Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Pospravljanje za mestnimi huligani

Komunalni vestnik: Pospravljanje za mestnimi huligani

Gradbene in vzdrževalne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik so tudi v preteklem tednu poskrbele za redna vzdrževalna dela širom občine ter nadaljevale z deli na že začetih projektih, komunalnim delavcem pa so kar nekaj dela povzročili tudi huligani, ki so podirali prometne znake in uničevali mestno opremo.

Vestnik KPK (od 6. do 16. 8. 2019)

Vzdrževanje ter urejanje občinskih cest ter javnih poti

Na občinskih cestah in javnih poteh nikoli ne zmanjka dela, delavci Komunalnega podjetja Kamnik, pa so v minulih dneh poskrbeli za ureditev makadamskih cest med Kršičem in Brezovico, v Stolniku, Kamniški Bistrici in na Beli Peči ter med Sotesko in Brišami.

Na asfaltnih cestah so pokrpali udarne jame na cestah v naseljih Vrhpolje, Palovče, Kregarjevo in Pšajnovica, na Groharjevi ulici pa so sanirali ter na novo asfaltirali posed ceste.

Poskrbeli so tudi za ureditev okolice in košnjo javnih površin na širšem območju Kamnika, zaradi objestnosti posameznikov, ki si radi dajo duška z uničevanjem, pa je bilo potrebno odstraniti in zamenjati tudi nekaj podrtih ter uničenih prometnih znakov ter okrasnih cvetličnih korit.

Izgradnja povezovalne kolesarske poti v Kamniku

V minulih dneh so se na Kranjski in Kajuhovi v Kamniku nadaljevala dela izgradnje novih povezovalnih kolesarskih poti, pri železniški postaji pa je bila zabetonirana tudi osnova za še eno postajo izposoje električnih mestnih koles.

Izgradnja kabelske kanalizacije v Šmarci

Dela so se nadaljevala tudi v Šmarci, kjer že nekaj časa poteka izgradnja novega telekomunikacijskega kanalizacijskega sistema, v marsikateri tamkajšnji ulici so dela že pri koncu, hiše pa opremljene z novimi priključki.

Sanacija plazu v Stranjah

Plaz na cesti v Stranjah je bil z opornim zidom in novim, utrjenim nasutjem saniran že pred časom, na novo urejenem delu ceste pa je že vse pripravljeno za polaganje asfalta, ki predvidoma izvedeno v prihajajočem tednu.

Vzdrževanje kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in pokopališč

Vzdrževalne ekipe KPK so v minulem tednu, tako kot običajno, poskrbele za nemoteno delovanje javnih komunalnih sistemov ter njihovo vzdrževanje.

Poskrbljeno je bilo za nemoteno delovanje kamniške tržnice, praznjenje košev za smeti, pometanje in praznjenje greznic.

Na Kajuhovi ulici in na Vrhpolju je bilo potrebno odpraviti okvaro na vodovodnem omrežju, zamenjanih je bilo nekaj vodomerov, pri vodooskrbnih objektih v Podgorju in Soteski, pa je bilo pokošeno.

Poskrbljeno je bilo tudi za urejanje pokopališč in poslovilnih vežic, žal pa so imeli delavci Komunalnega podjetja Kamnik v preteklih dneh kar nekaj dela tudi z odpravljanjem posledic divjanja mestnih huliganov, ki so v nočnih urah povzročili precej nepotrebne škode.

 

Podrte in uničene prometne znake smo že omenili, naj pa dodamo še to, da sta so bile tarča njihovega uničevanja tudi klopi v Keršmančevem parku ter cvetlična korita v mestu, s čemer je bila povzročena škoda vsem občanom.

Okvirni načrt dela KPK v prihodnjem tednu

V tednu med 19. in 26. 8. 2019 v Komunalnem podjetju Kamnik načrtujejo:

 • Krpanje makadama: GODIČ, POGORJE, KOŠIŠE
 • Krpanje udarnih jam na asfaltnih cestah: MEKINJE – GODIČ
 • Pregledi cest.
 • Popravilo prometnega znaka: PEŠPOT ZAPRICE
 • IZDELAVA KABELSKE KANALIZACIJE V ŠMARCI: priprava za asfalt in asfaltiranje prekopov (PIBERNIKOVA, OBRTNIŠKA): predviden zaključek do konca drugega tedna (23.8.2019), nato nadaljevanje z izgradnjo vodovoda (35. teden – Livada, Štajerska ulica, Habjanova ulica – skupno cca. 360 m).
 • SANACIJA PLAZU STRANJE: zaključek asfaltiranja
 • IZGRADNJA KOLESARSKE POTI – KRANJSKA: nadaljevanje del (asfaltiranje KRANJSKE CESTE – grobi asfalt)
 • NOVI TRG (predvidoma 35. teden): izgradnja infrastrukture (fekalna, meteorna, vodovod, JR in telekomunikacija) – v obsegu cca. 120 m
 • USAD SV. PRIMOŽ (predvidoma 34. teden)
 • Redna vzdrževalna dela (kanalizacija in kanalizacijski objekti).
 • Redna dela na tržnici.
 • Praznjenje greznic po naročilu.
 • Redno praznjenje košev in pometanje.
  Kohezija: SOTESKA – HRIB – prevezava priključkov.
 • Menjava in popis vodomerov – gospodinjstva.
 • Košnja okoli objektov – MARKOVO, POREBER.
 • Popravilo okvare – VODOHRAN KALIŠE.
 • Redna vzdrževalna dela na JR.
 • Vzdrževanje semaforjev, pregled in popravila na objektih vodovoda in kanalizacije.
 • Dela v okviru investicijskih projektov: prestavitev dveh svetilk in odklop semaforskih zank – KOVINARSKA
 • Odprave okvar: iskanje in odprava okvare P-50 – GROHARJEVA
 • Redna vzdrževalna dela na pokopališčih: urejanje poti, odstranjevanje plevela, čiščenje mrliških vežic idr.
 • Organizacija pogrebov.
 • Druga dela…