Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Urejanje pokopališč in prehitevanje zime

Komunalni vestnik: Urejanje pokopališč in prehitevanje zime

Delavci Komunalnega podjetja Kamnik so se v predprazničnih dneh posebej pozorno posvetili urejanju pokopališč, širom občine Kamnik je bilo znova marsikaj narejenega, potekajo pa tudi že intenzivne priprave na zimsko službo in novoletno krasitev mesta.

Vestnik KPK (od 22. do 28. 10. 2019)

Vzdrževanje in urejanje občinskih cest ter javnih poti

Vzdrževalne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik so v preteklem tednu poskrbele za krpanje asfaltnih cest v Stolniku, na Livarski cesti, v Godiču in na Vrhpolju, urejanja pa so bile deležne tudi makadamske ceste v Cirkušah, med Potokom in Aplenčarjem ter v Lazah v Tuhinju.

Na Veliki Lašni in v Podgorju je bilo urejeno odvodnjavanje meteornih vod, v Podgorju in Godiču so bile ceste očiščene, čiščenja pa so bile deležne tudi avtobusne postaje na Ljubljanski cesti.

V Godiču in na Hribu je bilo potrebno postaviti cestne zapore, na Ljubljanski in na Gornjem Logu so bili popravljeni oz. zamenjani prometni znaki, v Stranjah je bil popravljen betonski steber, na Malem gradu in Poti na Poljane je bilo poskrbljeno za košnjo javnih površin, urejanja pa je bila deležna tudi okolica na novo posajenega kostanja pod Malim gradom.

 

So pa delavci Komunalnega podjetja Kamnik, v skladu s programom zimske službe, na katero se intenzivno pripravljajo, v minulem tednu na Zajasovniku, v Motniku, Beli in Zgornjem Tuhinju postavili tudi snežne kole.

Izgradnja kabelske kanalizacije v Šmarci

V Šmarci so se tudi v prejšnjem tednu nadaljevala dela izgradnje kabelske kanalizacije ter obnove vodovoda. Dela na Habjanovi ulici, ki je bila že na novo asfaltirana, so domala končana, nadaljujejo pa se na Poljski in Štajerski ulici.

Sanacija ceste na Novem trgu

Skladno z načrtom obnove in terminskim planom se je nadaljevala tudi sanacije odseka ceste na Novem trgu, kjer so bili v minulem tednu postavljeni temelji za svetilke, položeni tlakovci in izvedena priprava na asfaltiranje, sama ulica pa je bila tudi že na novo asfaltirana s plastjo grobega in finega asfalta.

Ureditev odvodnjavanja Krivčevo – Kranjski Rak in Markovo – Studenca

Na cesti med Krivčevim in Kranjskim Rakom so se nadaljevala dela za ureditev odvodnjavanja meteornih vod z makadamskega cestišča, ki ga močno načnejo vsake večje padavine, na podoben način pa bo odvodnjavanje urejeno tudi na cesti Markovo – Studenca, kjer so se dela v preteklem delu začela.

Vzdrževanje kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in pokopališč

Vzdrževalne ekipe delavcev Komunalnega podjetja Kamnik so, kot običajno, minuli teden poskrbela tudi za redno vzdrževanje in nemoteno delovanje javnih komunalnih sistemov. Opravljena so bila redna vzdrževalna dela na črpališčih ter na razbremenilnikih, na Vrhpolju in Župančičevi je bilo opravljeno snemanje kanalizacije s kamero, po naročilu uporabnikov pa je bilo izpraznjenih nekaj greznic.

Poskrbljeno je bilo tudi za nemoteno delovanje kamniške tržnice, izpraznitev košev za smeti na širšem območju mesta ter čiščenje podhoda v Šmarci ter avtobusnih postaj na Ljubljanski, Šolski in v Mekinjah.

Na javnem vodovodnem sistemu so delavci Komunalnega podjetja Kamnik poskrbeli za popis vodomerov, opravili čiščenje in spiranje vodovodnih objektov na območju Tuhinjske doline, izvedli nadzor pitne vode ter meritve prostega klora v objektih, kjer so nameščene naprave za kloriranje, odvzeti pa so bili tudi vzorci vode za analizo.

Nadaljevalo se je tudi redno vzdrževanje in čiščenje svetilk javne razsvetljave na območju Kamnika in Mekinj, poskrbljeno je bilo za obnovo javne razsvetljave na povezovalki ter vzdrževanje semaforjev in popravila na objektih vodovoda in kanalizacije, v Bistričici  je bila postavljena nova svetilka javne razsvetljave, novi kandelabri in luči pa so bili postavljeni tudi na Novem trgu.

Ob dnevu suverenosti so bile izobešene zastave, v Komunalnem podjetju Kamnik pa so v minulem tednu, z nabavo materiala in organizacijskimi deli,  začeli tudi s pripravami na pričetek letošnje novoletne krasitve mesta.

Urejanje in vzdrževanje pokopališč

Delavci Komunalnega podjetja Kamnik so v dneh pred praznikom spomina na mrtve še posebno skrb in pozornost namenili urejanju in vzdrževanju pokopališč in njihove okolice, za katere, v okviru danih možnosti, sicer zgledno skrbijo že tekom celega leta.

Urejene in z novim peskom so bile nasute pokopališke poti ter urejena okolica pokopališč in spominskih obeležij v Kamniški Bistrici, Šmarci, na Žalah, v Podgorju, na Rudniku, Duplici, pri Titanovi brvi in na Novem trgu, s prodajo in dostavo peska na kamniških Žalah, pa so delavci Komunalnega podjetja Kamnik urejanje grobov olajšali tudi marsikateremu občanu oz. občanki.

 

Da bo dostop do pokopališča na kamniških Žalah nemoten in čim lažji, pa je bilo poskrbljeno tudi za začasno spremembo prometne ureditve ter zaščito pločnikov.

Okvirni načrt dela KPK v prihodnjem tednu

V tednu med 29. 10. in 4. 11. 2019 v Komunalnem podjetju Kamnik načrtujejo:

 • Ureditev makadamske ceste: KRIVČEVO – KRANJSKI RAK, PALOVČE – KOLOVEC
 • Ureditev odvodnjavanja: PODGORJE 54, ZG. STRANJE
 • Pregledi cest.
 • Postavitev cestne zapore: TOMOŠIČEVA, ŽALE
 • Postavljanje snežnih kolov: STEBLJEVEK – VRHAČ, PŠAJNOVICA
 • IZDELAVA KABELSKE KANALIZACIJE V ŠMARCI: nadaljevanje del (vodovod in kabelska kanalizacija) – Štajerska in Poljska ulica.
 • NOVI TRG: nadaljevanje del po planu – fino asfaltiranje.
 • ODVODNJAVANJE – KRANJSKI RAK: nadaljevanje del.
 • Redna vzdrževalna dela: dela na črpališčih,
 • Praznjenje greznic: po naročilu
 • Redna dela na tržnici (torek in sobota).
 • Redno praznjenje košev in pometanje.
 • Redni pregledi črpališč
 • Popravilo vodohrana, prestavitev prazno-toka: HRIB
 • Dela v okviru investicijskih projektov: ŠMARCA (dokončanje del na Štajerski ulici, obnova cevovoda na Livadi), KOHEZIJA – izvedba vodovoda Buč in Potok.
 • Postavitev svetilke (v okviru vzdrževanja): ZAGORICA, KOZJAK, ZG. MOTNIK, LOKE (solarne svetilke).
 • Priprava pokopališč na praznike – pometanje (tudi strojno), posipanje peska, obrezovanje grmovnic: ŽALE, PODGORJE, MEKINJE, NEVLJE
 • Pogrebne storitve.
 • Druga dela
Opomba: Plan del je predviden v skladu z navodili Občine Kamnik.