Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Vse za lepši in prijaznejši Kamnik

Komunalni vestnik: Vse za lepši in prijaznejši Kamnik

Bogatejši za leto dni izkušenj optimistično zremo k novim projektom – Vse za lepši in prijaznejši Kamnik

Zadnji Tedenski vestnik Komunalnega podjetja Kamnik v letu 2018

Tudi za Komunalno podjetje Kamnik se izteka poslovno leto. Prihaja čas analiz, primerjav in tehtanja pravilnosti sprejetih odločitev. Takšne in drugačne bilance, zadovoljstvo strank in gonilne sile – zaposlenih je tisto, kar bo dalo smernice, kdaj, kako in kam v bodoče.

Uspeha se seveda ne da v celoti predvideti ali kar tako ‘ujeti’, lahko pa ga, na podlagi preteklih izkušenj in doseženih rezultatov, napovemo. Sodeč po preteklem letu si nadejamo, da gremo lahko še višje – z nenehnimi izboljšavami v delovnih procesih, spremljanjem zadovoljstva končnih uporabnikov kot tudi zaposlenih v podjetju, stremimo k povečanju prepoznavnosti družbe na lokalnem kot tudi tudi širšem nivoju.

NAŠ “DRUGI DOM”.

Leta 2018 se bomo v Komunalnem podjetju Kamniku zapomnili po raznovrstnosti projektov. Ob preprekah smo ničkolikokrat stikali glave, zlasti, ko nam jo je zagodlo vreme, nemalokrat se je delo zavleklo v noč, skrbelo nas je to in ono – pa se je na koncu vedno našla pot, da so se dela odvila tako, da z zadovoljstvom opozorimo na posamezna zaključena dela.

Enote vzdrževanja cest, vodovoda, kanalizacije, javne razsvetljave, investicijskih projektov in nenazadnje tudi pogrebna služba, so opravili kopico vidnih, kot tudi, ‘na zunaj ‘sicer, manj vidnih del in s tem poskrbeli za dvig kvalitete življenja občank in občanov.

Posebej naj izpostavimo akcije zimskih služb, ki so v pretekli zimski sezoni, trajajoči od oktobra 2017 pa do marca 2018, pustile viden pečat – predvsem prebijanje snežnih zametov v višjih predelih je v vetrovnih vremenskih razmerah zahtevalo veliko mero pripravljenosti, neustrašnosti, predvsem pa jeklenih živcev. Izvedenih je bilo več kot 70 akcij posipanja in pluženja, od tega največ v mesecu februarju. Prevoženih in vzdrževanih je bilo tako  420 km občinskih cest.

 

MEDE IN SNEŽI, 2.00 PONOČI – 1, 2, 3, AKCIJA!

 

V zdaj še skoraj lanskem letu smo vzdrževali tudi pokopališča na Žalah, v Podgorju, Nevljah in Mekinjah. Na Žalah nad Kamnikom so bile zamenjane dotrajane zavese in oblazinjene klopi v mrliških vežicah. Poskrbljeno je bilo tudi za menjavo svetil in ogrevanja. Mesto kot je dom pokojnih zasluži posebno spoštovanje – za to so torej skrbele naše službe, s svojimi rednimi vzdrževalnimi deli.

V letu 2018 smo, poleg navedenega, opravljali tudi vsa druga potrebna dela, skladno s področno zakonodajo naših dejavnosti.

PEŠPOT – ŠMARCA, VESELJE ZA VSE REKREATIVCE, MLADE DRUŽINE IN STAREJŠE

Kamnik – prelepo mesto ob vznožju Alp nas vedno znova kliče k športnim aktivnostim. Površine, ki se za tovrstne dejavnosti nahajajo proč od mestnega vrveža in hrupa vozil, so gotovo vredne največ. Z rekreativno potjo v Šmarci (med Radomeljsko cesto in Bistriško cesto), smo Kamničani dobili prvo povezovalno sprehajališče in ‘tekaško’ stezo, v tem delu Kamnika, obenem. Varnost in lepši izgled poti zagotavlja postavljena lesena zaščitna ograda, dodano vrednost pa prinašajo tudi tamkajšnja urejena počivališča.

POČIVALIŠČE OB PEŠPOTI.

SPREHAJALNO-TEKAŠKA POT

NOVI HODNIKI ZA PEŠCE – VARNEJŠI KAMNIK

Velikokrat poudarjamo, da je prometna varnost občank in občanov prioritetna naloga, za katero je potrebno poskrbeti v vsaki občini. Veseli smo, da se tudi v Kamniku temu namenja posebna skrb. Dobro in pravo pot k doseganju tega cilja predstavljajo dela na 480,00 m dolgem pločniku v Lazah v Tuhinjski dolini, na Bakovniku, v Zduši in Podjelšah, kjer sta bila pred tem na novo položena meteorna kanalizacija in vodovod. Laze so bogatejše tudi za novo brv za pešce in kolesarje, lepši pa je tudi pogled na sedaj urejeno brežino tamkajšnjega vodotoka.

LAZE – NOVA BRV ZA PEŠCE IN KOLESARJE NAD UREJENO BREŽINO VODOTOKA  IN PLOČNIK V LAZAH V ZG. TUHINJU

ZDUŠA – PODJELŠE IN NOVI ‘HODNIK ZA PEŠCE’

UREJENO MESTNO JEDRO – NUJA ZA ZGODOVINSKO BOGATO IN V KULTURNO DEDIŠČINO OVITO MESTECE

Konec maja letošnjega leta smo v Komunalnem podjetju Kamnik pričeli s projektom, pomembnim z več vidikov. V mestnem jedru je potekala obnova kanalizacije, vodovoda, telekomunikacijskih vodov in pripadajočih priključkov. Osrčje mesta vabi z na novo tlakovanim Glavnim trgom in tudi z obnovljeno, vsem dobro znano, fontano kiparja Homarja v obliki solnice. Dela so, ob vzporednih arheoloških izkopavanjih, trajala dobre širi mesece, z zaključkom del pa je znova zaživela srednjeveška podoba centra, tokrat tudi z obnovljenimi, na zunaj sicer ‘neopaznimi’, komunalnimi vodi.

‘SRČIKA’ MESTA KAMNIK – OBNOVLJENI GLAVNI TRG

PRENOVLJENA, OSVETLJENA FONTANA NA GLAVNEM TRGU

PO SVEŽO SOLATO NA RENOVIRANO TRŽNICO

Ena glavnih asociacij mest so živilske tržnice. Manjšo, a zato nič manj prijetno, ima tudi Kamnik. Urejeno prodajno mesto zadovoljuje ponudnike in vzpodbuja k boljšemu počutju obiskovalcev. Glavni poudarek predstavlja prenova stopnišča – ostranitev dotrajanih stopnišč in zamenjava z novimi montažnimi in peskanimi, razstavljalci pa k raznobarvnim izdelkom vabijo izpod novih stojnic, varovanih s strehami v barvah kamniškega grba.

PRENOVA TRŽNIČNEGA STOPNIŠČA

KOHEZIJA – TUHINJSKA DOLINA V ‘POPOLNI PREOBLEKI’

Večmesečno prisotnost beležimo v Tuhinjski dolini, kjer se opravljajo dela z naslova ‘kohezijskih sredstev’. Na največjem udaru so bili kraji Vrhpolje, Srednja vas, Buč in Loke, kjer se je zaradi izgradnje sekundarne kanalizacije in vodovoda, kot tudi telekomunikacijskega omrežja, velikokrat slišal glas gradbenih strojev. Z novimi zemeljskimi in tudi nadzemeljskimi deli bo do konca leta 2019 poskrbljeno za modernizacijo tudi tega dela občine Kamnik.

DELA V SREDNJI VASI IN NA VRHPOLJAH – IZVEDBA KANALIZACIJE IN VODOVODA

NOVI ASFALT NA VRHPOLJAH IN ZGORNJEM TUHINJU

BISTRIŠKA ULICA, MLINARSKA ULICA IN ULICA TREH TALCEV Z NOVIM VODOVODOM TER CESTO

Med vidnejšimi deli omenimo tudi dela na desnem bregu Kamniške Bistrice – v Šmarci. Zaradi dotrajanosti vodovoda se je ekipa Komunalnega podjetja Kamnik lotila njegove obnove in pripadajočih priključkov, konkretno na Bistriški in Mlinarski ulici, posledično pa se je obnovil in asfaltiral tudi del tamkajšnje ceste. Sanacije vodovoda in ceste v dolžini cca. 300,00 m so bili deležni tudi na Cesti treh talcev.

OBNOVA VODOVODA IN NOVI ASFALT NA CESTI TREH TALCEV

SANACIJA VODOVODA  IN CESTE V ŠMARCI

IZGRADNJA VODOHRANA V ČRNI – VEČMESEČNI PROJEKT

Med enajstimi vodohrani na območju Kamnika se je letos pričela prenova in dozidava vodohrana Črne pri Kamniku, saj ta ni več ustrezal higienskim pogojem dobave čiste vode. Zaradi kompleksnosti izgradnje vodohrana, delo na omenjenem projektu zahteva skrbno načrtovanje. Za nemoteno dobavo pitne vode v času del, je bila v Črni pri Kamniku sprva potrebna postavitev začasne cisterne. Nedavna dela so bila usmerjena v postavitev cevi za odvodnjavanje, temeljito čiščenje obstoječega objekta, izvedbo podložnega betona, zasipavanje obstoječega objekta, izdelavo meteorne kanalizacije, betoniranje sten pritličja idr. Pod budnim očesom našega vodje projekta, bodo dela na projektu potekala še najmanj do meseca februarja 2019, ko si bodo občani lahko, povsem brezskrbno, natočili kozarec vode.

VODOHRAN V NASTAJANJU

TUDI BREZJAM NAD KAMNIKOM IN V MEKINJAH NEKAJ NOVEGA

Letošnjega leta se bodo spomnili tudi v višje ležečih Brezjah na Kamnikom. Izgradnja optičnega omrežja  in asfaltiranje prej makadamske ceste sta doprinesla k lagodnejšemu bivanju krajanov z enim najlepših razgledov v naši občini. Nedavna dela na Molkovi ulici so posodobila tudi kraj Mekinje. Obnovi vodovoda,  izgradnji kanalizacije in hišnih priključkov, je v preteklem tednu sledila zaključna in tudi ‘najlepša’ faza – asfaltiranje. Končno podobo so ustvarili delavci javne razsvetljave, s čimer bo zagotovljena večja prometna varnost v poznejših urah.

PRENOVA MOLKOVE POTI

BREZJE NAD KAMNIKOM

PLAZOVI NE PRIZANAŠAJO

V lanskem letu so presenečali, seveda z negativnega vidika, tudi številni plazovi. Nekontroliran premik večje količine zemlje, blata in kamenja, kot posledica več dejavnikov (največkrat večdnevnega obilnega deževja), je v občini Kamnik saniralo Komunalno podjetje Kamnik. Plazovi, ki so ogrozili prometno infrastrukturo, kot tudi druge objekte, niso prizanesli Košišam, Lazam v Zgornjem Tuhinju, Vranji peči, Zavrhu pri Črnivcu, Špitaliču, Hribu in tudi drugim območjem.

SANACIJA PLAZU V KOŠIŠAH

KAR NI IZREDNO JE REDNO – IN TEGA JE VSAK DAN VELIKO

Ekipa rednih vzdrževalcev je ves čas na preži. Ker nobena stvar ni večna, le-ti skrbijo za obnovo in popravila vseh že obstoječih objektov. Nasipanje makadamskih cest, krpanje udarnih jam s toplo in hladno asfaltno maso, urejanje bankin in prepustov, vzdrževanje prometne signalizacije, vodovoda, javne razsvetljave ter kanalizacije so zgolj ena izmed del, ki so potrebna, da se življenje v kamniški občini odvija brez večjih zapletov.

Morda bi vnovično izpostavili pojem varnost in delo na prometni signalizaciji. Z namenom zagotavljanja varnejše cestne udeležbe kolesarjev in peščev, zlasti šolarjev, so nekateri prehodi za pešce tudi v občini Kamnik dobili nekoliko opaznejšo barvo. Modre zebre je omogočil novi Pravilnik o prometni signalizaciji, ki za kontrastno podlago površin za pešce predvideva torej uporabo modre barve, predvsem na prehodih zunaj križišč.

 

SANACIJA CEST V TUČNI IN TUNJICAH – SV. ANA

MODRO-BELE ‘ZEBRE’

Redna vzdrževalna dela zadevajo tudi enote vodovoda in kanalizacije. V preteklem letu je bilo na vodovodnem omrežju Kamnika, kjer je bilo mimogrede, v lanskem letu obnovljenega 825 m cevovoda, zamenjanih 85 vodomerov, odpravljenih je bilo 35 okvar, prebarvanih in urejenih pa je bilo šest objektov. V prihodnosti nas čaka še veliko dela povezanega z menjavo vodomerov s predpripravo za elektronsko-daljinsko odčitavanje stanja. Enote kanalizacije so skrbele za sanacijo litoželeznih pokrovov in jaškov na 25 lokacijah. Izvajali so se pregledi s kamero, preizkusi tesnosti na kanalizacijskih vodih, čiščenja peskolov in cestnih prepustov, čiščenje greznic in kanalizacije.

DELA NA JAVNI RAZSVETLJAVI, KAKOPAK, NAJBOLJ ZAŽIVIJO PRED PRAZNIKI

Lične in skrivnostne ulice, privlačni parki ter srednjeveški duh mestnega jedra so še izrazitejši, če se nanje opozori ob posebnih priložnostih. Z novoletno okrasitvijo je Kamnik nase opozoril tudi letos.

Z dodatnimi lokacijami novoletnih dreves, obširnejšo krasitvijo Keršmančevega parka in novimi svetlobnimi dekoracijami se v letošnjem letu ponaša z najobsežnejšo novoletno okrasitvijo do sedaj.

Naj na tej točki naj poleg rednih vzdrževalnih del omenimo še delo na projektu zamenjave svetilk v skladu z izdano odločbo po uredbi mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja.

LUČKE VSEPOVSOD

ZBIRAMO VTISE, ‘ORJEMO’ DALJE

Vsa dela preteklega leta je jasno težko strniti na ‘listu papirja’. Kakorkoli, veseli nas, da so za ureditev infrastrukture v Občini Kamnik skrbele pridne roke ‘Kamničanov’. Zavedamo se, da nas na poti do uresničevanja ciljev lokalne in javne skupnosti čaka še veliko dela. Zadovoljiti gotovo ne moremo vseh potreb, lahko pa s svojimi deli, pripravljenostjo ekip in skrbnim načrtovanjem del zagotovimo ‘polnejše’ bivanje v naši občini. To bo ključno vodilo tudi za v bodoče – pripomoči k urejenemu, čistemu in prijaznemu okolju,  kjer bo hkrati poskrbljeno za varnost vseh občanov.

Ob koncu naj strnemo tudi praznično misel, ki jo celotna ekipa Komunalnega podjetja Kamnik pošilja vsem občankam in občanom, ter ‘mnogim’ ostalim, ki imajo radi naš kraj, naš Kamnik:

Naj vam leto 2019 prinese nova pričakovanja in uresniči sanje. Mi se bomo ob tem držali slogana, da je ‘Merilo naše uspešnosti zadovoljstvo naših uporabnikov’. Naj bo del omenjenih pričakovanj zapolnjen tudi z našo pomočjo.

‘Merilo naše uspešnosti je zadovoljstvo naših uporabnikov’.

 

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve