Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Mesto bo v zadnji mesec leta vstopilo okrašeno in urejeno

Komunalni vestnik: Mesto bo v zadnji mesec leta vstopilo okrašeno in urejeno

Delavci Komunalnega podjetja Kamnik pred koncem leta hitijo z deli na različnih koncih občine Kamnik, samo mesto pa bo v prazničnih lučeh zasijalo okrašeno in urejeno.

Vestnik KPK (od 19. do 25. 11. 2019)

Vzdrževanje in urejanje občinskih cest ter javnih poti

V prejšnjem tednu so delovne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik, ki kot koncesionar, v okviru razpoložljivih in odobrenih sredstev Občine Kamnik, skrbi za urejanje in vzdrževanje nekaj več kot 420 kilometrov občinskih cest in javnih poti, poskrbele za ureditev makadamskih cest na Smrečju, v Košišah, na Perovem ter Marijaninih njivah, kjer je bil izkopan tudi nov kanal.

Popravljen je bil tudi asfalt v Šmartnem in na Kajuhovi, na Groharjevi je bil urejen in asfaltiran pogrez, na Tunjiški cesti je bilo urejeno odvodnjavanje, na Veliki Lašni je bila izdelana asfaltna mulda,  popravljen in asfaltiran pa je bil tudi del pešpoti ob reki Kamniški Bistrici na Perovem.

Na Novem trgu je bilo poskrbljeno za popravilo rešetke, na Kovinarski so bili znižani robniki ter asfaltirana klančina.  Vzdrževalne ekipe so po odločbi postavile tudi prometno signalizacijo na Perovem, v Podgorju, Košišah, Šmartnem, na Pšajnovici in v Kamniku, po programu zimske službe pa se je nadaljevalo tudi postavljanje količkov in zimskih prometnih znakov.

V Podgorju, na Vrhpolju, v Šmartnem, na Rakitovcu, Kolovcu, Gozdu in Perovem so bila postavljena nova prometna ogledala, med Žago in Podstudencem so bili očiščeni meteorni jaški, izveden pa je bil tudi reden pregled cest.

Na več mestnih ulicah so delavci Komunalnega podjetja Kamnik nadaljevali z odstranjevanjem odpadlega listja, nadaljevalo pa se je tudi novoletno okraševanje mesta in okolice.

Sanacija usada na cesti v Stranjah

V začetku tedna je gradbena ekipa Komunalnega podjetja Kamnik pričela z deli stabilizacije ceste med Zgornjimi in Spodnjimi Stranjami, ki jo je ogrozil manjši plaz oziroma usad. Na najbolj ogroženem delu bo cesta, v dolžini kakih 40 metrov, na novo utrjena s kamnitim opornim zidom, ki bo zagotovil stabilizacijo ceste in njeno ponovno prevoznost.

Izgradnja kabelske kanalizacije v Šmarci

Tudi v preteklem tednu so se v Šmarci nadaljevala dela izgradnje kabelske kanalizacije in obnove vodovoda. Medtem ko so dela na Štajerski ulici in Poljski poti že dokončana, dela trenutno potekajo na Livadi in v Volčjem Potoku.

Ureditev odvodnjavanja ceste Markovo – Studenca

Na cesti med Markovim in Studenci so se nadaljevala dela ureditve ceste in odvodnjavanja, ki pa so v prejšnjem tednu, zaradi padavin in zaradi velikih količin vode, ki jo je bilo potrebno tudi preusmerjati, seveda pa tudi blata ter razmočenega terena, dela potekala nekoliko počasneje, kot je bilo predvideno, so se pa vseeno nadaljevala.

Izgradnja fekalne in kabelske kanalizacije na Vrhpolju ter vodovoda v Buču

Na Vrhpolju se je, v okviru kohezijskega projekta izgradnje komunalne infrastrukture na območju Tuhinjske doline, zaključilo z deli izgradnje fekalne kanalizacije in izkopom za kabelsko kanalizacijo, delavci Komunalnega podjetja Kamnik pa so v okviru kohezijskih projektov v Buču nadaljevali tudi z izvedbo kakih 150 metrov novega vodovoda.

Postavitev montažne avtobusne postaje na Duplici

V minulem tednu je bil pri pošti na Duplici postavljen nov montažni nadstrešek avtobusne postaje, ki v teh deževnih dneh že nudi zavetje zadovoljnim uporabnikom javnega potniškega prometa.

Izgradnja meteorne kanalizacije na Tunjiški cesti

Pri Cesarju na Tunjiški je bila v preteklem tednu na novo urejena meteorna kanalizacija, obenem pa je bilo urejeno in asfaltirano tudi parkirišče.

Vzdrževanje kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in pokopališč

Delavci Komunalnega podjetja Kamnik so, kot običajno, tudi pretekli teden poskrbeli za redno vzdrževanje in nemoteno delovanje javne komunalne infrastrukture.

Po naročilu občanov je bilo izpraznjenih več greznic na območjih, kjer še ni urejene kanalizacije, na Žagi, v Podstudencu in na Malem Rakitovcu so bili očiščeni propusti, na Habjanovi ulici je bilo izvedeno pranje in čiščenje kanalizacijskih vodov, pregledana pa so bila številna črpališča fekalne kanalizacije, kjer je bilo potrebno, predvsem zaradi odpadkov, ki ne sodijo v kanalizacijo, popraviti in očistiti nekaj plovnih stikal.

Na širšem območju Kamnika je bilo poskrbljeno za redno praznjenje košev za smeti in pometanje njihove okolice, čiščenje avtobusnih postajališč, na Rožičnem in Tunjiški, pa je bila očiščena meteorna kanalizacija.

V okviru vzdrževalnih del na javnem vodovodnem sistemu sta bili odpravljeni okvari na Steletovi in Zikovi ulici, na Kovinarski je bil zamenjan hidrant, popisani so bili številni gospodinjski in industrijski vodomeri, v Bistričici je bil izveden hišni vodovodni priključek in zamenjan reducirni ventil pred vodomerom, v zajetje Somarček pa je bilo ponovno potrebno pripeljati vodo.

Polne roke dela so imeli tudi vzdrževalci sistema javne razsvetljave, ki so nadaljevali z novoletno krasitvijo mesta in njegove okolice, ob dnevu Rudolfa Maistra poskrbeli za izobešanje in pospravljanje zastav, obenem pa zamenjali sijalke javne razsvetljave na Kovinarski ter opravili še vrsto drugih vzdrževalnih del.

Kako jim je uspelo z lučkami okrasiti mesto, pa bo moč videti že v nedeljo, 1. decembra 2019, ob 17. uri, ko bo Kamnik zažarel v praznični razsvetljavi.

Seveda pa so delavci Komunalnega podjetja Kamnik tudi v preteklem tednu poskrbeli za vzdrževanje pokopališč in poslovilnih objektov ter nemoteno in kvalitetno izvajanje pogrebne službe in organizacijo pogrebov.

Okvirni načrt dela KPK v prihodnjem tednu

V tednu med 26. 11. in 2. 12. 2019 v Komunalnem podjetju Kamnik načrtujejo:

 • Pregled cest.
 • Krpanje makadama: KOŠIŠE, SREDNJA VAS, ZDUŠA, BISTRIŠKA, DRNOVO, PRIMOŽEVA
 • Izdelava asfaltne mulde: BISTRIČICA
 • Asfaltiranje: TUNJIŠKA CESTA
 • Postavitev prometne signalizacije po odločbi: QLANDIA itd.
 • Ureditev parkirišča: MARJANINE NJIVE
 • IZDELAVA KABELSKE KANALIZACIJE V ŠMARCI: nadaljevanje del – LIVADA (asfaltiranje), VOLČJI POTOK (asfaltiranje pločnika) – zaključek del!
 • IZVEDBA KABELSKE KANALIZACIJE NA DUPLICI (Groharjeva, Dobajeva, Jakopičeva) – cca. 2.400 m (predviden zaključek del do 24. 12. 2019)
 • ODVODNJAVANJE IN UREDITEV CESTE V CELOTNI DOLŽNINI STUDENCA – MARKOVO: zaključek del
 • AVTOBUSNA POSTAJA DUPLICA (pri PTT): zaključek del, sreda 28. 11. 2019
 • BUČ (KOHEZIJA): izvedba vodovoda – cca. 150 m: zaključek del v 48. tednu
 • METEORNA KANALIZACIJA (TUNJIŠKA CESTA – pri Cesarju) – nadaljevanje del; fino asfaltiranje in zaključek del
 • SANACIJA USADA SPODNJE – ZGORNJE STRANJE; stabilizacija ceste oz. zagotovitev prevoznosti lokalne ceste (cca. 40 m): pričetek del
 • Redna vzdrževalna dela: pregledi črpališč, razbremenilnikov idr.
 • Praznjenje greznic: po naročilu.
 • Redna dela na tržnici (torek in sobota).
 • Redno praznjenje košev in pometanje.
 • Redna vzdrževalna dela: popravilo okvare SOTESKA
 • Prestavitev hidranta: MOLKOVA
 • Popis vodomerov: GOSPODINJSTVA in INDUSTRIJA
 • Dela v okviru investicijskih projektov: LOKE in BUČ
 • Prevoz vode: SOMARČEK
 • Redna dela in vzdrževanje objektov JR.
 • Pogrebne in pokopališče storitve – redno vzdrževanje (pometanje listja, čiščenje poti, dosipavanje peska idr.).
 • Druga dela…
Opomba: Plan del je predviden v skladu z navodili Občine Kamnik.