Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Mesto bo okrašeno s skoraj šestimi kilometri novoletnih lučk

Komunalni vestnik: Mesto bo okrašeno s skoraj šestimi kilometri novoletnih lučk

Gradbene in vzdrževalne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik so v prejšnjem tednu nadaljevale z deli na različnih mestih širom celotne občine, kamniški komunalni delavci pa so postavili tudi obe mestni novoletni drevesi in poskrbeli za novoletno krasitev mesta.

Vestnik KPK Kamnik (od 12. do 18. 11. 2019)

Vzdrževanje in urejanje občinskih cest ter javnih poti

Na 420 kilometrih kamniških občinskih cest so vzdrževalci Komunalnega podjetja Kamnik, v okviru odobrenih del in razpoložljivih sredstev, ki jih zagotavlja Občina Kamnik, poskrbeli za ureditev makadamske ceste na Šolski ulici in krpanja makadamske poti na Gozdu, za popravilo cestne zajede v Zakalu, izvedbo asfaltne mulde na Veliki Lašni ter sanacijo asfalta na pešpoti ob reki Bistrici na Perovem ter na cesti na Kranjskem Raku.

S postavljanjem zimske prometne signalizacije so se nadaljevale priprave na začetek zimske sezone, v okviru katerih so bile, zaradi lažjega oranja snega, odstranjene in odpeljane montažne grbine na različnih cestah širom občine, na zimovanje pa so delavci KPK odpeljali tudi parkovne mestne klopi iz Prašnikarjevega drevoreda, Kovinarske, Mekinj, Nevelj in Žal.

O odločbi je bila na več mestih postavljena prometna signalizacija, poskrbljeno je bilo za čiščenje in odvoz listja na Šlakarjevi, Perovem, Novem Trgu in Bevkovi ulici, na Glavnem trgu in Trgu talcev sta bili oprani in očiščeni fontani, postavljenih pa je bilo tudi nekaj cestnih zapor.

Najbolj opaženo in atraktivno delo minulega tedna, ki so ga opravili delavci Komunalnega podjetja Kamnik, pa je bilo zagotovo postavljanje dveh mestnih novoletnih dreves, in sicer na Glavnem trgu in pri Korobaču.

Lepo košati smreki že napovedujeta skorajšnji začetek veselega kamniškega decembrskega dogajanja in prihod božično-novoletnih praznikov, ki jih bo osvetlilo tudi nekaj kilometrov napeljanih novoletnih lučk.

 

Lučke bodo letos, kot zanimiva in dobrodošla novost, zasvetile tudi z zvonika na Šutni, kjer so jih, ob pomoči gasilske lestve PGD Kamnik in za delo na višini usposobljenih delavcev, delavci Komunalnega podjetja Kamnik namestili na današnjo nedeljo.

Izgradnja kabelske kanalizacije v Šmarci

V Šmarci se je tudi prejšnji teden nadaljevala izgradnja kabelske kanalizacije ter obnova vodovoda, in sicer na Poljski in Štajerski ulici. Dela se počasi približujejo koncu, saj sta bili ulici v preteklem tednu tudi že na novo asfaltirani.

Ureditev odvodnjavanja ceste Markovo – Studenca

Na cesti Markovo – Studenca so delavci Komunalnega podjetja Kamnik nadaljevali tudi z urejanjem ceste in odvodnjavanja s polaganjem kanalet in izgradnjo umirjevalnih jaškov za meteorno vodo, dela pa, kljub zahtevnemu terenu in obilici blata, s katerim se soočajo delavci na terenu, opazno napredujejo.

Izgradnja fekalne in kabelske kanalizacije na Vrhpolju

Na Vrhpolju se je, v okviru kohezijskega projekta izgradnje komunalne infrastrukture na območju Tuhinjske doline, nadaljevalo z izgradnjo fekalne kanalizacije in izkopom za kabelsko kanalizacijo.

Postavitev montažne avtobusne postaje na Duplici

Pri pošti na Duplici so bile v prejšnjem tednu že izvedene vse priprave za postavitev novega nadstreška avtobusne postaje, ki bo zavetje uporabnikom javnega potniškega prometa predvidoma nudila že v začetku prihajajočega tedna.

Izgradnja meteorne kanalizacije na Tunjiški cesti

Gradbena ekipa KPK je v minulem tednu na Tunjiški cesti začela z izgradnjo meteorne kanalizacije, ki bo v prihodnje zagotovo pripomogla k boljšemu in učinkovitejšemu odvajanju meteornih padavinskih vod, ki na omenjeni ulici ob vsakih večjih padavinah povzročajo nemalo težav.

Vzdrževanje kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in pokopališč

Vzdrževalne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik, ki skrbijo za nemoteno delovanje javne komunalne infrastrukture na območju občine Kamnik, so v prejšnjem tednu poskrbele za redna vzdrževalna dela, preglede, popravila in čiščenje črpališč fekalne kanalizacije širom občine, za praznjenje greznic po naročilu občanov, ki še nimajo možnosti priklopa na kanalizacijo, za redna dela in delovanje kamniške tržnice, za izpraznitev košev za smeti in pometanje njihove okolice na širšem območju Kamnika, za čiščenje avtobusnih postajališč in podhodov, obenem pa so očistili tudi meteorno kanalizacijo na Rožičnem in na Tunjiški cesti.

Na Lasenem ter na Vranji Peči in v Palovčah so bili očiščeni vodohrani, popisani številni vodomeri v gospodinjstvih,  na Molkovi je bil prestavljen hidrant, v Soteski pa so morali vzdrževalci odpraviti tudi okvaro na vodovodnem omrežju.

V teh dne pa so še posebej zaposleni delavci, ki v Komunalnem podjetju Kamnik skrbijo za vzdrževanje javne razsvetljave in semaforjev ter vzdrževanje in popravila na električnih inštalacijah vodovoda in kanalizacije, saj so, poleg rednega dela, poskrbeli tudi namestitev novoletne okrasitve mesta, ki jo bo letos še več, kot v preteklih letih.

Dobrim 4 kilometrom lučk bo letos dodanih še kakih 1200 m dodatnih lučk, od novoletne jelke na Glavnem trgu, do novih svetlobnih zaves med Kavarno Veronika in sodiščem, ki bodo letos svetile v toplo beli barvi.

Dodatno bo okrašeni tudi Maleševa galerija in Maistrova ulica, osvetljena bo kapelica na Malem gradu, kot smo že omenili, pa bo, s kakih 300 metrov dolgo led cevjo, okrašen tudi zvonik cerkve na Šutni Povečal se bo tudi obseg okrašenih kandelabrov na Bakovniku in v Podgorju, tako da bo 1. decembra na Kamniškem zagorelo nekaj manj kot 6 km novoletne razsvetljave.

Kot običajno je bilo poskrbljeno tudi za redno vzdrževanje pokopališč in poslovilnih objektov ter kvalitetno izvajanje pogrebne službe in pogrebov.

Naj pa za konec tokratnega vestnika omenimo še to, da so delavci Komunalnega podjetja Kamnik, 21. novembra, ko obeležujemo svetovni dan raka trebušne slinavke, poskrbeli tudi za vijolično osvetlitev Stražnega stolpa na Malem gradu.

Okvirni načrt dela KPK v prihodnjem tednu

V tednu med 19. in 25. 11. 2019 v Komunalnem podjetju Kamnik načrtujejo:

 • Ureditev makadamske ceste: MARJANINE NJIVE (MAČKOV KOT)
 • Popravilo asfalta: ŠMARTNO, KAJUHOVA
 • Izdelava asfaltne mulde: VELIKA LAŠNA, HRUŠEVKA
 • Ureditev odvodnjavanja: TUNJIŠKA
 • Postavitev prometne signalizacije po odločbi: PEROVO, PODGORJE, KOŠIŠE, ŠMARTNO, PŠAJNOVICA, MESTO KAMNIK
 • Postavljanje zimskih prometnih znakov: PO PROGRAMU ZIMSKE SLUŽBE
 • Čiščenje in odvoz listja: USNJARSKA
 • Asfaltiranje pešpoti: PEROVO
 • Znižanje robnikov: KOVINARSKA, MEKINJE
 • Izkop kanala: MARJANINE NJIVE
 • Pregledi cest.
 • IZDELAVA KABELSKE KANALIZACIJE V ŠMARCI: nadaljevanje del; Štajerska – priprava na asfalt in asfaltiranje ceste, Livada – izvedba vodovoda (prevezava na obstoječi vodovod, obnova vodovoda) in KK, Volčji potok – izvedba KK, Poljska – priprava prekopov za asfalt in asfaltiranje
 • ODVODNJAVANJE IN UREDITEV CESTE V CELOTNI DOLŽNINI STUDENCA – MARKOVO: dokončanje del.
 • VRHPOLJE (DELA V OKVIRU KOHEZIJE): nadaljevanje del; polaganje cevi in zaključek del konec 47. tedna oz. do 21. 11. 2019
 • BUČ (KOHEZIJA): izvedba vodovoda – cca. 150 m
 • AVTOBUSNA POSTAJA DUPLICA (pri PTT): montaža avtobusne postaje (predvidoma v petek 22.11.)
 • METEORNA KANALIZACIJA (TUNJIŠKA CESTA – pri Cesarju) – nadaljevanje del; ureditev meteorne kanalizacije, parkirišča in asfaltiranje
 • Redna vzdrževalna dela: pregledi črpališč, razbremenilnikov idr.
 • Praznjenje greznic: po naročilu.
 • Redna dela na tržnici (torek in sobota).
 • Redno praznjenje košev in pometanje.
 • Novoletna krasitev mesta Kamnik – lokacije, obseg luči: krasitev smrek, krasitev cerkvenega turna
 • Redna vzdrževalna dela: popravilo prižigališča (Ljubljanska cesta)
 • Vzdrževanje semaforjev, pregled in popravila na objektih vodovoda in kanalizacije.
 • Dela v okviru investicijskih projektov.
 • Dobrim 4 km novoletne krasitve bo letos dodanih še cca. 1200 m dodatnih lučk (smreka na Glavnem trgu). ‘Zavese’ med Kavarno Veronika in sodiščem bodo letos svetile v toplo beli barvi. Dodatno se bo okrasila  Maleševa galerija in Maistrova ulica. Osvetlila se bo kapelica na Malem gradu. Zvonik cerkve na Šutni se bo okrasil s cca. 300 m  dolgo svetlobno (led) cevjo. Povečal se bo obseg okrašenih kandelabrov na Bakovniku in v Podgorju. Vsega skupaj bo 1. decembra zagorelo nekaj manj kot 6 km novoletne razsvetljave.
 • Pogrebne in pokopališče storitve – redno vzdrževanje (pometanje listja, čiščenje poti, dosipavanje peska idr.).
 • OSTALO: KAJUHOVA: priprava peš cone za asfalt
 • JAKOPIČEVA, TUNJIŠKA, KOVINARSKA, GROHARJEVA: zarez asfalta
 • DUPLICA (Ljubljanska, Jakopičeva, Dobajeva): izvedba KK

 

Opomba: Plan del je predviden v skladu z navodili Občine Kamnik.