Naslovnica / NOVICE / Prikrita podražitev komunalnih storitev

Prikrita podražitev komunalnih storitev

Občina Kamnik je Komunalnemu podjetju Kamnik, koncesionarju izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kamnik, s spremembo odloka ukinila plačevanje koncesijske dajatve v višini 30.000 evrov, občani pa zaradi tega za storitve ne bodo plačevali nič manj.

Občinski svet Občine Kamnik je prejšnji teden, na svoji 25. seji sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe »odvajanje odpadnih in padavinskih voda”, s katerim je koncesionarju ukinil plačevanje koncesijske dajatve v višini 30.000 evrov na leto.

Ker koncesionarju omenjene koncesijske dajatve ne bo potrebno več plačevati, zaradi česar bodo zmanjšani tudi proračunski prihodki Občine Kamnik, smo Občini Kamnik zastavili vprašanje, ali gre za (prikrito) podražitev storitev oz. ali bodo ukinitev koncesijske dajatve občutili tudi občani, ki bi, spričo ukinitve dajatve, lahko za storitve plačevali približno evro manj na člana gospodinjstva.

Z Občine Kamnik so nam posredovali odgovor, ki se glasi:

»Občinski svet Občine Kamnik je na 25. seji, dne 5. junija 2018, sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe “odvajanje odpadnih in padavinskih voda“. Trenutno veljavni odlok, ki ureja pogoje, postopke in merila za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe »odvajanje odpadnih in padavinskih voda«, je bil sprejet leta 2000 in nazadnje spremenjen oziroma dopolnjen leta 2007. Predlog odloka je bil pripravljen z namenom uskladitve odloka, ki ureja pogoje, postopke in merila za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe »odvajanje odpadnih in padavinskih voda« z veljavno zakonodajo, predvsem z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15). S sprejemom predloga odloka bo področje odvajanja odpadnih in padavinskih voda urejeno bolj pregledno, saj predlog odloka odpravlja urejanje iste vsebine v dveh dokumentih oziroma odlokih in s tem odpravlja podvajanje iste vsebine. S tem se odpravlja možnost morebitnih neusklajenosti med dvema dokumentoma oziroma odlokoma, tj. odlokom, ki ureja odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode v občini Kamnik in odlokom, ki ureja pogoje, postopke in merila za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe »odvajanje odpadnih in padavinskih voda«.

Prav tako se s sprejetjem predmetnega odloka ukinja koncesijska dajatev v višini 30.000 evrov. Ukinitev koncesijske dajatve je posledica vlaganja v kanalizacijsko infrastrukturo v zadnjih letih, in sicer na območju Stranj, Tunjic in Tuhinjske doline. Zaradi povečane vrednosti infrastrukture se bo povečala vrednost najemnine in posledično omrežnine. V elaboratu za oblikovanje cene izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kamnik bo koncesionar sedaj upošteval ukinitev koncesijske dajatve, s čimer bo dvig omrežnine manjši, saj ima omrežje kanalizacije, zgrajeno iz PVC – polivinil klorid po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) življenjsko dobo 50 let, kar pomeni letno amortizacijsko stopnjo 2 odstotka. Ukinitev koncesijske dajatve se tako uskladi s povečano najemnino oziroma omrežnino za novozgrajeni sistem v vrednosti 1.500.000 evrov. S tem bo dvig omrežnine manjši kot bi bil v primeru, če koncesijska dajatev ostane.

Občina ima s koncesionarjem sklenjeno koncesijsko pogodbo. Koncesionar bo koncesijsko dajatev prenehal plačevati po tem, ko bo sklenjen aneks k koncesijski pogodbi, kar je predvideno po tem, ko bo Občinski svet Občine Kamnik sprejel nov elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kamnik.«

Če prav razumemo odgovor Občine Kamnik, gre pri ukinitvi koncesije dejansko za prikrito podražitev storitev na račun višje amortizacije kanalizacijske infrastrukture, ki pa je občani, vsaj za enkrat, na položnicah še ne bodo občutili.

Kljub vsemu pa se zdi, da gre pri omenjeni podražitvi oz. ukinitvi koncesije, ki jo bo zaenkrat zgolj občutil občinski proračun, za svojevrten paradoks, kajti na novo zgrajeno komunalno oz. kanalizacijsko infrastrukturo so se priklopili novi uporabniki, ki omrežnino in storitve plačujejo oz. so jo, skupaj z okoljsko dajatvijo za odpadne vode, plačevali celo že pred priklopom na kanalizacijsko omrežje, tako kot jo še vedno plačujejo tudi tisti občani oz. gospodinjstva, ki na kanalizacijsko omrežje še sploh niso priključeni, ampak jim je vsak mesec posebej zaračunan odvoz vsebine greznic.