Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Teden lovljenja priložnosti – pogosti nalivi in Zofka niso prizanašali

Komunalni vestnik: Teden lovljenja priložnosti – pogosti nalivi in Zofka niso prizanašali

Ponedeljkovo asfaltiranje dela cesta Laniše – Stolnik je kazalo na obetaven teden, potem pa se je vmešalo vreme. Kljub nestanovitnemu tednu, pa je za nami vrsta izvedenih del.   

Vestnik Komunalnega podjetja Kamnik

Ker se vsako leto pričakuje višja raven urejenosti občinskih cest, je vzdrževanje cest ena izmed prioritetnih gospodarskih javnih služb. Pri vzdrževanju cest je bistveno, da z aktivnostmi na tem področju ohranjajmo ceste, kot tudi objekte na njih, v primernem stanju. Le tako lahko zagotavljamo  varno, udobno in gospodarno uporabo občinskih cest.

Pri tem je potrebno upoštevati, da ima vsaka cesta svojo značilnost in svoje potrebe, kar pomeni, da je vsa dela potrebno izvajati v skladu s predpisi o cestah in graditvi objektov, s predpisi o varnosti prometa ter v skladu s predpisi o urejanju prostora in varstvu okolja. Nadzor nad stanjem cest zagotavljamo z rednimi pregledi cest, vendar pa je ključnega pomena, da se o vseh cestah vodijo tudi ustrezne evidence. Omenjene evidence so nujne z vidika zagotavljanja statističnih podatkov, kot z vidika potreb vzdrževanja in gradnje cest. Evidenco o cestah vodi banka cestnih podatkov (BCP), kamor se, v sodelovanju z upravljalcem cest, enkrat letno odda podatke o občinskih cestah ter podatkih o izdatkih za občinske javne ceste.

V mesecu maju nadaljujemo z urejanjem makadamskih cest. V ponedeljek smo urejali makadamske ceste Studenca – Podlom  – Sovinja Peč. V torek smo bili z istim namenom na Poljani, Črnivcu in Beli Peči, do konca tedna pa smo, kljub obilnim padavinam, uredili še makadamsko cesto Trobelno in  Sovinja peč. V preteklem tednu smo skupno tako uredili nekaj manj kot 4.700 m cest.

 

Popravil so bile seveda deležne tudi asfaltne ceste. Udarne jame so bile zakrpane na asfaltni cesti Stolnik, Motnik – Zajasovnik, Rovt – Špitalič, Laniše, na Kranjski in Ljubljanski cesti ter na zbirni cesti v Podgorju. Še vedno čistimo mulde. Dva dni smo se zadrževali v Vasenem in Veliki Lašni, kjer je bilo z odstranitvijo odvečnega materiala (odpadlo listje idr.) poskrbljeno za vnovično nemoteno odvajanje vode s cestišč.

 

Na relaciji Kamnik – Vaseno in cesti na Stari grad je bilo poskrbljeno za odstranitev vej in kamenja s cestišča. Nadaljevali smo z menjavo dotrajanih kanalizacijskih pokrovov na cesti v Godiču (2 kom na lokalni cesti) in v Nevljah (2x).

 

Vreme košnji javnih površin v tem tednu ni bilo naklonjeno. Ujeli smo nekaj suhih dni in tako uredili zelenice v Šmarci, pri nakupovalnem centru Qlandia, na Jakopičevi ulici in Ljubljanski cesti. Na slednjih lokacijah se je košnja izvajala preko srede in četrtka, ob obdobju suhega vremena. V okviru rednega vzdrževanja smo izvajali dela na meteorni kanalizaciji.

Z rednim čiščenjem kanalizacije zagotavljamo učinkovito delovanje kanalizacije in zmanjšujemo verjetnost materialne škode. V sklopu del na meteorni kanalizaciji so bili očiščeni vtoki na Steletovi ulici, očiščeni meteorni jaški in propusti na Novi poti, Grintovški cesti, Gubčevi in Kamniški ulici. Popravila je bil potreben propust na relaciji Rovt – Špitalič.

 

Za vidnejše delo tega tedna označujemo asfaltiranje ceste Laniše – Stolnik. Po uspešni pripravi, je bilo v ponedeljek vse nared za prvo fazo asfaltiranja. Za začetek smo izvedli 217 m asfalta (iz smeri Laniš), preostali del ceste v obsegu 90 m pa bo saniranih po ureditvi nestabilne brežine, saj  ta s plazenjem ogroža nesanirani del ceste.

V sredo smo izkoristili suho vreme in uredili bankine. S sanacijo brežine smo pričeli v petek, ko smo se lotili odkopa, temu pa bodo sledila še druga dela (izvedba obloge s kamenjem, betonska vez, montaža odbojne ograje), ki se bodo predvidoma zaključila v roku enega do dveh tednov.

 

V tem tednu smo pričeli s pripravljalnimi deli za sanacijo plazu v Palovčah, ki se je lani sprožil pod občinsko cesto, ki vodi do Vranje Peči. Izvedena bo podporna konstrukcija v dolžini dobrih 20 m, popravilo se bo poškodovano cestišče in uredilo  odvodnjavanje.

 

Dela na prekopih je v tem tednu omejevalo nekoliko slabše vreme. V prvi polici tedna smo dela priprave na asfalt in asfaltiranja izvajali na ulici Vilka Rožica, v petek pa smo presedlali na ulico Toma Brejca. Na Črnivški in Prvomajski ulici se je tudi v tem tednu zadrževala ekipa izvedbe kabelske kanalizacije za optiko. Od pričetka del se je položilo cca. 520 m  kanalizacijskega sistema (vključno z Rudniško ulico).

 

Ledeni možje in Zofka so v tem tednu prinesli nekaj več interventnih del na vodovodu. Dvakrat je bilo potrebno posredovati na vodovodnem sistemu Iverje, kar je prebivalcem na območju Tunjic in Laniš, ter dan zatem, prebivalcem na območju Bevkove ulice, povzročilo kratkotrajno moteno oskrbo s pitno vodo. Zadnjo okvaro v delovnem tednu beležimo na vodovodnem sistemu Gozd. Ekipa je le to uspešno sanirala do 13. ure, ko je bila oskrba z vodo spet nemotena.

Vodovodna ekipa se je tudi v tem tednu posvečala čiščenju in košnji okrog vodovodnih objektov. Delalo se je na lokaciji vodnega zajetja Somarček, vodohrana Gozd, Šmartno, Podgorje, Godič, Brezje in Palovče. Popisovali so se vodomeri gospodinjstev, jemali vzorci na prosti klor v vodi in prevažala voda do zajetja Somarček. Skladno z naročili so se izvajala posamezna dela, vezana na hišne priključke (popravila okvar, iskanje okvar, menjave ventilov ipd.).

Ekipa kanalizacije je poskrbela za pripravo tržnega prostora, praznjenje koškov in pometanje, čiščenje avtobusnih postajališč v Kamniku z okolico in v Tuhinjski dolini. Čiščenje greznic se je izvajalo v Mekinjah, Podgorju, Zgornjih Stranjah, Soteski, Znojilah, Bistričici, Poreber, Kamniška Bistrici, Oševku idr. Očiščena so bili peskolovi in kanalizacija v Šmarci.

Poleg pregledov in manjših popravil na črpališčih se je v tem tednu urejala tudi okolica črpališč oz. košnja trave v okolici črpališč in čistilnih naprav (ČN Črna, ČN Šmartno, RVV Vrhpolje in vsa črpališča). Po navodilu Občinskega štaba civilne zaščite se je v tem tednu izvajala dekontaminacija javnih površin. S ponedeljkom se vračamo k rednemu praznjenju greznic in MKČN, ki je bilo zaradi izrednih razmer zaustavljeno. Imetniki greznic so bili o novih terminih čiščenja že obveščeni po pošti. V primeru, da uporabniku termin ne bi ustrezal, se bomo dogovorili za nov termin oz. prestavitev termina za največ 30 dni. Uporabnik je izvajalcu dolžan zagotoviti nemoten dostop do greznice ali MKČN. Prisotnost uporabnika oz. njegovega zastopnika je pri opravljanju storitve obvezna. Opozorimo naj, da se kljub sproščanju ukrepov storitev izvaja ob upoštevanju vseh najnujnejših ukrepov preprečevanja širjenja okužbe s korona virusom.

Plan čiščenja greznic za leto 2020 je predstavljen v spodnji tabeli:
MESEC NASELJE
MAJ Žaga
Podstudenec
JUNIJ Podstudenec
Potok v Črni
Gozd
JULIJ Gozd
Črna pri Kamniku
Stahovica
Klemenčevo
Zakal
AVGUST Zakal
Okroglo
Kregarjevo
Stolnik
Laniše
SEPTEMBER Laniše
Košiše
Tunjiška Mlaka
Tunjice
OKTOBER Tunjice

 

Ekipa javne razsvetljave je izvajala redna vzdrževalna dela. Na Šolski ulici je poskrbela za barvanje in zamenjavo LED modula na semaforjih, popravila javne razsvetljave na Zikovi in v Vrhpolju, popravilo črpališča (menjava plovca) v Godiču, menjavo sijalk v Stranjah. V Buču bo v okviru izvedbe prehoda za pešce potrebna prestavitev svetilke javne razsvetljave, zato se je gradbena ekipa v tem tednu najprej lotila izvedbe temelja. Takoj ob ugodnem vremenu se bo ekipa javne razsvetljave z barvanjem lotila starih, obnove potrebnih, kandelabrov (Duplica – kino, industrijska cona idr.).

V tekočem tednu smo poskrbeli za organizacijo treh pogrebov, ki se ne glede  na sproščanje ukrepov, do nadaljnjega še vedno izvajajo v ožjem družinskem krogu, mineva pa že drugi teden, odkar je vnovično dopustno urejanje grobov.

V prihodnjem tednu nadaljujemo z urejanjem makadamskih cest. Lotili se bomo ceste Potok, Velika lašna, Kolovec idr. ter Bistričica in Klemenčevo, kjer bomo krpali udarne jame. S sproščanjem ukrepov se v mesto Kamnik vračajo klopi – v prihodnjem tednu se bodo postavile v Keršmančevem parku in parku Evropa, na Šolski ulici in Ulici Josipa Močnika, na Žalah ter Glavnem trgu in še kje. S ponedeljkom 18. 5. 2020 se vnovično odpirajo pitniki in fontane. Mudili se bomo tudi s postavitvijo košev za smeti na obvoznici, Novem trgu, na Steletovi, v Tunjicah, na Šolski ulici itd. Odprta ostajajo gradbišča na področju asfaltiranja prekopov, gradbišča izvedbe optične kanalizacije, ceste Stolnik – Laniše (podporni zid) in usad v Palovčah.

Če gre verjeti slovenskim pregovorom, da dež na Zofkin god prinaša lepo in toplo poletje, se nam za dobre delovne pogoje ni treba bati. Ker pa vreme ni edini dejavnik, ki pogojuje obseg našega dela, so napovedi velikokrat nehvaležne. Številna vprašanja odpira tudi preizkušnja s ‘korono’, zato je planiranje del, z izjemo rednih vzdrževalnih del, v dani situaciji razumljivo kratkoročnejše narave.

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.

Možnost zaposlitve: KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK IŠČE POMOČ PRI IZVEDBI POGREBNIH CEREMONIALOV

Vse zainteresirane, ki ste pripravljeni na delo v okviru naše pogrebne službe vabimo, da se kot nosač pridružite ekipi, katere skrb je, da je pogrebna slovesnost izvedena dostojno in brezhibno.
Od kandidatov pričakujemo pripravljenost in zmožnost sodelovanja tudi pri težjih fizičnih delih (nošenje krste, žare, zastav, vencev in druge pogrebne opreme), ne glede na vremenske pogoje, urejenost, zanesljivost in izkazovanje pietete do pokojnika ter njegovih svojcev.
V kolikor vas delo zanima, nas pokličite na telefonsko številko  01 / 83 91 731 (ga. Milojka Zore) za podrobnejše informacije.
Pridružite se dobro vpeljanemu in spoštovanja vrednemu timu.