Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Obilo dela in krofov, nekaj snega ter uspešno zbiranje odpadnega jedilnega olja

Komunalni vestnik: Obilo dela in krofov, nekaj snega ter uspešno zbiranje odpadnega jedilnega olja

Delavci Komunalnega podjetja Kamnik imajo za seboj še en pester in uspešen delovni teden, v katerem je bilo znova kar nekaj narejenega in postorjenega, obilo dela pa je imel tudi Kopko, ki je razveseljeval s krofi in uspešno zbiral odpadno jedilno olje.

Vestnik KPK (od 18. do 24. 2. 2020)

Vzdrževanje in urejanje občinskih cest ter javnih poti

Spomladi, razen rožic, kaj rade zacvetijo tudi ceste, še posebej starejše in bolj dotrajane, ki že dlje časa kličejo po temeljiti obnovi. Zato so imele vzdrževalne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik pretekli kar nekaj dela tudi s krpanjem udarnih jam in lukenj na asfaltnih in makadamskih cestah.

Udarne jame so bile tako pokrpane na asfaltnih cestah na Ljubljanski cesti, ulici Matije Blejca, v Volčjem potoku, Rudniku in na Hruševki. V Lipljah in Prapročah so bili očiščeni kanali in mulde, ob cestah proti Svetemu Primožu, v Tunjicah in na Kranjski cesti so bile posekane moteče veje.

Na Steletovi, Kovinarski in Zikovi so bili zimske nesnage očiščeni robniki cest, na Klemenčevem so bile očiščene koritnice in popravljen jašek, v Špitaliču je bil saniran propust in most, v Podgorju, kjer je bilo poskrbljeno za odvodnjavanje, pa se je izvajala priprava na asfalt.

V Hruševki je bilo potrebno odstraniti prometni znak, v Šmarci je bilo le-tega popraviti, na Steletovi zamenjati korito in popraviti stebriček, na Bevkovi odstraniti drevo, v Šmarci urediti zelenico, delavci Komunalnega podjetja Kamnik pa so, v dneh ko je snežilo in zmrzovalo, kjer je bilo to potrebno, poskrbeli tudi za preventivno posipanje cest in ulic.

Sanacija usada na Ravnah

Na Ravnah se je nadaljevala sanacija cestnega usada. Oporni zid je bil zgrajen že prejšnji teden, v minulih dneh je bilo poskrbljeno še za izvedbo drenaže in cestišča, izvedena pa je bila tudi priprava na asfaltiranje.

Sanacija usada in ceste v Prapročah

Dela so se nadaljevala tudi na cesti v Prapročah, kjer je bil prav tako zgrajen oporni zid, ki bo preprečeval nadaljnje posedanje ceste, poskrbljeno pa je bilo tudi za sanacijo in razširitev dela ceste, asfaltiranje in zaključek del.

Sanacija usada in na Lazah (Vrhač)

Domala pri kraju so tudi sanacijska dela na usadu ceste, ki iz Laz vodi proti Vrhaču, kjer je kamnito-betonski zid v minulem tednu dobil še robni venec.

Izdelava kabelske kanalizacije na Duplici

Na Duplici je kar nekaj časa potekala izdelava kabelske kanalizacije za optične širokopasovne povezave, v prejšnjem delu pa so bila dela zaključena.

Prestavitev vodovoda v Stahovici

Na križišču v Stahovici, ki bo kmalu deležno popolne preureditve, je bila minule dni opravljena prestavitev vodovoda ter izvedba ustreznih sondaž.

Vzdrževanje kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in pokopališč

Vzdrževalne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik so, kot običajno, poskrbele tudi za vzdrževanje in nemoteno delovanje javnih komunalnih sistemov in urejanje okolice.

V minulem tednu je bilo izvedeno praznjenje koškov in pometanje okolice na širšem območju mesta, pregledanih je bilo več črpališč komunalnih odplak, na celotnem območju občine so bile pometene in očiščene avtobusne postaje, na Perovem in na Šutni so bili očiščeni propusti, rešetke za meteorne vode in kanalizacija, na območjih, kjer še ni kanalizacije je bilo poskrbljeno za praznjenje greznic, zamenjani so bili kanalizacijski pokrovi na Perovem, kamniški obvoznici in Stahovici, v Volčjem potoku so bili testirani zračni vodi na črpalkah, delavci KPK pa so, kot vsak torek in soboto, poskrbeli tudi za nemoteno delovanje kamniške tržnice.

V okviru vzdrževalnih del na vodovodnih sistemih so bili popisani številni gospodinjski in industrijski vodomeri, na območju Županjih njiv poteka obnova vodovoda, v Soteski in na Kužni sta bila očiščena razbremenilnika in vodohrana, poskrbljeno je bilo za čiščenje in kontrolo črpališč na Novem trgu, Perovem, Rudniku in Volčjem potoku, kjer je bilo potrebno poiskati tudi okvaro, v vodohran Somarček je bilo potrebno pripeljati vodo, delavci KPK pa so poskrbeli tudi za odvzem vzorcev vode in odpiranje vode na pokopališču v Nevljah.

 

Vzdrževalci javne razsvetljave so poskrbeli za redna dela na javni razsvetljavi, pregledali vodovodna in kanalizacijska črpališča, v Tunjicah dokončali dograditev javne razsvetljave, obenem pa na Kovinarski postavili novo svetilko, na Cankarjevi in Žalah odpravili napako na sistemu, na Golicah zamenjali drog javne razsvetljave, na tržnici montirali nov reflektor, zamenjali žarnice in grla v podhodu povezovalke, sijalke pa zamenjali tudi na Zduši, v Podgorju in Ljubljanski cesti.

Kot običajno, pa je bila tudi v preteklih dneh posebna skrb namenjena vzdrževanju pokopališč in poslovilnih objektov ter organizaciji in izvedbi pogrebov.

Kopko je razveselil s krofi

Minuli teden pa polno zaposleni niso bili zgolj delavci Komunalnega podjetja Kamnik, saj je imel obilo dela tudi Kopko, ki je na pustni torek s krofi najprej razveselil komunalne delavce na aktivnih gradiščih, nato pa, v slogu: ‘Od hiše do hiše, od vrat do vrat, prinašamo vam veselo pomlad’, krofe dostavil še na kamniško urgenco, tržnico, policijsko postajo, gasilski dom in celo v urad župana.

Uspešno zbiranje odpadnega olja

Potem, ko je raznosil pustne krofe, pa je Kopko poskrbel tudi za okolje. V času pustovanja se, povečini zaradi cvrtja krofov in drugih dobrot, precej poveča poraba odpadnega jedilnega olja. V skrbi za naravo in lažje vzdrževanje javnih kanalizacijskih sistemov, je Kopko zato, prav na dan pustne povorke, organiziral akcijo zbiranja odpadnega jedilnega olja, ki ga je potrebno, če morda tega še ne veste, od preostalih odpadkov zbirati ločeno.

Nespametno odlaganje olja v odtoke (stranišča, lijake) povzroča namreč številne nevšečnosti, tako  uporabnikom, kot tudi vzdrževalcem kanalizacijske infrastrukture, predvsem pa škoduje naravi. Z zlivanjem odpadnega jedilnega olja se namreč mašijo odtočne cevi, povzroča težave čistilnim napravam, obenem pa ustvarja tudi pogoje za razmnoževanje glodavcev ter škoduje favni in flori, zato tega nikar ne počnimo.

Akcija, ki je potekala na Glavnem trgu, kjer je bila locirana zbiralna posoda, je naletela na zelo pozitiven odmev, občani pa so jo, ne le pozdravili, ampak se dokaj številno nanjo tudi odzvali, saj je bilo v šestih urah zbranih okoli 150 l odpadnega jedilnega olja. Zbrano olje bo Kopko v tem tednu dostavil v center odpadkov Publicus, ki je posodil zbiralno posodo.

 

Najlepša hvala vsem, ki ste se odzvali povabilu na akcijo in tudi sami prinesli ter oddali odpadno jedilno olje!

Okvirni načrt dela KPK v prihodnjem tednu

V tednu med 25. 2 in 2. 3. 2020 v Komunalnem podjetju Kamnik načrtujejo:

 • Krpanje udarnih jam na asfaltnih cestah: BRIŠE-SOTESKA
 • Krpanje udarnih jam na makadamskih cestah: KREGARJEVO
 • Čiščenje kanalov in muld: GOLICE, ZGORNJI TUHINJ
 • Asfaltiranje prekopov: DUPLICA, VOLČJI POTOK, PODGORJE, MEKINJE, GODIČ, STAHOVICA, STRANJE
 • Posek vej: TUNJICE, SREDNJI ROB, STRUGA KAMNIŠKE BISTRICE, DUPLICA
 • Sanacija ceste: VELIKI HRIB
 • Postavitev cestne zapore: pustna povorka
 • Priprava na asfalt: PODGORJE, SREDNJA VAS, STRANJE
 • Čiščenje ceste ob robnikih: LJUBLJANSKA (do LIDLA)
 • Zamenjava betonskih pokrovov: SELA, POREBER, SNOVIK
 • Pregledi cest.
 • USAD RAVNE: asfaltiranje
 • USAD PRAPROČE: asfaltiranje na dveh lokacijah (4 dni)
 • USAD LAZE (VRHAČ): izvedba iztočne glave
 • VODOVOD (180 m) ŽUPANJE NJIVE: pričetek del – položitev glavne cevi (50 m) – naknadno dezinfekcija, test tesnosti, izvedba priključkov
 • SANACIJA CESTE: VELIKI HRIB (raziskave terena- sondiranje), TUNJICE-ZADNJI VRH (38m dolžine, 1.5m širine) – rušenje asfalta, menjava tampona
 • Redna vzdrževalna dela: pregledi črpališč, razbremenilnikov idr.
 • Praznjenje koškov in pometanje.
 • Praznjenje greznic: po naročilu (Tunjice, Palovče, Krivčevo, Loke); izvlek črpalk in čiščenje črpališča (Podhruška)
 • Redna dela na tržnici (torek in sobota).
 • Popis in menjava vodomerov: industrija in gospodinjstva (KOVINARSKA, PODLIMBARSKA, POT 27. JULIJA, TKALSKA)
 • Ostalo: kontrola in čiščenje klorirnih naprav in merilcev motnosti (objekti KAMNIK).
 • Čiščenje vodohranov: KAMNIK (VISOKA CONA)
 • Obnova vodovoda: ŽUPANJE NJIVE (nadaljevanje del)
 • Prestavitev vodovoda: ŠMARCA
 • Prevoz vode: SOMARČEK
 • Redna dela in vzdrževanje objektov JR: pregledi in popravila na črpališčih, vzdrževanje semaforjev
 • Ostalo: Zamenjava kandelabra – GOLICE (obbetoniranje, oštevilčenje), postavitev semaforjev, skrb za stebričke (pustni karneval)