Naslovnica / NOVICE / Farsa izbire novega direktorja kamniškega turizma, športa in kulture

Farsa izbire novega direktorja kamniškega turizma, športa in kulture

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, tik pred Dnevi narodnih noš, ostaja brez direktorice, člani Sveta zavoda pa na seji za novo direktorico niso podprli oz. potrdili nobene izmed kandidatk, ki sta se prijavili na razpis in izpolnjevali vse njegove pogoje, pri čemer je osebna predstavitev obeh vabljenih kandidatk, zavoljo vedenja posameznih članov sveta zavoda, na trenutke bolj spominjala na neokusno in omalovažujoče zaslišanje oz. destruktivno farso z že v naprej določenim razpletom. Zaradi našega poročanja oz. raziskovanja v zvezi z dogajanjem v ZTŠK Kamnik, pa nismo bili deležni zgolj običajnih očitkov, ampak tudi groženj in izsiljevalskih pritiskov.

V četrtek, 23. 8. 2018, se je, v prostorih ZTŠK pri športnem stadionu v Mekinjah, nadaljevala 65. seja Sveta Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik, katere osrednja točka je bila osebna predstavitev dveh (izmed štirih prijavljenih) kandidatk, ki sta izpolnjevali pogoje javnega razpisa za direktorja oz. direktorico omenjenega zavoda, ki konec meseca in tik pred največjo prireditvijo, tradicionalnimi Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, spričo odstopa direktorice Božene Peterlin, ostaja brez (pravega) vodstva, o čemer smo pisali že v enem izmed prejšnjih prispevkov. (Povezava: Za mesto direktorice Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik se bosta potegovali dve kandidatki)

Poskus zaprtja seje za javnosti

Tokratno sejo Sveta javnega zavoda so nekateri člani oz. članice, ki jim pozornost javnosti ter poročanje medijev o njihovem delu ni ravno najbolj povšeči, tudi tokrat hoteli zapreti za javnost, in sicer z obrazložitvijo, da je potrebno varovati oz. zaščititi osebne podatke obeh kandidatk, ki se bosta osebno predstavili.

Ker so s podobno obrazložitvijo želeli za javnost zapreti že prejšnjo sejo oz. odpiranje prijav na razpis, ki je nato potekalo anonimno oz. brez navajanja osebnih podatkov in imen prijavljenih kandidatov, smo se na vse skupaj v naprej pripravili ter od obeh kandidatk, že pred samo sejo pridobili soglasje, da prisotnosti javnosti oz. našega medija ob njuni predstavitvi ne nasprotujeta, tako da smo seji in predstavitvi obeh kandidatk vseeno lahko prisostvovali.

Naj pa ob tem, kot zanimivost, omenimo, da si je na prejšnji seji, vse prispele prijave, ob njihovem odpiranju, razen članov in članic Sveta zavoda, četudi ni članica Sveta zavoda, podrobno ogledala tudi načelnica Oddelka za družbene dejavnosti Občine Kamnik.

Predstavitev in »zaslišanje« kandidatk

Članom sveta zavoda sta se, v istem vrstnem redu, kot sta prispeli njuni prijavi, predstavili dve, domala povsem različni, obenem pa hkrati zelo zanimivi ter, kot je bilo mogoče razbrati iz osebnih predstavitev, tudi precej obetavni kandidatki, ki bi, vsaka na svoj način, s svojim pristopom in izkušnjami, zagotovo znali tako voditi, kot tudi dobrodošlo prispevati k dinamiki in načinu dela na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik.

Zavidljive izkušnje

Kot prva se je predstavila umirjena, preudarno premišljena kandidatka zrelih štiridesetih let, ki se je na predstavitev očitno zelo dobro in temeljito pripravila ter, kot je bilo videti, proučila precej javno dostopnega gradiva o zavodu. V osebni predstavitvi je za začetek povedala, da je ljubiteljica narave in športa, da je študirala v tujini, kjer je domala pol svojega življenja tudi živela, da ima dvajset let delovnih izkušenj na različnih delovnih mestih, pri tem pa nanizala vrsto nadvse zanimivih ter obetavnih, če ne že kar občudovanja vrednih referenc na vodstvenih položajih, ki jih je pridobila tako v gospodarstvu, zasebnem sektorju, kot tudi v javni upravi.

Po mnenju kandidatke, ki med drugim govori tudi pet tujih jezikov, bi kot direktorica ZTŠK lahko k delu le-tega doprinesla s svojimi izkušnjami pri delu v marketingu, kar bi zavodu zagotovilo višja lastna sredstva, s tem pa tudi manjšo odvisnost od občinskega proračuna, saj bi se zavod, če bi bil voden bolj podjetno, po njenem mnenju, lahko v veliki meri vzdrževal kar sam.

To bi, kot je dejala, dosegla z obsežnejšim in boljšim sodelovanjem ter povezovanjem vseh deležnikov na Kamniškem, ki povečini delujejo samostojno in razpršeno, s tem pa bi bilo lažje in hitreje moč doseči in izpolniti tudi cilje kamniške turistične strategije.

Žal pa prva kandidatka kaj dosti več o sebi, svojih idejah ter načinu dela ni mogla povedati, saj so se je člani sveta povečini lotili z vprašanji in komentarji večinoma podanimi na način, ki je zbujal občutek, da ji sploh nočejo oz. nimajo namena dati prave možnosti, temveč jo kvečjemu odvrniti od vsakršne namere oz. želje po vodenju kamniškega Zavoda za turizem, šport in kulturo.

Pravzaprav so ji člani sveta zavoda prek vprašanj bolj dopovedovali, naj si poišče kako drugo službo, saj je plača za tovrsten odgovoren položaj v bistvu zelo slaba, da obstaja cela vrsta birokratskih preprek in ovir, da so zaposleni preobremenjeni, da jih je premalo in podobno, s čemer so tako zavod, obenem pa tudi same sebe oz. Svet zavoda, predstavili v precej čudni, če že ne kar najslabši možni luči.

Načrtna destrukcija predstavitev

Pri nerazumljivo, domala povsem destruktivnem, če že ne kar sovražno nastrojenem »zasliševanju« kandidatke, ki je na zastavljena vprašanja odgovarjala zbrano, tehtno in tudi dobro argumentirano, se je še posebej »izkazala« članica sveta Alenka Jevšnik, ki se je nedavno tega na listi Marjana Šarca neuspešno potegovala za mesto poslanke v Državnem zboru, pred nekaj leti pa, prav tako neuspešno, za položaj direktorice javnega zavoda Vrtec Antona Medveda.

Jevšnikova kandidatki, z nenehnim ter skrajno nevljudnim, brezobzirnim in domala gostilniškim skakanjem v besedo, ki je na trenutke skorajda mejilo na prostaštvo, pravzaprav sploh ni pustila do besede, tako da kandidatka niti ni imela prave možnosti,  da bi lahko v celoti odgovorila na zastavljena vprašanja. Če pa je kandidatka do besede slučajno vendarle že uspela priti, pa je Jevšnikova njene ideje, videnja, argumente in odgovore prekinjala z banalnimi in omalovažujočimi pripombami ter arogantno vzvišenimi komentarji, kar je, skupaj v kombinaciji z vprašanji in komentarji še nekaterih članov oz. članic sveta dajalo občutek, da gre pri vsem skupaj pravzaprav za načrtno in premišljeno destrukcijo predstavitve (teoretično skorajda idealne) kandidatke, ki bi je, glede na njena predstavljena in z dokazili podprta znanja in izkušnje, člani kakega drugega oz. drugačnega sveta zavoda, v kakem drugem mestu, bržkone ne bi hoteli kar tako zlahka, predvsem pa ne prehitro izpustiti iz rok.

Energična zagnanost

Nič kaj dosti bolje se, žal, ni godilo niti naslednji, mladostno energični in entuziastični kandidatki zgodnjih tridesetih let, katere izkušnje morda res niso tako raznolike in bogate, kot so izkušnje njene predhodnice, se pa prednost njenih, resda omejenih, pa vendarle zanimivih izkušenj kaže v tem, da je le-te povečini pridobila v uspešnem in široko prepoznavnem podjetju, ki je v zadnjih nekaj letih, z različnimi, drznimi, celo provokativnimi, vsekakor pa z zelo uspešnimi in odmevnimi projekti in akcijami, nemalo pripomoglo, ne le k promociji lastne dejavnosti, ampak tudi k promociji Kamnika in njegovih znamenitosti, v Kamnik in njegovo širšo okolico pa privabilo nezanemarljivo število domačih in tujih turistov, ki v naših krajih preživijo tudi več dni.

Precej energična je bila tudi predstavitev njene vizije vodenja zavoda v kateri je, res da z že znanimi podatki, na kratko analizirala stanje in možnosti, ki se ponujajo na področju turizma v Kamniku, kar je pokazalo, da se je na predstavitev, v okviru danih možnosti, dobro pripravila, s skorajda naivnim navdušenjem in zagnanostjo, pa je obenem podala tudi nekaj zanimivih, če že ne kar navdušujočih idej, ki sicer v marsičem presegajo tako pristojnosti, kot tudi delo samega zavoda, vendar obenem kaže in upošteva širšo sliko, bržkone pa ne bi imel prav nihče nič proti, če bi se vsaj katera izmed navedenih idej, ob medsebojnem sodelovanju zavoda, občine in drugih deležnikov, tudi dejansko uresničila.

Žal tudi njeno »zaslišanje« ni potekalo kaj dosti drugače od »zasliševanja« njene predhodnice. Na tapeti vprašanj se je namreč znova znašla višina plače, navajanje ovir, ki se porajajo v javnem sektorju, komunikacija in sodelovanje z občino, birokracija in podobno, le s to razliko, da se je druga kandidatka nekaterim članom sveta bržkone vsaj nekoliko zasmilila, saj so slednjič vendarle jeli brzdati Jevšnikovo, nad vedenjem in početjem katere so se začeli zgražati že sami, ter jo z glasnimi opozorili začeli opominjati, naj se vendarle nekoliko umiri in kandidatki pusti do besede. Vseeno pa so kandidatko ob koncu predstavitve oz. »zaslišanja«, dokončno secirali z dvomi glede ustrezne količine oz. dobe njenih vodstvenih izkušenj, nezadostnim poznavanjem načina dela v javnem sektorju ter vprašanji v smislu, če sploh ve kdo organizira festival Kamfest, ki ga je mimogrede omenila, in s katerim Zavod, po njihovih besedah, nima prav nič, ipd.

Tajno glasovanje

Po osebni predstavitvi kandidatk, ki je, kot smo že omenili, bolj kot na željo po dejanskem spoznavanju njunih znanj, videnj in izkušenj ali iskreno željo po čim hitrejši pridobitvi nove ter čim boljše direktorice oz. direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik, povečini spominjala na nekakšno destruktivno ter že v naprej odločeno formalistično farso, so si člani in članice sveta zavoda privoščili petnajstminutni predah, nato pa so se lotili glasovanja, za katerega so, kot bi se sramovali javno stati za svojimi odločitvami, s sklepom določili, da bo potekalo tajno.

Je pa predsednica sveta Martina Jerše v izjavi za javnost, po koncu omenjene seje pojasnila: »Na ta način smo želeli zagotoviti svobodno odločanje članov sveta Zavoda in se tako izogniti očitkom o pritiskih na posamezne člane,« obenem pa zagotovila, da delo sveta Zavoda, vsaj po njenem mnenju, poteka transparentno.

Po prvem predlogu naj bi za vsako izmed obeh kandidatk glasovali posebej, na svojem volilnem lističu, na katerem bi imeli možnost obkrožiti za, proti ali vzdržan, vendar so kasneje, zaradi pomislekov o smiselnosti tovrstnega glasovanja, kasneje prejeli glasovalne lističe, na katerih sta bili napisani imeni obeh kandidatk.

Nepresenetljiv izid glasovanja

Za izid glasovanja bi zelo težko rekli, da je bil presenetljiv, ampak kvečjemu pričakovan oz. celo v naprej napovedovan, saj so se dejansko zgolj uresničili namigi oz. informacije, ki smo jih, iz dobro obveščenih občinskih krogov, prejeli že precej pred samo sejo, in sicer, da je vse že v naprej odločeno in da nobena izmed kandidatk, ne glede na njune predstavitve ter vse izkušnje in znanja, ki jih premoreta, ne bo prejela zadosti glasov, da bi bila izbrana oz. potrjena za mesto direktorice. Pregled in štetje glasov je tovrstne napovedi oz. informacije zgolj še potrdil.

Na seji je bilo prisotnih osem od devetih članov in članic sveta zavoda, Gregor Hribar se je opravičil, prisotni pa so prvi kandidatki namenili 1 glas, drugi kandidatki 2 glasova, 4 glasovi so bili vzdržani, ena glasovnica pa je bila, verjeli ali ne, celo neveljavna.

Naj ob tem pojasnimo, da Svet zavoda sestavlja: pet članov/članic ustanovitelja oz. Občine Kamnik (Martina Jerše – predsednica, Jože Arko, Matic Podržaj, Alenka Jevšnik, Matjaž Šporar), en predstavnik zaposlenih (Franci Kramar), en predstavnik zainteresirane športne javnosti (Gregor Hribar), en predstavnik zainteresirane kulturne javnosti (Janez Repanšek) in en predstavnik oz. predstavnica zainteresirane turistične javnosti (Maja Žagar).

Politično kadrovanje LMŠ-ja

Ob omenjeni sestavi Sveta zavoda pa ne moremo spregledati, da so kar trije člani sveta Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik neposredno povezani s samim vrhom stranke LMŠ, stranke nekdanjega kamniškega župana, zdaj pa predsednika vlade, katerega vpliv je na Občini Kamnik, ki jo je Marjan Šarec ob odhodu  v vodenje prepustil svojemu podžupanu in hkrati tudi podpredsedniku LMŠ-ja Igorju Žavbiju, še vedno prevladujoč.

Alenka Jevšnik in Matic Podržaj sta se na nedavnih državnozborskih volitvah na listi LMŠ potegovala za mesto v državnem zboru, medtem ko je Jože Arko član izvršnega odbora omenjene stranke. Močan vpliv omenjene stranke oz. trenutne občinske uprave, pa je opaziti še pri nekaterih drugih članih oz. članicah sveta, kar se je še posebej izrazito pokazalo ob odpiranju oz. branju vlog kandidatov za mesto direktorja ZTŠK, ki žal ni minilo brez neprimernih, celo seksističnih ali kako drugače žaljivih in nespodobnih pripomb, ko je enemu izmed članov sveta, ob poslušanju branja vloge enega izmed kandidatov, ob spogledovanju z ostalimi, ušla vsaj nekoliko nerodna, če že ne kar sporna pripomba: »Aha, te je pa naš.«

Favoriziranje »našega« kandidata

V  enem izmed prejšnjih prispevkov o odstopu direktorice Božene Peterlin (Povezava: Odstopila je direktorica Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik), smo že omenili, da se je dlje časa, še precej pred njenim uradnim odstopom, kot njenega naslednika, v različnih kamniških, predvsem političnih in občinskih krogih omenjalo ime dr. Tomaža Simetingerja, sicer vodje oddelka za kulturo ZTŠK, ki je bil v medijih, sprva  tudi na spletni strani LMŠ, v času volilne kampanje naveden kot kandidat za državnozborskega poslanca LMŠ, medtem ko so ga v nekaterih medijih omenjali celo kot kandidata LMŠ za položaj kulturnega ministra. Dr. Tomaž Simetinger je za stranko LMŠ izdelal tudi kulturni program, kot predstavnik stranke nastopil na različnih soočenjih in okroglih mizah, vendar se za kandidaturo, kljub prvotnim najavam, vseeno ni odločil.

Kot nam je povedal sam, naj bi česa takšnega menda nikoli sploh ni hotel oz. da je bil takšen tudi njegov pogoj sodelovanja z Marjanom Šarcem oz. LMŠ, s katero naj bi, po njegovih besedah, zgolj v dobrobit izboljšanja stanja na področju kulture v Sloveniji, sodeloval zgolj kot strokovni sodelavec, ne da bi se pri tem potegoval za kakršen koli položaj, kar pa se vsaj nekoliko razlikuje od informacij, o sicer povsem osebnih ter za širšo javnost povsem nepomembnih razlogih, ki so že v času pred volitvami, ko se je njegovo ime najprej pojavilo, nato pa izginilo s prvih list in spletne strani poslanskih kandidatov LMŠ, prihajale iz najožjih krogov stranke.

Ko smo dr. Simetingerja, v času, ko je Božena Peterlin tudi uradno podala svojo odstopno izjavo, vprašali, ali bo, kot domnevni favorit občinske uprave oz. stranke LMŠ, dejansko podal svojo prijavo na razpis, nam tega v takratnem telefonskem pogovoru ni ne potrdil, ne zanikal, ampak je dejal, da mora najprej sploh videti kakšni bodo pogoji razpisa.

Na razpis se je, po pričakovanjih in napovedih, res prijavil, vendar so se načrti za hitro in domala zajamčeno ustoličenje na položaju novega direktorja ZTŠK, LMŠ-ju oz. kamniški občinski upravi razblinili zaradi banalne oz. formalistične napake. Na javni razpis je namreč »njihov kandidat« poslal nepopolno prijavo, ki ni vsebovala vseh zahtevanih vsebin, zaradi česar je svet zavoda, 8. 8. 2018, od odpiranju prispelih prijav, prijavo izločil kot nepopolno, kar je, vsaj v delu občinske uprave, povzročilo precejšnjo osuplost in celo nekaj panike.

Nenavaden postopek iskanja vršilca dolžnosti

Svet zavoda ZTŠK je na seji, ki je potekala v sredo, 8. 8. 2018, tako sprejel zgolj sklep, da se na razgovor povabi dve kandidatki, ki sta izpolnjevali pogoje razpisa, ne pa tudi kakega drugega sklepa. Zato smo bili dan po omenjeni seji, v četrtek, 9. 8. 2018, precej presenečeni, ko smo iz dobro obveščenih in preverjenih virov prejeli informacijo, da je občinska uprava oz. konkretneje, podžupan Igor Žavbi in vodja oddelka za družbene dejavnosti Tina Terček, v petek, 10. 8. 2018,  domnevno zaradi organizacije Dnevov narodnih noš, na razgovor povabila Francija Kramarja in Tomaža Simetingerja, ki jima bo ob tej priložnosti ponujeno mesto vršilca dolžnosti direktorja ZTŠK.

Do omenjenega sestanka je naslednji dan res prišlo, obema vabljenima pa je bila na sestanku dejansko ponujena možnost prevzema funkcije vršilca dolžnosti. To možnost je Franci Kramar, ki v času prejšnje menjave vodstva zavoda že opravljal naloge vršilca dolžnosti direktorja, zavrnil, kot je to jasno in večkrat napovedal že ob samem odstopu direktorice Božene Peterlin, medtem ko jo je Tomaž Simetinger sprejel.

Na vprašanje, ki smo ga zastavili predsednici sveta ZTŠK Martini Jerše, nam je le-ta sicer odgovorila, da naj bi bil omenjen razgovor opravljen po njenem pooblastilu, pri čemer pa je vsaj nekoliko nenavadno, če že ne kar čudno, da »ponudbam« vd-jevstva ni prisostvovala ne sama, ne kak drug, (osebno nevpleten) član sveta zavoda, čeprav je to navsezadnje prav v pristojnosti zavoda.

Glede na to, da svet Zavoda za turizem, šport in kulturo, na 65. redni seji 8.8.2018, ni ne obravnaval, niti sprejel kakršnega koli sklepa o vršilcu dolžnosti in morebitnih razgovorih, pravzaprav o tem sploh ni bilo kakršnega koli govora, bi lahko dejali, da je občinska uprava, četudi morda dobronamerno, ker zavodu grozi, da bi tik pred Dnevi narodnih noš ostal brez podpisnika računov in drugih dokumentov, razgovore z obema kandidatoma za vd-jevstvo opravila na lastno pest oz. prekoračila svoja pooblastila, saj je zaobšla svet zavoda, katerega pristojnosti je tudi imenovanje vršilca dolžnosti.

Člani sveta zavoda o tem razgovoru oz. vseh morebitnih možnih kandidatih za mesto vršilca dolžnosti, namreč povečini sploh niso bili obveščeni ali seznanjeni oz. vsaj ne do naslednjega tedna, ponedeljka, 13. 8. 2018, ko je bila, s pomočjo elektronske pošte, v zvezi s to temo sklicana dopisna seja.

Do kandidatov nepošten scenarij

Tovrstno, očitno, neposredno, bržkone pa tudi povsem nedopustno in nesprejemljivo vmešavanje občinske uprave v delo javnega zavoda oz. javnih zavodov, ki bi morali z Občino sicer dobro sodelovati, vendar načeloma delovati povsem samostojno in brez občinskega, še posebej pa brez političnega vmešavanja in pritiskov, kakršnih niso deležni zgolj v ZTŠK, ampak, po pripovedovanju različnih (zdajšnjih in bivših) direktorjev, v domala vseh kamniških javnih zavodih, morda vsaj deloma lahko pojasni tudi razloge za tako pogoste odstope in menjave vodstvenega kadra oz. direktorjev, ki po eni strani nosijo vso odgovornost za delovanje in poslovanje javnih zavodov, po drugi strani pa jim zaradi najrazličnejšega vmešavanja in pritiskov, ni omogočeno samostojno in neodvisno delo, za kakršnega so bili na položaje sploh imenovani in zaposleni.

V zvezi s samim razpisom za novega direktorja oz. direktorico ter imenovanjem vršilca dolžnosti ZTŠK, pa se nehote poraja mnenje, da je imela občinska uprava, v španoviji s »svojimi« člani sveta zavoda, že v naprej pripravljen scenarij, da bo »njihov« kandidat prišel v postopek imenovanja za direktorja, kjer bo dobil potrditev sveta zavoda, nato pa bo, če se Občinski svet Občine Kamnik ne bo dovolj zgodaj sestal na redni seji, najprej po hitrem postopku imenovan za vršilca dolžnosti, nato pa, po žegnu na seji Občinskega sveta v katerem ima LMŠ še vedno prepričljivo večino, še za direktorja.

Vse to pa se je, zavoljo nepopolne oddane vloge njihovega favoriziranega kandidat svižilo in povzročilo nepredvidene težave ter zaplete, ki bi, v najslabšem možnem primeru morebiti lahko ogrozili celo izvedbo letošnjih Dnevov narodnih noš.

V sposobnosti predlaganega kandidata za vršilca dolžnosti, ki se je vsaj na področju kulture že večkrat izkazal, sicer niti najmanj ne dvomimo, se pa nadejamo,d da bo enako uspešno kos tudi direktorskim nalogam, da pa je takšen način kadrovanja na najpomembnejše občinske funkcije vseeno povsem nesprejemljiv, objavljeni javni razpisi pa zgolj formalistična farsa, nepoštena do vseh kandidatov in kandidatk, ki se na razpis prijavijo v dobri veri, da bodo deležni enake in enakopravne obravnave, obenem pa v pripravo vložijo tudi nemalo svojega časa in truda, pa je najbrž odveč sploh omenjati.

Dopisna seja za »reševanje Dnevov narodnih noš«

Ker se spričo vsega navedenega, predvsem zaradi bližajočih se Dnevov narodnih noš,  z imenovanjem vršilca dolžnosti direktorja ZTŠK zelo mudi, je bil postopek imenovanja vd-ja formalno izveden s pomočjo dopisne seje Sveta ZTŠK, ki jo je predsednica sklicala 13. 8. 2018, zaključena pa je bila 16. 8. 2018.

Na dopisni seji je Svet Zavoda na mesto vršilca dolžnosti predlagal vodjo oddelka za kulturo na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik dr. Tomaža Simetingerja, predlog pa bo Občinski svet Občine Kamnik, domala urgentno, predvidoma prav tako obravnaval na korespondenčni seji, nakar bo svet Zavoda, v primeru pridobljenega soglasja, o samem imenovanju vršilca dolžnosti odločal v prihodnjem tednu.

Glede na to, da ima LMŠ v Občinskem svetu še vedno večino, najbrž ne gre pričakovati, da bi bilo, tudi na rovaš DNN, imenovanje predlaganega vršilca dolžnosti morda zavrnjeno, s tem pa bo Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik dobil začasno vodstvo, LMŠ in občinska uprava pa bosta, vsaj za nekaj časa, pa po četudi po ovinkih, vendarle dosegla svoje, saj se jim bo hkrati uspelo znebiti še ene sposobne direktorice, ki je pokazala, da zna in hoče delati samostojno ter razmišljati z lastno glavo, na njen položaj pa ustoličiti »svojega« človeka, ki bo morebiti vendarle pripravljen skupaj z njimi trobiti v isti rog oz. na njihove viže plesati bolj ubogljivo.

Razpis bo ponovljen

Še pred dokončnim imenovanjem pravega novega direktorja, pa bo potrebno še enkrat ponoviti javni razpis. Le-ta bo predvidoma vsebinsko identičen prejšnjemu razpisu – (Povezava: Kamnik išče novega direktorja/direktorico Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik), po sklepu Sveta zavoda pa naj bi luč sveta ugledal 17. septembra 2018, kandidati in kandidatke, se bodo na razpis lahko prijavili najkasneje v roku 30 dni od uradne objave razpisa.

Se pa ob vsem skupaj poraja utemeljeno vprašanje, če se bo, zaradi vseh kolobocij, očitne nepotisnično kadrovsko-politične kuhinje in tudi zaradi neenakopravne obravnave ter neprimernega odnosa posameznih članov Sveta zavoda do prijavljenih kandidatk in kandidatov, na razpis sploh še kdo, razen tistih, ki bi jim bil položaj domala zagotovljen, sploh želel prijaviti.

Opomba in pojasnilo

Ker trdno zagovarjamo nepristranskost poročanja ter nevmešavanje politike ali kapitala v uredniško politiko medijev, obenem pa zagovarjamo popolno transparentnost delovanja vseh sfer javnega sektorja ter porabo javnih sredstev, se nam zdi, da smo vsem našim bralkam in bralcem, kljub temu, da so tovrstni podatki enostavno dosegljivi tudi prek javno dostopnih evidenc, dolžni še posebej pojasniti, da ima Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, podobno z drugimi (lokalnimi) mediji in oglaševalskimi agencijami, s z našim portalom Kamnik.info sklenjeno pogodbo o zakupu oglasnega prostora.

Tovrstno oz. podobno pogodbo o sodelovanju imata portal Kamnik.info in ZTŠK Kamnik sklenjeno že tretje leto zapored, pri čemer je ZTŠK Kamnik oglaševanje na portalu Kamnik.info, ker še ni bilo vzpostavljenega rednega poslovnega sodelovanja, po potrebi in sproti, na podlagi naročilnic ter pod manj ugodnimi pogoji, naročal že v letu 2015. Od leta 2015 do danes je Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik za potrebe poslovnega sodelovanja oz. oglaševanja in obveščanja na portalu Kamnik.info, ki (ponovno deluje od septembra 2014), po statističnih podatkih pa ga vsak mesec obišče približno 80.000 unikatnih obiskovalcev na mesec. (povprečni mesečni obisk je v letu 2017 znašal 77.500 obiskovalcev mesečno), porabil skupaj 7.639,50 EUR oz. 7.939,50 EUR (račun za oglaševanje v mesecu juliju je še odprt).

Za lažjo predstavo in primerjavo naj navedemo, da je ZTŠK Kamnik v istem obdobju, kot je moč razbrati iz javno dostopnih podatkov, za poslovno sodelovanje z založniško hišo Gorenjski glas d.d., ki izdaja tudi časopis Kamničan/ka porabil 21.311,99 EUR, za potrebe poslovnega sodelovanja z oglaševalsko agencijo IR IMAGE, ki izdaja Modre novice, pa denimo 27.537,13 EUR, pri čemer je potrebno dodati oz. pojasniti, da se sredstva, ki jih je ZTŠK Kamnik za poslovno sodelovanje z obema omenjenima podjetjema, ne porabljajo zgolj za oglaševanje v Kamničanki in Modrih novicah, ampak tudi za druge promocijske akcije pri katerih sodelujejo.

Pritiski in izsiljevanje

Portal Kamnik.info je neodvisen in neprofitni medij, katerega vsebine večinoma nastajajo na podlagi prostovoljnega dela, stroški delovanja portala pa se pokrivajo izključno od prihodkov prodaje oglasnega prostora. To seveda ne pomeni, da so oglaševalci zaradi tega morda deležni kake posebne, priviligerane, bodisi vsebinske, bodisi uredniške obravnave, oziroma da imajo vpliv na uredniško politiko našega portala, kajti le-ta je, četudi nemalokrat na račun morebitne poslovne ali kake drugačne škode, povsem samostojna in neodvisna, pri svojem delu pa smo predani in zavezani predvsem našim bralcem.

To se nam zdi potrebno pojasniti tudi zaradi tega, ker nam je bilo tekom zbiranja in iskanja informacij o dogajanju v Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik, večkrat pa tudi v kakem drugem primeru, največkrat s strani tistih, ki jim naše kritično pisanje ni všeč, že nekajkrat namignjeno ali kar konkretno rečeno, da moramo »malo paziti« kaj in kako pišemo, saj bo v nasprotnem primeru pogodba z Zavodom že v kratkem prekinjena oz. vsaj ne podaljšana. V isti sapi so nam taisti, ki jih zaenkrat še ne nameravamo konkretno poimenovati, saj verjamemo, da so vse skupaj izrekli zgolj v trenutni jezi oz. nepremišljenem afektu, ne pa s konkretnim namenom izsiljevanja njim všečnih in naklonjenih prispevkov, hoteli podtakniti tudi pristranskost in nekorektnost poročanja.

Seveda vsakršne tovrstne navedbe in očitke najodločneje zavračamo, saj se ves čas trudimo, da svojim bralcem, po svojih najboljših močeh, četudi včasih zelo kritično, ironično ali satirično, nepristransko podajamo karseda točne ter korektne in iz različnih virov preverjene informacije, kar pa je v neredkih primerih, ko se informacije poskušajo na različne načine prikrivati ali prilagajati potrebam zainteresiranih, ni vedno najbolj enostavno.

Za vsemi svojimi zapisanimi besedami namreč trdno stojimo in smo zanje, če bi bilo to potrebno, tudi odgovarjati, pri tem pa ne trdimo, da imamo vedno in vse prav, kajti pri našem delu in pisanju se kaj lahko, tako kot vsak, tudi (z)motimo, vendar je to največkrat zgolj posledica nedostopnosti in netransparentnosti oz. prikrivanja in izkrivljanja (ne)podanih nam informacij, ki jih moramo zato, v želji po čim boljši obveščenosti javnosti, pridobivati tudi iz neuradnih, vseeno pa preverjenih in zanesljivih virov. Če bi informacij, kolikor je to pač le mogoče, ne preverjali, bi nas bržkone že zdavnaj kdo zagrabi la vrat, občasno pa vseeno lahko zaradi tega pride tudi do pomot ter napačnih interpretacij oz. razumevanja. Se pa tega, kolikor je le mogoče, v največji meri poskušamo izogibati.

Vztrajamo naprej

Naj ob tem dodamo še, da nameravamo s svojim delom, tako kot doslej, upamo pa, da še kvalitetnejše in v še večjem obsegu, nadaljevati tudi v prihodnje, ne oziraje se na vse posredne ali konkretne grožnje s fizičnim nasiljem, s tožbami, izsiljevanjem ter podobnimi pritiski in prijemi nasilnežev, vplivnih posameznikov, politike in kapitala, ki ogrožajo svobodo medijev in medijskega prostora, pravico do obveščenosti ter svobodo izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja ter vseh drugih pravic, ki nam jih nenazadnje zagotavlja tudi ustava.

Opomba: Občina Kamnik nam je na zgornji članek, 28. 8. 2018, poslala odgovor, ki si ga lahko preberete na povezavi: Odgovor Občine Kamnik na članek »Farsa izbire novega direktorja kamniškega turizma, športa in kulture«

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve