje obrabne plasti izvedelo po končanih delih, saj je poleg nje deponija materiala, da ne umažemo novega asfalta. Izvajalec je v preteklem tednu po končanih delih začel z izvedbo bankin in čiščenjem terena ob gradnji.

Županje Njive

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije na območju Županjih Njiv. Dela potekajo na dveh območjih od zgoraj navzdol. Ena ekipa gre mimo Hafnerja do križišča, kjer poteka obvoz, druga ekipa pa gre od križišča, kjer poteka obvoz do Calcita. Zaradi ozke ceste, uporabe opažev za varovanje gradbene jame dela potekajo počasneje. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občanom in občankam ob trasi izgradnje ter občanom ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d.d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d.d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik. Trenutno se izvajajo dela na novem biološkem bloku 2 – betoniranje sten ter pripravljalna dela na obstoječem bazenu.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Med pristojnosti oddelka za gospodarske dejavnosti in finance sodi tudi izdajanje soglasij za stojnično prodajo. Pred prihajajočimi velikonočnimi prazniki, je bilo izdanih več soglasij za prodajo na premičnih stojnicah.

Pred 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo v sredo, 8. aprila  2015, smo sodelavci Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance v preteklem tednu prisostvovali na odborih Občinskega sveta, kjer smo poročali o Zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2014, o letnih poročilih javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Kamnik ter o sklepu o delnem povračilu stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za volitve župana in organizatorjem list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2014.

Oddelek za družbene dejavnosti

Z namenom seznanitve, kako poteka poslovanje občine, s posebnim poudarkom na upravnem poslovanju, je v sredo, 1. 4. 2015, ob 8. uri skupina dijakov četrtega letnika Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik – programa ekonomski tehnik skupaj s profesorjem Francijem Kimovcem obiskala Občino Kamnik. V prostorih velike sejne sobe jim je bilo na strnjen način predstavljeno večplastno delovanje lokalne samouprave. Dijaki so se lahko na konkretnih primerih seznanili, na kakšen način poteka izvajanje upravnih storitev, ki jih občanom in drugim strankam vsakodnevno nudi občinska uprava.  Med drugim jim je bila dana možnost seznanitve s pogoji, v katerih opravlja delo Občinski svet Občine Kamnik. Tokratni obisk je bil za kamniške dijake sicer še strogo študijski, kaj kmalu pa bodo po eni strani tudi sami postali neposredni uporabniki upravnih storitev, po drugi strani pa bodo lahko z udejanjanjem volilne pravice in osebno angažiranostjo za reševanje zadev javnega značaja brez dvoma prispevali svoj delež pri kreiranju življenja na lokalni ravni.

Vseslovensko gibanje zavoda Anina zvezdica, ki pomaga socialno ogroženim družinam z zbiranjem prehrambnih izdelkov z daljšim rokom uporabe tudi na območju občine Kamnik, se sooča s prostorsko stiskoVsi, ki bi bili pripravljeni svoj prostor brezplačno (Anina zvezdica deluje popolnoma brez denarja in na izključno prostovoljni ravni) ponuditi v najem za skladiščenje in razdeljevanje prehrambnih izdelkov, se lahko obrnete na prostovoljko Anine zvezdice v izpostavi Kamnik – Evo Cocej (041/222-780).

Komisija za vrednotenje socialno-humanitarnih programov in projektov je v sredo, 1. aprila, odprla in pregledala vseh 28 prispelih vlog. Naslednja seja komisije bo v četrtek, 9. aprila 2015. Za izvajanje socialno-varstvenih programov in projektov je občina letos namenila 20.000 evrov.

Občina Kamnik je z Zavodom Oreli podpisala pogodbo v višini 22.000 evrov osofinanciranju nadaljevanja izvajanja projekta »Razvoj občinskega modela za reševanje potreb starejših občanov v Občini Kamnik v letu 2015«.

Sektor za enake možnosti pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ob sodelovanju z Občino Kamnik (Oddelek za družbene dejavnosti) pripravlja projekt s področja usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja ter odpravljanja stereotipov, ki vplivajo na razdelitev obveznosti za nego in vzgojo otrok, skrbi za pomoči potrebne družinske člane in članice ter gospodinjskih opravil. S projektom bo ministrstvo kandidiralo za sredstva programa Evropske komisije REC (Rights, Equality and Citizenship). Projekt bo trajal 24 mesecev, z izvajanjem bomo začeli v zadnji četrtini letošnjega leta. S strani ministrstva je za projekt zadolžena dr. Sonja Robnik, s strani Občine Kamnik pa Katja Vegel. Ker gre za področje, s katerim se pri svojem delu srečujejo najrazličnejše organizacije javnega sektorja, so bili k projektu povabljeni tudi Center za socialno delo Kamnik, Osnovna šola Toma Brejca, Vrtec Antona Medveda Kamnik in Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik. Projekt je zastavljen tako, da omenjeno vprašanje stereotipov, ki vplivajo na delitev skrbstvenih oziroma starševskih obveznosti med partnerja, naslavlja na več nivojih in z več dejavnostmi. Glavni poudarek projekta bo na večji vključenosti moških oziroma očetov. Poglavitna obveznost sodelujočih v projektu bi bila, da se tiste zaposlene osebe, ki bodisi prihajajo v stik s starši majhnih otrok (šola za starše, patronaža, zdravstvena nega v pediatriji, pediatrinje/pediatri, strokovne delavke/delavci na centru za socialno delo) bodisi izvajajo vzgojno-izobraževalno dejavnost (vzgojiteljice/vzgojitelji in pomočnice/pomočniki, učiteljice/učitelji, svetovalne delavke/delavci) usposobijo za prepoznavanje in naslavljanje teh stereotipov in odigrajo pomembno vlogo pri ozaveščanju staršev o pravicah (delitev starševskih dopustov, izraba očetovskega dopusta, delitev dopusta za nego bolnega otroka oziroma drugega družinskega člana/članice …) in na drugi strani otrok (vključevanje dečkov v gospodinjska opravila, pogovori o delitvi dela doma itd). Projekt je namenjen tudi izmenjavi dobrih praks – tako bo v začetku naslednjega leta v Kamniku otvoritvena konferenca z govorci iz Slovenije ter drugih držav (Islandija, Švedska …), kjer se pričakuje udeležbo vodstev in strokovnih delavk/delavcev sodelujočih organizacij. V drugi polovici projekta (torej v letu 2017) se načrtuje študijski obisk na Islandijo, kjer bi si ogledali tamkajšnje pristope k naslavljanju spolnih stereotipov in usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja. Projekt se zaključili s konferenco, na kateri bi rezultate projekta širši slovenski in mednarodni javnosti predstavili kot primer dobre prakse. Celoten projekt bo podprt z medijsko kampanjo, usmerjeno tako na področje občine Kamnik kot širše slovenske javnosti.

Projekt »Jezik: moj, tvoj, naš«,ki je namenjen širjenju, medkulturnosti, jezikovnemu osveščanju in spoznavanju knjižničnih dobrih praks ter tujejezičnega gradiva, sta pripravila Matična knjižnica Kamnik in Zasebni vrtec Zarja. Projekt je nastal zaradi potrebe po omogočanju enakopravne dostopnosti do knjižnih zbirk in gradiva v materinem jeziku za Neslovence. S tem projektom želi knjižnica k branju pritegniti priseljence, ki so del naše skupnosti, in ki dostopa do gradiva v svojem jeziku nimajo. Zbirka vsebuje približno 800 knjig različnih vsebin od strokovne literature, leposlovja, otroške, mladinske,… Prav tako pa je v Zasebni vrtec Zarja vključeno lepo število otrok Neslovencev, zato, sta se oba zavoda odločila, da skupaj izvedeta  projekt. Namen projekta je pripadnikom teh jezikov omogočiti razvoj bralne pismenosti, ki je ključna za družbeno participacijo.

Medobčinski  muzej Kamnik je ob praznovanju Maistrovega rojstnega dne in občinskega praznika pripravil razstavo z naslovom »Mož besede in duha« v njegovi rojstni hiši. Predstavljen je bil tudi kratek film o generalu poetu in bibliofilu, ki je bil posnet prav za to razstavo.

V Galeriji Atrij Občine Tržič je bilo odprtje razstave z naslovom »Lirika črte,« iz likovnihzbirk muzejev na Gorenjskem. Predstavljena so likovna dela slovenskih umetnikov iz likovnih zbirk muzejev na Gorenjskem med katerimi sodeluje poleg Loškega muzeja Škofja Loka, Gornjesavskega muzeja Jesenice, Muzeja Radovljiške občine, Tržiškega muzeja in Gorenjskega muzeja tudi Medobčinski muzej Kamnik. Razstava bo na ogled do 5. maja 2015.

V preddverju Občine Kamnik je na ogled svoja dela postavil akademski slikar Alojz Berlec. V Berlecovem  ukvarjanju s formo buče je mimezis kot prepričljiva, skoraj otipljiva ilustracija detajla in obenem manifestacija suverene veščine slikarskega metierja. Pretežni del njegovega likovnega ustvarjanja izhaja iz občutljivega dojemanja pokrajine in spremljanje danosti in atmosfere naravnega, pa tudi urbanega okolja, še posebej njegovega bivanjskega, kamniškega ambienta. Razstava bo na ogled do konca meseca aprila.

Oddelek za urejanje prostora

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja ter Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo je organiziralo 26. 3. 2015 v prostorih Občine Kamnik predstavitev javne razgrnitve študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila v postopku priprave Državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice. Predstavitev si lahko ogledate tukaj.

V preteklem tednu smo se udeležili, na povabilo podžupana Igorja Žavbija, sestanka s predsedniki krajevnih skpnosti po katerih poteka predvidena trasa prenosnega plinovoda. Namen sestanka je bil predstavitev nadaljnih aktivnosti. Vsi udeleženci sestanka so bili tudi obveščeni, da je zadnji rok za odajo pripomb sreda, 8. april 2015.

Predvidena trasa prenosnega plinovoda M9 Kidričevo – Vodice poteka od KP Kidričevo naprej proti jugu, nato preko nižinskega dela Črete, od Slovenske Bistrice poteka v avtocestnem koridorju do Dramelj, nato poteka skozi gostejšo poselitev pri Ljubečni, južno od Šmartinskega jezera, od Lopate do Ločice pri Savinji poteka v koridorju avtoceste in prenosnih plinovodov, po Tuhinjski dolini mimo Motnika, se vzpne na južno pobočje doline, pri Dolenjem se združi s koridorjem obstoječih prenosnih plinovodov, poteka skozi gosto poselitev ob Kamniški Bistrici, nato čez kmetijska zemljišča do načrtovane KP Vodice.

Javna razgrnitev študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice se je začela 9. marca in bo potekala do 9. aprila 2015, in sicer je vsa dokumentacija dostopna:

Namen javne razgrnitve študije variant, strokovnih podlag in okoljskega poročila je seznanitev javnosti z načrtovanimi prostorskimi ureditvami v skladu z 32. členom Zakona o prostorskem načrtovanju. Pripombe in predlogi k razgrnjenemu gradivu se v času javne razgrnitve lahko dajo pisno na mestih javne razgrnitve, lahko se pošljejo na naslov Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 47, Ljubljana, s pripisom ”DPN Kidričevo – Vodice” ali na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer se v rubriki ”zadeva” navedejo ključne besede ”DPN Kidričevo – Vodice.” Za lažjo pomoč prilagamo obrazec “PRIPOMBA/PREDLOG k študiji variant in okoljskemu poročilu za prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice”.

Ministrstvo za okolje in prostor bo v roku 60 dni preučilo pripombe in predloge javnosti in do njih zavzelo stališče, ki ga bo objavilo na svoji spletni strani ter ga poslalo vpletenim občinam. Utemeljene pripombe in predlogi bodo smiselno upoštevani pri izdelavi dopolnitve študije variant in pri nadaljnjih fazah izdelave DPN.

Tednski pregled dela pripravlja: Občina Kamnik

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve