Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Lepa tedenska bera opravljenih del in obrazložitev posameznih postavk na položnicah

Komunalni vestnik: Lepa tedenska bera opravljenih del in obrazložitev posameznih postavk na položnicah

Vremensko ne preveč optimističen začetek tedna je na koncu prinesel lepo bero uspešno opravljenih del, saj je bila, med drugim, sanirana cesta Tunjice – Vrhovlje, lepo napredujejo tudi ostala začeta dela, pričeli smo tudi s strojno košnjo, za lažje razumevanje pa v tokratnem vestniku pa pojasnjujemo kaj pomenijo posamezne postavke na položnicah za komunalne storitve.

Vestnik Komunalnega podjetja Kamnik

Slogan tega tedna bi lahko poimenovali ‘slab začetek, dober konec’. Ko smo že mislili, da se bodo skoraj vsa planirana dela  izgubila v poplavi dežja, so se sredi tedna le pričeli kazati žarki upanja. Konec tedna je bil zato delovno precej bolj intenziven. Poudarek 24. tednu dajeta asfaltiranje ceste v Vrhovljah in pričetek izvedbe fekalne kanalizacije v Šmartnem. Veliko se je dogajalo tudi na usadu v Palovčah.

V četrtek se je ekipa ceste ‘Tunjice – Vrhovlje’ nahajala na zaključnih delih sanacije. Po napovedih se je izvedlo asfaltiranje (Gorenjska gradbena družba d. d.). Za zaključek so se v petek uredile bankine, izvedle so se iztočne glave ter nasuli uvozi. S tem je sanacija 697 m dolge ceste končana.

 

Na območju Šmartnega nastaja nova fekalna kanalizacija. Po pripravljalnih delih – sečnja in razširitev terena, je bil v sredo porušen asfalt. Sledili so izkop kanala, postavitev jaškov in izvedba odcepov. Za zdaj je narejenega približno 30 m kanala. Do zaključka del ga bo potrebno zgraditi še dobrih 40 m. Po izvedenem projektu  se bo na območju (h.š. 11 – 14) izvajala priključitev na javno kanalizacijo, dosedanje greznice pa se bodo odstranile ali očistile in zasule.

 

Na usadu v Palovčah se je pričelo z izvedbo pilotov, kar pomeni izvedbo vrtin, vgrajevanje železnih armatur in vlivanje betona. Do konca tedna jih je bilo, kljub slabemu vremenu, izvedenih kar 16. Po ponedeljku, ko bosta narejena še zadnja dva, nastopimo z nadaljnjimi deli – štemanje pilotov (cca. 30 cm), odstranitev odvečnega materiala (cca. 50 cm), izvedba podložnega betona, vezava armature, šolanje vezi in zaključna betonaža.

 

Odstranitvi opaža bo sledila še sanacija brežine. Pripravljalna dela za sanacijo nadvozne ceste so že v teku (odstranitev asfalta, priprava tampona). Za ‘piko na i’ se bo izvedla sanacije razpoke, ki je zaradi sil terena, nastala na obstoječem podpornem zidu. Če bo vse po sreči, bodo dela na usadu zaključena v roku 14 dni.

 

V teku sta strojna košnja. Štartali smo v Volčjem Potoku, Podgorju in na Perovem, nadaljevali smo v Palovčah, Kolovcu, Veliki Lašni, Vasenem, Prašnikarjevem drevoredu in pri Domu starejših občanov. Za strojno košnjo problematičnega terena (rastlinje na težko dostopnih in strmih površinah) poskrbijo naši podizvajalci, saj je za takšna območja potrebna uporaba mulčarja, ki omogoča odstranitev trave, grmovja in vej večjega obsega oz. premera. Ročna košnja in čiščenje ob robnikih sta se izvedla ob povezovalki, v Volčjem Potoku in na Perovem.

Uredili smo makadamsko cesto Tunjice – Zadnji Vrh cca. (1.500 m), ki je bila zaradi številnih zunanjih dejavnikov v nezavidljivem stanju. Ponovno se je oblikoval profil vozišča. Z dodajanjem materiala se je cestni površini vrnila ravnost tako, da se na njej ne bo zadrževala voda in da na njej ni prosto ležečega materiala. Bistveno je, da pri sanaciji zagotovimo ponovno utrjenost vozišča (ob pravilnem oblikovanju cestnega naklona) in s tem prevozno varnost.

 

Prečesali smo tudi nekaj cest in popravili tisto, kar ne sodi v okvir normalne in varne prevoznosti cest. S hladno maso smo tokrat pokrpali asfalt v Motniku in na Beli.

Vzdrževalci so poskrbeli tudi za meteorno kanalizacijo. Očistili (ročno oz. strojno) so se vtoki in iztoki v Volčjem Potoku in na Ljubljanski cesti. S tovrstnimi deli zagotovimo nemoten odtok vode s cestne površine, omogočimo  prost odtok vode  za sušenje cestne površine, preprečimo pritekanje vode in nanašanje naplavin, predvsem pa preprečimo, da bi na napravah za odvodnjavanje ali v njih zastajala voda.

 

Na področju prometne signalizacije so bili popravljeni oz. zamenjani prometni znaki na Maistrovi ulici, v Nevljah (dva poškodovana prometna znaka), v Podgorju (odtujen prometni znak) in na Kajuhovi cesti (postavitev novih znakov – znak za parkirišča).

Štartali smo s sanacijo poškodovanih oz. dotrajanih pločnikov na Jenkovi ulici in Kranjski cesti, ki se bo nadaljevala tudi v prihodnji teden – poskrbljeno bo popravilo in nižanje robnikov, za menjavo kock in končno asfaltno preplastitev omenjenih hodnikov za pešce. V okviru sanacije ceste Stolnik – Laniše je bila postavljena JVO ograja.

Deževen teden je prinesel več intervencij za enoti vodovoda in kanalizacije. Vodovodna ekipa je morala posredovati  v sredo oz. četrtek, ko je prišlo do okvare na vodovodnem sistemu Iverje in posledično motene oskrbe z vodo na Parapatovi oz. Vremšakovi ulici. Redna vzdrževalna dela so ne glede na vremenske razmere vedno v teku; popisovanje vodomerov, odvzem vzorcev na prosti klor, prevoz vode do vodnega zajetja Somarček so se izvajala tudi tokrat. Spet so bili na vrsti vodohrani – čiščenje je pripadlo vodohranu Žale, Palovče in Soteska; na podoben sistem se je očistilo tudi vodno zajetje Platišnik. Redno spiranje vodovodnega sistema, kamor sodijo tudi hidranti, se izvaja v okviru notranjega nadzora in vzpostavljenega HACCP sistema. Z rednim spiranjem vodovodnega omrežja na splošno preventivno zmanjšujemo  nastajanje večje količin usedlin v cevovodih (npr. vodni kamen), ki se tekom let nalaga v vodovodnem omrežju. S spiranjem omrežja preprečujemo nastanek tako imenovanih mrtvih rokavov, v katerih prihaja do zastajanja vode in so lahko gojišče za razvoj mikroorganizmov.

V enoti kanalizacije so intervenirali že prejšnji petek oz. ta torek, ko v obeh primerih prišlo do zamašitve kanalizacijskega sistema in posledično dviga nivoja vode v jašku. Ekipa je z večurnim posredovanjem uspela sprostiti kanalizacijske poti in preprečila morebitno izlivanje vode na površje. Vzdrževalci kanalizacije so poskrbeli za redno praznjenje in košnjo okrog koškov, praznjenje greznic (Gozd, Potok v Črni, Markovo, Perovo, Buč idr.), čiščenje kanalizacije v Šmarci, čiščenje peskolovov v Volčjem Potoku, košnjo na objektih kanalizacije (ČN Črna, ČN Šmartno idr.), izvedbo hišnih priključkov in redno upravljanje tržnega prostora, kjer je bila v petek nameščena tudi stalna opozorilna tabla za priporočeno varnostno razdaljo, ki ostaja stalna praksa tržnega prostora.

Pogrebna enota je, poleg rednih vzdrževalnih del na pokopališčih (urejanje grmovnic, nasipanje peska, urejanje poti, odstranjevanje plevela idr.), v 24. tednu zabeležila izvedbo dveh pogrebov.

V sklopu kabelske kanalizacije se še vedno zadržujemo na Slatnarjevi in Bakovniški ulici, nekaj del (priključki) beležimo tudi na Prvomajski ulici. Ekipa je postavila in vgradila nove PVC jaške (23 kom), poskrbela za ročni in delno strojni izkop kanala v dolžini 193 m ter položila in zasula 528 m cevi (za T2 in Telekom). Tudi naši asfalterji ne stojijo križem rok. Zaključenim pripravam na asfalt na Kersnikovi ulici sledi še polaganje finega asfalta. V naslednjem tednu se ekipa, kot že omenjeno seli na pločnike.

 

Ker nas v zadnjem obdobju vse prevečkrat zmoti slabo vreme, se bodo dela preko poletja za nekatere, od zunanjih dejavnikov odvisne ekipe, lahko zavlekla tudi v sobote, če nam bodo te le naklonjene. Nadaljevali bomo z deli na usadu v Palovčah, na meteorni kanalizaciji v Šmartnem, ureditvijo hodnikov za pešce na Jenkovi ulici in Kranjski cesti, strojno košnjo, čiščenjem ob robnikih in ponovno košnjo javnih površin (s pričetkom del v Šmarci).

Plan nekaterih vzdrževalnih del za 25. teden;

Urejanje makadamskih cest:

 • PODGORJE
 • PEROVO
 • BISTRIČICA – ZAKAL
 • KLEMENČEVO

Postavitev prometne signalizacije:

 • GOZD
 • GODIČ

Obsekavanje vejevja (prestavljeno iz 24. tedna):

 • HRIB PRI KAMNIKU

Pregledi cest.

Sledenju našemu glavnemu cilju, t. j.  doseganje visokega standarda oskrbe prebivalcev v občini Kamnik in doseganje visoke stopnje kakovosti storitev, je ključno vodilo tudi letošnjega leta. Poletni meseci so načeloma tisti, ko skozi oči naših uporabnikov lahko postorimo največ, zato bodo bodoči meseci, ko se večina ljudi sicer odpravi dopustovat, za nas še kako pomembni. Pred nami je še polovica leta – pripravljenosti in zagona za nove projekte vsekakor ne manjka. Kako naklonjeno nam bodo pri tem ti in oni dejavniki, pa bomo videli kmalu.

KOPKO RAZLAGA: Kaj pomenijo posamezne postavke na položnicah Komunalnega podjetja Kamnik!

Postavke, ki jih odjemalci storitev oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadnih in komunalnih voda prejemate na vaše domove so odvisne od tega ali ste priklopljeni na javni vodovodni in kanalizacijski sistem oz. se oskrbujete iz vaških vodovodov in ste imetniki greznice ali MKČN. Skladno z navedenim na vaš dom prejemate eno izmed spodnjih različic položnic, katerih vsebino postavk razlagamo v nadaljevanju.

 

POLOŽNICA I. – uporabniki javnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja

 1. VODARINA (Prejemnik: upravljalec)

Pokriva stroške, ki nastanejo pri dobavi pitne vode in se obračuna glede na količino porabljene vode na vodomeru oziroma akontacijo ali sporočeni odčitek števca. Obračuna se v skladu z veljavnim cenikom. Vodarina lahko vključuje le stroške, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitve javne službe. Vodarina je cena v skladu s klepom, ki ga je Občinski svet Občine Kamnik sprejel na 4. seji dne 23. 4. 2003 (Uradni list RS, št. 45/03) in velja od 1.7.2003. Enota količine storitve je izražena v EUR/m3 dobavljene pitne vode. Ker trenutno potrjena cena ni v skladu z določili kot jih določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 78/12, 109/12 in 76/17) ta ne zajema plačila vodnega povračila za prodano vodo in vodnih izgub.

 1. VODNI PRISPEVEK ALI VODNO POVRAČILO (Prejemnik: država)

Stroški vodnih povračil so stroški v skladu s predpisi, ki določajo vodna povračila in se praviloma obračunajo mesečno. Vodno povračilo se plačuje za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč v lasti države. Višina vodnega povračila se določi na podlagi letnega obsega rabe vode, naplavin in vodnih zemljišč, ki jo določa vodna pravica. Imetnik vodne pravice je za rabo vode, naplavin ali vodnih zemljišč v lasti države dolžan plačevati tudi vodno povračilo, sorazmerno obsegu vodne pravice. Če ima imetnik vodne pravice za upravljanje objekta ali naprave za odvzem vode določenega upravljavca, je ne glede na določbo prejšnjega stavka zavezanec za plačilo vodnega povračila oseba, ki upravlja objekt ali napravo za odvzem vode. Vlada predpiše način določanja višine vodnega povračila, način njegovega obračunavanja, odmere ter plačevanja in merila za njegovo znižanje ter oprostitev, pri čemer upošteva načelo povrnitve stroškov, povezanih z obremenjevanjem voda, ki temelji na ekonomskemu vrednotenju, vrsto rabe voda, poleg tega pa tudi socialne, gospodarske in geografske značilnosti območja, na katerem se izvaja vodna pravica.

 1. OMREŽNINA VODARINE DN 20 (Prejemnik: občina)

Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo na območju občine in se zaračunava v skladu z veljavnim cenikom in glede na dimenzijo vodomera. Omrežnina se zaračunava mesečno po dvanajstinah, glede na dimenzijo vodomera, in ni odvisna od porabe vode. Ko stavba ni opremljena z obračunskim vodomerom, se obračuna omrežnina za DN 20. Enota količine storitve je izražena v EUR/vodomer. Omrežnina torej pokriva stroške amortizacije ali najema javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo (cevovodi, vodohrani, vodni viri, stroške zavarovanja infrastrukture, stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod. Višina omrežnine za posamezno občino je odvisna od dolžine omrežja (posebej vodovodnega in posebej kanalizacijskega) ter števila in velikost priključkov na posamezno omrežje. Višina omrežja se zato razlikuje od občine do občine.

 1. PRISPEVEK ZA VZDRŽEVANJE VODOMERA (Prejemnik: upravljalec)

Odvisen je od premera priključenega vodomera. Namenjen je menjavi vodomera. Menjava vodomera se izvaja v pet letnem periodnem obdobju.

 1. KANALŠČINA (Prejemnik: upravljalec)

Kanalščina je del cene, ki pokriva stroške izvajanja javne službe in se uporabnikom zaračunava praviloma mesečno glede na dobavljeno količino pitne vode v skladu z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09 in 87/12). Cena kanalščine je v skladu s sklepom, ki ga je občinski svet Občine Kamnik sprejel na svoji 4. izredni seji, dne 12. 1. 2005 in objavil v Uradnem listu RS. Kanalščino so dolžni plačevati vsi uporabniki, ki odvajajo odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje, ne glede na oskrbovani vodni vir. Količina odvedene odpadne vode se meri po stanju vodomera in sicer v m³ porabljene vode na gospodinjstvo. V primeru, da upravljalec oz. uporabnik ugotovi, da je vodomer v okvari oz. ni mogoče odčitati dejanske porabe vode, se kanalščina obračuna pavšalno na osnovi povprečne porabe vode v preteklem obdobju.

 1. OMREŽNINA KANALIŠČINA DN 20 (Prejemnik: občina)

Omrežnina iz naslova odvajanja odpadne vode pokriva stroške amortizacije kanalizacijske infrastrukture ter nekatere druge stroške infrastrukture (zavarovanja, odškodnine idr.) in je vezana na velikost vodomera. Ko stavba ni opremljena z obračunskim vodomerom, se obračuna omrežnina za DN 20. Cena omrežnine je v skladu s sklepom, ki ga je občinski svet Občine Kamnik sprejel na svoji 30. seji, dne 23. 4. 2014 in objavil v Uradnem listu RS, št. 32/14.

 1. ČIŠČENJE VODE (Prejemnik: CČN Domžale)

Stroške čiščenja odpadnih voda so dolžni plačevati vsi uporabniki, ki preko javnega kanalizacijskega omrežja odvajajo odpadne vode do naprav za čiščenje odpadnih komunalnih voda. Obračunava se uporabnikom z območja občine Kamnik, ki so priključeni na kanalizacijski sistem in predstavlja strošek obdelave odpadnih voda na CČN. Cena čiščenja odpadnih voda pokriva stroške izvajanja te storitve in je odvisna od količine porabljene vode.

 1. OMREŽNINA CČN DN 20 (Prejemnik: CČN Domžale)

Omrežnina CČN DN 20 je namenjena kritju dela stroškov najemnine za čistilno napravo in se zaračuna glede na velikost vodomera. Je neodvisna od porabe.

 1. OKOLJSKA DAJATEV (Prejemnik: občina)

Gre za posebno postavko pri obračunu storitve oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadne vode. Področje onesnaževanja okolja – zaradi odvajanja odpadnih voda – obravnava Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/2, 98/15). Okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja plačajo vsi uporabniki zaradi odvajanja odpadne vode (glede na dejansko ali normirano porabo pitne vode in veljavno zakonodajo).

POLOŽNICA II. – uporabniki javnega vodovodnega omrežja in imetniki greznic (MKČN)

 1. VODARINA (Prejemnik: upravljalec)

Pokriva stroške, ki nastanejo pri dobavi pitne vode in se obračuna glede na količino porabljene vode na vodomeru oziroma akontacijo ali sporočeni odčitek števca. Obračuna se v skladu z veljavnim cenikom. Vodarina lahko vključuje le stroške, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitve javne službe. Vodarina je cena v skladu s klepom, ki ga je Občinski svet Občine Kamnik sprejel na 4. seji dne 23. 4. 2003 (Uradni list RS, št. 45/03) in velja od 1.7.2003. Enota količine storitve je izražena v EUR/m3 dobavljene pitne vode. Ker trenutno potrjena cena ni v skladu z določili kot jih določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 78/12, 109/12 in 76/17) ta ne zajema plačila vodnega povračila za prodano vodo in vodnih izgub.

 1. VODNI PRISPEVEK ALI VODNO POVRAČILO (Prejemnik: država)

Stroški vodnih povračil so stroški v skladu s predpisi, ki določajo vodna povračila in se praviloma obračunajo mesečno. Vodno povračilo se plačuje za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč v lasti države. Višina vodnega povračila se določi na podlagi letnega obsega rabe vode, naplavin in vodnih zemljišč, ki jo določa vodna pravica. Imetnik vodne pravice je za rabo vode, naplavin ali vodnih zemljišč v lasti države dolžan plačevati tudi vodno povračilo, sorazmerno obsegu vodne pravice. Če ima imetnik vodne pravice za upravljanje objekta ali naprave za odvzem vode določenega upravljavca, je ne glede na določbo prejšnjega stavka zavezanec za plačilo vodnega povračila oseba, ki upravlja objekt ali napravo za odvzem vode. Vlada predpiše način določanja višine vodnega povračila, način njegovega obračunavanja, odmere ter plačevanja in merila za njegovo znižanje ter oprostitev, pri čemer upošteva načelo povrnitve stroškov, povezanih z obremenjevanjem voda, ki temelji na ekonomskemu vrednotenju, vrsto rabe voda, poleg tega pa tudi socialne, gospodarske in geografske značilnosti območja, na katerem se izvaja vodna pravica.

 1. OMREŽNINA VODARINE DN 20 (Prejemnik: občina)

Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo na območju občine in se zaračunava v skladu z veljavnim cenikom in glede na dimenzijo vodomera. Omrežnina se zaračunava mesečno po dvanajstinah, glede na dimenzijo vodomera, in ni odvisna od porabe vode. Ko stavba ni opremljena z obračunskim vodomerom, se obračuna omrežnina za DN 20. Enota količine storitve je izražena v EUR/vodomer. Omrežnina torej pokriva stroške amortizacije ali najema javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo (cevovodi, vodohrani, vodni viri, stroške zavarovanja infrastrukture, stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod. Višina omrežnine za posamezno občino je odvisna od dolžine omrežja (posebej vodovodnega in posebej kanalizacijskega) ter števila in velikost priključkov na posamezno omrežje. Višina omrežja se zato razlikuje od občine do občine.

 1. PRISPEVEK ZA VZDRŽEVANJE VODOMERA (Prejemnik: upravljalec)

Odvisen je od premera priključenega vodomera. Namenjen je menjavi vodomera. Menjava vodomera se izvaja v pet letnem periodnem obdobju.

 1. ČIŠČENJE VSEBINE / BLATA (Prejemnik: CČN Domžale)

Imetnikom greznic se zaračuna storitev čiščenja vsebine pripeljane na čistilno napravo. Gre za storitev CČN Domžale, ki se obračunava mesečno. Obračunska osnova za posamezno odjemno mesto je m³ dobavljene pitne vode.

 1. PREVZEM VSEBINE / BLATA (Prejemnik: upravljalec)

Skladno z uredbo o Metodologiji za oblikovanje cen (MEDO) (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) se praznjenje greznic (kot tudi MKČN) obračunava mesečno. Obračunska osnova za posamezno odjemno mesto je m³ dobavljene pitne vode. Na območju, kjer ni javnega vodovoda in se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se storitev obračuna na podlagi števila stalno in začasno prijavljenih stanovalcev, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode.

 1. OMREŽNINA CČN DN 20 (Prejemnik: CČN Domžale)

Omrežnina CČN DN 20 je namenjena kritju dela stroškov najemnine za čistilno napravo in se zaračuna glede na velikost vodomera. Je neodvisna od porabe.

 1. OKOLJSKA DAJATEV (Prejemnik: občina)

Gre za posebno postavko pri obračunu storitve oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadne vode. Področje onesnaževanja okolja – zaradi odvajanja odpadnih voda – obravnava Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/2, 98/15). Okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja plačajo vsi uporabniki zaradi odvajanja odpadne vode (glede na dejansko ali normirano porabo pitne vode in veljavno zakonodajo).

POLOŽNICA III. – uporabniki javnega kanalizacijskega omrežja in oskrbovanci iz vaških vodovodov oz. z lastno oskrbo

 1. KANALŠČINA (Prejemnik: upravljavec)

Kanalščina je del cene, ki pokriva stroške izvajanja javne službe in se uporabnikom zaračunava praviloma mesečno glede na dobavljeno količino pitne vode v skladu z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09 in 87/12). Cena kanalščine je v skladu s sklepom, ki ga je občinski svet Občine Kamnik sprejel na svoji 4. izredni seji, dne 12. 1. 2005 in objavil v Uradni list RS.  Kanalščino so dolžni plačevati vsi uporabniki, ki odvajajo odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje, ne glede na oskrbovani vodni vir. Količina odvedene odpadne vode se meri po stanju vodomera in sicer v m³ porabljene vode na gospodinjstvo. Na območju, kjer ni javnega vodovoda (V primeru oskrbe iz vaških vodovodov) in se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se storitev obračuna na podlagi števila stalno in začasno prijavljenih stanovalcev, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode (pavšal: 3 m³ / mesec na osebo).

 1. OMREŽNINA KANALIŠČINA DN 20 (Prejemnik: občina)

Omrežnina iz naslova odvajanja odpadne vode pokriva stroške amortizacije kanalizacijske infrastrukture ter nekatere druge stroške infrastrukture (zavarovanja, odškodnine idr.) in je vezana na velikost vodomera. Ko stavba ni opremljena z obračunskim vodomerom, se obračuna omrežnina za DN 20. Cena omrežnine je v skladu s sklepom, ki ga je občinski svet Občine Kamnik sprejel na svoji 30. seji, dne 23. 4. 2014 in objavil v Uradnem listu RS, št. 32/14.

 1. ČIŠČENJE VODE (Prejemnik: CČN Domžale)

Stroške čiščenja odpadnih voda so dolžni plačevati vsi uporabniki, ki preko javnega kanalizacijskega omrežja odvajajo odpadne vode do naprav za čiščenje odpadnih komunalnih voda. Obračunava se uporabnikom z območja občine Kamnik, ki so priključeni na kanalizacijski sistem in predstavlja strošek obdelave odpadnih voda na CČN. Cena čiščenja odpadnih voda pokriva stroške izvajanja te storitve in je sicer odvisna od količine porabljene vode. Na območju, kjer ni javnega vodovoda (V primeru oskrbe iz vaških vodovodov) in se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se storitev obračuna na podlagi števila stalno in začasno prijavljenih stanovalcev, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode (pavšal: 3 m³ / mesec na osebo).

 1. OMREŽNINA CČN DN 20 (Prejemnik: CČN Domžale)

Omrežnina CČN DN 20 je namenjena kritju dela stroškov najemnine za čistilno napravo in se zaračuna glede na velikost vodomera. Je neodvisna od porabe.

 1. OKOLJSKA DAJATEV (Prejemnik: občina)

Gre za posebno postavko pri obračunu storitve oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadne vode. Področje onesnaževanja okolja – zaradi odvajanja odpadnih voda – obravnava Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/2, 98/15). Okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja plačajo vsi uporabniki zaradi odvajanja odpadne vode (glede na dejansko ali normirano porabo pitne vode in veljavno zakonodajo).

POLOŽNICA IV. – imetniki greznic in oskrbovanci iz vaških vodovodov oz. z lastno oskrbo

 1. ČIŠČENJE VSEBINE / BLATA (Prejemnik: CČN Domžale)

Imetnikom greznic se zaračuna storitev čiščenja vsebine pripeljane na čistilno napravo. Gre za storitev CČN Domžale, ki se obračunava mesečno. Obračunska osnova za posamezno odjemno mesto je m³ dobavljene pitne vode. Na območju, kjer ni javnega vodovoda (V primeru oskrbe iz vaških vodovodov) in se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se storitev obračuna na podlagi števila stalno in začasno prijavljenih stanovalcev, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode (pavšal: 0,15 m³ / dan na osebo).

 1. PREVZEM VSEBINE / BLATA (Prejemnik: upravljalec)

Skladno z uredbo o Metodologiji za oblikovanje cen (MEDO) (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) se praznjenje greznic (kot tudi MKČN) obračunava mesečno glede na porabljeno vodo na vodomeru oz. akontacijo ali sporočeno odčitek števca. Z mesečnim plačevanjem odvoza blata iz greznic (kot tudi MKČN) se uporabnikom enkrat na tri leta opravi odvoz greznične gošče s strani izvajalca javne službe, brez dodatnih stroškov. Zaračunava se uporabnikom, ki niso priključeni na kanalizacijo. Na območju, kjer ni javnega vodovoda (v primeru oskrbe iz vaških vodovodov) in se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se storitev obračuna na podlagi števila stalno in začasno prijavljenih stanovalcev, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode (pavšal: 0,15 m³ / dan na osebo).

 1. OMREŽNINA CČN DN 20 (Prejemnik: CČN Domžale)

Omrežnina CČN DN 20 je namenjena kritju dela stroškov najemnine za čistilno napravo in se zaračuna glede na velikost vodomera. Je neodvisna od porabe.

 1. OKOLJSKA DAJATEV (Prejemnik: občina)

Gre za posebno postavko pri obračunu storitve oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadne vode. Področje onesnaževanja okolja – zaradi odvajanja odpadnih voda – obravnava Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/2, 98/15). Okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja plačajo vsi uporabniki zaradi odvajanja odpadne vode (glede na dejansko ali normirano porabo pitne vode in veljavno zakonodajo).

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve