Naslovnica / NOVICE / Popravek: Občina Kamnik nezakonito “molze” občane na območju vaških in zasebnih vodovodov

Popravek: Občina Kamnik nezakonito “molze” občane na območju vaških in zasebnih vodovodov

Zadeva: ZAHTEVA ZA OBJAVO POPRAVKA po 1. odst. 26. člena Zakona o medijih

Spoštovani,

Matej Slapar, župan Občine Kamnik, na podlagi 1. odstavka 26. člena Zakona o medijih (Ur. list RS št. 35/2001 in 60/2006) zahtevam, da uredništvo portala kamnik.info objavi pojasnilo k prispevku »Občina Kamnik nezakonito “molze” občane na območju vaških in zasebnih vodovodov« (https://www.kamnik.info/obcina-kamnik-nezakonito-molze-obcane-na-obmocju-vaskih-in-zasebnih-vodovodov/), objavljen dne 17. 11. 2022.

Zahtevamo, da uredništvo objavi spodaj navedeni popravek skladno z določbami 27. člena Zakona o medijih brez sprememb in dopolnitev na enak ali enakovreden način, kot je bil objavljen prispevek, na katerega se popravek nanaša. Prosimo, da je poleg samostojnega članka še na dnu prvotnega članka objavljena tudi povezava do izvirnega članka (skladno s tretjim odstavkom 27. člena Zakona o medijih).

Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav,

Matej Slapar, župan Občine Kamnik

POJASNILO

Občina Kamnik nezakonito “molze” občane na območju vaških in zasebnih vodovodov

Sprva naj poudarimo, da je že sam naslov članka zavajajoč, saj Občina Kamnik deluje v skladu z zakonskimi obveznostmi, sama vsebina pa ravno tako, zato vam spodaj posredujemo pojasnilo.

Občina Kamnik za odmero NUSZ posreduje podatke Finančni upravi RS, ki izda odločbo o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V obrazložitvi odločbe je navedeno, da se skladno z 58. člena Zakona o stavbnih zemljiščih nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačuje:

–       na območju mest in naselij mestnega značaja,

–       na območjih, ki so določena za stanovanjsko in drugačno kompleksno graditev,

–       na območjih, za katere je sprejet prostorski izvedbeni načrt in

–       na drugih območjih, ki so opremljena z vodovodom in električnim omrežjem.

Konkretna območja, kjer se plačuje nadomestilo, določi Občina z odlokom in tako je tudi na območju občine Kamnik. Pri tem je Občina v svojem odloku navedla vsa naselja, ki izpolnjujejo enega izmed gornjih pogojev. Tako je bilo nadomestilo v posameznih odločbah za področje Tuhinjske doline določeno zgolj v primeru, da se posamezna nepremičnina nahaja na območju, ki je npr. določeno za stanovanjsko ali drugačno kompleksno poselitev ali pa na drugem območju, ki je opremljeno z vodovodnim in električnim omrežjem. To izhaja tudi iz odločbe Upravnega sodišča U 1573/01.

V kolikor posamezni zavezanec meni, da je bilo v postopku odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča njegovo zemljišče napačno opredeljeno (kot primerno za odmero po enem izmed gornjih pogojev), vloži na Finančno upravo Republike Slovenije, ki izdaja odmerne odločbe na prvi stopnji, pritožbo, glede katere le-ta pozove tudi Občino, naj jo preuči in se do nje opredeli. Takšno pritožbo občinska uprava vedno preveri in v kolikor je utemeljena, tudi predlaga prvostopnemu organu (Finančni upravi Republike Slovenije), naj se upošteva.

Ne glede na prakso večine ostalih občin, Občina Kamnik nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v nobenem primeru ne zaračunava za nepozidana stavbna zemljišča. Za ta zemljišča so pogoji za odmero NUSZ strožji, kot je to razvidno tudi iz odločb Ustavnega sodišča (npr. U-I-286/04 ali U-I-220/04). Slednji v omenjenih sodbah namreč izrecno navaja, da je v primeru odmere nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče potrebno upoštevati določbo Zakona o graditvi objektov, ki določa, da se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za nezazidana stavbna zemljišča oziroma zemljiške parcele le, če ima vsaka od njih zagotovljen dostop do javnega cestnega omrežja in če je zanje možno izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje in javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic oz. malih čistilnih naprav.

Občina Kamnik zgolj pripominja, da pa v primeru opremljenosti parcele z vaškim vodovodom le-tega ne zaračunava v izračunu za plačilo komunalnega prispevka.

Matej Slapar, župan Občine Kamnik