Naslovnica / NOVICE / Kloriranje vode ni rešitev, ampak zgolj odpravljanje posledic

Kloriranje vode ni rešitev, ampak zgolj odpravljanje posledic

V zadnjih nekaj letih se vse pogosteje dogaja, da so uporabniki vodovodnega sistema Kamniška Bistrica, zaradi onesnaženja oz. neskladnih vzorcev, primorani piti in uporabljati klorirano vodo, kar je v krajih, kjer imamo čiste in zdrave pitne vode domala v izobilju najbrž povsem nesprejemljivo.

Še posebej zaradi tega, ker se vodovodno zajetje vodovodnega sistema Kamniška Bistrica nahaja na povsem neposeljenem področju pod Kamniškim vrhom, do občasnih onesnaženj in neskladnih vzorcev, pa naj bi, po informacijah, ki jih imamo, ob vsakih večjih padavinah prihajalo zaradi vdorov meteornih površinskih voda, kar bi bilo, z nekaj izvedenimi zaščitnimi ukrepi, najbrž moč hitro urediti.

Ker do občasnega intervencijskega kloriranja vode v omenjenem vodovodnem sistemu, kljub znanim razlogom prihaja že nekaj let oz. vse pogosteje, smo Občino Kamnik zaprosili za informacijo, kakšne ukrepe je Občina Kamnik, skupaj s koncesionarjem Komunalnim podjetjem Kamnik, v preteklosti že izvedlo za zaščito vodovodnega sistema Kamniška Bistrica ter kakšne ukrepe (ter kdaj) namerava Občina Kamnik izvesti, da v zajetje omenjenega vodovodnega sistema ne bodo več vdirale meteorne površinske vode.

Iz Občine Kamnik so nam na zastavljena vprašanja poslali odgovor, ki so ga, kot navaja občinska služba za stiki z javnostmi, »pripravile pristojne službe«:

»Komunalno podjetje Kamnik d. d., kot upravljavec javnega vodovoda, v sodelovanju z Občino Kamnik redno spremlja kakovost pitne vode. Dejavniki tveganj na območju od vodovarstvenih zajetij do priključkov uporabnikov se preventivno ugotavljajo skladno z načeli sistema HACCP, ki zagotavlja strukturiran pristop h kontroli in nadzoru kakovosti pitne vode. Vodni viri na vodovodnem sistemu Kamniška Bistrica-Godič so stabilni, vzorci pitne vode, ki niso skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS 19/04, 35/04, 26/06 , 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17), pa se pojavijo le izjemoma.

Ugotovitev neustreznosti indikatorskih parametrov ne pomeni avtomatično ogroženosti zdravja uporabnikov pitne vode, temveč je lahko predvsem znak, da je potrebno izvesti določene preventivne ukrepe.

V primeru ugotovitve dejavnikov tveganja v pitni vodi, ki bi lahko vplivali na zdravje uporabnikov, KPK Kamnik d. d. ukrepa v skladu z navodili Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Trenutno se na vodovodnem sistemu Kamniška Bistrica-Godič izvaja dezinfekcija sistema s kloriranjem in dodatnim izpiranjem. Pri tem koncentracija prostega klora v pitni vodi ne bo presegala mejnih vrednosti klora 0,5 mg/liter, kar pomeni, da je voda primerna za uživanje in ne predstavlja nevarnosti za zdravje uporabnikov. Učinkovitost izvedenih ukrepov bo preverjena s ponovnim preskušanjem vzorcev pitne vode.«

Žal je tudi tokratno pojasnilo Občine Kamnik, milo rečeno, v precejšnji meri povsem slepomišno in domala povsem nesprejemljivo, saj ne podaja konkretnega odgovora na zastavljeno vprašanje, temveč zgolj opravičuje kloriranje vode, ki naj bi bil, po mnenju Občine Kamnik zgolj »preventivni ukrep«.

S tem se uporabniki vode iz vodovodnega sistema Kamniška Bistrica zagotovo ne bodo strinjali, kajti kloriranje vode je zagotovo zgolj odpravljanje posledic, ne pa tudi konkretno »preventivno« odpravljanje vzrokov, ki povzročajo občasna onesnaženja oz. neskladnost vzorcev pitne vode.

Zaradi navedenega se nehote poraja zoprn občutek, da Občina Kamnik in Komunalno podjetje Kamnik ne storita dovolj za zaščito omenjenega vodovodnega sistema, ki so ga nekdaj občani povečini zgradili z lastnimi rokami in samoprispevkom, zanj pa vse dotlej, dokler ni prešel v upravljanje Komunalnega podjetja Kamnik, tudi skrbno in zgledno skrbeli.

Zato je najbrž povsem razumljivo, da uporabniki vodovodnega sistema Kamniška Bistrica, ki morajo vse pogosteje piti in uporabljati klorirano vodo, od odgovornih pričakujejo takojšnje ukrepanje ter izvedbo vseh potrebnih ukrepov, ki bodo težave izkoreninili pri njihovem izvoru oz. na učinkovit način preprečili ponovno vdiranje meteornih površinskih voda v omenjeni vodovodni sistem, tako da »preventivno razkuževanje« sistema s klorom v prihodnje sploh ne bo več potrebno.