Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Mila zima omogoča številna manjša, vendar vseeno pomembna vzdrževalna dela

Komunalni vestnik: Mila zima omogoča številna manjša, vendar vseeno pomembna vzdrževalna dela

Delavci Komunalnega podjetja Kamnik milo zimo s pridom izkoriščajo za številna vzdrževalna in urejevalna dela na cestah širom kamniške občine.

Vestnik KPK (od 4. do 10. 2. 2020)

Vzdrževanje in urejanje občinskih cest ter javnih poti

V letošnji zimi z zimsko službo, v primerjavi s prejšnjimi leti, ni bilo kdo ve kako veliko dela, so pa vzdrževalne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik lahko toliko več naredile ob in na samih cestah.

 

Tako je bilo tudi v preteklem tednu, ko so bile urejanja in vzdrževanja deležne asfaltne ceste na Brezjah in Gozdu, na Rozmanovi ulici ter v Tunjicah in Špitaliču, kjer so bile pokrpane udarne jame, krpanja udarnih jam pa so bile deležne tudi makadamske ceste v Bistričici, na Okroglem, v Tunjicah, Tunjiški Mlaki, v Košišah, Beli ter na Zadnjem vrhu in Krivčevem.

 

Na Brezjah in Kršiču so bile očiščene kamnite mulde, med Spodnjimi Stranjami in Zakalom, v Bistričici ter na Okroglem in Klemenčevem, je bilo poskrbljeno za posek in odvoz vej, medtem ko so bile ceste na Pšajnovici, v Golica, Češnjicah in Palovčah očiščene listja in vejevja.

Med Snovikom in Belo Pečjo, na Kregarjevem in v Snoviku je bilo poskrbljeno za postavitev drežnikov, na cestah v Motniku in Zg. Motniku ter na Beli, Sovinji Peči, Kregarjevem, Znojilah, Zavrhu in Poljani, pa je bilo poskrbljeno za čiščenje kanalov in muld, medtem ko so bile na Gozdu očiščene tudi kanalete.

Sanacija usada na Ravnah

V preteklem tednu so se nadaljevala dela sanacije usada na Ravnah, kjer gradbeniki Komunalnega podjetja Kamnik ilovnato brežino ceste utrjujejo s čvrsto kamnito zložbo, ki bo preprečila plazenje in posedanje cestišča.

Sanacija usada in ceste v Prapročah

Podobnih utrjevalnih in obnovitvenih del je že nekaj časa deležna tudi cesta, ki vodi proti Prapročan, ki bo utrjena in obnovljena v dolžini kakih 90 metrov, dela pa napredujejo zelo dobro in hitro.

Vzdrževanje kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in pokopališč

Vzdrževalne ekipe KPK so tudi minuli teden poskrbele za vzdrževanje in nemoteno delovanje javne komunalne infrastrukture, praznjenje greznic in urejanje okolice.

Pri tem je bilo poskrbljeno za strojno čiščenje črpališča v Podgorju, čiščenje čistilne naprave v Črni, preglede in popravila številnih črpališč, kjer največje težave še vedno povzročajo odpadki, ki zagotovo ne sodijo v kanalizacijo.

Širom občine so bili izpraznjeni koški za smeti ter urejena njihova okolica, na več različnih mestih pa so bili zamenjani tudi poškodovani stebrički za koše ter tudi sami koški za smeti. Očiščenih in urejenih pa je bilo tudi več avtobusnih postaj in propustov za meteorne vode.

Delavci Komunalnega podjetja Kamnik so imeli tudi v minulih dneh kar nekaj dela z odpravljanjem napak oz. okvar na vodovodnem omrežju, dela pa so poskusili opraviti kar najhitreje in s čim manj motnjami za uporabnike.

 

Popisana in zamenjana je bila vrsta vodomerov na območju Stahovice, Godiča, Šmarce, Kamnika, Tunjic in Laniš, v Soteski in na Hribu sta bila očiščena vodohrana, v vodohran Somarček je bilo potrebno pripeljati vodo, poskrbljeno pa je bilo tudi za delovanje in vzdrževanje vodovodnih črpalk v Kamniku, na Smrečju ter v Lanišah.

Vzdrževalci javne razsvetljave in semaforjev so poskrbeli za pregled in zamenjavo žarnic na semaforjih, na Kranjski cesti in v Črni sta bili obnovljeni radarski tabli, v mrliški vežici na Žalah so bili zamenjani reflektorji, zamenjan je bil tudi kandelaber na Ljubljanski. Na Novem trgu so bili pobarvani novo postavljeni stebri javne razsvetljave ter izvedene meritve električnih zaščit, v Tunjicah pa sta bili postavljeni in priklopljeni dve novi ulični svetilki.

Poskrbljeno je bilo tudi za pospravljanje zastav, z umikom drsališča, pa so lahko delavci Komunalnega podjetja poskrbeli tudi za odstranitev še zadnjih lučk novoletne okrasitve na Glavnem trgu.

Kot običajno, pa je bilo poskrbljeno tudi za redna vzdrževalna dela na pokopališčih in poslovilnih objektih ter kvalitetno izvajanje pogrebnih storitev in organizacijo pogrebov.

Kopko pojasnjuje: Kaj je okoljska dajatev za odvajanje odpadnih voda

Okoljsko dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda podrobno opredeljuje Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ul RS, št. 80/12 in 98/15). Kaj, kdo, zakaj???

Kopko vam do odprave morebitnih nejasnosti pomaga z enostavnim pregledom vseh ključnih elementov vsebine omenjene uredbe.

Več na povezavi: https://bit.ly/38swk6D

Okvirni načrt dela KPK v prihodnjem tednu

V tednu med 11. in 17. 2. 2020 v Komunalnem podjetju Kamnik načrtujejo:

 • Krpanje udarnih jam na asfaltnih cestah: PODJELŠA
 • Krpanje udarnih jam na makadamskih cestah: VELIKA LAŠNA (VIKENDI)
 • Čiščenje kanalov in muld: SELA, POLJANA, LIPLJE, ZAVRH, KALIŠE, ZAKAL
 • Obdelava meteornih jaškov: NOVI TRG
 • Pregledi cest.
 • Postavitev betonskih kock in klopi: GLAVNI TRG
 • Posek vej: OKROGLO, SV. PRIMOŽ
 • Popravilo prometnih drogov: PŠAJNOVICA
 • USAD RAVNE: nadaljevanje del
 • USAD PRAPROČE: nadaljevanje del
 • USAD LAZE (VRHAČ): pričetek del
 • Redna vzdrževalna dela: pregledi črpališč, razbremenilnikov idr.
 • Praznjenje greznic: po naročilu.
 • Menjava kanalizacijskih pokrovov: PEROVO, OBVOZNICA, STAHOVICA
 • Testiranje zračnih vodov na pumpah: VOLČJI POTOK
 • Redna dela na tržnici (torek in sobota).
 • Popis in menjava vodomerov: GOSPODINJSTVA (Laniše, Tunjice, Bistričica)
 • Iskanje okvare: TUNJICE, ŽALE
 • Čiščenje razbremenilnika in vodohrana: KAMNIK, HRIB, ŠMARTNO
 • Povezava vodovoda STUDENCA – BRINJE: izpiranje in odvzem vzorcev
 • Redna dela in vzdrževanje objektov JR: pregledi in popravila na črpališčih, vzdrževanje semaforjev
 • Priklop na črpališča: POTOK
 • Dograditev JR: TUNJICE (dokončanje del)
 • Ostalo: Redna vzdrževalna dela in pogrebne storitve (Podgorje, Stranje, Žale).