Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: V septembru je bilo veliko narejenega

Komunalni vestnik: V septembru je bilo veliko narejenega

Septembrski delovni utrip je povečini minil v znamenju številnih vzdrževalnih del, uspešno pa je bil izveden tudi nov cestni priključek na Radomeljsko cesto v Šmarci in nov oporni zid. Četudi je vreme še vedno prijetno toplo, pa so stekle tudi že priprave na novo zimsko sezono.

Vestnik Komunalnega podjetja Kamnik

Vzdrževalna dela

V septembru smo, kot običajno v tem času, veliko čistili ter poskrbeli za naše javne površine. Precej dela je bilo s prometno signalizacijo in drugimi nujnimi elementi prometne infrastrukture, v največji meri pa smo se znova posvečali cestam.

Naši pregledniki so našli nemalo lokalnih poti in cest, na katerih je bilo potrebno pokrpati luknje, urediti bankine ali jih zgolj počistiti.

V začetku septembra smo uredili makadamske ceste na Studencih, Gozdu, Ravnah in Veliki Lašni. Z delom pa smo nadaljevali tudi v Soteski, na Selah, Žubejevem, Brišah in v Zgornjem Motniku. Konec meseca sta bili na vrsti makadamska cesta Tunjice – Zadnji Vrh in cesta na Jeranovem.

 

Za zagotovitev stabilnosti vozišča in brežine smo se lotili sanacije bankin na območju Pšajnovice, Žal in Bistričice.

 

Z makadamskih cest smo večkrat presedlali tudi na asfaltne. Več lukenj je nastalo na Pibernikovi cesti, Bakovniški cesti, Perkovi ulici, v Palovčah in Brezjah, teden kasneje pa smo pokrpali tudi dele cest na območju Hruševke, Ravn, Klavčičeve ulice, Markovega, Studence in Sel.

 

V sklopu rednih vzdrževalnih del smo se tokrat lotili postavljanja JVO ograj. Nove boste lahko opazili v Nevljah, Srednji vasi, Prapročah, Šmartnem, Špitaliču, Palovčah, Bistričici, na Žalah in še kje.

 

Popravila vandalsko iznakaženih, podrtih in odtujenih znakov se nadaljujejo. Ponekod so se znaki znašli v potokih (Zagorica), nekaterih so se objestneži lotili tudi z barvami (Mekinje-Godič).

 

Novi znaki so se, skladno z odločbo, postavili na območju Okroglega, marsikje v centru Kamnika pa smo osvežili horizontalno prometno signalizacijo.

Še vedno je aktualna, predvidoma zadnja košnja javnih površin, ki jo je naša vzdrževalna ekipa tokrat izvedla na območju Streliške ulice, Malega gradu, parka Evropa, Kolodvorske ulice, Steletove ceste in Keršmančevega parka.

 

V okviru čiščenja se je, kot smo že omenili, znašlo tudi čiščenje prečnih kanalet (Okrog – Špitalič idr.), čiščenje za robniki (Steletova cesta), čiščenje odtokov (Ljubljanska cesta), čiščenje kanalov (Prapretno, Brezje, Gozd, Strmec), čiščenje peska z vozišča (Kamnik-Podgorje) in nenazadnje tudi čiščenje območja pri Domu kulture Kamnik, ki je bilo čiščenja potrebno zaradi požiga mobilne enote za testiranje na okužbo Covid.

Nove pridobitve

V septembru smo uspešno zaključili več projektov, ki so plod večtedenskega udejstvovanja naših gradbenih ekip.

Med večjimi pridobitvami najprej omenimo zaključna dela izvedbe priključka Radomeljske ceste na kamniško obvoznico v Šmarci, kjer sta bila, razen novega cestnega priključka, urejena tudi tudi odvodnjavanje in prometna signalizacija.

 

Opravljena dela bi lahko razumeli tudi kot predpripravo na nadaljevalna dela, ki bodo obsegala rušenje obstoječega mostu ter izgradnjo nove brvi v neposredni bližini, skupaj z izgradnjo nove pešpoti in kolesarske steze.

Zaključena so tudi dela obnove vodovoda v Podgorju, kjer je stari vodovod, v dolžini 170 m, zamenjal novi. Hkrati so bili urejeni še telekomunikacijski vodi, preplastila se je cesta, na območju pa bo kmalu zasijala tudi nova javna razsvetljava.

V okviru projekta je ekipa Komunalnega podjetja Kamnik poskrbela za ureditev odvodnjavanja. Nov meteorni kanal (180 m) s ponikovalnim poljem pa je pridobitev, ki bo preprečila odtekanje vode na polja v neposredni bližini. Na področju vodovoda omenimo še obnovo vodovoda in izvedbo priključkov v Volčjem Potoku.

Na relaciji v višjih legah, natančneje na cesti Gozd – Smrečje, kjer urejamo odsek ceste v dolžini kakih 160 m, smo že izvedli drenažo in pripravili vse potrebno za asfaltiranje.

Približno teden dni nam je vzelo delo na Vranji Peči, kjer smo zgradili nov usedalnik in sanirali stare peskolove.

V septembru beležimo tudi zaključek del na dveh opornih zidovih, končno podobo pa je že v pričetku meseca dobil usad na cesti Motnik – Bela.

 

Sredi meseca smo zaključili tudi z deli na usadu v Županjih njivah, kjer so okoli 25 m dolg oporni zid, mulda in asfaltirani del ceste dobrodošla novost za krajane od sredine preteklega meseca dalje.

Jesenska napoved

Med prihajajočimi deli v jesenskem času se bodo znašle predvsem sanacije – gre za ceste, ki bodo kmalu dobile asfaltno prevleko – napovedujemo pa tudi druga gradbena dela, ki bodo izboljšala pogoje bivanja v naših krajih:

 • Zavrh pri Črnivcu – ureditev odvodnjavanja in asfaltiranje ceste (okoli 170 m)
 • Cankarjeva cesta – izvedba optike
 • Volčji Potok – izvedba hodnika za pešce (smer vrtni center – Kamnik, okoli 400 m)
 • Rudnik – obnova mostu čez Rudniški potok (smer golf center – Rudnik)
 • Tunjiška mlaka – Vinski vrh – asfaltiranje makadamske ceste (okoli 135 m)
 • Tunjiška mlaka – asfaltiranje makadamske ceste (okoli 135 m)
 • Cirkuše v Tuhinju – asfaltiranje makadamske ceste (okoli 600 m)
 • Tunjiška mlaka – Zadnji Vrh – asfaltiranje makadamske ceste (okoli 240 m)
 • Šmartno v Tuhinju – Kostanj – asfaltiranje makadamske ceste (okoli 100 m)

Poleg naštetega pa bo, v sklopu vzdrževalnih del, precejšnje pozornosti deležna tudi druga infrastruktura (vodovoda, kanalizacija, javna razsvetljava..)

Kot običajno, bomo bedeli tudi nad vodovodnimi ali drugimi okvarami, urejali pokopališča ter izvajali aktivnosti, ki so nujne v sklopu priprav na zimsko službo.

Skladno s povpraševanjem bomo urejali zasebna dvorišča in, kot po navadi, skrbeli za izgradnjo vodovodnih in kanalizacijskih priključkov.

Plan vzdrževalnih del za obdobje od 04.10.2021 do 10.10.2021

VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI

 • Ureditev makadamske ceste: Tunjiška Mlaka, Kregarjevo, Šmarca, Laze
 • Krpanje udarnih jam na asfaltnih cestah: Pšajnovica, Gabrovnica, Motnik, Sela, Znojile
 • Nasip bankin: Bistričica, Palovče, Smrečje, Podhruška
 • Upravljanje in nadzor cest: Pregled cest
 • Izdelava temeljnega zidu: Tunjice-Sv. Ana
 • Razširitev ceste: Molkova pot

PROMETNA SIGNALIZACIJA

 • Postavitev prometnih znakov: Gornji Log

ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN

 • Praznjenje košev za smeti, odvoz in deponiranje odpadkov
 • Praznjenje, odvoz in deponiranje vsebine koša za pasje iztrebke

VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE

 • Čiščenje meteorne kanalizacije: Steletova, Pšajnovica

VZDRŽEVANJE TRŽNICE

 • Priprava, inkaso, nadzor, pospravljanje in čiščenje zunanjih površin: torek, sobota
 • Zapora tržnice