Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Dobro se z dobrim vrača

Komunalni vestnik: Dobro se z dobrim vrača

Večina letošnjega dela je opravljenega in tudi delavci Komunalnega podjetja Kamnik si bodo lahko privoščili nekaj zasluženega prazničnega počitka. Ob koncu leta pa v Komunalnem podjetju Kamnik ter podjetju CI&CA niso pozabili niti na dobrodelnost.

Vestnik KPK (od 3. do 16. 12. 2019)

Vzdrževanje in urejanje občinskih cest ter javnih poti

Letošnja zima z nizkimi temperaturami in snegom zaenkrat kar precej prizanaša, tako da je bilo prvo resnejšo zimsko akcijo s pluženjem in posipanjem potrebno izvesti le sredi meseca, vendar še to, razen preventivnega posipanja cest, pretežno v višje ležečih vaseh in zaselkih občine. Vseeno pa, ko temperature padejo pod nič, ekipe Komunalnega podjetja Kamnik, še posebej na bolj izpostavljenih mestih, kot so brvi in mostovi ter podhodi, redno skrbijo za preventivno posipanje.

Opomba: Zimsko akcijo ‘prične’ dežurni preglednik cest, ki ugotovi kritičnost razmer na cesti in o tem obvesti nadrejene in pooblaščenega predstavnika Občine Kamnik za zimsko službo, ki se nato odloči o vrsti akcije. V mesecu decembru so zimske akcije (skupaj s preventivnim posipanjem) izvajale 7, 8, 12, 13, 14 in 15. 12. . V navedenih dneh se je strojno skupno posulo okrog 1.000,00 km cest in splužilo 130 km cest, ročno pa posipalo 7.500 m2 površin.

V minulih dneh kamniške občinske ceste in javne poti niso sicer bile deležne kakih večjih posegov, so pa vzdrževalne ekipe KPK poskrbele za njihov reden pregled, krpanje makadamske ceste v Lanišah ter za krpanje asfaltnih cest na Šolski in Ljubljanski ulici, v Volčjem Potoku in na Hruševki.

Ob nekaterih občinskih cestah, kot denimo v Rudniku pri Radomljah, na Perovem in na Starem gradu, se je nadaljevalo s posekom vej, grmovja in nevarnih dreves, očiščene so bile mulde in vtoki na Hruševki, Gozdu, med Lanišami in Sidražem ter na Steletovi ulici, kjer je bil izkopan tudi nov kanal.

V Podgorju je bilo urejeno odvodnjavanje, v Rudniku in na Starem gradu je potekalo čiščenje listja, na Brezjah, v Lanišah in Tunjicah so bile nasute bankine, v Motniku in Češnjicah so bili očiščeni in tudi na novo izkopani kanali za meteorno vodo, na Selah, Brišah in v Lanišah so bili zamenjani mali zabojniki s peskom in soljo za posipavanje, delavci Komunalnega podjetja Kamnik pa so v preteklih dneh, v dobrobit nemotenega dela, prireditev in varnosti vseh udeležencev v prometu, poskrbeli tudi za postavitev vrste cestnih zapor na različnih cestah in ulicah širom naše občine.

Investicijski projekti

Večina izmed investicijskih projektov, ki so bili v letošnjem letu v izvajanje zaupani Komunalnemu podjetju Kamnik, je že zaključena, gradbeni stroji pa so v minulih dneh zabrneli na še nekaterih preostalih gradbiščih, kjer se dela prav tako zaključujejo.

Sanacija usada na cesti v Stranjah

Na odseku lokalne ceste med Spodnjimi in Zgornjimi Stranjami, ki je bila večjih del deležna že v poletnih mesecih, se je zaključila tudi sanacija usada oz. manjšega zemeljskega plazu, ki je onemogočil varen promet. Postavljena je bila čvrsta kamnito-betonska zložba, ki jo povezuje armirano betonski venec, izvedeno je bilo nasipanje in utrjevanje cestišča, vozna oz. pohodna površina pa bo zaščitena tudi  jekleno varnostno ograjo, ki bo predvidoma nameščena v začetku prihodnjega leta.

Izgradnja kabelske kanalizacije v Šmarci

Z asfaltiranjem prekopov in ureditvijo še nedavno tega razkopanih ulic, se je, v zadovoljstvo tamkajšnjih krajanov, v decembru končala tudi izgradnja kabelske kanalizacije v Šmarci, ki bo omogočila napeljavo optičnih telekomunikacijskih povezav.

Izgradnja kabelske kanalizacije na Duplici

Proti koncu gre tudi izgradnja kabelske kanalizacije na območju Duplice, kjer so tamkajšnje ulice povečini že pripravljene na zaključno asfaltiranje, dela pa se bodo, če jo le slučajno ne bo preveč zagodlo vreme, ki bi onemogočilo asfaltiranje, dokončana še v letošnjem letu.

Ureditev odvodnjavanja ceste Markovo – Studenca

S postavitvijo zaščitnih ograj, planiranjem in urejanjem okolice, se je zaključila tudi ureditev odvodnjavanja ter urejanje ceste, ki je odslej ne bodo načele vsake večje padavine.

 

Razen omenjenih investicijskih projektov, pa so gradbene ekipe Komunalnega podjetja Kamnik v prvi polovici zadnjega letošnjega meseca poskrbele še za ureditev uvoza na Mokovi, izgradnjo cca 100 m vodovoda na Ljubljanski cesti ter postavitev jeklene varnostne ograje na Ravnah in Rožičnem.

Vzdrževanje kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in pokopališč

Vzdrževalne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik so, tako kot preko celega leta, tudi v preteklih dneh poskrbele za vzdrževanje in nemoteno delovanje javnih komunalnih sistemov.

Po naročilu občanov so bile na območjih, kjer še ni kanalizacije, izpraznjene številne greznice, na Žagi, Podstudencu, Malem Rakitovcu, med Tunjicami in Zadnjim vrhom, na Selih, Rožičnem in Studencih so bili očiščeni propusti, kanalizacijski vodi so bili oprani in očiščeni na ulici Franca Pirca in Starem gradu, kjer je bil izveden tudi pregled s kamero, na Tunjiški ulici in na Rožičnem je bila očiščena meteorna kanalizacija, pregledana in očiščena pa so bila tudi črpališča kanalizacijskih odplak širom občine.

Vzdrževalcem, ki skrbijo za vzdrževanje in nemoteno delovanje kanalizacijskih sistemov, največ dela nalaga nevestnost posameznih občanov, ki v kanalizacijo še vedno izlivajo in mečejo marsikaj takšnega, kar v kanalizacijo nikakor ne sodi, s čemer ne kvarijo zgolj kanalizacije, ampak omogočajo razmnoževanje glodavcev, zato je bila na območju Župančičeve, Klavčičeve, Groharjeve, Matija Blejca in Steletove, ponovno opravljena tudi deratizacija kanalizacijskega sistema.

Kot običajno, so delavci KPK poskrbeli tudi za čiščenje in delovanje kamniške tržnice, izpraznitev koškov za smeti in pometanje njihove okolice, očistili pa so tudi nekatera avtobusna postajališča.

Obilo dela so imeli tudi vzdrževalci vodovodnega sistema, ki so zamenjali nekaj plovnih ventilov, popisali gospodinjske vodomere, na ulici Jakoba Zupana kar nekaj vodomerov prestavili in zamenjali, na Porebri, Molkovi cesti in v Soteski montirali hidropak, v Buču postavili nov hidrant, zamenjali reducirni ventil na Radnovski, na Lokah priskočili na pomoč pri obnovi dela vaškega vodovoda, ki je bil poškodovan tekom kohezijskih del, na Ljubljanski pričeli z obnovo cevovoda, se lotili urejevanja in obnove vodohrana na Lasenem, v Šmarci in na Molkovi izvedli nove hišne priključke, vodohran Somarček pa napolnili z vodo.

Delovne ekipe, ki skrbijo za vzdrževanje javne razsvetljave, semaforjev in drugih električnih napeljav, ki omogočajo delovanje javnih komunalnih sistemov, so v prvi polovici tega meseca na Drnovškovi ulici postavili temelj nove svetilke javne razsvetljave, na pokopališču Žale uredili in namestili novo ozvočenje, odpravili nekaj elektro okvar, pregledali semaforje ter objekte vodovoda in kanalizacije, obenem pa na črpališčih poskrbeli za nastavitev ustreznega ogrevanje.

Poskrbeli so tudi za osvetlitev stojnic na Glavnem trgu, na Kovinarski poravnali kandelaber, pregledali in popravili javno razsvetljavo na Krivčevem in rondoju na Fužinah, odpravili nekaj manjših okvar na novoletnih lučkah, precej dela pa so izvedli tudi na gradbiščih investicijskih projektov.

Kakor vedno, je bilo poskrbljeno tudi za vzdrževanje pokopališč in poslovilnih objektov, pri čemer so bili na mekinjskem pokopališču postavljeni novi robniki, Komunalno podjetje Kamnik pa je poskrbelo tudi za kvalitetno organizacijo pogrebne službe in organizacijo pogrebov.

Dobro se z dobrim vrača

V predprazničnem času pa v Komunalnem podjetju Kamnik ter Ci&Ca niso pozabili niti na dobrodelnost, saj so se ob koncu leta, v želji, da ne le dobro naredijo, ampak da naredijo tudi nekaj dobrega, odločili za donacijo denarnih sredstev Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje CIRIUS in osnovni šoli za otroke s posebnimi potrebami 27. julij.

Vodstvo obeh kamniških ustanov sta, v obliki bona za 1.000 evrov, lepo presenetila Anča in Grega Cvirn, gesto pa je, po besedah Anče Cvirn, narekovalo notranje občutenje, da, čisto enostavno, stori dobro delo, saj je, spoštovanja vredno poslanstvo: skrb in vlaganje v naše največje bogastvo – otroke, zagotovo je vredno nagraditi.

Presenečenje je lepo uspelo, Komunalno podjetje Kamnik in CI&CA pa se gospodu Goranu Pavliču, direktorju CIRIUS-a in gospe Jasni Lampe, ravnateljici OŠ 27. julij, lepo zahvaljuje za topel sprejem.

Okvirni načrt dela KPK do konca letošnjega leta

V prihajajočih prazničnih dneh si bodo nekaj, po napornem delovnem letu zagotovo povsem zasluženega počitka, privoščili tudi delavci Komunalnega podjetja Kamnik, ki pa bodo do konca leta vseeno še marsikaj postorili Da bodo prazniki potekali nemoteno, pa bo poskrbljeno tudi z dežurno službo, ki bo skrbela za nemoteno delovanje javnih komunalnih sistemov v naši občini.

V dneh do konca letošnjega leta v Komunalnem podjetju Kamnik načrtujejo:

 • Čiščenje in izkop meteornega kanala: TUNJIŠKA MLAKA, ZADNJI VRH
 • Čiščenje meteornih jaškov: TUNJICE-ZADNJI VRH
 • Ureditev bankine: BISTRIČICA, KLEMENČEVO, PALOVČE, VELIKA LAŠNA
 • Krpanje makadama: ZDUŠA, TUNJICE-ZADNJI VRH, TUNJIŠKA MLAKA, ROVA – KOLOVEC
 • Čiščenje jaškov: SVETI PRIMOŽ
 • Izkop in čiščenje kanala: Rožično
 • Čiščenje muld in jaškov: HRIB, POREBER
 • Postavitev cestne zapore: LJUBLJANSKA, NOVOLETNA ZAPORA
 • Posek vej: KAMNHIK, PALOVČE, VELIKA LAŠNA, LASENO, POTOK (APLENČAR)
 • ZIMSKA SLUŽBA: z zimsko službo se je pričelo 7. 12. 2019, potem, ko se je zaradi nizkih temperatur izvajalo preventivno posipanje kritičnih odsekov cest, brvi, pločnikov, podhodov idr. Preventivno posipanje se torej izvaja pred ali po večjih akcijah v času trajanja zimske službe, predvsem na ti. kritičnih odsekih cest, pa tudi na ostalih delih (osojne lege, klanci, mostovi, soteske), kjer želimo doseči kar največjo varnost udeležencev v prometu. ZA preventivno posipanje se, glede na razmere na cestah odloči dežurni vodja zimske službe, o čemer obvesti naročnika oz. nadzornika naročnika.
 • Zimska služba
 • IZVEDBA KABELSKE KANALIZACIJE NA DUPLICI (Groharjeva, Jakopičeva, Jamova, Jelovškova): zaključek del (do konca leta)
 • SANACIJA USADA SPODNJE – ZGORNJE STRANJE: izvedba kamnitega zidu in ureditev ceste z JVO ograje (ograja bo predvidoma zaključena v prihodnjem letu)
 • IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE V STAHOVICI (novogradnja; cca. 103,50 m): začetek del v decembru in nadaljevanje del v mesecu januarju
 • IZGRADNJA VODOVODA NA LJUBLJANSKI CESTI: izgradnja glavnega voda, priključkov, ureditev ceste in asfaltiranje do 31. 12. 2019
 • IZVEDBA VODOVODA V STRANJAH: prestavljeno v mesec januar 2020
 • OSTALO:
 • Zimska služba: preventivno posipavanje nevarnih odsekov in brvi, pločnikov, podhodov, parkirišč in pluženje v primeru sneženja
 • Redna vzdrževalna dela: obsekavanje vej, čiščenje listja in muld, ureditev bankin, čiščenje Glavnega trga (takoj po novem letu)
 • Redna vzdrževalna dela: pregledi črpališč, razbremenilnikov idr.
 • Praznjenje greznic: po naročilu.
 • Redna dela na tržnici (torek in sobota).
 • Redno praznjenje košev in pometanje.
 • Redna vzdrževalna dela: POREBER, SOTESKA
 • Popis in menjava vodomerov: GOSPODINJSTVO
 • Dela v okviru investicijskih projektov: LJUBLJANSKA
 • Ostalo: prevoz vode
 • Redna dela in vzdrževanje objektov JR.
 • Redna vzdrževalna dela in pogrebne storitve.
 • Druga nujna dela…