Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Kljub mlademu letu je bilo že veliko narejenega in urejenega

Komunalni vestnik: Kljub mlademu letu je bilo že veliko narejenega in urejenega

Kljub temu, da je leto še mlado, mila zima, ki prizanaša s snežnimi padavinami, vzdrževalnimi in gradbenim ekipam Komunalnega podjetja Kamnik omogoča izvajanje številnih vzdrževalnih in drugih del, tako da je bilo letos že marsikaj narejenega.

Vestnik KPK (od 14. do 20. 1. 2020)

Vzdrževanje in urejanje občinskih cest ter javnih poti

Spričo nizkih temperatur so pozimi najbolj na udaru ceste, še posebej tiste, ki že dlje časa kličejo po temeljiti obnovi, zato imajo vzdrževalne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik kar precej dela. Ne le s preventivnim posipanjem cest in javnih poti, ampak tudi z njihovim krpanjem. Ker pa zaenkrat še ni snega, ki bi ga bilo potrebno plužiti, pa so lahko delavci moč postoriti še številna druga vzdrževalna dela.

V minulih dneh je bilo tako poskrbljeno za krpanje udarnih jam na asfaltnih cestah med Šmartnim in Pšajnovico, v Stolniku, na Lipljah ter Hruševki, zasute pa so tudi udarne jame na makadamskih cestah pri kamniški športni dvorani, med Špitaličem in Okrogom ter Motnikom in Belo.

V Volčjem Potoku in Pšajnovici so delavci Komunalnega podjetja Kamnik uredili bankine, ob cestah med Oševkom in Brišami, Motnikom in Zajasovniku ter ob cesti, ki vodi na Stari grad, so očistili kanale in mulde, v Šmartnem, Podgorju in na Ljubljanski je bilo potrebno popraviti oz. zamenjati prometne znake, v Češnjicah betonski pokrov jaška, izdelati drenažo in propust na cesti med Motnikom in Belo, na Gradišču v Tuhinju je bila pregledana in očiščena meteorna kanalizacija, v Potoku, Palovčah in na Kolovcu, pa so vzdrževalne KPK ekipe nadaljevale s posekom in odvozom vej.

Na Trdinovi ulici je bila postavljena prometna zapora, razen za posipanje odsekov cest, brvi, mostov, podhodov in drugih izpostavljenih cestnih odsekov, so bile napolnjene tudi male deponije soli in peska, poskrbljeno pa je bilo tudi za redni pregled občinskih cest in javnih poti.

Investicijski projekti

Gradbena sezona se sicer še ni začela, kljub temu pa so gradbene ekipe Komunalnega podjetja Kamnik uspele izvesti kar nekaj investicijskih projektov Občine Kamnik.

Črpališče in javna razsvetljava v Soteski

V Tuhinjski dolini oz. v Soteski je bila zaključena montaža črpališča in dograditev javne razsvetljave, tekom katere je bilo, na dolžini 112 metrov, postavljenih 5 novih svetilk, ki bodo ponoči zagotovo pripomogle k izboljšanju prometne varnosti pešcev.

Vodovod v Zg. Stranjah

V Zgornjih Stranjah je bila izvedena dograditev sekudarnega vodovoda v dolžini kakih 80 metrov, ki bo na novo zarisanih gradbenih parcelah omogočil priklop novih hišnih priključkov.

Kanalizacija v Stahovici

V Stahovici je bila zgrajena sekundarna kanalizacija v dolžini nekaj več kot 100 metrov, delavci KPK pa so z deli že zaključili.

Meteorna kanalizacija v Znojilah

Med večja kamniška investicijska dela v začetku letošnjega leta, zagotovo sodi izgradnja meteorne kanalizacije na Znojilah,  ki se prav tako počasi bliža zaključku, saj so delavci Komunalnega podjetja Kamnik že opravili izkop in izvedbo drenaže, obenem pa zgradili tudi ponikovalno polje z usedalnikom, peskolov in mreže ter vsem, kar bo v prihodnje omogočilo učinkovito in neškodljivo odvajanje meteornih vod, ki so v preteklosti povzročile kar nekaj škode.

Vzdrževanje kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in pokopališč

Vzdrževalne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik so, kot običajno, tudi v minulih dneh poskrbele za nemoteno delovanje javnih komunalnih sistemov, pri čemer so imeli še posebej veliko dela z iskanjem in odpravljanjem okvar na različnih vodovodnih sistemih.

Očiščene in pometene so bile avtobusne postaje na širšem območju občine, poskrbljeno je bilo tudi za redno praznjenje košev za smeti in redna dela na kamniški tržnici, izvedenih je bilo več novih kanalizacijskih priključkov na Kovinarski cesti in v Soteski, po naročilu občanov pa so bile izpraznjene tudi greznice na Selih pri Kamniku, v Podhruški, Spodnjih Palovčah, na Žalah in drugje, kjer kanalizacijski sistemi še niso zgrajeni.

Vodovodni sistemi na območju občine Kamnik so marsikje že precej stari, zaradi česar pogosto prihaja do okvar in napak na omrežju, tako da so imele vzdrževalne ekipe kar precej dela z iskanjem in odpravljanjem napak, do katerih je prišlo na Žalah in v Zgornjih Stranjah, kar je nekajkrat privedlo do občasnih, po zaslugi hitrega ukrepanja delavcev KPK, pa k sreči ne predolgih motenj pri oskrbi s pitno vodo.

Da do motenj pri oskrbi z vodo ne bi slučajno prišlo med gašenjem kakega požara, pa sta bila v prejšnjem tednu izvedena tudi kontrola in popravilo hidrantov po spisku, ki so ga na svojem območju pripravili gasilci PGD Kamnik in Nevlje.

V okviru rednih vzdrževalnih del na vodovodnih sistemih in objektih, si bili na Pšajnovci in na Kališah izvedeni menjava plovnega ventila, dostava dezinfekcijskega sredstva ter opravljena meritev prostega klora v vodi. Na Markovem je bila odpravljena okvara na vaškem vodovodu, v Podgorju so bili očiščeni odtoki, na Veliki Lašni je bil očiščen vodohran, v zajetje Somarček je bila pripeljana voda, opravljenih je bilo nekaj del na hišnih priključkih, izvedena pa sta bila tudi  ter popis in menjava vodomerov.

Kar nekaj dela so imeli tudi vzdrževalci javne razsvetljave, saj so morali, poleg rednega dela in del na investicijskih projektih, pospraviti tudi mestno novoletno okrasitev ter tudi novoletne jelke. Razen tega so dogradili še javno razsvetljavo na Markovem, Kavranu in v Lokah, na Novem trgu postavili nove svetilke in pregledali semaforje ter javno razsvetljavo, kjer je bilo potrebno zamenjati nekaj žarnic.

 

Kot običajno, pa je bilo poskrbljeno tudi za redno vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev.

Okvirni načrt dela KPK v prihodnjem tednu

V tednu med 21. in 27. 1. 2020 v Komunalnem podjetju Kamnik načrtujejo:

 • Sanacija padavinske kanalizacije: ZNOJILE – do konca meseca
 • Krpanje udarnih jam na makadamskih cestah: MOTNIK-ZGORNJI MOTNIK-BELA, PALOVČE
 • Krpanje udarnih jam na asfaltnih cestah: KRIVČEVO, BRIŠE-OŠEVK
 • Ureditev bankin: SMREČJE V ČRNI-GOZD, MEKINJE
 • Zimska akcija – posipanje odsekov.
 • Posek vej in odvoz: KOLOVEC-PALOVČE, KOLOVEC-SAMEC, PODGORJE, ŽALE
 • Čiščenje kanalov in muld: MOTNIK-ZAJASOVNIK, OŠEVEK-BRIŠE-TUČNA, ŠPITALIČ-OKROG, ŠPITALIČ-BELA
 • Pregled in čiščenje meteorne kanalizacije: KRANJSKA
 • Pregledi cest.
 • METEORNA KANALIZACIJA ZNOJILE: nadaljevanje del
 • USAD RAVNE: pričetek v 5. tednu
 • USAD PRAPROČE: datum izvedbe še ni točno predviden
 • Redna vzdrževalna dela: pregledi črpališč, razbremenilnikov idr.
 • Praznjenje greznic: po naročilu.
 • Redna dela na tržnici (torek in sobota).
 • Redna vzdrževalna dela: ZGORNJE STRANJE, MOLKOVA
 • Popis in menjava vodomerov: GOSPODINJSTVA, INDUSTRIJA
 • Čiščenje vodohranov: HRIB, IVERJE, ŽALE, TUNJICE
 • Iskanje okvare na vodovodu: ŽALE (nadaljevanje)
 • Redna dela in vzdrževanje objektov JR.
 • Dela v okviru investicijskih projektov.
 • Redna vzdrževalna dela in pogrebne storitve.
 • Druga dela…
Opomba: Plan del je predviden v skladu z navodili Občine Kamnik.