Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Slovo od nenavadnega leta v katerem je bilo vseeno veliko narejenega

Komunalni vestnik: Slovo od nenavadnega leta v katerem je bilo vseeno veliko narejenega

Poslavljamo se od leta 2020. Želja in načrtov za prihodnje leto je precej, kam nas bo odneslo, pa bo odvisno od več dejavnikov. Upamo le na najboljše.

Vestnik Komunalnega podjetja Kamnik

Preteklega leta se bomo več ali manj vsi spominjali po širjenju virusa. Nenavadni časi so prinesli težnjo po hitrem prilagajanju, spoštovanju vrste ukrepov pristojnih institucij, predvsem pa veliko borbo, da nepovabljeni prišlek ne bi vplival na naše zmogljivosti. Še vedno velja, da so naša prioriteta naši končni uporabniki. Ne glede na vse, se ob koncu leta, ko se je bilo potrebno boriti z nepričakovanimi ovirami, vendarle lahko potrdimo v očeh marsikoga.

Ob koncu starega leta ne bomo posebej poudarjali, na katerih področjih vse smo bili dejavni. Kot poprejšnja leta smo uspešno zagotavljali redno vzdrževanje naših cest, vodovodnih sistemov, sistemov za odvajanje meteornih in odpadnih voda ter javne razsvetljave.

Izvajali smo zimsko službo, upravljali tržnico ter skrbeli za urejenost parkov in pokopališč na Žalah pri Kamniku, v Nevljah, v Mekinjah in v Podgorju. Čisto brez težav seveda ni šlo – z roko v roki z virusom in vmesnimi postajami obsežnega dekontaminiranja javnih površin smo vendarle prikrmarili do konca leta 2020 in izpolnili naša pričakovanja.

V primežu korone smo uspešno izvedli vrsto projektov, ki bodo tako ali drugače dvignila kvaliteto bivanja v naši občini. Na tem mestu velja predvsem iskrena zahvala vsem delavcem Komunalnega podjetja Kamnik d.o.o., ki so skozi vse leto delovali za skupni cilj, za zadovoljstvo in blagostanje lokalne skupnosti.

Zastavljene plane smo zasledovali z roko v roki, brez izgovorov ali slabe volje. Še več, številne projekte smo izvedli pred načrtovanimi roki. Vzajemnost in skupno delovanje je tako tudi v letu 2020 obrodilo lepe sadove.

PREGLED GLAVNIH INVESTICIJ LETA 2020

ŠTEVILNI USADI

Leto smo okronali z izvedbo sedmih usadov: usad Ravne, usad Praproče, usad Laze – Vrhač, usad Zgornji Tuhinj, usad Palovče, usad Markovo in usad Kranjski Rak. Ker je območje kamniške občine po geološki sestavi z vidika plazenja problematično, so bili usadi letošnje leto med prioritetnimi projekti. Izvedbe teh so tekle skozi vse leto.

Štartali smo konec januarja v Ravnah in zaključili decembra v Kranjskem Raku. Skupno smo postavili 10 opornih zidov iz kamnitih zložb in sanirali več 100 km cest.

Najbolj zahtevna dela lahko pripišemo izvedbi problematičnega usada v Palovčah, kjer smo se del lotili v mesecu juniju. V sklopu projekta je bilo potrebno izvesti 20 m dolgo podporno konstrukcijo, popraviti poškodovano cestišče in urediti odvodnjavanje.

KABELSKA KANALIZACIJA NA DUPLICI

Med obsežnejšimi in vidnejšimi deli izpostavljamo izvedbo kabelske kanalizacije za optične širokopasovne povezave in pripadajočih priključkov na Duplici, kjer so dela potekala v dveh fazah; 1. faza je zajemala območje od Klavčičeve ulice do ul. Matije Blejca, 2. faza pa področje Zapric.

Dela so tekla več mesecev, pomembne pridobitve pa so od letošnjega leta dalje deležne številne ulice in naselja:  ulica Matije Blejca, Prvomajska ulica, Rudniška ulica, Črnivška ulica, Ljubljanska cesta, Bazoviška ulica, Mengeška pot, Klavčičeva ulica, Bakovniška ulica, Meninska ulica, Šipkova ulica, Slatnarjeva ulica, Podgorje, Svetčeva pot, Podgorska pot, Ulica Josipa Ogrinca, Ulica Jakoba Alešovca, Parapatova ulica, Koželjeva ulica, Pot Marije Vere, Ulica Frančka Miha Paglovca.

VEČ SANACIJ ZA VODOVOD IN KANALIZACIJO

Začetka letošnjega leta se bomo spomnili po izgradnji sekundarnega vodovoda v Zgornjih Stranjah in sekundarne kanalizacije v Stahovici, ki sta omogočili priklop več novim uporabnikom ter meteorne kanalizacije v Znojilah.

S slednjim smo poskrbeli za učinkovito odvajanje meteornih voda, ki so v preteklosti povzročile nemalo škode. Na tem mestu omenimo Županje njive in izvedbo 180 m vodovoda. Tudi tu so bila dela nadgrajena z izvedbo novih hišnih priključkov. V mesecu maju smo zabeležili obnovo meteorne kanalizacije na območju vikendov na Veliki Lašni. Z deli je po novem izboljšana funkcija lovljenja blata, peska, mulja in drugega grobega materiala, ki sicer bremeni kanalizacijski sistem.

V sredini junija je bilo na vrsti naselje Šmartno. Na območju je bilo poskrbljeno za izgradnjo nove fekalne kanalizacije. S tem se je na javno kanalizacijo priklopilo več stanovanjskih hiš; obstoječe greznice so se očistile in zasule, nekatere pa tudi odstranile. Dela so se zaključila z izvedbo dela meteorne kanalizacije, izgradnjo podpornega zidu iz kamnite zložbe in zaključnim asfaltiranjem vaške ceste, ki je tamkajšnjim prebivalcem že dolgo povzročala številne težave. V sredini avgusta smo se lotili obnove vodovoda in kanalizacije na Vremšakovi ulici.

Jesen smo rezervirali za dela na fekalni, meteorni, telekomunikacijski kanalizaciji in vodovodu v Vasenem. Na precej zahtevnem, močvirnatem in strmem terenu smo se v pozni jeseni lotili izgradnje fekalne kanalizacije na Markovem.

Z deli se je bilo potrebno prebiti do Porebra, kjer bo izgradnja kanalizacije končno omogočila priklop tudi odročnejšim odjemalcem.

OBNOVA KANALIZACIJSKEGA ČRPALIŠČA

Ekipa kanalizacije je letos poskrbela za obnovo dotrajanega črpališča Vrhpolje – Pungertar. Z zamenjavo črpalk, vgradnjo nove krmilne omarice z vso elektro opremo, namestitvijo novega zračnika, vgradnjo nepovratnih ventilov in pohodnega pokrova črpališča se je na območju končno uredila težava zamudnega večkrat tedenskega prečrpavanja.

NAŠE CESTE

Urejene ceste so znak urejene občine. Tudi to leto smo se posvetili sanaciji te najbolj pomembne prometne infrastrukture. V začetku leta smo se zaradi posedanja in plazenja terena lotili sanacije ceste Veliki hrib.

V aprili smo se zaradi potrebe po zatesnitvi cestne konstrukcije lotili sanacije 230 m dolgega cestnega odseka na relaciji Žaga – Podstudenec in relaciji Laniše – Stolnik (115 m), kjer je bilo poleg navedenega, potrebno izvesti podporni zid in urediti brežino.

V sredini meseca maja se je ena izmed naših ekip lotila sanacije 600 m dolge ceste Vrhovlje – Tunjice. Sanacija ceste je temeljila na ureditvi meteornih voda in izvedbi prepustov. Majska dela je dopolnila tudi sanacija krajšega odseka ceste v Stolniku, kjer sta se prav tako izvedla homogenizacija brežine in podporni zid

V sredini leta se je sanirala okoli kilometer in pol dolga makadamska cesta Tunjice – Zadnji Vrh, ki je bila zaradi številnih zunanjih dejavnikov že dlje časa v nezavidljivem stanju. V vročem poletju smo se lotili sanacije 650 m dolgega vozišča v Studencih.

Tudi ta projekt je zahteval izvedbo dveh kamnitih zložb in drugih detajlov (meteorni vodi, optika idr.) ki so prispevali k modernizaciji višje ležečih leg naše občine. Konec oktobra je bil na vrsti Oševek in obnova nezavidljivega odseka ceste. Zaradi škodljivega vpliva zaledne in talne vode, pa je bilo na območju potrebno izvesti tudi obsežno drenažo.

Prenove ceste v Podgorju smo se lotili v jesenskem času. Zavoljo del se na območju lahko pohvalijo z novo meteorno kanalizacijo, telekomunikacijskimi vodi ter novo javno razsvetljavo. Tudi tu smo z deli zaključili dober mesec dni pred predvidenim rokom. Nekaj aktivnosti je bilo letos rezerviranih tudi za samo mestno jedro.

Za konec leta so nam tako ostala dela Sadnikarjevi ulici. Prioritetno je bilo potrebno položiti plinovod, kanalizacijo in nove vodovodne napeljave. Po delih v tem obdobju je že krepko streglo zimsko vreme, a ne glede na vse, so se dela tudi tam zaključila uspešno in skladno s plani.

HODNIKI ZA PEŠCE

V letošnjem letu smo med drugim ponosni tudi na izvedbo pločnikov na Jenkovi in Kranjski cesti. V sklopu del smo uspešno sanirali okoli 500 m površin namenjenih pešcem, ki so ene ključnih elementov zagotavljanja varne prometne infrastrukture.

REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA V STAHOVICI

Med pomembnejše mejnike tega leta štejemo projekt rekonstrukcije križišča v Stahovici. S sanacijo križišča je dosežena večjo varnost na prometno obremenjenem območju.

Z izvedbo projekta so se rešile prometne poti za pešce, izvedla se je semaforizacija križišča, dogradila se je javna razsvetljava in saniralo okoli 400 m ceste. V sklopu sanacije so se izvedla tudi telekomunikacijska dela in dela dograditve kanalizacije. Dela v Stahovici so bila zaključena predčasno. Sklepna faza je stekla v sredini meseca novembra.

OSTALA MANJŠA, VENDAR NE NEPOMEMBNA DELA

Leto so popestrila tudi druga manj običajna, a vidna dela. Med njimi omenimo sanacijo stopnišča pri Matični knjižnici Kamnik. Zaradi dotrajanosti smo v slabem mesecu dni izvedli montažna dela, betonažo, montažo ograje in vsa druga pripadajoča dela ter na koncu še asfaltno priklopitev pripadajočega hodnika za pešce k novemu stopnišču.

Sredi vročih poletnih dni smo se zadrževali v centru mesta, na Samostanski ulici. Na območju je bila potrebna sanacija dela asfaltne ceste, skupaj z izvedbo asfaltne klančine in montažo ograje, ki je dopolnila novi videz Frančiškanskega trga.

V tem sklopu omenimo še Kajuhovo ulico, območje neposredno ob Knjižnici Franceta Balantiča, in izvedbo tamkajšnjega počivališča. Od letos so tam nameščene nove klopi, položene plošče in postavljeni stebrički.

ZA KONEC LETA DELA V POHRUŠKI

Na omenjenem območju se je konec leta pričela izgradnja nove meteorne kanalizacije, optičnega omrežja in javne razsvetljave. Celoto je zakrožila izvedba novega hodnika za pešce oziroma pločnika v dolžini okoli 360 m.

NOVA JAVNA RAZSVETLJAVA NA CESTI POTOK – SNOVIK

Ob zaključku leta 2020 smo naše aktivnosti nadgradili z izvedbo javne razsvetljave na cesti Potok – Snovik. Na nekaj manj kot 950 m dolgem odseku omenjene ceste je od letos dalje postavljenih 26 novih kandelabrov za svetilke.

KOPKO OSVEŠČA, NAGRAJUJE

Korona je letos odnesla tudi akcije, ki jih z veseljem, predvsem pa z namenom ozaveščanja, pripravimo za naše najmlajše, pa tudi nekoliko starejše občane. V letošnjem letu smo uspeli izpeljati tri akcije. Prva je potekala v času pustovanja. S pomočjo maskote, bobrom Kopkom, smo opozarjali na nespametno ravnanje z odpadnim jedilnim oljem in posledicami, ki jih takšno ravnanje pusti na naših kanalizacijskih sistemih, v akciji pa smo uspeli zbrati več odpadnega olja, kot smo sploh pričakovali.

V jeseni nam je uspelo izvesti akcijo varne poti v šolo. Z nasveti, kako ravnati v cestnem prometu, smo v šolo pospremili naše prvošolce. Leto smo sklenili s Kopkovim likovnim natečajem ‘Kamnik 2021’. V sklopu umetniškega udejstvovanja osnovnošolcev so nastale čudovite risbe, ki bodo v primernih okoliščinah razstavljene v Keršmančevem parku.

ZIMSKA SLUŽBA

Ob pregledu preteklega poslovnega leta ne moremo mimo zimske službe. Sneg nemalokrat zahteva popolno angažiranost vseh razpoložljivih ekip Komunalnega podjetja Kamnik.

Ob lepih snežnih pošiljkah je potrebno delati 24 ur dnevno ter poskrbeti za prevoznost več kot 420 km cest. Vse od navedenega zahteva veliko mero pripravljenosti, neustrašnosti, predvsem pa jeklenih živcev. Potem, ko je na račun narave potrebno zaustaviti dela na gradbiščih, biti priča sitnostim in tudi negodovanju posameznikov, se na koncu vendarle z zadovoljstvom zazremo nazaj ob misli, da smo opravili dobra dela.

NOVOLETNA KRASITEV

Tudi novoletne krasitve smo dobro vešči. Letošnja je posebna – pa ne zgolj zaradi stanja, ki nas bržkone odvrača od pravega prazničnega vzdušja. Poenoten praznični izgled mestnega jedra je novost, ki so jo opazili mnogi, mi pa si nadejamo, da bo v prihodnjem letu deležen pogledov več obiskovalcev, ki se morajo letos, po sili trenutnih razmer, zadrževati med domačimi štirimi stenami.

Naj bo novoletna krasitev hkrati tudi zaključna tema leta 2020, na katerega bo večina verjetno gledala z grenkim priokusom. Naj se uresničijo novoletne želje vseh – naj leto 2021 prinese zdravja, zadovoljstva, predvsem pa zmago nad letošnjo najbolj aktualno bitko. Hvaležni, da smo v tako nehvaležnem letu lahko ponudili sadove, tudi v prihodnje leto zremo z optimizmom.

Zavedamo se, da nas na poti do uresničevanja skupnih ciljev  vedno znova čaka veliko ovir in dela. Z izkušnjami, prevoženimi kilometri postajamo pa vendarle postajamo močnejši in zrelejši, kar nam daje zagon k uresničitvi zastavljenih ciljev ter zadovoljevanju potreb našega skupnega in edinega Kamnika.

Srečno v 2021!

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.

 

 

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Shrani nastavitve