Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Košnja, urejanje okolice in pomoč pri gašenju požara

Komunalni vestnik: Košnja, urejanje okolice in pomoč pri gašenju požara

Po krajšem in zasluženem prazničnem počitku so se spočite delovne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik znova zagnano podale na delo širom občine Kamnik, kamniški komunalni delavci pa so na pomoč priskočili tudi gasilcem.

Tedenski vestnik KPK (od 23. 4. do 6. 5. 2019)

Prejšnji teden si je nekaj malega prazničnega počitka privoščil tudi Komunalni vestnik, kljub temu, da je bil delovni teden nekoliko krajši kot običajno, pa je bilo širom občine ponovno precej postorjenega.

Urejanje in vzdrževanje občinskih cest in javnih poti

Vzdrževalne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik so v minulih dveh tednih poskrbele za ureditev makadamskih cest in poti na Hribu, Primoževi ulici, v Tunjicah do meje z občino Komenda, na Zadnjem vrhu, med KIK-om in Košišami ter na Bistriški, medtem ko so bile ponekod v Podgorju in Kamniku na novo nasute bankine.

Zoprne udarne jame so bile pokrpane tudi na asfaltnih cestah, in sicer v Godiču, na Gozdu, v Stolniku, Češnjicah in Špitaliču, asfalterske ekipe pa so bile zelo aktivne tudi na Žebljarski ulici, kjer je potekala sanacija ceste, in v Šmarci, kjer je bil saniran pločnik, obenem pa se v Šmarci tudi izgradnja kabelske kanalizacije in javne razsvetljave.

Od nedavnega so precej lepše tudi ceste Oševek-Briše, Markovo-Studenca, Sela-Znojile, v Špitaliču, Zgornjem Tuhinju, na Lazah, Češnjicah, Golicah in v Nevljah, ki so bile strojno pomedene ter očiščene.

Nemalo dela imajo delavci Komunalnega podjetja Kamnik te dni tudi z urejanjem okolice, predvsem s košnjo trave, ki je bila že pokošena na številnih javnih površinah širom Kamnika. V Keršmančevem parku je bil na novo pripeljan in nasut pesek na sprehajalnih poteh, očiščeni pa so bili tudi podhod v Šmarci ter avtobusne postaje na Ljubljanski, Šolski in v Mekinjah.

Razen že naštetega, pa je bilo v minulih dveh tednih opravljena tudi vrsta drugih vzdrževalnih del ter popravil različne cestne signalizacije širom občine.

Izgradnja sekundarne kanalizacije in vodovoda v Tuhinjski dolini

Na območju Tuhinjske doline so gradbene ekipe Komunalnega podjetja Kamnik nadaljevale z deli izgradnje sekundarne kanalizacije in vodovoda. Dela trenutno potekajo na območju Soteske in Markovega, medtem ko so v dobršnem delu Srednje vasi dela že marsikje zaključena, še nedavno tega razkopane ulice pa že asfaltirane.

Vzdrževanje kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in pokopališč

Skladno z načrtom so bile v minulih dveh tednih očiščene in izpraznjene greznice na območju Golic, Cirkuš, Špitaliča in Češnjic, vzdrževalne ekipe KPK pa so poskrbele še za redne preglede kanalizacijskih vodov s kamero ter odpravo in sanacijo ugotovljenih poškodb in druga redna in izredna vzdrževalna dela.

Kot običajno so bili izpraznjeni tudi koši za smeti in pasje iztrebke, ki pa jih nekateri, žal, še vedno uporabljajo za odlaganje gospodinjskih odpadkov, ki jih je sicer potrebno odlagati v zabojnike, zaradi česar se koški prehitro polnijo. Še več težav pri skrbi za urejeno okolico pa povzročajo brezobzirni, ki koške za smeti in tudi drugo mestno opremo, brezobzirno uničujejo.

V minulih dveh tednih je bilo popisano in zamenjano večje število vodomerov, izvedenih nekaj novih hišnih vodovodnih priključkov, opravljeno je bilo tudi čiščenje vodovodnih objektov ter izvedene meritve prostega klora v vodovodnih objektih na območju Kamnika, najti in odpraviti pa je bilo potrebno tudi napako na vodovodnem sistemu Županje Njive.

 

Na Jeranovi in Bistriški ulici v Šmarci je bila dokončana javna razsvetljava, nekaj novih svetilk je bilo postavljeno tudi v Godiču, v predprazničnih dneh pa so bile izobešene zastave, ki so bile po praznikih ponovno pospravljene. Razen naštetega so bile na sistemu javne razsvetljave opravljena še različna vzdrževalna dela, od pregleda in popravila semaforjev, popravila potopnega količka na Kolodvorski ulici in zamenjave akumulatorjev cestne signalizacije na Studencah in v Rožičnem.

Poskrbljeno je bilo tudi za nemoteno izvajanje pogrebnih storitev, na pokopališčih, ki so v upravljanju Komunalnega podjetja Kamnik, pa so bila izvedena različna vzdrževalna dela, očiščene poslovilne vežice ter urejena okolica.

Pomoč pri gašenju požara v Suhadolah

Usposobljene ekipe Komunalnega podjetja Kamnik so sodelovale tudi pri gašenju požara v zbirnem centru pri Suhadolah, kamor so s cisternami dovažale vodo za gašenje, s pomočjo specialnih vozil pa odvažale onesnažene odpadne vode z območja požara, ki bi lahko onesnažile podtalnico.

Brezplačna izposoja prometnih znakov za “omejitev starosti”

Kot vzdrževalci cest so v Komunalnem podjetju Kamnik nemalokrat priča “čudežnemu izginjanju” prometnih znakov za različne omejitve hitrosti, ki jih je moč kasneje videti na kakem mlaju. Je že tako, da marsikatera ‘okrogla’ ne mine brez tradicionalnega mlaja – enega najstarejših simbolov na naših tleh, s koreninami še v predkrščanski dobi, ampak vse skupaj ne pripomore k prometni varnosti.

Ker pa so v Komunalnem podjetju Kamnik zares MOČNO naklonjeni k ohranjanju tradicije, vendar so hkrati dolžni skrbeti za urejenost naših poti, občanom Kamnika (pogoj: 18+), ki bi radi pripravili ‘nepozabno’ rojstnodnevno presenečenje sorodniku ali znancu, omogočajo BREZPLAČNO IZPOSOJO ZNAKA ZA OMEJITEV HITROSTI! Proti doplačilu, pa vam v sodelovanju z zunanjim sodelavcem, priskrbijo tudi posebno ‘dizajniran’ znak.

Za varne ceste in praktično ‘zajezitev’ staranja se zglasite na sedežu Komunalnega podjetja Kamnik, kjer boste lahko dobili vse informacije o izposoji (čas trajanja najemna, razpoložljivost znakov).

Okvirni načrt dela KPK v prihodnjem tednu

V tednu med 7. in  13. 5. 2019 v Komunalnem podjetju Kamnik načrtujejo:

 • Pregledi cest.
 • Krpanje makadama: PODHRUŠKA, SREDNJA VAS.
 • Ureditev makadamske ceste: ZAKAL, KLEMENČEVO, OKROGLO
 • Sanacija ceste: ŽEBLJARSKA (nadaljevanje del)
 • Strojno pometanje cest: SREDNJA VAS, ŠMARTNO, POTOK
 • Krpanje asfalta: GODIČ, GOZD, STOLNIK, ČESNICE, ZAJASOVNIK
 • Postavitev prometnih znakov: ČEŠNJICE.
 • Praznjenje koškov in pometanje: ŠOLSKA ULICA, AVTOBUSNA POSTAJA
 • Pometanje in čiščenje pločnikov: LAZE, ŠPITALIČ
 • KOHEZIJA: IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE IN VODOVODA V TUHINJSKI DOLINI – nadaljevanje del:
 • SOTESKA: Pričetek del na kanalu TD 9 in izvedba meteornega kanala na TD 1-2 (izvedba kanala 40 m, postavitev 3 jaškov, izkop in zasip zgornjega ustroja 200 m3, izvedba telekom. vodov 40 m, vodovod 40 m)
 • MARKOVO: Nadaljevanje del na kanalu A 1 (izvedba kanala 50 m, izkop 200 m3, zasip 200 m3, izvedba dveh priključkov, izvedba meteornega kanala (30 m)
 • SREDNJA VAS: Izvedba hišnih priključkov in priprava za asfalt.
 • IZDELAVA KABELSKE KANALIZACIJE V ŠMARCI – nadaljevanje del: OREHOVA, SONČNA, GUBČEVA
 • Čiščenje greznic po rednem planu.
 • Čiščenje kanalizacije in pregledi s kamero + sanacija ugotovljenih poškodb na kanalih.
 • Ostala redna dela: praznjenje košev za smeti in košev za pasje iztrebke, redna dela na tržnici.
 • Popis vodomerov. (230 gospodinjstev)
 • Menjava vodomerov. (20)
 • Čiščenje objektov. (4)
 • Meritev prostega klora v vodi
 • Snemanje zastav (praznik boja proti okupatorju, praznik dela).
 • Menjava akumulatorjev: STUDENCA, ROŽIČNO
 • Dograditev javne razsvetljave: SREDNJA VAS
 • Redno vzdrževanje semaforjev, črpališč na vodovodu in kanalizaciji.

Opomba: Tedenski načrt vzdrževalnih del je okviren, saj se v primeru kakih nujnih interventnih del, denimo po neurjih, nepredvidenih večjih okvarah ali podobnih situacijah, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje in posredovanje večjega števila delavcev Komunalnega podjetja Kamnik, načrtovana dela tudi zamaknejo.