Naslovnica / NOVICE / Odgovor Občine Kamnik na članek »Farsa izbire novega direktorja kamniškega turizma, športa in kulture«

Odgovor Občine Kamnik na članek »Farsa izbire novega direktorja kamniškega turizma, športa in kulture«

Na Informativno-satiričnem portalu Kamnik Info je bil dne 25. 8. 2018 objavljen prispevek z naslovom »Farsa izbire novega direktorja kamniškega turizma, športa in kulture«, v zvezi s katerim, skladno s 26. členom Zakona o medijih (Ur. l. RS, št. 110/06-UPB1 s spremembami) pošiljamo popravek v smislu prikaza nasprotnih dejstev in okoliščin.

Uvodoma poudarjamo, da se občinska uprava zaradi preobilice dela s tekočimi zadevami, ki prvenstveno sodijo med delovne naloge zaposlenih, ne opredeljuje do vseh vrst novic na spletu. Kljub temu pa menimo, da se moramo opredeliti do navedb avtorja članka, ki se nanašajo na delo občinske uprave in vodstva, saj so le-te popolnoma subjektivne in izkrivljene.

V prvi vrsti je potrebno razumeti funkcijo in naloge delovanja javnega zavoda, ki so določene s predpisi in veljavno zakonodajo. Občina Kamnik kot ustanoviteljica zagotavlja sredstva za delovanje javnega zavoda, skladno s sprejetim proračunom, zavod pa ji je dolžan, skladno z veljavnimi predpisi in pogodbo o financiranju, poročati o porabi sredstev, oddajati poročila in podobno. Ker Svet zavoda ZTŠKK, čigar sestava je določena z veljavno zakonodajo, običajno ni ustrezno strokovno podkovan, je v 19. členu Statuta zavoda, ki ga sprejme Svet zavoda, soglasje nanj pa poda Občinski svet, določeno, da pri izvedbi postopka razpisa direktorja sodeluje občinska uprava. Zaradi navedene določbe je bila na prejšnji seji Sveta zavoda prisotna sodelavka občinske uprave, ki pa je bila na sejo vabljena in je pristojna zgolj za formalno-pravne nasvete glede pravilnosti postopka. Zaradi vnaprej planirane odsotnosti sodelavka na zadnji seji ni bila prisotna, čeprav je bila na sejo vabljena. Na razpis za delovno mesto direktorja/ice se lahko prijavi vsakdo, izključno Svet zavoda, čigar sestava je določena z zakonodajo, pa je tisti, ki odloča, za katerega izmed kandidatov in kandidatk bo predlagal Občinskemu svetu, da poda soglasje k imenovanju.

Glede na to, da zavod s 1. 9. 2018 ostaja brez direktorice, ki v tem času koristi tudi preostali letni dopust, do katerega ima vso pravico, predpisi, ki jih določa delovnopravna zakonodaja pa onemogočajo, da bi zavod s 1. 9. 2018 lahko že imel direktorja s polnimi pooblastili, sta podžupan, ki začasno opravlja funkcijo župana in vodja Oddelka za družbene dejavnosti, na sestanek povabila vodji oddelkov za kulturo in šport na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik. Sestanek je bil sklican z namenom seznanitve s potekom organizacije enega izmed največjih dogodkov, ki je tik pred vrati ter potrditvijo, da stvari nemoteno potekajo. S tem namenom so se prisotni tudi dogovorili, da bo organiziran skupni sestanek z zavodom in vodstvom Občine, ki je bil nato tudi izveden. Glede na to, da mora zavod s 1. 9. 2018 imeti zastopnika, je vodja Oddelka za družbene dejavnosti obema vodjema, kot tudi predsednici Sveta zavoda, predstavila postopke, ki jih je potrebno izpeljati, da bo zavod pravočasno imel zastopnika, kar mu bo omogočilo nemoteno delovanje. Navedeno je nenazadnje dolžnost Občine, kot ustanoviteljice in financerke zavoda, ni pa bilo nikomur »ponujeno mesto« vršilca dolžnosti, kot to napačno navaja avtor članka. Skladno z Odlokom o ustanovitvi Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik, za čas do imenovanja direktorja, imenuje Svet zavoda vršilca dolžnosti direktorja, po predhodnem soglasju ustanovitelja, vendar najdlje za eno leto. Če v roku 60 dni po prenehanju mandata direktorja Svet zavoda ne bi imenoval direktorja, niti vršilca dolžnosti direktorja, mora vršilca dolžnosti imenovati ustanovitelj. Tako kot vsi ostali, se mora tudi občinska uprava pri svojem delu držati veljavnih predpisov, ne glede na to, ali so le-ti optimalni ali ne. Menimo pa, da je le obveščanje na podlagi objektivnih informacij tisto, ki omogoča spoštovanje pravic in dostojanstva vseh, hkrati pa podaja zaupanje v verodostojnost informacij.

Občina Kamnik