Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Zelo aktiven in deloven konec poletja

Komunalni vestnik: Zelo aktiven in deloven konec poletja

Delovne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik so v zadnjih dneh avgusta polno zaposlene na različnih koncih kamniške občine.

Vestnik KPK (od 19. do 26. 8. 2019)

Vzdrževanje ter urejanje občinskih cest ter javnih poti

Od dobrih 420 kilometrov občinskih cest in javnih poti, za katere kot koncesionar skrbi Komunalno podjetje Kamnik, dela na njih pa nikoli ne zmanjka, je bilo v minulih dneh urejanja deležno kar nekaj cest.

Med makadamskimi cestami, ki jih v naši občini ni malo, močni poletni nalivi pa na njih vsakič naredijo precej škode, so bile temeljitejšega urejanja deležne ceste med Markovim in Rožičnim, Špitaličem in Okrogom ter ceste v Zgornjem Motniku,  Kostanju in proti Svetemu Primožu, na makadamskih cestah v Godiču, Podgorju in v Košišah pa so bile pokrpane luknje.

Vzdrževanja in urejanja s krpanjem asfalta, pa so bile deležne asfaltne ceste med Kamnikom in Vasenim, med Pšajnovico in Šmartnim, na Kregarjevem ter med Smrečjem in Gozdom.

Vzdrževalne ekipe so poskrbele tudi za reden pregled cest, popravilo in menjavo več prometnih znakov, popravilo ograj, postavitev in odstranitev cestnih zapor ter urejanju okolice javnih cest in poti, pri čemer je bila na različnih mestih izvedena strojna in ročna košnja, odstranjeno pa je bilo tudi rastlinje oz. zelenje, ki je zakrivalo prometne znake.

Izgradnja povezovalne kolesarske poti v Kamniku

Pravo delovno mravljišče je v minulih dneh vladalo na Kranjski cesti in na Kovinarski ulici. Na Kranjski cesti so dela povečini že zaključena, nedavno gradbišče, pa je bilo že na novo asfaltirano.

Dela izgradnje novih povezovalnih kolesarski poti pa se nadaljujejo na Kovinarski ulici, kjer je bila v veliki meri že izvedena meteorna kanalizacija, položeni robniki in kocke, tudi ta ulica pa bo že kaj kmalu asfaltirana.

Izgradnja kabelske kanalizacije v Šmarci

S polno paro so nadaljevala tudi dela izgradnje kabelske kanalizacije v Šmarci, kjer je dobršen del ulic, ki so bile še pred časom prekopane, že asfaltiranih in na novo urejenih. Se bodo pa dela v Šmarci nadaljevala z izgradnjo vodovoda v dolžini kakih 360 metrov na Livadi ter Štajerski in Habjanovi ulici.

Sanacija plazu v Stranjah

V tem tednu je bilo izvedeno tudi asfaltiranje plazu oz. cestnega usada na cesti med Spodnjimi in Zgornjimi Stranjami, ki bo odslej, vsaj v saniranem delu, precej varnejša, obenem pa posedanje in drsenje zemlje ne bo več ogrožalo hiš in vrtov pod cesto.

Sanacija usada pod Svetim Primožem

Zelo živahen delovni utrip je v teh dneh moč zaznati tudi pod Svetim Primožem, kjer delavci Komunalnega podjetja Kamnik sanirajo cestni usad, ki je že močno grozil, da bo tamkajšnje prebivalce in Svetega Primoža odrezal od sveta.

Ker je Sveti Primož ena izmed najbolj obiskanih turistično-izletniških točk v občini, ki jo vsak dan obišče lepo število pohodnikov, ki se prek Primoža podajo tudi naprej na Veliko planino, pa je bil pred pričetkom del za nemoten dostop pohodnic in pohodnikov urejen poseben obvoz.

 

Ker je cesta zaradi gradbišča povsem zaprta, zaradi česar je onemogočena tudi dostava, delavci KPK, če je potrebno, prijazno na pomoč priskočijo tudi pri oskrbovanju okrepčevalnice oz. transportu različnih potrebščin prek gradbišča.

Na omenjenem gradbišču je bilo v tem tednu že izvedeno betoniranje temeljev oz. oporne konstrukcije ceste, če ne bo slučajno ponagajalo vreme, pa bodo dela predvidoma zaključena že v prvem tednu septembra.

Sanacija ceste na Krivčevem

Prihoda gradbene mehanizacije in začetka urejanja asfaltnega dela ceste med Krivčevim in Kranjskim Rakom so se v preteklih dneh razveselili tudi prebivalci Krivčevega, ki so že lep čas čakali, da bo sanacije deležna tudi njihova dotrajana cesta.

Stari ustroj ceste je že odstranjen, cesta je dobila novo nasutje, vozišče pa bo kaj kmalu, v veselje tamkajšnjih prebivalcev in obiskovalcev Male in Velike planine, ki si z vožnjo prek Šunc kar precej skrajšajo pot, tudi na novo asfaltirana.

Vzdrževanje kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in pokopališč

Vzdrževalne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik so, kot običajno, tudi v zadnjih avgustovskih dneh poskrbela za redna vzdrževalna dela in nemoteno delovanje javnih komunalnih sistemov.

Poskrbljeno je bilo za redna vzdrževalna dela na kanalizacijskem sistemu in objektih, za nemoteno delovanje kamniške tržnice, praznjenje košev in pometanje ter tudi izvedbo odvodnjavanja meteornih voda v Špitaliču, Kostanju in na Znojilah.

Vzdrževalci poskrbeli tudi za odpravo okvar vodovodnega omrežja na Kajuhovi ulici in na Vrhpoljah, redno menjavo vodomerov v gospodinjstvih, košnjo travo v okolici vodooskrbnih objektov v Podgorju in Soteski, poskrbeli pa so tudi za javno razsvetljavo in semaforjev.

S posebno skrbjo so bila opravljena tudi redna vzdrževalna dela na pokopališčih ter poslovilnih vežicah, poskrbljeno pa je bilo tudi za organizacijo pogrebne službe in pogrebov.

Okvirni načrt dela KPK v prihodnjem tednu

V tednu med 27. 8. in 2. 9. 2019 v Komunalnem podjetju Kamnik načrtujejo:

 • Krpanje makadama: GODIČ
 • Krpanje udarnih jam na asfaltnih cestah: MEKINJE – GODIČ
 • Ureditev makadamske ceste: ŠMARTNO
 • Izkop jarka: ZAKAL
 • Popravilo ograje: BELA
 • Pregledi cest.
 • IZDELAVA KABELSKE KANALIZACIJE V ŠMARCI: HABJANOVA, LIVADA, ŠTAJERSKA – zaključek del
 • SANACIJA PLAZU STRANJE: 27. 8. 2019 – zaključek asfaltiranja
 • IZGRADNJA KOLESARSKE POTI – KRANJSKA: nadaljevanje del (KRANJSKA ( – predviden zaključek del: konec avgusta, KAJUHOVA – predviden zaključek del: sredina oktobra )
 • USAD SV. PRIMOŽ (predviden zaključek v 1. tednu septembra); predvidena dela v nadaljevanju – priprava gradbišča, postavitev zapor, označitev gradbišča, izvedba temeljev, določitev profilov za višino, izvedba podložnega betona, postavitev košev za temelje idr.
 • CESTA KRIVČEVO-KRANJSKI RAK: rušenje obstoječe ceste, zaključek del do konca avgusta;
 • ČAKA PO PLANU:
 • CESTA ŠPITALIČ – OKROG (pričetek del v 36. oz. 37. tednu);
 • NOVI TRG (predvidoma 37. teden): izgradnja infrastrukture (fekalna, meteorna, vodovod, JR in telekomunikacija) – v obsegu cca. 120 m
 • Redna vzdrževalna dela (kanalizacija in kanalizacijski objekti).
 • Redna dela na tržnici.
 • Praznjenje greznic po naročilu.
 • Popis vodomerov: gospodinjstva in vodomeri.
 • Košnja okrog objektov: ŠMARTNO
 • Popravilo okvare: ČRPALIŠČE POD SKALO
 • Popravilo okvare: VODOHRAN KALIŠE
 • Redna vzdrževalna dela na JR.
 • Vzdrževanje semaforjev, pregled in popravila na objektih vodovoda in kanalizacije.
 • Dela v okviru investicijskih projektov: KRANJSKA – KOVINARSKA – KAJUHOVA (talne označbe, postavitev cestnih svetilk)
 • Postavitev transparentov: ‘OTROCI V ŠOLO’
 • Redna vzdrževalna dela na pokopališčih: urejanje poti, odstranjevanje plevela, čiščenje mrliških vežic idr.
 • Organizacija pogrebov.