Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Začetek sanacije usada na Palovčah in nekaj pojasnil o okoljski dajatvi, ki je prihodek občine

Komunalni vestnik: Začetek sanacije usada na Palovčah in nekaj pojasnil o okoljski dajatvi, ki je prihodek občine

Prvi delovni teden junija so zaznamovali začetek sanacije usada na Palovčah, brežin na Brezjah ter ceste Vrhovlje – Tunjice, ob svetovnem dnevu okolja, pa smo pripravili še nekaj informacij in pojasnil v zvezi z okoljsko dajatvijo, ki je prejemek občine.

Vestnik Komunalnega podjetja Kamnik

Na skoraj polovici leta, tik pred poletnimi meseci, smo končno dobili zeleno luč za sanacijo enega izmed bolj problematičnih in prenove potrebnih območij. Za sanacijo plazu v Palovčah, ki se je lani sprožil pod občinsko cesto, ki vodi do Vranje peči, je do sedaj veljala delna zapora in omejitev največje dovoljenje mase tovornih vozil. Potem, ko smo pripravili vse potrebno za postavitev popolne zapore in ureditev obvoza, smo sredi tedna štartali z deli, ki bodo temeljila na izvedbi podporne konstrukcije v dolžini dobrih 20 m, popravilu poškodovanega cestišča in ureditvi odvodnjavanja.

Ker je občina Kamnik po geološki sestavi z vidika plazenja precej problematično območje, smo se v ponedeljek 1. 6. 2020, tik pred začetkom sanacije, srečali s študenti zadnjega letnika študija geologije (Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta), ki so si za primer prikaza projektne rešitve v praksi izbrali prav usad v Palovčah.

V okviru predmetov geologija Slovenije in inženirska geologija so se na pot podali v spremstvu svojih mentorjev izr. prof. Timoteja Verbovška, red. prof. Andreja Šmuca in doc. Petre Rožič Žvab. Na gradbišču so jih sprejeli predstavnik občine mag. Matjaž Srša, ki je predstavil financiranje in prioritetni vidik tovrstnih projektov, vodja del g. Matic Gorjup (KPK Kamnik, d.o.o.) in g. Martin Vrabec (Spring), zunanji svetovalec ter strokovnjak za plazove.

 

Slednji je bodoče geologe seznanil z geološkimi lastnostmi terena, napravljenimi analizami in projektnimi rešitvami, ki bodo preprečile nadaljnje deformacije terena. Ekipe so, kot rečeno, v tem tednu že začelo z izvedbo del. V sklopu sanacije se bo izvedla obnovitev cestnega ustroja z novo asfaltno preobleko. Začetek in hitrost del bo odvisen od vremenskih pogojev in dejanskega stanja materiala na terenu. Pripravljalna dela, skupaj z ureditvijo obvozna in niveliranjem platoja, so za nami. Sledi izvedba 18 pilotov (8,5 m globine). Za to potreben stroj že čaka pripravljen na terenu.

 

Kje smo s sanacijo ceste Tunjice – Vrhovlje? Kot podizvajalec Gorenjske gradbene družbe d. d. mineva tretji teden del, ki bodo na koncu pripeljala v prenovo 600 m dolge ceste. Urejeni so bili prepusti, razširitev ceste in izravnava terena. V tem tednu so bile dokončno položene hudourniške kanalete, utrjen spodnji ustroj ceste ter izvedene mulde. Navedenim delom sledi še končno asfaltiranje, ureditev bankin, izvedba iztočnih glav, nasutje uvozov ipd. v prihodnjem tednu.

Petkova sanacija brežine na Brezjah nad Kamnikom se je nadaljevala tudi v ta teden. Delovodja Lado Mali je povedal, da so bila izvedena sledeča dela: sečnja, utrditev terena, namestitev kokosove mreže (300 m²) in zatravitev terena. S tem so dela na tem območju zaključena.

 

Konec tedna je bila sklenjena izvedba stopnišča pred Matično knjižnico Kamnik. Sklepno fazo so sestavila sledeča dela: postavitev ograje, impregnacija stopnišča, planiranje terena in asfaltna priklopitev pripadajočega hodnika za pešce k stopnišču.

 

Z vzdrževalnimi deli smo na tekočem. Pokrpali smo asfalt na Ulici Matije Blejca, Zajasovniku, Podgorju in Palovčah. Če smo bili s košnjo v tem tednu bolj kot ne na pavzi – kosili smo le na Streliški ulici, nam čiščenje za in ob robnikih ni ušlo. Intenzivno smo počistili umazanijo in plevel na Kovinarski in Steletovi cesti.  Na območju Perovega je bilo treba poskrbeti za posek vej tako, da se je zagotovil prosti profil ceste ter vidnost  prometne signalizacije ter prometne opreme. Za obnovo prometne signalizacije smo poskrbeli s postavitvijo stebričkov na Ljubljanski cesti ob nakupovalnem centru Mercator, za popravilo košev pa v Šmarci.

 

Velika Lašna, Palovče in Sv. Primož so bili v tem tednu pomembni z vidika del na meteorni kanalizaciji. Na območju vikendov na Veliki Lašni smo v začetku tedna zaključili z izdelavo usedalnika, ki bo s funkcijo zadrževanja večjih delcev preprečeval mašenje meteornega jarka. Sočasno se je izvedla montaža koritnice, očistile so se mulde in vtoki. V okviru priprav na sanacijo usada, se je ob ureditvi makadamske ceste, očistil tudi propust v Palovčah. Pred kislim vremenom konec tedna, se je izvedel še propust na Sv. Primožu.

 

Skladno z rednim planom smo čistili greznično goščo na območju Podstudence in Potoka v Črni. Redno čiščenje obsega okvirno 25 greznic tedensko. Izredno čiščenje smo opravili v Sovinji Peči, Krivčevem, Znojilah, Selah pri Kamniku, Kregarjevem in Neveljski poti.

Poziv upravičencem

Vse, ki so upravičeni do oprostitve plačila storitev povezanih z nepretočnimi in obstoječimi greznicami in MKČN za kmetijska gospodarstva na tej točki pozivamo, da nam po preteku 3-letnega obdobja, v katerem so upravičeni do oprostitve, skladno s pozivom posredujejo ustrezno izjavo, v kolikor želijo, da se pravica do oprostitve uveljavlja tudi v bodoče.

Z asfaltiranjem prekopom nadaljujemo zdaj že dobro ustaljeno prakso letošnje pomladi. S pripravo na asfalt smo zaključili na Kersnikovi ulici, medtem ko Kebetovo ulico, razen pripadajočega križišča, že krasi asfalt. Kabelska kanalizacija se je izvajala na Slatnarjevi in, tako kot že tudi prejšnji teden, na Bakovniški ulici, tokrat s poudarkom na izvedbi priključkov. Izkupiček pretekla tedna je sledeč – izvedenih je bilo 205 m kanalov (izkop), 13 jaškov ter položenih cca. 515 m cevi (za T2 in Telekom).

 

Ob zaključku meseca je čas za pogrebno statistiko. V mesecu maju smo v Komunalnem podjetju Kamnik poskrbeli za izvedbo 14 pogrebov (6 žensk in 8 moških). Z zaključkom epidemije je pogrebna slovesnost spet mogoča v običajnem obsegu, tudi s prisotnostjo ostalih spremljevalnih članov pogrebne slovesnosti (pevci, instrumentalisti).

V prihodnjem tednu se bomo nahajali na bolj ali manj znanih lokacijah. Nekaj sprememb prinaša pričetek strojne košnje. Skladno s planom se bo ta pričela na območju Perovega in Volčjega Potoka. Začenjamo z deli v Šmartnem, kjer bo v roku tedna dni zgrajena nova fekalna kanalizacija v obsegu cca. 75 m. S sečnjo in razširitvijo terena so bila že izvedena pripravljalna dela, s ponedeljkom pa se bo pričelo z rušenjem asfalta in kasneje izkopom za položitev kanalizacije.

Plan ostalih del med drugim zajema dela, kakor sledi v nadaljevanju.

Urejanje makadamskih cest:

  • ZAKAL
  • KLEMENČEVO
  • GODIČ

Krpanje udarnih jam na asfaltnih cestah:

  • PALOVČE

Obsekavanje vejevja:

  • HRIB PRI KAMNIKU

Postavitev prometne signalizacije:

  • POT NA POLJANE, GODIČ, GOZD

Postavitev JVO ograje:

  • STOLNIK

AKTUALNO: Okoljska dajatev je prejemek občine.

Pri dajatvi gre za uveljavitev načela »onesnaževalec plača«

Ker se na Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. naslavlja vse več vprašanj v zvezi z obračunom in poračunom okoljske dajatve, ki je v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, obveznost vsakega uporabnika objekta, v katerem nastajajo komunalne odpadne vode, v nadaljevanju podajamo nekaj osnovnih pojasnil za lažje razumevanje posameznih terminov in relacij med zavezancem, izvajalcem javne službe in prejemnikom omenjene dajatve. Treba je vedeti, da se okoljska dajatev plačuje zaradi onesnaževanja okolja in da izvajalec javne službe pri obračunu dajatve nastopa zgolj in samo v imenu občine, v kateri nastaja t.i. ‘okoljska obremenitev’.

KAJ PRAVZAPRAV JE OKOLJSKA DAJATEV?

Okoljska dajatev je posebna postavka pri obračunu storitve oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadne vode. Opredeljuje jo Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja Uradni list RS, št. 98/15 (v nadaljevanju: uredba).

KDO JE PREJEMNIK OKOLJSKE DAJATVE?

Prejemnik okoljske dajatve je občina, v kateri zavezanec odvaja komunalno odpadno vodo v javno kanalizacijo, greznico ali MKČN. Zbrana sredstva okoljske dajatve je občina dolžna namensko porabiti za izgradnjo javne kanalizacije in čistilnih naprav.

KDO JE ZAVEZANEC ZA PLAČILO OKOLJSKE DAJATVE?

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je vsak uporabnik stavbe, pravna ali fizična oseba, v kateri nastaja komunalna odpadna voda. Plačnik okoljske dajatve je izvajalec javne službe čiščenja in odvajanja odpadne vode, torej Komunalno podjetje Kamnik d.o.o., ki v imenu in na račun Občine Kamnik za zavezanca izračunava, zaračunava in vplačuje okoljsko dajatev. Gre za redno postavko na položnici, ne glede na to, ali gre za uporabnika javnega kanalizacijskega omrežja ali imetnika greznice oz. MKČN. Od slednjega je odvisna določitev višine okoljske dajatve.

ZAVEZANCI SO TISTI, KI SPOROČAJO NASTALE SPREMEMBE NA ODJEMNIH MESTIH

Izrednega pomena pri obračunu in določitvi višine okoljske dajatve so točni in ažurirani podatki za posamezna odjemna mesta. Za pravočasno sporočanje podatkov izvajalcu gospodarske javne službe, vključno z morebitnimi spremembami glede lastništva, števila oseb idr. na odjemnih mestih, od katerih je odvisen obračun okoljske dajatve, so odgovorni zavezanci! Zavezancem je v ta namen na voljo poseben obrazec, na podlagi katerega se v sistem zabeležijo spremembe na posameznih odjemnih mestih. Skladno z 29. členom uredbe morajo lastniki objektov, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, izvajalca gospodarske javne službe pisno obvestiti o pričetku obratovanja MKČN ali pričetku uporabe nepretočne greznice.

OBVEZNOST IZVAJALCA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE JE, DA OBRAČUNA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA

Izvajanje uredbe, obračunavanje in zaračunavanje okoljske dajatve, nadzira Finančna uprava Republike Slovenije. V kolikor se ugotovi, da zavezanec za plačilo okoljske dajatve – iz kateregakoli razloga – ni plačeval omenjene dajatve, je izvajalec gospodarske javne službe dolžan, v imenu in za račun Občine Kamnik, zaračunati okoljsko dajatev tudi za nazaj, in sicer za obdobje največ treh let.

Za vsa dodatna pojasnila obiščite našo spletno stran www. kpk-kamnik.si.

Komunalno podjetje Kamnik

 

 

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve