Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Kljub dežju je bilo marsikaj postorjenega in dokončanega

Komunalni vestnik: Kljub dežju je bilo marsikaj postorjenega in dokončanega

Kljub hladnemu in obilnemu jesenskemu dežju, ki je motil in oviral delo v preteklem tednu, so delavci Komunalnega podjetja Kamnik,  nadaljevali z deli ter znova marsikaj postorili in dokončali.

Vestnik KPK (od 29. 10. do 4. 11. 2019)

Vzdrževanje in urejanje občinskih cest ter javnih poti

Zaenkrat na kamniških cestah in javnih poteh sicer še ni snega, so se pa tudi v minulem tednu, s postavljanjem snežnih količkov, nadaljevale intenzivne priprave na začetek zimske sezone.

Vzdrževalne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik so, v okviru odobrenih del in sredstev  za urejanje in vzdrževanje več kot 420 kilometrov občinskih cest in javnih poti zagotavlja Občina Kamnik, v minulem tednu uredile makadamsko cesto med Krivčevim in Kranjskim Rakom, zakrpale asfalt na Steletovi in v Zgornjem Tuhinju ter na različnih mestih zamenjale oz. popravile nekaj poškodovanih prometnih znakov.

V Podgorju je bilo urejeno odvodnjavanje v bližini ene izmed tamkajšnjih hiš, v Stranjah pa je bilo zaradi zapleta z lastniki zemljišča, potrebno odstraniti že postavljeno in nujno potrebno ponikovalnico ter vzpostaviti prvotno stanje.

Na Kranjski in Ljubljanski cesti ter še kje, so delavci Komunalnega podjetja Kamnik poskrbeli za čiščenje in odstranjevanje listja, opravljeno je bil redni pregled cest, na Tomšičevi, Žalah in v Volčjem Potoku pa so bile postavljene cestne zapore.

Izgradnja kabelske kanalizacije v Šmarci

V Šmarci so se tudi v prejšnjem tednu nadaljevala dela izgradnje kabelske kanalizacije in obnove vodovoda, dela pa trenutno potekajo na območju Poljske in Štajerske ulice.

Sanacija ceste na Novem trgu

V minulem tednu so delavci Komunalnega podjetja Kamnik nadaljevali tudi z deli celovite sanacije dela ceste med kamniško obvoznico in kamniškim zdravstvenim domom na Novem trgu, kjer se dela, skladno z načrtom prenove, bližajo koncu.

Ulica je namreč že v celoti obnovljena ter na novo asfaltirana, potrebno pa je urediti zgolj še nekaj zaključnih detajlov, postaviti novo javno razsvetljavo, delavci pa so v minulih dneh poskrbeli tudi za izvedbo odvodnjavanja pod pešpotjo na Stari grad.

Ureditev odvodnjavanja Krivčevo – Kranjski Rak in Markovo – Studenca

Z ureditvijo odvodnjavanja in ceste ter postavitvijo varovalnih ograj iz kostanjevega lesa, so se v preteklem tednu končala dela na cesti Krivčevo – Kranjski Rak.

Na cesti Markovo – Studenca pa se, s polaganjem hudourniških kanalet ter izvedbo oblog v kamnu in betonu, temeljito urejanje odvodnjavanja na omenjeni cesti še nadaljuje.

Vzdrževanje kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in pokopališč

Delavci Komunalnega podjetja Kamnik so tudi v preteklem tednu poskrbeli za redna vzdrževalna dela in nemoteno delovanje javne komunalne infrastrukture.

Širom občine so bila pregledana črpališča komunalnih odpadnih vod, po naročilu občanov so bile izpraznjene greznice na območjih, kjer še ni urejena kanalizacija, poskrbljeno je bilo za redna dela in nemoteno delovanje kamniške tržnice, na širšem območju mesta pa je bilo poskrbljeno za redno praznjenje košev za smeti in pometanje ter čiščenje in urejanje avtobusnih postaj ter podhodov.

Na Hribu je bil popravljen vodohran ter prestavljen del vodovodnega sistema, dela na vodovodnem sistemu so se nadaljevala tudi v Šmarci, v sklopu kohezijskih projektov, pa je bil izveden nov vodovod med Bučem in Potokom.

Vzdrževalci KPK so poskrbeli tudi za redno vzdrževanje sistema javne razsvetljave in semaforjev, pri čemer so bile, v okviru vzdrževalnih del, postavljene tudi solarne svetilke v Zagorici, na Kozjaku, v Zgornjem Motniku in na Lokah, z nabavo materiala in organizacijo del pa so se nadaljevale tudi priprave na začetek novoletne krasitve mesta.

V času pred dnevom spomina na mrtve je bilo poskrbljeno za urejanje pokopališč in poslovilnih objektov na Žalah, v Podgorju, Mekinjah in Nevljah, za njihovo urejanje, predvsem za odvoz velikega števila pogorelih sveč in uvelega cvetja, pa je bilo poskrbljeno tudi v dneh po praznikih.

Seveda pa so delavci Komunalnega podjetja Kamnik, kot običajno, tudi v minulem tednu poskrbeli za kvalitetno izvajanje pogrebne službe in organizacijo pogrebov.

Okvirni načrt dela KPK v prihodnjem tednu

V tednu med 5. in 11. 11. 2019 v Komunalnem podjetju Kamnik načrtujejo:

 • Ureditev makadamske ceste: TUNJICE – SELA, PODHRUŠKA, PALOVČE – KOLOVEC
 • Ureditev odvodnjavanja: PODGORJE (zaključek)
 • Postavljanje snežnih kolov: PO PROGRAMU ZIMSKE SLUŽBE.
 • Odstranitev klopi: ŠUTNA, PARK EVROPA, ŠOLSKA MALI GRAD, …
 • ZAMENJAVA PROMETNEGA DROGU: JOSIPA MOČNIKA
 • IZDELAVA KABELSKE KANALIZACIJE V ŠMARCI: priprava na asfalt – zamenjava spodnjega ustroja: Štajerska ulica; začetek del (asfaltiranje) na Livadi predviden v 46. tednu
 • NOVI TRG: nadaljevanje del – odvodnjavanje (pešpot Stari grad, parkirišče); zaključek del predviden do konca 45. tedna
 • ODVODNJAVANJE IN UREDITEV CESTE V CELOTNI DOLŽNINI STUDENCA – MARKOVO: polaganje hudourniških kanalet, izvedba obloge v kamnu in betonu
 • VRHPOLJE (DELA V OKVIRU kohezije): izvedba kanalizacije (fekalne) in kabelske kanalizacije – Telekom + ureditev ceste – pričetek del oz. izvedba kanala!
 • AVTOBUSNA POSTAJA DUPLICA ( pri PTT): pričetek del po 15. novembru (izvedba podložne betonske plošče + montaža avtobusne postaje); trajanje del: 2-3 dni.
 • Redna vzdrževalna dela: pregledi črpališč, razbremenilnikov idr.
 • Praznjenje greznic: po naročilu.
 • Redna dela na tržnici (torek in sobota).
 • Redno praznjenje košev in pometanje.
 • Dela v okviru investicijskih projektov: ŠMARCA (dokončanje del na Štajerski ulici, obnova cevovoda na Livadi), KOHEZIJA – izvedba vodovoda Buč in Potok – se nadaljuje
 • Čiščenje vodohranov: KALIŠČE, GOZD, VELIKA LAŠNA, SOMERČEK
 • Popravilo vodohrana: HRIB
 • Redna vzdrževalna dela.
 • Dela v okviru investicijskih projektov.
 • Vzdrževanje semaforjev, pregled in popravila na objektih vodovoda in kanalizacije.
 • Pokopališke storitve (redno vzdrževanje) in pogrebne storitve.
Opomba: Plan del je predviden v skladu z navodili Občine Kamnik.