Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Pred zimo je potrebno čim več narediti

Komunalni vestnik: Pred zimo je potrebno čim več narediti

Gradbene in vzdrževalne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik, v okviru danih možnosti in sredstev, ki jih uspe zagotoviti Občina Kamnik, na gradbiščih širom občine Kamnik hitijo z delom, da bi bilo, še pred začetkom jesenskega deževja in prihajajočo zimo, čim več narejenega, urejenega in dokončanega.

Vestnik KPK (od 30. 9. do 7. 10. 2019)

Vzdrževanje in urejanje občinskih cest ter javnih poti

Vzdrževalne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik, ki skrbijo za več kot 420 kilometrov občinskih cest in javnih poti, so v preteklih dneh poskrbele za krpanje udarnih jam na asfaltnih cestah Motnik – Zajasovnik, v Bistričici in v zaselku Mala Raven.

Lepšo in bolj urejeno podobo od nedavnega kažejo tudi makadamske ceste na Studencih, Sovinji Peči, Beli Peči in na Veliki Lašni.

 

V Volčjem Potoku, Palovčah in na Golicah so bile urejene bankine, na Golicah je bila izdelana tudi nova asfaltna mulda, v Beli je bila asfaltirana klančina mostu, na Ravnah so bili očiščeni jarki, na Šolski ulici pa so bile zalite fuge.

V Nevljah in na Vrhpolju so delavci Komunalnega podjetja Kamnik popravili poškodovane prometne znake, na Medvedovi poškodovane litoželezne stebričke, le-ti so bili na Perovem postavljeni na novo, na ulici Frana Albrehta in na Polčevi poti sta bila popravljena jaška, na Ljubljanski cesti pa so bili očiščeni odtoki.

Izgradnja kabelske kanalizacije v Šmarci

V Šmarci so se tudi v prejšnjem tednu nadaljevala dela izgradnje kabelske kanalizacije in obnove vodovoda, dela pa se približujejo koncu, saj je ulica že pripravljena na asfaltiranje.

Izgradnja povezovalne kolesarske poti v Kamniku

Na Kajuhovi in Župančičevi ulici so se nadaljevala dela izgradnja novih povezovalnih kolesarskih poti. Na Kajuhovi so bila montirana stojala za kolesa, na Kovinarski je bila postavljena panelna ograja, na Župančičevi pa se je že začela sanacija ceste.

Sanacija ceste na Novem trgu

Gradbene ekipe Komunalnega podjetja Kamnik so v preteklem tednu nadaljevale tudi s sanacijo kakih 130 metrov dolgega odseka ceste na Novem trgu, na katerem bodo obnovljeni vodovod ter fekalna in meteorna kanalizacija s priključki, skupaj z obnovo cestišča, pa bo položena tudi javna razsvetljava.

Sanacija ceste Motnik – Bela

Delavci Komunalnega podjetja Kamnik so v preteklem tednu nadaljevali tudi z obnovo dela lokalne ceste med Motnikom in Zgornjim Motnikom oz. Belo, kjer bo, na zahtevnem, kakih 300 metrov dolgem odseku ozke in strme ceste, utrjen ustroj vozišča, zgrajeni pa tudi drenaža in odvodnjavanje ceste.

Vzdrževanje kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in pokopališč

Vzdrževalne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik so tudi v minulih dneh poskrbele za redno vzdrževanje in nemoteno delovanje javne komunalne infrastrukture.

V okviru rednih vzdrževalnih del je bilo opravljeno čiščenje ponikovalnice v Stranjah, poskrbljeno za nemoteno delovanje in čiščenje kamniške tržnice, redne preglede črpališč, praznjenje greznic, redno praznjenje košev za smeti in pometanje v njihovi okolici na širšem območju Kamnika, v Šmarci je bil očiščen podhod za pešce in kolesarje, očiščena pa so bila tudi avtobusna postajališča.

Na Slevem je bil očiščen vodohran, Pod Skalo je bila odpravljena napaka na vodovodnem omrežju, popisani pa so bili tudi številni gospodinjski in industrijski vodomeri.

Vzdrževalci Komunalnega podjetja Kamnik so poskrbeli tudi za redna vzdrževalna dela na javni razsvetljavi in semaforjih ter popravila na objektih vodovoda in kanalizacije, kot običajno, pa je bilo poskrbljeno tudi za vzdrževanje pokopališč in poslovilnih objektov ter organizacijo in izvedbo pogrebov.

Kopko na teku in novi cisterni za prevoz pitne vode

Od minulega tedna je vozni park Komunalnega podjetja Kamnik bogatejši za novo avto-cisterno, ki je namenjena prevažanju pitne vode, služila pa bo tudi za čiščenje javnih površin.

Na novi cisterni je tudi kamniški varuh pitne vode in maskota Komunalnega podjetja Kamnik, bober Kopko, ki je bil, tako kot kamniški komunalni delavci, v prejšnjem tednu tudi sam zelo aktiven in priden, saj se je udeležil dobrodelnega teka OŠ Marije Vere, kjer je preventivno opozarjal na pomen čiste pitne vode, tekače in tekačice, ki so se z njim kaj radi tudi fotografirali, pa razveselil tudi z okusnimi jabolki.

 

Okvirni načrt dela KPK v prihodnjem tednu

V tednu med 8. 10 in 14. 10. 2019 v Komunalnem podjetju Kamnik načrtujejo:

 • Krpanje asfalta: SOVINJA PEČ
 • Ureditev makadamske ceste: ZG. TUHINJ, BELA
 • Ureditev bankin: KAMNIK – VASENO.
 • Pregledi cest.
 • IZDELAVA KABELSKE KANALIZACIJE V ŠMARCI: dokončanje del na Habjanovi.
 • KOLESARSKA STEZA:
 • ŽUPANČIČEVA: nadaljevanje del v okviru sanacije ceste
 • KOVINARSKA: montaža otroškega plezala v parku
 • KAJUHOVA: izvedba dodatnega platoja s štirimi stojali za kolesa
 • NOVI TRG: nadaljevanje del – pričetek polaganja cevi za optiko, izvedba JR, nasipanje (za ustroj ceste)
 • CESTA MOTNIK-BELA: nadaljevanje del
 • Redna vzdrževalna dela (kanalizacija in kanalizacijski objekti): pregled kanalizacije s kamero (ocenitev potrebe po saniranju)- PODGORJE.
 • Redna dela na tržnici.
 • Praznjenje greznic po planu: KLEMENČEVO, OKROGLO, ZAKAL in BISTRIČICA.
 • Redno praznjenje košev in pometanje: Šolska Ulica, Avtobusna postaja, Podhod Šmarca, Šutna, Glavni trg, Žebljarska, Kolodvorska, Ljubljanska, Steletova, Novi trg, Šmarca, Mekinje, Vrhpolje, Jakopičeva, Klavčičeva, Kranjska, Keršmančev Park. Čiščenje podhoda Šmarca, Avtobusne postaje Ljubljanska, Šolska, Mekinje.
 • Redni pregledi črpališč.
 • Dela v okviru investicijskih projektov.
 • Popis vodomerov: gospodinjstva
 • Dela v okviru investicijskih projektov: NOVI TRG, ŠMARCA
 • Jemanje vzorcev prostega klora v vodi (10 naprav: SOMERČEK, KALIŠE, LASENO … )
 • Čiščenje vodohrana: TUČNA
 • Redna vzdrževalna dela na JR.
 • Vzdrževanje semaforjev, pregled in popravila na objektih vodovoda in kanalizacije.
 • Dela v okviru investicijskih projektov: NOVI TRG – izvedba JR (postavitev kamniških svetilk – pričetek del), KOLESARSKA – merjenje svetlosti na KRANJSKI in KOVINARSKI.
 • Postavitev svetilke v okviru sanacije mostu: MARKOVO.
 • Redna vzdrževalna dela na pokopališčih: urejanje poti, odstranjevanje plevela, čiščenje mrliških vežic idr.
 • Organizacija pogrebov.
 • Druga dela…

Opomba: PLAN DEL JE PREDVIDEN V SKLADU Z NAVODILI OBČINE KAMNIK!