Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Zaključevanje projektov in aktivne priprave na zimsko službo ter urejanje grobišč in pokopališč

Komunalni vestnik: Zaključevanje projektov in aktivne priprave na zimsko službo ter urejanje grobišč in pokopališč

V Komunalnem podjetju Kamnik se v teh dneh že aktivno pripravljajo na izvajanje zimske službe, delovne in vzdrževalne ekipe pa, poleg rednih vzdrževalnih in gradbenih del, posebno skrb namenjajo tudi urejanju pokopališč in grobišč.

Vestnik KPK (od 8. do 14. 10. 2019)

Vzdrževanje in urejanje občinskih cest ter javnih poti

Vzdrževalne ekipe delavcev Komunalnega podjetja Kamnik, ki skrbijo za urejanje in vzdrževanje občinskih cest ter javnih poti, so v preteklem tednu, v okviru danih možnosti in odobrenih sredstev, ki jih v te namene zagotavlja Občina Kamnik, poskrbeli za ureditev makadamskih cest na Beli, Zajasovniku in Motniku, makadamska cesta pa je bila pokrpana tudi v Podgorju.

Krpanja lukenj so bile deležne asfaltne ceste Sovinja Peč, Mekinje – Godič, Podgorje – Zbirna cesta ter cesta med Oševkom in Brišami, v Palovčah pa je bilo poskrbljeno za ureditev bankin.

Pod Malim gradom so bile okoli drevesa odstranjene plošče in beton, v središču in na trasi Veronikinega teka so bile postavljene in odstranjene cestne zapore, poskrbljeno pa je bilo tudi za redni pregled cest in javnih poti.

Izgradnja kabelske kanalizacije v Šmarci

V Šmarci so se tudi v preteklem tednu nadaljevala dela izgradnje kabelske kanalizacije in obnove vodovoda na Habjanovi ulici, kjer se dela počasi že prevešajo h koncu, saj je potrebno ulico pripraviti le še na zaključno asfaltiranje in asfaltirati.

Izgradnja povezovalne kolesarske poti v Kamniku

Nadaljevala so se tudi dela izgradnje nove povezovalne kolesarske poti med Kranjsko in Kovinarsko cesto v Kamniku. Na Kajuhovi poti je bil postavljen in urejen dodatni plato s štirimi stojali za kolesa, na Kovinarski pa je bilo montirano leseno otroško plezalo.

Na Župančičevi ulici so se nadaljevala sanacijska dela in priprava na asfaltiranje, medtem ko načrtovana povezava Ljubljanske in Župančičeve še vedno čaka na pričetek del.

Sanacija ceste na Novem trgu

Na Novem trgu, kjer že nekaj časa potekajo dela popolne sanacije odseka ceste v dolžini cca 130 od obvoznice proti Zdravstvenemu Domu, je bila v preteklih dneh že zgrajena kanalizacija za odpadne in meteorne vode, delavci Komunalnega podjetja Kamnik pa so že začeli tudi s polaganjem cevi za optične telekomunikacijske povezave in javno razsvetljavo, samo cestišče pa je že nasuto z novim ustrojem.

Sanacija ceste Motnik – Bela

Na lokalni cesti med Motnikom in Zgornjim Motnikom oz. Belo, kjer se, na dolžini kakih 300 metrov, izvaja popolna obnova in razširitev cestišča ter drenaže za odvajanje meteornih voda, se dela počasi približujejo koncu, saj je na omenjenem odseku potrebno urediti le še nekaj zaključnih detajlov in asfaltiranje.

Vzdrževanje kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in pokopališč

Vzdrževalne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik so tudi v preteklih dneh, kot običajno, poskrbele za redna vzdrževalna dela in nemoteno delovanje javne komunalne infrastrukture.

Poskrbljeno je bilo za redna vzdrževalna dela na kanalizaciji in kanalizacijskem sistemu, opravljen je bil redni pregled črpališč, pregled kanalizacije s kamero v Podgorju pa je pokazal, da bo potrebno tamkajšnjo kanalizacijo sanirati.

Po načrtu je bilo izvedeno praznjenje greznic na območju Laz v Tuhinju, Stahovici in Kamniku, poskrbljeno je bilo za delo in vzdrževanje kamniške tržnice, izvedeno pa je bilo tudi redno praznjenje košev za smeti in pometanje okolice na širšem območju Kamnika, in sicer nekako od Šmarce do Mekinj.

Na vodovodnem sistemu je bilo potrebno hitro odpraviti nekaj nepredvidenih okvar v Bistričici in Tunjški Mlaki, v večjem številu gospodinjstev so bili popisani vodomeri, nekaj le-teh je bilo tudi zamenjanih, izvedeno je bilo vzdrževanje vodooskrbnih objektov, na desetih mestih so bili odvzeti vzorci za meritve prostega klora v vodi, same klorirne naprave pa servisirane. Očiščeni so bili tudi vodohrani na Tučni in na Slevem ter, po kaljenju vode, tudi zajetje Somerček.

 

Na sistemu javne razsvetljave so bila opravljena redna vzdrževalna dela, vključno s čiščenjem uličnih svetilk v mestu, poskrbljeno je bilo za vzdrževanje in delovanje semaforjev, na Kranjski in Kovinarski je bilo opravljena meritev svetlosti, na mostu na Markovem pa je bila, v okviru sanacije, postavljena nova cestna svetilka.

Delavci Komunalnega podjetja Kamnik pa v teh dneh, pred skorajšnjim dnevom spomina na mrtve, še posebno pozornost namenjajo urejanju pokopališč, čiščenju poslovilnih objektov ter njihove okolice, obenem pa so uredili javna parkovna grobišča v Črni, Stranjah, Kamniški Bistrici in Mekinjah ter na Prevojah v Zg. Tuhinju in v Črni pri jami, kjer so postrigli živo mejo.

 

Kot običajno, pa je bilo poskrbljeno tudi za pogrebno službo in organizacijo in izvedbo pogrebov.

Pesek za grobove na kamniških Žalah

Ker se približuje prvi november, pred katerim je posebna skrb namenja tudi urejanju grobov in pokopališč, vas obveščamo, da bo Komunalno podjetje Kamnik, v želji, da občanom in občankam olajša delo pri urejanju grobov, 24. in 25. oktobra 2019, v času od 9. do 17. ure, na kamniških Žalah organiziralo prodajo peska za grobove, ki vam ga bodo, na vašo željo, dostavili tudi na grob.

Aktivne priprave na zimsko službo

Četudi zaenkrat še uživamo v lepem indijanskem poletju, ne smemo pozabiti, da je pred vrati zima, zato se v Komunalnem podjetju Kamnik že pripravljajo na pričetek zimske sezone in izvajanje zimske službe.

Tako kot vsako leto je bilo potrebno pripraviti izvedbeni program zimske službe, ki obsega celoten sklop dejavnosti in opravil, ki so potrebna za omogočanje prevoznosti cest in zagotavljanja varnosti cestnega prometa. Ker bi nepravilno in nepravočasno ukrepanje pooblaščenih služb v zimskem času lahko povzročilo veliko gospodarsko škodo, je organiziranje kakovostne službe za zimsko vzdrževanje cest nujno.

Zimska sezona nastopi 15. novembrom. Mesec dni pred nastopom sezone pa je potrebno zagotoviti izvedbo vseh predhodnih aktivnosti: postaviti zimsko signalizacijo, snežne kole, pripraviti deponije za posipne materiale, postaviti zaboje za pesek in sol, pripraviti lokacijo za dežurno ekipo, pripraviti zimsko mehanizacijo, izobraziti delavce idr. Skupaj s svojimi podizvajalci bo Komunalno podjetje Kamnik tudi letos vzdrževalo 421,438 km cest.

Bober Kopko je uspešno obiskal vse kamniške prvošolce

S svojimi aktivnostmi ozaveščanja o pomenu pitne vode je v minulih dneh nadaljeval tudi bober Kopko, maskota Komunalnega podjetja Kamnik, ki je obiskal prvošolce na osnovnih šolah po celi kamniški občini.

Tokrat je obiskal prvošolce na osnovnih šolah Stranje, Nevlje, Mekinje, Tunjice, Frana Albrehta, Vranja Peč, Toma Brejca in jih seznanil z nasveti kako poskrbeti za čistost naših vodnih virov in kako ravnati, da zaloga pitne vode ne bi postala vsesplošni družbeni problem.

 

V Komunalnem podjetju Kamnik so nad odzivom več kot navdušeni, saj je marsikdo je bobra Kopka, ki ga je bilo moč srečati tudi na nekaterih prireditvah, prepoznal že na vratih – na eni izmed šol pa so Kopku pripravili prijetne presenečenje in ga obdarili z risbicami. Zato so v Komunalnem podjetju prepričani, da so z bobrom Kopkom in projektom ozaveščanja opravili odlično nalogo, zato že snujejo in zbirajo nove ideje za prihodnje Kopkove aktivnosti.

Okvirni načrt dela KPK v prihodnjem tednu

V tednu med 15. in 21. 10. 2019 v Komunalnem podjetju Kamnik načrtujejo:

 • Krpanje asfalta: STOLNIK, LIVARSKA
 • Ureditev makadamske ceste: ZG. MOTNIK – BELA
 • Ureditev bankin: PALOVČE
 • Izkop jarkov: ZG. MOTNIK, MOTNIK
 • Popravilo asfalta: KOVINARSKA, GROHARJEVA
 • Ureditev odvodnjavanja: ZGORNJE STRANJE, VELIKA LAŠNA
 • Pregledi cest.
 • IZDELAVA KABELSKE KANALIZACIJE V ŠMARCI: pričetek del na Štajerski (vodovod in kabelska kanalizacija), sledijo dela v Volčjem potoku in na Livadi (po 1. novembru).
 • KOLESARSKA STEZA:
 • ŽUPANČIČEVA: fino planiranje + asfaltiranje – sledita horizontalna in vertikalna prometna kanalizacija.
 • NOVI TRG: nadaljevanje izvedbe telekomunikacijskih in elektro vodov + fino planiranje – zaključek del predviden konec meseca novembra
 • CESTA MOTNIK-BELA: asfaltiranje + ureditev bankin – zaključek del
 • ODVODNJAVANJE – KRANJSKI RAK: ureditev ceste in izvedba jarkov (trajanje del: cca. 10 dni), sledita še MARKOVO in STUDENCA.
 • Popis vodomerov: gospodinjstvo
 • Dela v okviru investicijskih projektov: ŠMARCA (obnova vodovoda)
 • Redna vzdrževalna dela: SP. STRANJE – menjava reducirnega ventila, VINSKI VRH – zamenjava jaška
 • Nadzor pitne vode: Kontrola prostega klora v vodi v objektih, kjer so nameščene klorirane naprave
 • Čiščenje okolice: SOMERČEK
 • Redna vzdrževalna dela na JR.
 • Vzdrževanje semaforjev, pregled in popravila na objektih vodovoda in kanalizacije.
 • Dela v okviru investicijskih projektov.
 • Redna vzdrževalna dela (kanalizacija in kanalizacijski objekti): Črpališča Volčji potok 2x, Qlandia, Na produ, IKŠ, Vrhpolje, Žale 2x, Podgorje, Črpališča in razbremenilniki ČN Črna, Tunjice (napaka črpališča), Križ (napaka črpališča). Pregled Vrhpolje 2x, Markovo, Podhruška, Loke, Potok …
 • Redna dela na tržnici.
 • Praznjenje greznic po planu: STAHOVICA + po naročilu.
 • Redno praznjenje košev in pometanje: Šolska Ulica, Avtobusna postaja, Podhod Šmarca, Šutna, Glavni trg, Žebljarska, Kolodvorska, Ljubljanska, Steletova, Novi trg, Šmarca, Mekinje, Vrhpolje, Jakopičeva, Klavčičeva, Kranjska, Keršmančev Park. Čiščenje podhoda Šmarca, Avtobusne postaje Ljubljanska, Šolska, Mekinje.
 • Redni pregledi črpališč.
 • Dela v okviru investicijskih projektov.
 • Vzdrževanje grobišč NOB – nasipanje peska: MEKINJE, KOPIŠČA
 • Ureditev nove 12. terase za žarne grobove – priprava in ureditev (dodaja peska): ŽALE
 • Pogrebne storitve.
Opomba: Plan del je predviden v skladu z navodili Občine Kamnik.

X