Naslovnica / NOVICE / Kaj so v preteklem tednu počeli na Občini Kamnik

Kaj so v preteklem tednu počeli na Občini Kamnik

Tednik Občine Kamnik

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, vodooskrba v Občini Kamnik

1ODSEK 1: vodovod DN 150 od VH Perovo do obst. vodovoda DN 125

V preteklem tednu je izvajalec (Komunalno podjetje Kamnik d.d.) nadaljeval z izgradnjo odseka 1, ki poteka od Veterine do VH Perovo. Trasa je dolga približno 880 metrov.

Izvajalec je položil približno 530 metrov vodovoda DN 125. Trenutno se pripravlja podlaga za asfaltiranje za ta del, da se pred zaprtjem baze izvede asfaltiranje.

2Odsek 2: vodovod DN 200

V preteklem tednu je izvajalec izvedel asfaltiranje obrabne plasti na Kovinarski ulici. S tem je zaključil dela na Kovinarski ulici.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek Košiše (»Kurja dolina«)t2-001

V preteklem tednu je izvajalec končal s pripravo podlage za asfaltiranje od vrha Tunjiške ceste proti »Kurji dolini« do hišne številke Košiše 8C, zato je v četrtek, 18. 12. 2014, potekala izvedba asfaltiranja nosilne plasti, v petek, 19. 12. 2014, pa obrabne plasti. Na delu opornega zidu je bila zmontirana ograja. V tem tednu sledi asfaltiranje pločnika, ureditev bankin in podobno. 

Na delu pod opornim zidom se izvaja nadaljevanje del na stranskem kanalu kanalizacije.

Od hišne številke 8C naprej se pripravlja podlaga za asfaltiranje, kar obsega zamenjavo zgornjega ustroja ceste, obbetoniranje pokrovov jaškov na višino, LTŽ cestnih kap. Hkrati se izvaja:

 • izgradnja meteorne kanalizacije ceste z izgradnjo cestnih požiralnikov in LTŽ rešetk,
 • izgradnja kabelske kanalizacije za javno razsvetljavo, kar vključuje vsa gradbena dela (cevi, jaški,…) brez svetilk in kablov,
 • izgradnja robnikov pločnika.

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. Od 25. 12. 2014 do 4. 1. 2015 dela na gradbišču ne bodo potekala.

Zaradi del je predvidena popolna zapora Tunjiške ceste. V času zapore bo urejen OBVOZ preko Košiš v smeri Kamnika ter OBVOZ preko Stolnika v smeri Tunjic.

Občanke in občane ter stanovalce znotraj zapore prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo. Ker se dela izvajajo tudi ob sobotah med 7. in 13. uro vas prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo za nemoteno potekanje del.

Občanom in občankam ob trasi izgradnje ter občanom ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Bistričica

V preteklem tednu je Gorenjska gradbena družba d.d. izvedla bankine po končanem asfaltiranju. Na območju Bistričice so končani vsi kanali.

s2-001Zagorica nad Kamnikom

V preteklem tednu je Gorenjska gradbena družba d. d.nadaljevala z deli na kanalu G11, ki se priključi na glavni kanal pri gradbiščnem zabojniku. Izvajalec je pričel z izvedbo tlačne kanalizacije ob Bistrici do glavne državne ceste.

Zgornje Stranje

Izvajalec pripravlja podlago za asfaltiranje na že končanih kanalih. Priprava podlage obsega zamenjavo zgornjega ustroja, obbetoniranje pokrovov jaškov na višino, LTŽ vodovodnih kap in podobno.

V tem tednu je predvideno asfaltiranje na že pripravljenih kanalih in nadaljevanje priprave za asfaltiranje.

s6-001Županje Njive

V preteklem tednu je Gorenjska gradbena družba d. d. nadaljevala z asfaltiranjem nosilne plast na končanih kanalih. Hkrati pa se izvaja priprava podlage za asfaltiranje.V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Zapore vseh javnih površin zaradi izgradnje kanalizacijske in vodovodne infrastrukture so objavljene tudi v rubriki OBVESTILA.

WP_20141219_09_09_25_Pro-001Zamenjava grelnikov vode

Toplotna postaja v objektu Ljubljanska 1, ki je last ZZZS, je bila jeseni temeljito obnovljena in priključena na sistem daljinskega ogrevanja (izv. Petrol d.d.). V času izvedbe obnove je bilo ugotovljeno, da je nujno potrebno zamenjati grelnike vode, ki so nameščeni v toplotni postaji, služijo pa za pripravo sanitarne tople vode v garderobah telovadnice. Projektant strojnih instalacij je na osnovi izračuna podal predlog, da se obstoječa in dotrajana 800 litrska grelnika vode nadomestita z novim 500 litrskim grelnikom vode z 9 kW električnim grelcem.

Na osnovi treh pridobljenih ponudb je bilo za izvedbo del izbrano podjetje Sauter Automatica d.o.o. iz Ljubljane, ki je v tem tednu zaključilo z montažo grelnika, izveden je bil klorni šok in odvzeti vzorci vode ter dani v analizo. V kolikor bodo rezultati pozitivni, bo osem tušev v garderobah ponovno (takoj po novoletnih praznikih) usposobljenih za tuširanje s toplo vodo, na kar uporabniki telovadnice že težko čakajo.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

E-račun

S spremembami Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. list RS, št. 59/10 in 111/13) so bile sprejete spremembe, ki s 1. 1. 2015 za posredne in neposredne proračunske uporabnike ter pravne in fizične osebe, ki poslujejo z njimi, prinašajo poslovanje izključno preko elektronskih računov (E-račun). V praksi to pomeni, da bodo morale pravne in fizične osebe, ki proračunskim uporabnikom (občinam, krajevnim skupnostim, ministrstvom, …) za dobavljeno blago, izvedene storitve ali izvedene gradnje od 1. 1. 2015 posredovati svoje račune ne več v fizični obliki, ampak v elektronski, kot e-račune. Le-ti bodo morali biti podpisani z elektronskim podpisom in izdani v obliki e-Sloga, ki je enotna standardizirana oblika e-računa.

Pravne in fizične osebe bodo lahko pošiljale svoje e-račune proračunskim uporabnikom bodisi:

 • preko bank, vključenih v medbančno izmenjavo e-računov (pri svoji banki preverite ali to storitev nudi),
 • preko spletnega portala UJP e-račun, ki je namenjen izdajateljem, ki preko svoje banke ali procesorja ne morejo posredovati e-računov proračunskim uporabnikom ali ne razpolagajo s tehnično podporo za pripravo e-računov (omogočeno bo izdajanje do 5 računov na mesec).

S tem obvestilom vam sporočamo, da je Občina Kamnik vključena v seznam izdajateljev in prejemnikov e-računov. Predlagamo, da tudi vi, v kolikor poslujete z Občino Kamnik, prilagodite svoje finančno poslovanje tako, da se že pred novim letom prijavite kot prejemnik e-računa izdajatelja Občine Kamnik oziroma nam svoj račun čim prej izdate kot e-račun.  Le tako bomo lahko nemoteno poslovali tudi po 1. 1. 2015. V primeru, da od 1. 1. 2015 račun ne bo poslan v predpisani obliki in na zgoraj opisan način, bo zavrnjen. Dodatne informacije lahko najdete na spletni strani UJP http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=258, kjer so tudi odgovori na najbolj pogosta vprašanja.

Proračun za leti 2015 in 2016

Občinski svet Občine Kamnik je v sredo, 17. decembra 2014, potrdil predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leti 2015 in 2016 v prvi obravnavi. Na podlagi podanih predlogov ter pripomb se bodo pripravila stališča ter predloga proračunov za drugo obravnavo.

V okviru Oddelka so bile v preteklem tednu vse aktivnosti usmerjene v zaključevanje in realizacijo proračuna Občine Kamnik za leto 2014.

Višja turistična taksa

Vlada RS  je sprejela Sklep o uskladitvi vrednosti točke turistične takse (Ur. l. RS 25/14). Vrednost točke turistične takse se je uskladila z gibanjem cen življenjskih potrebščin tako, da od 1. januarja 2015 znaša 0,115 evra. Odlok o turistični taksi v Občini Kamnik (Ur. l. RS, št. 8/12) določa, da znaša višina turistične takse 11 točk. Znesek turistične takse se izračuna tako, da se število točk pomnoži z vrednostjo točke. Vsi zavezanci za plačilo turistične takse v Občini Kamnik, bodo morali od  1. januarja  2015 dalje obračunati turistično takso v višini 1,265 evrov.

Podaljšan obratovalnih čas lokalov med prazniki

Skladno s Pravilnikom o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Kamnik, gostinski obrati lahko brez soglasja lokalne skupnosti obratujejo dlje, kot traja obratovalni čas na dan pred prazniki in dela prostimi dnevi določenimi z zakonom, in sicer:

 • restavracije, gostilne, kavarne in kmetije do 5. ure naslednjega dne,
 • slaščičarne, okrepčevalnice, bari, bistroji, vinotoči in osmice do 2. ure naslednjega dne oziroma do 5. ure naslednjega dne, če se nahajajo na območju, kjer z veljavnimi prostorskimi akti Občine Kamnik ni dopustna stanovanjska gradnja,
 • gostinski obrati, ki se nahajajo v eno- ali dvostanovanjskih stavbah do 2. ure naslednjega dne,
 • gostinski obrati v večstanovanjskih stavbah do 24. ure.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občina Kamnik je zakonsko zavezana k temu, da nepremične večjih vrednosti ocenjuje sodno pooblaščeni cenilec. Zato je Občina tudi letos razpisala Povabilo k oddaji ponudb za storitev ocenjevanja vrednosti nepremičnin za leto 2015. Povabilo k oddaji ponudb je razdeljeno na več sklopov, in sicer za cenitev zemljišč, za cenitev poslovnih prostorov, stanovanj in stanovanjskih hiš z zemljiščem ter za cenitev služnostnih pravic na nepremičninah. Rok za oddajo ponudb je  torek, 23. 12. 2014, do 11. ure. Merilo za izbor najboljšega ponudnika je najnižja ponujena cena.

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu je Občina kot izvajalska organizacija sprejela osebo, ki bo opravljala družbeno koristno delo, in sicer mora ta oseba na podlagi sklepa Okrajnega sodišča Kamnik opraviti 287 ur. Pridružil se je javnim delavcem in skrbi za urejanje in čiščenje javnih površin. Družbeno koristno delo oziroma delo v splošno korist se večinoma izreka po Zakonu o prekrških. Po Zakonu o prekrških sodišče takšen ukrep izreka kot nadomestilo plačila globe za storjene prometne prekrške in kot nadomestilo uklonilnega zapora. Nadomesti lahko do dveh let zapora ali denarno kazen.

obina-001Za Fundacijo Anina zvezdica smo nakupili prehrambene izdelke z daljšim rokom uporabe in bodo še v tem letu razdeljeni socialno ogroženim družinam in posameznikom.

JSKD, Območna izpostava Kamnik, deluje v občinah Kamnik in Komenda. Povezovalni element, opredeljen z vsebinskimi oziroma programskimi cilji, tako v meddruštvenem smislu ostaja območna izpostava JSKD, ki društvom in posameznikom s področja ljubiteljske kulture daje strokovno, materialno in tehnično izvedbeno pomoč.  Programi na področju ljubiteljske kulture območne izpostave zajemajo pregledna srečanja in revije zlasti na tistih področjih, ki so v dejavnosti društev najvidneje zastopana. Na območni ravni je JSKD OI Kamnik izvedel revijo odraslih, otroških, mladinskih pevskih zborov, srečanje malih pevskih skupin, srečanje plesnih skupin, srečanje mladinskih gledaliških in lutkovnih skupin (za festival Vizije), srečanje likovnih skupin, srečanje ustvarjalcev na področju fotografije; na medobčinskem (regijskem) področju pa so izpeljali regijsko tematsko likovno razstavo, srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž Gorenjske, regijsko tekmovanje odraslih pevskih zborov in podobno. Poleg programa, ki ga izvaja, sodeluje tudi z vrtci in šolami. Ta del zajema tako posamezne prireditve kot omogočanje predstav na višjih ravneh ter sodelovanje pri kulturni vzgoji. Prav tako je območna izpostava že pripravila načrt dejavnosti za leto 2015 in ga posredovala v potrditev na državni sklad JSKD RS.

V Galeriji Miha Maleš, katere upravljavec je Medobčinski muzej Kamnik, se je odvilo predavanje z naslovom »Naivna umetnost in predstavitev Galerije likovnih samorastnikov Trebnje«. Cilj tradicionalnih srečanj je izmenjava izkušenj med umetniki, spoznavanje domačih umetnikov ter ustvarjanje.

V torek, 16. 12. 2014, so se v enoti vrtca Kamenček ponovno sestali predstavniki vrtca, Jelovice in izvedenec gradbene stroke kot nadzor ter pregledali tekoče in načrtovane aktivnosti za sanacijo puščanja vode v tej enoti. Ugotovljeno je bilo, da sušenje estriha teče nemoteno in, da bodo vsa ostala že dogovorjena dela, povezana s sanacijo – polaganje talnih oblog, sanacija razpok in beljenje sten, izvedena v času med 19. in 25. 12. 2014. Sanacija obsega tudi popravilo zaključnic in ostalih poškodovanih stikov talne obloge v celotnem objektu. Ob odstranitvi talne obloge in zaključnic se bodo pregledale še vertikalne stene. Pregledale se bodo morebitne poškodbe mavčno kartonastih oblog zaradi zamakanja. Strošek sanacije prevzema Jelovica.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora izdali tudi več potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega, smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje, ter lokacijskih informacij za gradnjo. Udeležili smo se tudi več terenskih meritev za odmere cest in hodnikov za pešce.

IMG_2720-001Pisali smo že, da je končana rekreacijska povezava ob reki Kamniški Bistrici od kržišča na povezovalni cesti do navezave na javno pot št. 660095 (Volčji Potok–Ceglar–Jernač). Občani pot že veliko uporabljajo, saj je po omenjeni peš povezavi možno priti skoraj do trgovskega centra Qlandija. Občina Kamnik želi čim prej dokončati varno povezavo do trgovskega centra, zato že pripravljamo dokumentacijo za nadaljevanje izgradnje peš in kolesarske povezave. Za enkrat gradnja premostitvenega objekta na tem odseku ni predvidena, zato načrtujemo prehod pod obstoječim mostom čez reko Kamniško Bistrico in navezavo poti na Radomeljsko cesto. V ta namen je bil prejšnji teden na terenu izveden geodetski postopek za ugotovitev parcelnih meja, ki so se ga udeležili tudi vsi lastniki sosednjih zemljišč.

IMG_3266-001

Na žalost večkrat poročamo tudi o vandalizmu na javnih površinah v mestu Kamnik. Pogosta tarča so predvsem oprema parkov, urbana oprema – koši za smeti ter razne obvestilne in informativne table. Tokrat je bila tarča vandalizma informacijska tabla v Keršmančevem parku, na kateri je predstavljena zgodovina omenjenega parka in zdraviliški turizem v mestu Kamnik. Ker gre za namerno poškodovanje tuje lastnine, smo kaznivo dejanje že prijavili policiji in jih prosili za pogostejše preverjanje lokacije, predvsem ob koncih tedna. Vse občanke, občane in bližnje stanovalce, ki bi opazili kakršnokoli namerno uničevanje tabel, pa prosimo, da nam to sporočijo.

Besedilo in fotografije: Občina Kamnik

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve