Naslovnica / NOVICE / Meščanska korporacija Občini Kamnik ni predlagala zaprtja ceste, ampak je želela zgolj neoviran dostop do zemljišč

Meščanska korporacija Občini Kamnik ni predlagala zaprtja ceste, ampak je želela zgolj neoviran dostop do zemljišč

Promet na javni poti v Kamniški Bistrici je Občina Kamnik za vsa vozila zaprla že pred leti, vendar je vse skupaj vzbudilo pozornost šele, ko so policisti v zadnjem času začeli izvajati nadzor. – Meščanska korporacija Kamnik  s svojim predlogom  spremembe prometnega režima konec leta 2019, ni predlagala zaprtja ceste, kot je bilo moč narobe razumeti informacije in pojasnila Občine Kamnik, ampak zgolj spremembo prometnega režima, s čimer bi jim bil omogočen neoviran dostop do zemljišč, okrbnikom planinskih koč pa nemoteno oskrbo domov.  – Zaenkrat pa še ni povsem jasno, kdaj, kako, zakaj in na čigavo pobudo je Občina Kamnik omenjeno javno pot sploh zaprla.

Iz dokumentacije, ki nam jo je na našo zahtevo naknadno posredovala Občina Kamnik je mogoče razbrati, da Meščanska korporacija Kamnik konec leta 2019 ni predlagala zaprtja ceste v Kamniški Bistrici, kot je bilo moč (napak) razbrati iz odgovora Občine Kamnik, ampak je s spremembo prometnega režima, ki bi lastnikom zemljišč in oskrbovalcem planinskih domov, želela zgolj neoviran oz. »legalen« dostop do svojih zemljišč, medtem ko je omenjeno javno pot, katere zaprtje je dvignilo nemalo prahu, dejansko že pred tem zaprla Občina Kamnik. Podatkov o tem kdaj, kako in zakaj je bila javna pot zaprta za ves promet, pa zaenkrat še nimamo.

Zaprtje javne poti na območju Kamniške Bistrice, na kateri je bil še pred nedavnim promet mogoč zgolj za lastnike zemljišč in oskrbo planinskih koč, je med obiskovalci kamniških planin dvignila nemalo prahu. V veliki meri zato, ker je bila s tem onemogočena vožnja do »tradicionalnih planinskih izhodišč« pri Žagani Peči in na Jermanci, še bolj pa zaradi tega, ker so policisti, na podlagi prijav, preverjali spoštovanje pravil v Kamniški Bistrici, pri tem pa izdali več opozoril po Zakonu o ohranjanju narave in Zakonu o preprečevanju nalezljivih bolezni, obenem pa tudi nekaj kazni zaradi napačnega parkiranja.

Občina Kamnik je v odgovorih na naša vprašanja, ki smo jih objavili v prispevku Občina Kamnik je javno pot v Kamniški Bistrici zaprla na pobudo Meščanske korporacije Kamnik (7. 4. 2021), med drugim, zapisala, da je: »Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance je preučil Zapisnik 8. seje Komisije za tehnično urejanje ter na podlagi podanih zaključkov in pobud sprejel ustrezne ukrepe za izboljšanje prometne varnosti v občini Kamnik, t.j. postavitev oziroma prestavitve prometne signalizacije, kot je le-to določeno v izreku omenjene odločbe.« ter tudi: »Iz Zapisnika 8. redne seje Komisije za tehnično urejanje prometa, z dne 17. 1. 2020, je pod točko št. 3 navedeno, da je Komisija s strani lastnikov zemljišč Agrarna skupnost meščanska korporacija Kamnik a.s., po kateri poteka javna pot št. JP 660724-KAMNIŠKA BISTRICA, dne 16. 12. 2019 prejela predlog za postavitev dopolnilne table na znaku za prepoved prometa v Kamniški Bistrici, na parcelni št. 900/6, k.o. Županje Njive.«

Pobuda… (Vir: Občina Kamnik)

Iz dodatne dokumentacije, ki nam jo je na našo zahtevo po dostopu do informacij javnega značaja posredovala Občina Kamnik, pa je razvidno, da Meščanska korporacija Kamnik ni podala pobude za zaprtje javne poti, ki v Kamniški Bistrici vodi od Jerinčka proti Koncu, ampak so njeni predstavniki, 13.12.2019, na sestanku z občinsko upravo predlagali zgolj spremembo prometnega režima na že prej zaprti javni poti, kar bi jim omogočilo neoviran oz. legalen dostop do zemljišč v njihovi lasti, obenem pa zagotovilo tudi “legalno” oskrbo planinskih domov, kar jim je v tistem času prepovedoval oz. onemogočal takrat že postavljen prometni znak.

 

Pobudo Meščanske korporacije Kamnik je Komisiji za tehnično urejanje prometa Občine Kamnik, ki jo imenuje župan, po omenjenem sestanku posredovala direktorica občinske uprave, komisija pa je pobudo sprejela, zaradi česar je Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Občine Kamnik 11.2.2020 izdalo odločbo, s katero je Komunalnemu podjetju Kamnik naložilo, da pri dovozni poti za stanovanjski objekt Kamniška Bistrica 8, na obstoječi prometni znak namesti dopolnilna tabla »razen za lastnike zemljišč in oskrbo planinskih domov«.

Sklep Komisije za tehnično urejanje prometa v Občini Kamnik na 8. seji – 17.1.2021. (Vir: Občina Kamnik)

Iz posredovanih dokumentov tako lahko razberemo, da je bila omenjena javna pot za vsa vozila v obe smeri zaprta še pred takratno pobudo Meščanske korporacije Kamnik oz. še pred spremembo prometnega režima, kar pomeni, da bomo morali, za dokončno razjasnitev oz. pojasnitev, kdaj, kako in na čigavo pobudo je prišlo do zaprtja javne poti od Jerinčka proti Koncu, v prihodnje pobrskati še nekoliko dlje v zgodovino kamniškega oz. bistriškega cestnega urejanja.

 

Redni obiskovalci kamniških hribov in Kamniške Bistrice se namreč še dobro spomnijo, da je znak za prepoved prometa, z dopolnilno tablo, da je vožnja mogoča zgolj na lastno odgovornost, pred leti stal nekoliko višje, in sicer pri apnenci oz. na začetku vzpona pod Črnevko.

Kot smo poročali pred dnevi, je bil sporni prometni znak v Kamniški Bistrici konec prejšnjega tedna sicer že odstranjen, tako da je uporaba tamkajšnje javne poti znova mogoča, vseeno pa v zvezi z omenjeno potjo, ki je bila s prometno signalizacijo za promet zaprta vsaj nekaj let, ostaja vsaj še nekaj nepojasnenih »skrivnosti«, ki bi jih bilo najbrž, predvsem v izogib tovrstnim nejasnostim in zapletom v prihodnje, vsekakor dobrodošlo raziskati in podrobneje pojasniti.

Med drugim tudi zaradi tega, ker Občina Kamnik zapisnikov Komisije za tehnično urejanje prometa Občine Kamnik, niti pobud, predvsem pa odločb o spremembah prometnih režimov na občinskih cestah in javnih poteh ne objavlja javno, prav tako pa o sprememba, razen s spremenjeno prometno signalizacijo oz. razen v primeru zapor, ki so posledica različnih del, ne obvešča javnosti oz. uporabnikov občinskih cest in javnih poti. Zakaj je temu tako, pa je še eno izmed vprašanj, ki smo jih v zvezi s tem že zastavili Občini Kamnik.

Na našo zahtevo nam je Občina Kamnik posredovala tudi podatek, da je bilo za urejanje in vzdrževanje javne poti 660724, v obdobju od 2018 do 2020, skupaj porabljenih 7060,01 evrov.

Kljub temu, da je Občina Kamnik spremembo prometnega režima na omenjeni javni obrazložila z navedbo, da je do spremembe prišlo »za zagotavljanje večje prometne varnosti«, pa s podatki o morebitnih prometnih nesrečah in podobnih dogodkih na JP 660724 Občina Kamnik ne razpolaga, saj, kot navajajo v odgovoru, »organ ni pristojen niti za obravnavo, niti za vodenje evidence omenjenih dogodkov na javni cesti«.

Na podrobnejše oz. uradne informacije o nedavni spremembi prometnega režima na cesti med Jerinčkom in Koncem v Kamniški Bistrici, s katero je bil sporni prometni znak odstranjen, zaenkrat še čakamo, Občino Kamnik pa smo, v želji, da se dokončno razjasni in pojasni kdaj, zakaj in na čigavo pobudo je, očitno že pred leti, prišlo do zaprtja omenjene javne poti, zaprosili za dodatna pojasnila oz. za kronološki pregled sprememb prometnega režima na JP 66072 v Kamniški Bistrici, s katerim utegnemo precej nerazumljivemu zaprtju javne poti slednjič le priti do dna.