Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Popolna rekonstrukcija vodohrana v Črni je končana

Komunalni vestnik: Popolna rekonstrukcija vodohrana v Črni je končana

Komunalno podjetje Kamnik je v minulih dneh zaključilo z deli popolne rekonstrukcije in dozidave vodohrana v Črni, pred prazniki pa je bilo, širom cele kamniške občine, narejenega še marsikaj drugega.

Tedenski vestnik KPK (od 9. do 15. 4. 2019)

Urejanje in vzdrževanje občinskih cest in javnih poti

Vzdrževalne in gradbene ekipe Komunalnega podjetja Kamnik so tudi v preteklem tednu dobršen del svojega časa namenile urejanju in vzdrževanju občinskih cest ter javnih poti.

Med večjimi posegi gre zagotovo omeniti rekonstrukcijo dela ceste in parkirišča na Klavčičevi ulici, opravljeno pa je bilo tudi več manjših, vendar nič manj pomembnih vzdrževalnih del.

 

Med Rovtom ter Špitaličem, na Brišah in v Lanišah so bile pokrpane luknje asfaltnih cestah, v Podgorju, Tunjicah in med Brezjami ter Gozdom so bile urejene in pokrpane načete makadamske poti, med Krivčevim in Kranjskim Rakom je bil urejen udor, v Šmarci pa je bil saniran pločnik.

Razen naštetega je bilo na kamniških občinskih cestah in javnih poteh izvedenih še več drugih manjših vzdrževalnih del, od menjave betonskih pokrovov, strojnega in ročnega pometanja cest in ulic, čiščenja propustov, pregledov cest in postavljanja cestnih zapor.

Izgradnja sekundarne kanalizacije in vodovoda v Tuhinjski dolini

Kot že kar nekaj časa, so gradbene ekipe Komunalnega podjetja Kamnik tudi v preteklem tednu nadaljevale z izgradnjo sekundarne kanalizacije in vodovoda na območje Tuhinjske doline. Dela dobro napredujejo, trenutno pa potekajo na območju Soteske, Markovega in tudi Srednje vasi, kjer pa so bile že izvedene tudi priprave za asfaltiranje še nedolgo tega razkopanih ulic.

Rekonstrukcija vodohrana v Črni pri Kamniku

Med pomembnejšimi uspešno zaključenimi projekti minulega tedna, je zagotovo dokončanje popolne prenove in dozidave vodohrana v Črni pri Kamniku. Vodohran je, na veselje tamkajšnjih prebivalcev, že v uporabi, urejena je bila tudi okolica vodohrana, ki se mora samo še ozeleneti, urejena in asfaltirana pa je bila tudi dovozna pot do samega vodohrana.

Prenovljeni vodohran v Črni je odslej brez dvoma eden izmed lepših, predvsem pa najsodobneje urejenih manjših vodoskrbnih objektov v občini, kakršnega bi bili zagotovo veseli še v marsikje na Kamniškem, kjer podobni objekti že dolgo kličejo po celoviti in temeljiti prenovi.

Vzdrževanje kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in pokopališč

Delavci Komunalnega podjetja Kamnik so, redno in vestno kakor vedno, v dneh pred prazniki poskrbeli tudi za številna vzdrževalna dela na različnih sistemih javne infrastrukture.

V okviru rednega načrta so bile izpraznjene in očiščene so bile greznice na Okrogu, Črnem vrhu in v Češnjicah, pregledani in očiščeni številni kanalizacijski vodi, izvedeno je bilo nekaj novih kanalizacijskih priključkov, izpraznjeni pa so bili tudi koši za smeti in pasje iztrebke.

Popisani ter deloma zamenjani so bili številni vodomeri na območju Kamnika, izvedena različna vzdrževalna dela na vodovodnem sistemu, odpravljeno nekaj nepredvidenih napak, v vodno zajetje Somarček pa je bila pripeljana voda.

 

Na Parmovi ulici je bila dograjena javna razsvetljava, nadaljuje pa se tudi vris novozgrajene javne razsvetljave v kataster.

Kot vedno, pa so delavci Komunalnega podjetja Kamnik tudi v prejšnjem tednu poskrbeli tudi za urejanje pokopališč ter poslovilnih vežic in nemoteno izvajanje pogrebne službe.

 

Nekaj počitka si bodo v prihajajočih prazničnih dneh privoščili tudi zaposleni v Komunalnem podjetju Kamnik, ki vsem občanom in občankam ter uporabnikom njihovih storitev želijo lepe in mirne velikonočne praznike.

Seveda bo tudi v prazničnem času poskrbljeno za delovanje dežurnih služb, že takoj po praznikih pa bo čas za nove delovne podvige.

Okvirni načrt dela KPK v prihodnjem tednu

V tednu med 16. in 22. 4. 2019 v Komunalnem podjetju Kamnik načrtujejo;

 • Krpanje makadama: PODHRUŠKA, ČRNA
 • Sanacija asfalta: KLAVČIČEVA
 • Sanacija pločnika: ŠMARCA
 • Sanacija ceste: ČRNA
 • Izdelava kabelske kanalizacije: ŠMARCA
 • Strojno pometanje cest: ŽALE, TUNJICE, LANIŠE, BRIŠE, BREZJE
 • Montaža grbin: TUNJIŠKA, ZAGORICA, PALOVŠKA, SMOLNIKARJEVA
 • Nadaljevanje izgradnje sekundarne kanalizacije in vodovoda na območju Tuhinjske doline
 • SREDNJA VAS: Nadaljevanje priprav na asfaltiranje
 • Čiščenje greznic po rednem planu.
 • Čiščenje kanalizacije in pregledi s kamero + sanacija ugotovljenih poškodb na kanalih.
 • Ostala redna dela: praznjenje košev za smeti in košev za pasje iztrebke, redna dela na tržnici.
 • Popis vodomerov: mesto KAMNIK. (240 gospodinjstev, 210 industrija)
 • Menjava vodomerov: mesto KAMNIK. (12)
 • Izdelava hišnih priključkov: mesto KAMNIK.
 • Zaključek del (prevezava hišnih priključkov): POTOK.
 • Popravila okvar: ULICA JIOŠTA OGRINCA
 • Prestavitev vodomera: SPODNJE STRANJE 10
 • Čiščenje objektov + merjenje prostega klora v vodi.
 • OBČINA KAMNIK: izobešanje zastav, priprava ozvočenja ob državnem prazniku.
 • Vzdrževanje javne razsvetljave: oštevilčenje kandelabrov itd.
 • Vzdrževanje vodovodnih črpališč, dela na črpališčih kanalizacije.
 • Vzdrževanje semaforjev.
 • Dograditev JR: TRG PRIJATELJSTVA (montaža svetilke), ŠMARCA-JERANOVA CESTA, GODIČ.
 • Dela v okviru investicijskih projektov: Markovo – dograditev JR (zakoličba izvedbe cevne kanalizacije) + črpališče Markovo (dobava in vlačenje kabla); vodohran Črna – ozemljitev ograje, zračnika.