Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Prikaz nasprotnih dejstev: Svetniško soglasje za bistriško Kolomajsarco na čelu vrtca?
Simbolična fotografija

Prikaz nasprotnih dejstev: Svetniško soglasje za bistriško Kolomajsarco na čelu vrtca?

Spoštovani, v zvezi s člankom »Svetniško soglasje za bistriško Kolomajsarco na čelu vrtca?« prosim za objavo nasprotnih dejstev.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je kot delovno telo Občinskega sveta Občine Kamnik zadolžena, da – med drugim – Občinskemu svetu predlaga sprejem mnenj oziroma soglasij k imenovanju ravnateljev / direktorjev javnih zavodov skladno z Zakonom o lokalni samoupravi, Statutom Občine Kamnik in Poslovnikom Občinskega sveta Občine Kamnik ter področno zakonodajo. Komisija med obravnavo vsakokratne vloge javnega zavoda za izdajo mnenja preuči celotno dokumentacijo o kandidatih za določeno funkcijo. Zagotovo bi bilo odločanje Komisije bistveno lažje, če bi se z vsemi kandidati lahko tudi osebno seznanila, a je to glede na kratke zakonske roke za izdajo mnenj praktično nemogoče. Ne glede na to si Komisija prizadeva, da predloge, ki jih poda Občinskemu svetu Občine Kamnik v sprejem, pripravi z največjo možno mero skrbnosti in objektivnosti.

Nadalje velja poudariti, da navedbe o neseznanjenosti svetnikov in svetnic niso utemeljene. Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavljajo predstavniki vseh političnih opcij, zastopanih v Občinskemu svetu Občine Kamnik, z izjemo DeSUS-a, zato ni mogoče trditi, da svetniki in svetnice niso seznanjeni z delom Komisije. Še več, vsi svetniki in svetnice imajo možnost, da skladno s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Kamnik zahtevajo podatke in pojasnila, ki jih potrebujejo za delo v občinskem svetu.

Ne nazadnje pa ne moremo mimo dejstva, da so organi občine, delovna telesa občinskega sveta in seveda tudi svetniki in svetnice dolžni varovati podatke zaupne narave, kot so to na primer osebni podatki. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja praktično na vsaki svoji seji obdeluje osebne podatke. Ker se gradivo za seje Občinskega sveta Občine Kamnik objavlja na spletni strani občine in je torej dostopno vsem, so predlogi Komisije oblikovani tako, da se zagotovi načelo sorazmernosti in se hkrati ne posega v integriteto kandidatov za določene funkcije.

Ivanka Učakar,
predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja