Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Veliko manjših, a vseeno pomembnih del

Komunalni vestnik: Veliko manjših, a vseeno pomembnih del

Tudi prejšnjem tednu so delavci Komunalnega podjetja Kamnik nadaljevali z deli na investicijskih projektih Občine Kamnik v Tuhinjski dolini ter Črni pri Kamniku, z Glavnega trga pospravili novoletno jelko, obenem pa, kot vsak teden, poskrbeli tudi za številna redna vzdrževalna dela na različni komunalni infrastrukturi.

Tedenski vestnik KPK (od 29. 1. do 4. 2. 2019)

Četudi pogled skozi okno že napoveduje pomlad, smo kljub vsemu še vedno sredi zime, tako da se na območju občine Kamnik zaenkrat ne odpirajo kaka nova gradbišča, obenem pa je potrebno počakati tudi na sprejetje letošnjega občinskega proračuna, s katerim bodo zagotovljena sredstva za nova, marsikje že težko pričakovana dela.

Izgradnja sekundarne kanalizacije in vodovoda v Tuhinjski dolini

V Srednji vasi in v Soteski so se tudi pretekli teden nadaljevala dela izgradnje sekundarne kanalizacije in vodovoda. Dela dobro napredujejo in potekajo brez večjih posebnosti, gradbenim ekipam pa je dokaj naklonjeno tudi vreme, saj mila zima omogoča skorajda nemoteno nadaljevanje del.

Rekonstrukcija vodohrana v Črni

Tudi v prejšnjem tednu je lepo napredovala rekonstrukcija vodohrana v Črni pri Kamniku. V minulem tednu se je začelo polagati tudi nov cevovod, dela pa se počasi približujejo koncu. Če je ne bodo zagodle prenizke temperature, ki onemogočajo izvajanje natančnih zaključnih del, pa bo povsem prenovljeni in dograjeni vodohran prebivalcem Črne zagotavljal nemoteno oskrbo s čisto pitno vodo že konec tega meseca.

Vzdrževanje občinskih cest in javnih poti

V preteklem tednu so vzdrževalne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik poskrbele za še nekaj občinskih cest in javnih poti.

 

Med Mekinjami in Godičem, na Ljubljanski cesti, na Hruševki in na Ravnah so bile zakrpane udarne jame na asfaltnih cestah, na Veliki Lašni, na Lokah, v Rudniku pri Radomljah, na Trobelnem pri Palovčah in na Vranji Peči, pa je bilo poskrbljeno za odstranitev motečega obcestnega rastja oz. vej.

 

Na Ljubljanski cesti je bila sanirana tudi dotrajana meteorna kanalizacija, v Motniku pa je bila postavljena nova tabla, ki mimobežnim voznikom oznanjuje, da so se pripeljali na območje Občine Kamnik.

Zimska služba

Kljub temu, da zima zaenkrat še prizanaša, je bilo zadnje tri meseca januarja potrebno izvesti tudi zimsko akcijo, tekom katere so ekipe Komunalnega podjetja Kamnik strojno posule cca. 470 km cest, ročno pa 13.500 m2 površin, spluženih pa je bilo tudi okoli 17 km cest v višje ležečih krajih občine, ki so bili deležni snežnih padavin.

Med zimsko službo pa bi lahko uvrstili tudi pomoč pri reševalni akciji voznika, ki je s povprek postavljenim vozilom obtičal na cesti pod Jermanico. Vozniku so na pomoč priskočili gasilci, delavci Komunalnega podjetja Kamnik, pa so omenjeno cesto preventivno izdatno posuli z grobim gramozom.

Vzdrževanje kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in pokopališč

Vzdrževalci Komunalnega podjetja Kamnik so v preteklem tednu poskrbeli tudi za številna redna vzdrževalna dela na kanalizacijskem in vodovodnem sistemu, sistemu ravne razsvetljave in na pokopališčih, odstranili preostalo novoletno okrasitev, takoj po svečnici, ki oznanja konec novoletno-božičnih praznikov, pa odstranili tudi novoletni drevesi na Glavnem trgu in pri Korobaču.

Okvirni načrt dela KPK v prihodnjem tednu

V tednu med 5. in 11. 2. 2019 v Komunalnem podjetju Kamnik načrtujejo;

 • Krpanje udarnih jam na asfaltnih cestah: LANIŠE, KRIVČEVO, VOLČJI POTOK, ČEŠNJICE-OKROG
 • Krpanje udarnih jam na makadamskih cestah: ŠMARCA, BISTRIŠKA, VOLČJI POTOK, KAMNIŠKA BISTRICA, GOZD
 • Posek vej: SOTESKA-STRMEC, PŠAJNOVICA-GABROVNICA
 • Zaključek sanacije meteorne kanalizacije na LJUBLJANSKI CESTI
 • Zimske akcije
 • Nadaljevanje del izgradnje sekundarne kanalizacije in vodovoda v Tuhinjski dolini
 • Nadaljevanje rekonstrukcije vodohrana v Črni
 • Redna vzdrževalna dela: pregledi in čiščenje objektov, čiščenje in snemanje kanalizacije.
 • Čiščenje greznic po planu in naročilu strank.
 • Praznjenje košev za smeti.
 • Menjavo pokrovov, ki ‘štrlijo’ izven nivoja ceste na KAJUHOVI, MATIJE BLEJCA, CANKARJEVI, BAKOVNIKU in še kje
 • Sanacijo muld v dveh jaških na KRANJSKI CESTI
 • Intervencijsko popravilo kanalizacijskega priključka Novi trg
 • Čiščenje objektov: ŽALE, SOMARČEK,
 • Popravilo okvar in redno menjava vodomerov.
 • Položitev cevi pri obnovi cevovoda: ČRNA
 • Postavitev dodatne svetilke (prižigališče 5): na PEROVEM
 • Oštevilčenje kandelabrov JR: PODGORJE, ZDUŠA, MOLKOVA
 • Krasitev mesta (izobešanje zastav) ob kulturnem prazniku.
 • Redno vzdrževanje: popravila okvar, pregled delovanja naprav na črpališčih idr.
 • Druga nujna vzdrževalna dela

Opomba: Tedenski načrt vzdrževalnih del je okviren, saj se v primeru kakih nujnih interventnih del, denimo po neurjih, nepredvidenih večjih okvarah ali podobnih situacijah, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje in posredovanje večjega števila delavcev Komunalnega podjetja Kamnik, načrtovana dela tudi zamaknejo.