Naslovnica / NOVICE / Kako je poskrbljeno za izvajanje zimske službe na območju občine Kamnik

Kako je poskrbljeno za izvajanje zimske službe na območju občine Kamnik

Ker se je zima komaj dobro začela, nedavne snežne padavine pa so med nekaterimi občani, ki očitno pričakujejo, da bodo ceste, ulice in pločniki očiščeni takoj, ko preneha snežiti, znova povzročile precej negodovanja, smo Občino Kamnik zaprosili za podrobne informacije o organizaciji in izvajanju zimske službe na območju občine Kamnik.

Iz obsežnega in podrobnega odgovora, ki nam ga je posredovala Občina Kamnik je razvidno, da je organizacija in izvajanje zimske službe organizirano sistematično in po točno določenem pripritetnem vrstnem redu, Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., s svojimi podizvajalci, pa v sklopu zimske službe, vzdržuje kar 421,438 km občinskih cest, javnih površin in pločnikov.

Kot je mogoče razbrati iz odgovora Občine Kamnik, pa do negodovanja posameznih občanov in občank najpogosteje prihaja predvsem iz okolice mesta Kamnik ter ravninskih predelov občine, in sicer takoj za tem, ko preneha snežiti.

Obsežen odgovor s pojasnili Občine Kamnik v nadaljevanju objavljamo v celoti, kot smo ga prejeli.

Organizacija in izvajanje zimske službe

Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti občinskih cest in varnosti cestnega prometa v zimskih razmerah, zato tega na kratko ni mogoče pravilno in strokovno predstaviti. Naj pa sprva poudarimo, da ima občina Kamnik 421 kilometrov občinskih cest in javnih površin, državnih cest je v naši občini približno 60 kilometrov (to so ceste skozi Tuhinjsko dolino, na Črnivec, v Kamniško Bistrico, kamniška obvoznica, povezovalna cesta Kamnik – Šmarca – Domžale, povezovalna cesta Kamnik – Mengeš ter Korenova cesta), za katere pa za prevoznost in varnost skrbi Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.
Zakonodaja in predpisi na področju zimske službe:
 • Zakona o cestah (ZCes-1) (Uradni list RS, št. 109/1048/1236/14– odl. US, 46/15 in 10/18),
 • Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16),
 • Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe “Urejanje in vzdrževanje občinskih cest” (Uradni list RS, št. 7/2000 in 82/2001),
 • Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 91/2007, 52/2011, 79/2011 in 52/2012),
 • Odloka o občinskih cestah na območju Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/2015 in 20/2017).

Zimsko službo na področju Občine Kamnik izvaja koncesionar Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. na podlagi koncesijske pogodbe št. 371-0083/2009-6/2 (7), z dne 24. 12. 2009, o opravljanju gospodarske javne službe na področju opravljanja gospodarske javne službe ˝Urejanje in vzdrževanje občinskih cest˝ na območju Občine Kamnik.

Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., s svojimi podizvajalci, v sklopu zimske službe, vzdržuje:
 • 138,690 km lokalnih cest,
 • 9,375 km lokalnih zbirnih cest,
 • 11,755 km lokalnih mestnih in krajevnih cest,
 • 25,715 km javnih poti v mestu Kamnik,
 • 177,916 km javnih poti izven mesta Kamnik,
 • 7,761 km nekategoriziranih cest in
 • 50,226 km nekategoriziranih javnih prometnih površin
     kar skupaj znaša 421,438 km občinskih cest, javnih površin in pločnikov.

Skladno s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/2016), se z izvedbenim programom zimske službe določijo zlasti:

 • organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti izvajalcev zimske službe s podatki o medsebojni komunikaciji (npr. kontaktni podatki, podatki o centrih obveščanja),
 • usklajenost različnih izvajalcev zimske službe na isti cesti v naseljih (npr. vzdrževanje površin za pešce in kolesarje, križišč, priključkov, avtobusnih postajališč in dostopa do njih, odstranjevanje snega, odvoz na deponije),
 • vodja koordiniranega dela različnih izvajalcev,
 • seznam pogodbenih izvajalcev,
 • razpored pripravljalnih del,
 • načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov in izhodiščna mesta za izvajanje zimske službe (cestne baze),
 • seznam posebno težavnih cestnih odsekov ob nastanku neugodnih vremenskih razmer (zameti),
 • seznam z oznako mest za postavitev prometne signalizacije za čas trajanja zimske službe,
 • razporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posipanje in delavcev za izvajanje načrtovanih del,
 • seznam posebnih strojev,
 • dežurstva, obveznost prisotnosti, stopnje pripravljenosti in razpored delovnih skupin,
 • poti posipanja proti poledici in odstranjevanja snega (plužne in posipne poti),
 • mesta in način izločanja posameznih vrst vozil ob neugodnih razmerah na,
 • način zbiranja podatkov in shema obveščanja javnosti o stanju in prevoznosti cest,
 • dela po zimski službi (npr. odstranitev ostankov posipnih materialov, začasno postavljene prometne signalizacije in prometne opreme, cestnih naprav in ureditev za zavarovanje ceste in prometa v zimskem obdobju) (Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16).

Odstranjevanje in odvoz snega

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe “urejanje in vzdrževanje občinskih cest” (Uradni list RS, št. 82/2001) določa, da mora izvajalec pričeti odstranjevati sneg, ko ga zapade 10 cm.

Zagotavljanje prevoznosti cest določa Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16), ki pravi:

 • Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest in dostopnosti v zimskih razmerah je določeno s prednostnimi razredi, v katere so ceste in druge prometne površine razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe. Razvrstitev cest po prednostnih razredih določi upravljavec cest tako, da je zagotovljena usklajena prevoznost cestne mreže. Prednostni razredi za vzdrževanje cest in drugih prometnih površin v zimskih razmerah so določeni z izvedbenim programom zimske službe, skladno s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest,
 • prevoznost je zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. Na odsekih cest z vzdolžnim naklonom nad 10 odstotkov se šteje, da je prevoznost zagotovljena tudi, če je promet možen samo z uporabo snežnih verig (Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest),
 • ne glede na prejšnji odstavek, prevoznosti ni nujno treba zagotavljati v obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih snežnih zametih in snežnih plazovih. Enako velja za poledico, ki je ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi. Ceste, katerih prevoznost je odvisna od snežnih razmer, se lahko hkrati uvrstijo v I.–V. in VII. prednostni razred, površine za pešce pa v VI. prednostni razred. Nivo vzdrževanja se v teh primerih prilagaja trenutnim vremenskim in snežnim razmeram (Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest),
 • če opravljanje zimske službe upravljavca ceste določene ceste ali druge prometne površine vpliva na opravljanje zimske službe upravljavca ceste druge ceste ali druge prometne površine, mora biti delo medsebojno koordinirano. Delo koordinira upravljavec ceste višje kategorije (Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest).

Odstranjevanje snega z voznih površin in površin namenjenim izločanju vozil se prične takrat, ko višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda še ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. Vzdrževanje prevoznosti je v V. in VI. prednostnem razredu  toliko časa, dokler je to smiselno, nakar se zaprejo. V V. razredu se ceste odpirajo z izboljšanjem vremenskih razmer, medtem ko v VI. prednostnem razredu ostanejo zaprte.

Izjeme so nevarni odseki in klanci ter šolske poti, na katerih so organizirani prevozi otrok z avtobusi in kombiji, kjer se odstranjevanje snega prične tudi pri manjših količinah le-tega, na osnovi izvedbenega programa zimske službe.

Ceste se štejejo za prevozne tudi tedaj, če je promet oviran zaradi ostanka snega na vozišču, vključno z delno snežno desko.

Na občinskih cestah v občini Kamnik se prične z odstranjevanjem snega takrat, ko zapade več kot 10 cm snega, razen v določenih izjemah. Odstranjevanje snega zagotavlja Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., s svojimi delovnimi sredstvi in s svojo delovno silo, v višjih – hribovitih predelih občine pa preko pogodbenih izvajalcev.

Izvajalec zimske službe dela opravlja po potrjenem izvedbenem programu zimske službe, odločitev o pričetku del pa na posameznem odseku sprejme vodja dežurne službe.

Vodja dežurne službe vodi, odreja, organizira in spremlja pluženje, ter posipavanje cest po programu zimske službe, o poteku aktivnosti zimske službe pa obvešča pooblaščenega predstavnika Občine Kamnik za zimsko službo.

Zaradi specifičnosti mesta Kamnik, kot starega mesta z ozkimi ulicami, moramo ob snežnih padavinah v čim krajšem možnem času odstraniti spluženi sneg z roba ulic in tako povečati profil ceste oziroma pripraviti prostor za morebitno novozapadli sneg. Edini način je nakladanje in odvoz snega iz starega mestnega jedra.

Razvrstitev cest po prednostnih razredih

Na podlagi veljavnega Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16) se ceste oziroma vzdrževanje prednosti posameznih cest v zimskih razmerah deli v sedem prednostnih razredov. Ceste so razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko klimatske razmere in krajevne potrebe.

Preglednica 5: Prednostni razredi vzdrževanja cest in drugih prometnih površin v zimskih razmerah – priloga 2 (Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest, 2016)

Pred.

razred

Vrsta ceste Prevoznost

ceste

Sneženje Močno

sneženje

I. Avtoceste,

hitre ceste

24 ur Zagotoviti prevoznost vozišč, pomembnejših križanj, dovozov k večjim parkiriščem in odstavnih pasov Zagotoviti prevoznost vsaj enega prometnega pasu in dovozov k večjim parkiriščem
II. Ceste PLDP > 4000, glavne ceste,

glavne mestne ceste, pomembnejše regionalne ceste

Od 5.

do 22. ure

Zagotoviti prevoznost; možni zastoji do 2. ur med 22. in 5. uro Zagotoviti prevoznost (pri večpasovnicah prevoznost vsaj enega prometnega pasu), možni zastoji do 2. ur, zlasti med 22. in 5. uro
III. Ostale regionalne ceste, pomembnejše lokalne ceste,

zbirne mestne in krajevne ceste

Od 5.

do 20. ure

Zagotoviti prevoznost; možni zastoji do 2. ur med 20. in 5. uro

 

Zagotoviti prevoznost (pri večpasovnicahh prevoznost vsaj enega prometnega pasu), možni zastoji predvsem med 20. in 5. uro
IV. Ostale lokalne ceste,

mestne in krajevne ceste, državne ceste s PLDP < 100

Od 7.

do 20. ure,

upoštevati krajevne potrebe

Zagotoviti prevoznost; možni krajši zastoji Zagotoviti prevoznost; možni zastoji do enega dne
V. Javne poti, parkirišča, kolesarske povezave, ceste kategorije RT Upoštevati krajevne potrebe Zagotoviti prevoznost; možni zastoji do enega dne Zagotoviti prevoznost; možni večdnevni zastoji
VI. Površine za pešce Od 7.do 20 ure upoštevati krajevne potrebe Zagotoviti dostopnost do objektov v javni rabi Zagotoviti dostopnost do objektov v javni rabi
VII. Ceste in kolesarske povezave, ki se v zimskih razmerah zaprejo

 

Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme.

Izjeme so nevarni odseki in klanci ter šolske poti, na katerih so organizirani prevozi otrok z avtobusi in kombiji, kjer se odstranjevanje snega prične tudi pri manjših količinah. V času šolskih prevozov se kot prioriteta obravnavajo odseki, ki so obarvani rumeno kot šolski prevozi, kar je razvidno iz legende dnevnika. V času izven šolskih prevozov se ceste urejajo po prioritetah, ki so označene v legendi dnevnika.

Ne glede na določitev v tretjem stolpcu, v obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih zametih in snežnih plazovih prevoznosti ni nujno potrebno zagotavljati. Podobno velja za poledico – če je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi.

Iz navedenega je razvidno, da občinske ceste spadajo v III., IV., V.,VI. in VII. prednostni razred.

Ne glede na to, imamo kot upravljalec cest vse občinske ceste razvrščene še po štirih prioritetah in sicer:

PRIORITETA I

Zagotoviti se mora prevoznost cest od 5. do 22. ure z možnostjo zastojev do dveh ur. Pluženje se prične pri višini snega 10 cm na vozišču, promet je možen z uporabo zimske opreme vozil.

Izjeme so nevarni odseki in klanci ter šolske poti, na katerih so organizirani prevozi otrok z avtobusi in kombiji, kjer se odstranjevanje snega prične tudi pri manjših količinah.

Preglednica: III. prednostni razred vzdrževanja cest in drugih prometnih površin v zimskih razmerah v občini Kamnik

Zap. št. Odsek
1 KAMNIK – TUNJICE
2 ZG. STRANJE – ZAGORICA – BISTRIČICA – ZAKAL
3 MEKINJE – GODIČ + PLOČNIK
4 KAMNIK – VOLČJI POTOK
5 PODHRUŠKA – ZNOJILE – TROBELNO – POLJANA
6 POTOK – SNOVIK
7 BUČ – HRUŠEVKA – PODBREG – RAVNE
8 LAZE – ZG. TUHINJ – VELIKI HRIBI + PLOČNIK LAZE
9 GOLICE – ČEŠNJICE – OKROG
10 PODGORJE – KAMNIK + PLOČNIK
11 KAMNIK – PALOVČE – VRANJA PEČ – VELIKA LAŠNA – VASENO
12 ŠMARTNO – PŠAJNOVICA – RAKITOVEC
13 PŠAJNOVICA – GABROVNICA
14 SMREČJE – GOZD
15 CESTA SKOZI MOTNIK
16 LJUBLJANSKA CESTA – DOMŽALSKA CESTA + PLOČNIK
17 PODGORJE
18 MAISTROVA – GLAVNI TRG – MEDVEDOVA – FUŽINE + PLOČNIK
19 BAKOVNIŠKA DO VRTCA
20 GROHARJEVA DO VRTCA
21 POT NA POLJANE + PLOČNIK
22 PLOČNIK OBVOZNICA
23 PLOČNIK VRHPOLJE
24 PLOČNIK ŠMARCA
25 PLOČNIK PALOVŠKA CESTA
26 ŠUTNA
27 KOLODVORSKA
28 ŠOLSKA
29 KAMNIK – PEROVO
  PRIORITETE OZNAČENE PO IZJEMAH NEVARNIH ODSEKOV, KLANCEV IN ŠOLSKIH POTI  
  Legenda: Prioritet:  
    Pluženje snega pri višini

3 cm

 

1

VARNE ŠOLSKE POTI – PREVOZI

IN PREVENTIVNO POSIPANJE

 
    Pluženje snega pri višini

5 cm

2

VARNE ŠOLSKE POTI – PEŠPOTI  
    Pluženje snega pri višini

7 cm

1

PREVENTIVNO POSIPANJE  
   

 

 

Se ne pluži – razen v primerih intervencij  
PRIORITETA II

Zagotoviti se mora prevoznost cest od 7. do 20. ure z možnostjo krajših zastojev. Pluženje se prične pri višini snega 15 cm na vozišču, promet je možen z uporabo zimske opreme vozil.

Izjeme so nevarni odseki in klanci ter šolske poti, na katerih so organizirani prevozi otrok z avtobusi in kombiji, kjer se odstranjevanje snega prične tudi pri manjših količinah.

Preglednica: IV. prednostni razred vzdrževanja cest in drugih prometnih površin v zimskih razmerah v občini Kamnik

Zap. št. Odsek
1 VRHPOLJE – NEVLJE – MEKINJE
2 RUDNIK – VOLČJI POTOK
3 KAMNIK – PEROVO
4 NEVLJE – OŠEVEK
5 HOMEC – ŠMARCA (PIBERNIKOVA CESTA)
6 ŠMARCA (JERANOVA – STEGNE)
7 BAKOVNIŠKA ULICA – ULICA M. BLEJCA
8 GROHARJEVA – JELOVŠKOVA – JAKOPIČEVA
9 KAMNIK – KOVINARSKA CESTA
10 MEKINJE (POT NA JERANOVO, CESTA DR. TINETA ZAJCA, JERANOVO, ZDUŠA)
11 JENKOVA – L. STYASNIJA – V. ROŽIČA
12 BEVKOVA ULICA
13 NOVI TRG – OD LIPE MIMO KORDINA
14 MOLKOVA POT + PLOČNIK
15 POLČEVA POT
16 CESTA TREH TALCEV
17 STELETOVA
18 USNJARSKA
19 KAJUHOVA – PEŠ POT DO ŠOLE T. BREJCA
PRIORITETA III

Vse ostale javne poti in nekategorizirane prometne površine.

Zagotoviti se mora prevoznost cest od 7. do 20. ure z možnostjo zastojev do enega dneva. Pluženje se prične pri višini snega 15 cm na vozišču. Promet je možen z uporabo zimske opreme vozil.

Izjeme so nevarni odseki in klanci ter šolske poti, na katerih so organizirani prevozi otrok z avtobusi in kombiji, kjer se odstranjevanje snega prične tudi pri manjših količinah.

PRIORITETA IV

Lokalne ceste in javne poti v občini Kamnik, ki se ne plužijo.

Preglednica: Lokalne ceste in javne poti v občini Kamnik, ki se ne plužijo

Št. Odsek
107081 OKROG – MENINA PLANINA
161101 MOTNIK – VRHE – SROBOTNO (makadamski del Zgornji Motnik – Vrhe do hiše Slapnik)
161161 KRANJSKI RAK – MARJANINE NJIVE – MAČKOV KOT
660421 BISTRIČICA ZAKAL (Odločba Ustavnega Sodišča za izbris iz kategorizacije)
660724 KAMNIŠKA BISTRICA (razen prvih 400 m ceste)
660726 KAMNIŠKA BISTRICA
660727 KAMNIŠKA BISTRICA
660728 KAMNIŠKA BISTRICA
661181 RAKOV ROB – KISOVEC
661191 KRIVČEVO – KRANJSKI RAK

Dežurstvo, obveznost pripravljenosti, stopnja pripravljenosti in razpored delovne sile

V času zimske službe je organizirano neprekinjeno dežurstvo 24 ur v sestavi dežurni (24 ur neprekinjeno dežurstvo) in delovna skupina (preglednik cest, strojniki, šoferji in delavci) v pripravljenosti na domu.

Naloge dežurnega v zimski službi opravljajo delavci Komunalnega podjetja d. o. o., ki so za ta dela ustrezno usposobljeni. Dežurstvo opravljajo po razporedu dežurstva od dneva uvedbe (15. 11.) do dokončanja zimske službe (15. 3.).

Naloge dežurnega (vodje enote) so:

 • organizacija in operativno izvajanje zimske službe, upoštevajoč izvedbeni program zimske službe in nastale zimske razmere,
 • vodi, odreja, organizira in spremlja pluženje ter posipanje cest po programu zimske službe,
 • spremlja stanje in prevoznost po posameznih cestnih odsekih,
 • obvešča odgovornega vodjo zimske službe in nadzorni organ Občine Kamnik o stanju na terenu,
 • obvešča policijo, občane in medije o stanju na terenu,
 • izvaja pregledniško službo, v kolikor razmere to dopuščajo,
 • preusmerja in nadomešča vozila, stroje in opremo pri morebitnih izpadih ter organizira takojšna popravila in nadomestila,
 • sodeluje na terenu s predstavniki policije, občinskega redarstva in občinskega inšpektorata ter nadzornim organom Občine Kamnik,
 • odreja dodatno pluženje in posipanje ter določa vrsto in način posipa,
 • obvešča o izrednih dogodkih odgovornega vodjo zimske službe in nadzorni organ Občine Kamnik,
 • vrši ostala nepredvidena dela v kolikor razmere to dopuščajo,
 • spremlja vremenske razmere in napovedi (višina padavin, temperatura, zračni tlak, veter, napoved za napoved za naprej) ter na podlagi tega vodi in organizira izvajanje zimske službe.

Naloge preglednika cest so:

 • vrši nadzor nad stanjem prevoznosti in izvajanjem zimske službe,
 • spremlja stanje in prevoznost po posameznih cestnih odsekih in o tem obvešča dežurnega,
 • obvešča dežurnega o prevoznosti cest in zimskih razmerah,
 • dežurnemu predlaga dodatne ukrepe za učinkovitejše izvajanje zimske službe (dodatno pluženje oz. posipanje, zapore ceste itd.),
 • sodeluje na terenu s predstavniki policije, občinskega redarstva in občinskega inšpektorata ter nadzornim organom Občine Kamnik.

V primeru večjih snežnih padavin se organizira minimalno dva preglednika cesta oziroma več, glede na potrebe izvajanja zimske službe.

Naloge odgovornega vodje zimske služba pa so:

 • vodi, organizira, odreja in vrši nadzor nad pluženjem in posipanjem ter izvajanjem zimske službe,
 • koordinira dela,
 • spremlja stanje prevoznosti cest in s tem seznanja nadzorni organ Občine Kamnik,
 • vrši stike nadzornim organom Občine Kamnik,
 • sodeluje na terenu s predstavniki policije, občinskega redarstva in občinskega inšpektorata ter nadzornim organom Občine Kamnik,
 • v primeru obilnih snežnih padavin, izrednih razmer, naravnih in drugih nesreč, zastojev na cestah, elementarnih dogodkov, … organizira štab zimske službe,
 • vodi evidence o zapori cest, zastojih na cestah, prometnih nezgodah, ovirah na cestah in o tem sproti preko sredstev javnega obveščanja obvešča udeležence v prometu, občane, policijo, občinsko redarstvo in občinski inšpektorat,
 • organizira zapore cest in obvoze ter postavitev ustrezne cestno – prometne signalizacije,
 • vrši ostala nepredvidena dela, v kolikor razmere to dopuščajo.

O zapori, zastojih in zametih določenih cestnih odsekov je potrebno preko sredstev javnega obveščanja takoj obvestiti vse ustrezne službe in udeležence v prometu.

Po določilih Zakona o cestah (ZCes-1) (Uradni list RS, št. 109/1048/1236/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98109/10 – ZCes-1 in 38/16) mora vzdrževalec cest redno poročati o stanju in prevoznosti cest, še posebej v času zimske službe. Poročanje se vrši od dneva pričetka zimske službe, pa vse do uradnega preklica s strani naročnika.

Dežurni posreduje dobljene podatke o stanju in prevoznosti cest, na podlagi predhodno dogovorjenega šifranta:

Preglednica: Šifrant za posredovanje podatkov o stanju in prevoznosti cest

Stanje cest Prevoznost cest
0 brez snega in ledu 0 normalna suho cestišče
1 megla (vidljivost v metrih) 0+ mokro vozišče
3 poledica 1 rahlo oviran promet (vidljivost nad 50 m)
3+ mestoma (tu in tam) poledica 2 močno oviran promet (vidljivost do 50 m)
4 zasneženo vozišče – povsod sneži, nov sneg 3 potrebna zimska oprema
4+ delno (tu in tam) zasneženo vozišče 4++ obvezna uporaba snežnih verig
5 zglajen sneg na vozišču 5 začasno zaprta cesta brez obvoza
5+ delno (tu in tam) zglajen sneg na vozišču 6 začasno zaprta cesta z obovzom
6 snežna brozga 7 zaprta cesta pozimi
6+ delno (tu in tam) snežna brozga 9 previdnost na izpostavljenih mestih (objektih, ob gozdovih, ipd.)
7 snežni zameti (višina v metrih) brez informacij
7+ mestoma snežni zameti (višina v metrih)  
9 plazovi se prožijo  
9+ nevarnost plazov  
brez informacij  
Izpisano brez šifer: Izpisano brez šifer:
Poplave, zemeljski plazovi, poškodovano vozišče Izločanje vozil, zastoji v prometu, zapora prometa
Zaradi mraza, odjuge, burja s snegom, ipd. Ukrepi policije, delo cestnih podjetij, ipd.

 

Nadzor nad stanjem prevoznosti cest je organiziran v okviru pregledniške službe, ki dnevno pregleduje ceste, po potrebi preverja slanost vozišča z merilcem slanosti  in o tem obvešča dežurne oziroma odgovornega vodjo zimske službe. Po potrebi se opravljajo tudi morebitna manjša dela za vzpostavitev varnega in tekočega prometa (ureditev odvodnjavanja, odstranjevanje snega in poledice ročno, popravila in nadomestitev polomljene signalizacije, …).

Seznam posebno težavnih cestnih odsekov (zameti)

O zapori, zastojih in zametih določenih cestnih odsekov je potrebno preko sredstev javnega obveščanja takoj obvestiti vse ustrezne službe in udeležence v prometu.

V času trajanja zimske službe in ob možnosti nastanka zametov, na težavnih cestnih odsekih dodamo dodatno signalizacijo “Nevarnost na cesti” (1101).

Prometni znak “Nevarnost na cesti” (1101), ki označuje bližino dela ceste ali mesta na cesti, kjer je določena nevarnost.

Pod znake “Nevarnost na cesti” (1101), se namestijo dopolnilne table, ki pojasnjujejo vrsto nevarnosti.

Dodatno pa si Komunalno podjetje Kamnik d. o. o. pridržuje pravico na le-teh odsekih, v času trajanja zimske službe in ob možnosti nastanka zametov, dodatno omejiti hitrost vožnje.

Preglednica: Posebno težavni cestni odseki (zameti)

 1. Št.
Odsek
1 PODGORJE
2 MEKINJE – GODIČ
3 SOVINJA PEČ – POLJANA
4 SOVINJA PEČ – PODLOM
5 BREZJE GOZD
6 SMREČJE V ČRNI – GOZD
7 KALIŠE
8 STUDENCA
9 RAVNE
10 ČEŠNJICE – OKROG
11 PŠAJNOVICA – GABROVNICA
12 LIPA RAKITOVEC
13 LIPLJE
14 ČRNI VRH
15 PODKOZJAK – PETERŽIVEC
16 ŠPITALIČ – OKROG
17 ŠPITALIČ – ROVT
18 ŠPITALIČ – SEDELJŠAK
19 BELA – NADLISTNIK
20 ŠPITALIČ – DOLINE
21 MOTNIK – ZGORNJI MOTNIK – BELA
22 MOTNIK – ZGORNJI MOTNIK
23 MOTNIK – ZAJASOVNIK
24 ZAJASOVNIK – BELA
25 KREGARJEVO
26 STOLNIK
27 PŠAJNOVICA
28 NEVLJE – OŠEVEK – BRIŠE
29 BISTRIČICA – ZAKAL
30 MALA RAVEN
31 NOVA REBER (ŠPITALIČ – ROVT)
32 TUČNA – BRIŠE

Zaključek

Izvajanje zimske službe je zelo zahtevno in odgovorno delo, saj je potrebno v zimskih razmerah omogočati prevoznost cest in varnost cestnega prometa v takšnih razmerah. Glede na hribovitost naselij, velikih višinskih razlik, različnih vplivov vremenskih pojavov, velikost cestnega omrežja v občine Kamnik je vodenje, koordinacija ter izvajanje pluženja in posipanja velik izziv in predvsem sistematičen pristop. Skladno s prioritetami iz Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16) je glavna naloga, da se najprej očistijo glavne občinske prometne povezave in cestni odseki, da se zagotovi prevoznost cest in varnost cestnega prometa na njih, šele nato, skladno z zgoraj navedenimi prioritetami, sledijo posamezne ulice in javne poti, pločniki itd.

Poudariti je treba, da je vsaka zimska akcija glede na količino, intenziteto in časa snežnih razmer različna, zato je treba sistematično izvajati naloge, ki jih predpisuje zakonodaja in izvedbenim programom zimske službe, ki določa prioritete in načina izvajanja posipanja ter pluženja. Na začetek izvajanja zimske službe v prvi vrsti vplivajo vremenske razmere in stanje vozišča v teh razmerah.

Na podlagi ugotovitev stanja cest terenu, dežurni zimske službe začne organizirati in operativno izvajati zimsko službo (npr. preventivno posipanje, pluženje, posipanje, odstranjevanje zametov itd.), upoštevajoč izvedbeni program zimske službe in nastale zimske razmere.

Najpogosteje do negodovanja posameznih občanov in občank prihaja predvsem iz okolice mesta Kamnik ter ravninskih predelov občine in takoj za tem, ko je prenehalo snežiti. Kljub vsem naporom ekip na terenu ni mogoče vseh občinskih cest, javnih površin, pločnikov itd. splužiti, očistiti in posuti sočasno, zato so določene prioritet, ki določajo, kje se izvajanje zimske službe začne in kje ter kdaj konča.

Občina Kamnik ugotavlja, da je zimska služba na območju občinskih cest zgledno urejena in vzpostavljena na podlagi zakonskih predpisov, prioritet in ne nazadnje specifikam občine, kar lahko ne nazadnje vozniki in voznice opazijo v praksi, ko iz hribovitih predelov občine normalno pridemo do državnega cestnega omrežja ali sosednje občine, kjer pa so vozne razmere praviloma slabše oziroma očiščene bistveno kasneje.

Vsekakor se zavedamo, da se da vsako nalogo izvesti bolje, brez na napak ne gre in tega se vsi izredno dobro zavedamo. Zato vsako pripombo, pritožbo in ne nazadnje pohvalo glede zimske službe skrbno preučimo s ciljem, da stvari na občinskih cestah še izboljšamo in tako omogočimo varno vožnjo.