Naslovnica / NOVICE / Pojasnilo občine: Neustrezne luči na Parmovi ulici in na mostu v Stranjah bodo zamenjane z novimi

Pojasnilo občine: Neustrezne luči na Parmovi ulici in na mostu v Stranjah bodo zamenjane z novimi

Kmalu po objavi našega prispevka “Lucifer na Parmovi ulici pod Malim gradom”, smo prejeli pojasnilo oz. odgovor Občine Kamnik, v katerem je navedeno, da bodo neustrezne oz. napačne luči, v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Kranj, na Parmovi ulici in na mostu v Stranjah odstranjene in zamenjane z novimi, ustreznejšimi.

Pojasnilo Občine Kamnik

“Občina Kamnik je na podlagi koncesijske pogodbe o opravljanju gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Kamnik naročila koncesionarju, da mora v letu 2017 skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. List RS, št.: 87/07, EVA 2007-2511-0109) izvajati zamenjave svetilk in luči javne razsvetljave, na celotnem območju občine.

Pobudo za namestitev novi luči javne razsvetljave na Parmovi ulici v Kamniku smo prejeli s strani občanke, ki je izpostavila neosvetljeni del Parmove ulice (pri soseski Mali grad), s ciljem zagotavljanja večje varnosti na javnih površinah, predvsem v večernem času. V mesecu avgustu so bile tako nameščene tri (3) nove luči na Parmovi ulici. Pri namestitvi luči na Parmovi ulici je prišlo do namestitve napačnih luči, saj gre za območje starega mestnega jedra, ki je s predpisi ter smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine posebej zaščiteno. Na tem območju so za postavitev predvidene t.i. »Kamniške svetilke«. Ker namestitev luči in svetilk ni bilo predhodno usklajeno z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, so bile te odstranjene. Naknadno je bil izveden terenski ogled s predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine območne enote Kranj, podani sta bili vlogi za pridobitev soglasja s strani zavoda za namestitev ustreznih luči in svetilk tako na Parmovi ulici kot na mostu v Stranjah.

Vrednost postavljenih luči in svetilk v mesecu avgustu na Parmovi ulici in mostu v Stranjah je znašala 7.228,93 evrov.

Zaradi zadovoljstva občank in občanov ter namenom zagotovitve večje varnosti, bomo nemudoma pristopili k realizaciji ustreznih svetilk ter luči skladno s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine z zavedanjem, da je prispevek k varnosti v smislu opremljenosti javnih površin z javno razsvetljavo domena nas vseh.”

Opomba: Odgovor Občine Kamnik je objavljen v celoti, kot smo ga prejeli.