Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Med deli na križišču pri Korobaču je bil odkrit star vodnjak

Komunalni vestnik: Med deli na križišču pri Korobaču je bil odkrit star vodnjak

V minulem tednu so delavci Komunalnega podjetja Kamnik znova poskrbeli za ureditev številnih odsekov cest, vzdrževanje javnih komunalnih sistemov ter nadaljevali z deli na različnih investicijskih projektih širom občine Kamnik.

Tedenski vestnik KPK ( od 28. 5. do 3. 6. 2019)

Urejanje in vzdrževanje občinskih cest in javnih poti

Med opaznejšimi deli, ki jih te dni izvajajo delavci Komunalnega podjetja Kamnik, je zagotovo urejanje pločnika pri Korobaču. Obenem s pločnikom je bil urejen in nekoliko razširjen tudi uvoz v Ekslerjevo ulico, tako da bo odslej promet na omenjenem križišču zagotovo lažje pretočen in bolj varen.

 

Kot zanimivost naj omenimo, da so delavci tekom del na omenjenem križišču naleteli tudi na ostanke nekdanjega vodnjaka, kar je dela nekoliko zavleklo, saj so vodnjak morali najprej pregledati in evidentirati arheologi, nakar je bil nekdanji vodnjak, katerega zgornji, kamniti del se že nekaj let nahaja na trgu Svobode, zaščiten in pokrit z betonskim pokrovom.

Med samim izkopom pa se je izkazalo, da so bile vse obstoječe instalacije na tem mestu izvedene zelo plitvo, zaradi česar jih je bilo potrebno ročno poglobiti, cevi kabelske kanalizacije pa obbetonirati.

Ni bil pa to edini pločnik, ki so ga delavci Komunalnega podjetja Kamnik uredili v minulih dneh, saj je bil obnovljen tudi del pločnika na Ljubljanski cesti na Bakovniku oz. nasproti tamkajšnje bencinske črpalke.

 

Urejanja in vzdrževanja so bile v preteklem tednu deležne tudi številne makadamske ceste in sicer v naseljih Rova, Volčji Potok in Palovče, na Veliki Lašni, Gradišču in Brezjah nad Kamnikom ter na odseku Stebljevek-Vrhač.

Pred pričetkom poletne turistične in pašne sezone na Veliki planini so bile urejene tudi ceste na Marijaninih njivah, Mačkovem kotu in planini Kisovec, na Kranjskem Raku pa urejeno parkirišče.

 

V minulih dneh se je nadaljevalo tudi z obnovo talnih oznak oz. horizontalne signalizacije v okolici mesta Kamnik, na Žalah so bile nasute bankine ter obrezane veje na tamkajšnji pešpoti, na več mestih je bilo poskrbljeno za košnjo in odstranitev motečega rastja, postavljenih ali odstranjenih, pa je bilo tudi več cestnih zapor.

 

Izgradnja sekundarne kanalizacije in vodovoda v Tuhinjski dolini

Kot že kar nekaj časa, so se tudi v minulem tednu nadaljevala dela izgradnje sekundarne kanalizacije in vodovoda v Tuhinjski dolini, kjer dela trenutno potekajo v Soteski in na Markovem, ker se je končno izboljšalo tudi vreme, ki je še pred nedavnim precej ovirala delo, pa gradbene ekipe delajo s polno paro.

Kabelska kanalizacija v Šmarci

S polno paro se nadaljuje tudi izgradnja kabelske kanalizacije v Šmarci, v prejšnjem in tem tednu pa dela potekajo predvsem na območju Radomeljske in Bistriške ulice ter v Gornjem Logu.

Vzdrževanje kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in pokopališč

Vzdrževalne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik so, kot običajno, v preteklem tednu poskrbele za nemoteno delovanje vseh kamniških sistemov komunalne infrastrukture. Razen rednih vzdrževalnih del in pregleda objektov ter napeljav, je bilo potrebno odpraviti nekaj nepredvidenih napak, kot denimo na Ljubljanski ulici, kjer so delavci KPK, v okviru rednega vzdrževanja sanirali kakih trideset metrov posedenih cevi, kjer je prihajalo do zastojev pri odvajanju odplak.

V Godiču je bila zamenjana črpalka za odpadne vode, na območju Klemenčevega, Okroglega in Zakala, kjer kanalizacija še ni urejena, pa so bile izpraznjene greznice.

Na vodovodnem sistemu so bili na več mestih zamenjani ali prestavljeni vodomeri, izdelanih je bilo nekaj novih vodovodnih priključkov, pri igrišču za odbojko na mivki je bil zamenjan ventil, odpraviti pa je bilo potrebno tudi nekaj okvar.

Poskrbljeno je bilo tudi za redno vzdrževanje sistema javne razsvetljave in meritve elektro inštalacij, na kamniški avtobusni postaji pa je bila postavljena tudi nova »kamniška« svetilka, ki bo osvetljevala prostor za izposojo koles v sistemu KAMKOLO.

Kot vsak teden, pa so vzdrževalne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik poskrbele tudi za vzdrževanje in čiščenje pokopališč in poslovilnih vežic ter nemoteno izvajanje pogrebne službe.

Obvestilo o deratizaciji kanalizacijskega sistema

V tem tednu je na sporedu nujen preventivni ukrep za pregon glodavcev iz kanalizacijskega sistema kamniške občine. Konec tedna bo v jaške nameščenih okoli 2.500 vab, ki bodo preprečile širitev te, človeku neprijetne, populacije. S tem, ko se zmanjšuje število glodavcev, preprečujemo nevarnost pojava nalezljivih bolezni. Najpogostejši glodavci, zaradi katerih se deratizacija izvaja, so miši in podgane. Najbolj dejavni so v sistemih gosto poseljenih območij, kjer se biološki odpadki nekontrolirano znajdejo v kanalizaciji.

Preventivni spomladanski ukrep se bo predvidoma izvajal 6. in 7. junija 2019.

Okvirni načrt dela KPK v prihodnjem tednu

V tednu med 4. in 11. 6. 2019 v Komunalnem podjetju Kamnik načrtujejo:

 • Ureditev makadamske ceste: KRIVČEVO, KRANJSKI RAK, ŽAGA-PODSTUDENEC.
 • Strojna košnja: OBČINA KAMNIK.
 • Obnova horizontalne kanalizacije: okolica KAMNIKA.
 • Urejanje parkirišča: KRANJSKI RAK.
 • Asfaltiranje prekopov: GODIČ. STRANJE, NEVELJSKA POT.
 • Razširitev uvoza: EKSLERJEVA.
 • Pregledi cest.
 • KOHEZIJA: IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE IN VODOVODA V TUHINJSKI DOLINI – nadaljevanje del:
  • SOTESKA: Nadaljevanje del na kanalu TD 9 (izvedba drenaže 80 m, postavitev 1 jaškov, izkop in zasip zgornjega ustroja 200 m3, izvedba telekomunikacijskih vodov 40 m)
  • MARKOVO: Nadaljevanje del na kanalu  A 1 in A 1-6 (izvedba kanala 50 m, izkop 200 m3 in zasip 200 m3, izvedba štirih priključkov, meteorni kanal 50 m, telekom 50 m, vodovod 50 m in JR 50 m).
 • IZDELAVA KABELSKE KANALIZACIJE V ŠMARCI – nadaljevanje del: BISTRIŠKA, GORNJI LOG.
 • Čiščenje greznic po rednem planu.
 • Izvedba kanalizacijskih priključkov.
 • Obnova kanalizacije: LJUBLJANSKA CESTA – nadaljevanje del.
 • Preventivna deratizacija (v primeru ugodnih vremenskih razmer; v nasprotnem primeru dež izpira sredstvo proti podganam) – vnos deratizacijskega sredstva v jaške (do 1000 kom): celotno območje OBČINE KAMNIK – po planu se bo deratizacija izvajala v četrtek in petek 6. in 7. junija.
 • Popis in menjave vodomerov.
 • Popravila okvar.
 • Dela v okviru investicijskih projektov – nadaljevanje del..
 • Vzdrževanje JR.
 • Vzdrževanje vodnih črpališč, dela na črpališčih kanalizacije.
 • Priklop na omrežje: SOTESKA
 • Dograditev omrežja: LOKE
 • Pregled in popravila semaforjev: OBČINA KAMNIK
 • Priklop JR: NEVELJSKA POT
 • Postavitev kamniške svetilke: MAISTROVA ULICA (avtobusna postaja)
 • Izobešanje transparentov: KAMNIŠKA OBVOZNICA
 • Redna vzdrževalna dela: vzdrževanje poti, urejanje okolice, drevja in grmičevja na pokopališčih, prekopavanje plevela, čiščenje mrliških vežic idr.
 • Izvajanje pogrebne službe in organizacijo pogrebov