Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Nadaljevanje del in začetek praznične krasitve mesta

Komunalni vestnik: Nadaljevanje del in začetek praznične krasitve mesta

Gradbene in vzdrževalne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik so v preteklem tednu, ne meneč se za dež in blato, širom občine Kamnik znova marsikaj postorile, popravile, naredile in zgradile, v minulih dneh pa se je že začela tudi praznična krasitev mesta z novoletnimi lučkami.

Vestnik KPK (od 5. do 11. 11. 2019)

Vzdrževanje in urejanje občinskih cest ter javnih poti

Kljub dežju, ki v precejšnji meri ovira delo, so delavci Komunalnega podjetja Kamnik v preteklem tednu poskrbeli za ureditev makadamskih cest v Tunjicah, Podhruški, Selih, med Palovčam in Kolovcem, Tunjiško Mlako in Vrhovljami, dokončali urejanje odvodnjavanja v Podgorju, očistili meteorno kanalizacijo na Rožičnem, postavili in zamenjali nekaj prometnih znakov, med Vasenim in Veliko Lašno odstranili podrto drevo, v Kamniku in na Golicah pa poskrbeli za postavitev prometne zapore.

V okviru priprav na zimsko službo so nadaljevali s postavljanjem snežnih količkov, pred zimo so na suho pospravili mestne klopi, nadaljevali s čiščenjem in odvozom odpadlega listja, v Kamniku izvedli horizontalno prometno signalizacijo ter poskrbeli tudi za reden pregled občinskih cest in javnih poti.

Izgradnja kabelske kanalizacije v Šmarci

V Šmarci se je tudi minule dni nadaljevala izgradnja kabelske kanalizacija ter obnova vodovoda, ki trenutno poteka na Livadi, Poljski in Štajerski ulici, se pa dela počasi približujejo koncu, saj gradbene ekipe KPK omenjene ulice že pripravljajo na asfaltiranje.

Sanacija ceste na Novem trgu

Domala povsem dokončana so tudi prenovitvena dela odseka ceste na Novem trgu, kjer je bilo minule dni urejeno odvodnjavanje ob pešpoti na Stari grad, postaviti pa je treba le še nekaj stebrov oz. svetilk javne razsvetljave.

Ureditev odvodnjavanja ceste Markovo – Studenca

Navzlic dežju in blatu, ki ne prizanaša delavcem, lepo napreduje tudi urejanje odvodnjavanja ter urejanja ceste Markovo – Studenca, kjer so delavci Komunalnega podjetja Kamnik v prejšnjem tednu nadaljevali s polaganjem hudourniških kanalet ter izvedbo obloge v kamnu in betonu.

Izgradnja fekalne in kabelske kanalizacije na Vrhpolju

V okviru kohezijskih projektov izgradnje komunalne infrastrukture na območju Tuhinjske doline, so gradbeni delavci Komunalnega podjetja Kamnik v prejšnjem tednu začeli s deli za izgradnjo novega kanala in zaključek del na fekalni kanalizaciji.

Postavitev montažne avtobusne postaje na Duplici

Hitreje od predvidenih načrtov so delavci Komunalnega podjetja Kamnik v minulih dneh že začeli z deli za postavitev nove montažne avtobusne postaje pri pošti na Duplici, kjer sta bila bil v minulih dneh že izvedena izkop ter priprava za podložno betonsko ploščo, na kateri bo stala nova avtobusna postaja.

Vzdrževanje kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in pokopališč

Vzdrževalne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik so tudi v prejšnjem tednu poskrbele za vzdrževanje in nemoteno delovanje javne komunalne infrastrukture.

Izvedena so bila vzdrževalna dela s pregledom, čiščenjem in popravili na črpališčih fekalne kanalizacije, na območjih, kjer kanalizacije še ni, je bilo poskrbljeno za praznjenje greznic po naročilu uporabnikov, poskrbljeno je bilo za praznjenje košev za smeti in pometanje na širšem območju mesta, očiščena so bila tudi avtobusna postajališča podhodi in meteorna kanalizacija, delavci KPK pa so poskrbeli tudi za redna dela na kamniški tržnici.

Očiščeni so bili tudi vodohrani Kališče, Gozd, Velika Lašna in Somerček, vodohran na Hribu je bil deležen popravila, v Šmarci in med Bučem ter Potokom pa se je nadaljevalo z deli obnove in izgradnje vodovoda.

 

V preteklih dneh pa so bile zelo zaposlene tudi vzdrževalne ekipe, ki skrbijo za delovanje in vzdrževanje javne razsvetljave, saj so, poleg obilice rednega dela in del v okviru investicijskih projektov, ob mednarodnem dnevu diabetesa, poskrbele za modro osvetlitev Malega gradu, obenem pa že začele tudi z novoletno krasitvijo mesta Kamnik, ki bo polepšala pester praznični decemberski utrip.

Seveda pa so delavci Komunalnega podjetja Kamnik tudi v minulih dneh poskrbeli za redno vzdrževanje in čiščenje pokopališč ter poslovilnih objektov ter kvalitetno izvajanje pokopaliških in pogrebnih storitev.

Komunalno podjetje Kamnik išče pomoč pri izvedbi pogrebnih ceremonialov

Vse zainteresirane, ki ste pripravljeni na delo v okviru naše pogrebne službe vabimo, da se kot nosač pridružite ekipi, katere skrb je, da je pogrebna slovesnost izvedena dostojno in brezhibno. Od kandidatov pričakujemo pripravljenost in zmožnost sodelovanja tudi pri težjih fizičnih delih (nošenje krste, žare, zastav in druge pogrebne opreme), ne glede na vremenske pogoje, urejenost, zanesljivost in izkazovanje pietete do pokojnika ter njegovih svojcev. V kolikor vas delo zanima, nas pokličite za podrobnejše informacije. Pridružite se dobro vpeljanemu in spoštovanja vrednemu timu.

Kontaktne informacije:
Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.
Tel: 01/839 17 31
E-pošta: info@kpk-kamnik.si

Okvirni načrt dela KPK v prihodnjem tednu

V tednu med 11. in 18. 11. 2019 v Komunalnem podjetju Kamnik načrtujejo:

 • Ureditev makadamske ceste: MARJANINE NJIVE (MAČKOV KOT)
 • Izkop jarka: MARJANINE NJIVE
 • Postavljanje zimskih prometnih znakov: PO PROGRAMU ZIMSKE SLUŽBE
 • Demontaža in odvoz grbin: TUNJIŠKA, ZAGORICA, PALOVŠKA, SMOLNIKARJEVA
 • Postavitev prometne signalizacije po odločbi; mesto KAMNIK
 • Pregledi cest.
 • Sanacija asfalta: PEŠPOT PEROVO
 • IZDELAVA KABELSKE KANALIZACIJE V ŠMARCI: nadaljevanje del; izvedba vodovoda in kabelske kanalizacije – Livada, izvedba kabelske kanalizacije – Volčji Potok, Duplica
 • ODVODNJAVANJE IN UREDITEV CESTE V CELOTNI DOLŽNINI STUDENCA – MARKOVO: nadaljevanje del; polaganje hudourniških kanalet, izvedba umirjevalnih jaškov
 • VRHPOLJE (DELA V OKVIRU KOHEZIJE): nadaljevanje del; izvedba meteorne kanalizacije, zasutje, izkop za kabelsko kanalizacijo
 • AVTOBUSNA POSTAJA DUPLICA (pri PTT): izvedba podložne betonske plošče (že izvedeno) + sledi montaža avtobusne postaje (drug teden)
 • METEORNA KANALIZACIJA (TUNJIŠKA CESTA – pri Cesarju) – pričetek del; dela bodo trajala cca. 2 dni
 • Redna vzdrževalna dela: pregledi črpališč, razbremenilnikov idr.
 • Praznjenje greznic: po naročilu.
 • Redna dela na tržnici (torek in sobota).
 • Redno praznjenje košev in pometanje.
 • Redna vzdrževalna dela: čiščenje vodohranov (PALOVČE, VRANJA PEČ, LASENO)
 • Popis vodomerov: GOSPODINJSTVA
 • Dela v okviru investicijskih projektov: BUČ, POTOK, VRHPOLJE, LIVADA
 • Ostalo: prestavitev hidranta: MOLKOVA, popravilo okvare: SOTESKA
 • Redna vzdrževalna dela na sistemu javne razsvetljave.
 • Dela v okviru investicijskih projektov.
 • Novoletna krasitev mesta Kamnik – nadaljevanje del.
 • Vzdrževanje semaforjev, pregled in popravila na objektih vodovoda in kanalizacije.
 • Pokopališke storitve (redno vzdrževanje) in pogrebne storitve.
 • Priprava Glavnega trga na odprtje drsališča: odstranitev betonskih plošč, prometnih znakov, klopi in kandelabra…
 • Druga dela…
Opomba: Plan del je predviden v skladu z navodili Občine Kamnik.