Naslovnica / NOVICE / Proslavitev 140-letnice PGD Kamnik

Proslavitev 140-letnice PGD Kamnik

V soboto, 27. avgusta 2022, so gasilke gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik še posebej slovesno zaklicali »Na pomoč!«, saj so praznovali 140. obletnico delovanja. V dopoldanskem času so na Glavnem trgu pripravili predstavitev društva, popoldan je od Glavnega trga do Doma kulture Kamnik potekala gasilska parada, nato pa je s podelitvijo priznanj in odlikovanj sledila še slavnostna seja.

Predstavitev delovanja društva, opreme in voznega parka ter prikazna vaja

Od 9. ure dalje smo si lahko na Glavnem trgu ogledali predstavitev dejavnosti, opreme in voznega parka društva. Dogodku je prisostvoval tudi župan Matej Slapar skupaj s predsednikom in poveljnikom Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik Jožetom Oblakom in Janezom Vavpetičem.

Župan Matej Slapar je zbranim ob tej priložnosti namenil naslednje misli: »Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik je eno starejših gasilskih društev v Sloveniji. Hvala, ker skrbite za varnost naših občank in občanov. Ste nepogrešljivi del naše lokalne skupnosti. Vi ste steber zaupanja, steber zaščite, steber pripravljenosti, steber zaščite in steber garancije v občini Kamnik. HVALA za solidarnost in vse kar delati v dobro naših občank in občanov. Vi ste naši junaki, ki znajo in zmorejo vse.«

Predstavitev aktivnosti je bil pripravljena tudi za najmlajše, tisti najpogumnejši so si lahko s pomočjo avtolestve center Kamnika ogledali iz zraka. V Samčevem predoru je ob 10.30 potekala prikazna vaja prometna nesreča. Slednjo je predstavil Tomas Felkar, vodja intervencije je bil Rok Dobovšek, sodelovalo je 8 gasilcev Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik in 2 reševalca Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik. V nesreči sta bili udeleženi dve vozili, kjer je ena oseba utrpela poškodbe hrbtenice, druga oseba pa ni bila poškodovana.

Predstavili pa so se veterani in gasilska mladina.

Gasilska parada

 Ob 18.30 je sledila gasilska parada, ki je potekala od Glavnega trga do Doma kulture Kamnik. V njej so sodelovale gasilke in gasilci, gasilska mladina, gasilski praporščaki in gasilska vozila tako domačega društva kot tudi drugih gasilskih društev.

Za glasbeno in plesno popestritev so poskrbele godbenice in godbeniki Mestne godbe Kamnik in članice Društva kamniških mažoretk Veronika.

Slavnostna seja in podelitev priznanj, značk ter odlikovanj

Program praznovanja so gasilke in gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik sklenili s slavnostno sejo ob 140. obletnici, ki je potekala v Domu kulture Kamnik.

Predsedniku in poveljniku Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik Jožetu Oblaku in Janezu Vavpetič ter gasilkam in gasilcem Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik so se pridružili župan Matej Slapar, podžupana Bogdan Pogačar in Aleksander Uršič, direktorica Občinske uprave Bogomira Skvarča Jesenšek, občinske svetnice in svetniki, poveljnik Občinskega štaba Civilne zaščite mag. Matjaž Srša, namestnik generalnega direktorja uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje mag. Stanislav Lotrič, podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije in regijski poveljnik Regije Ljubljana III Klemen Repovš, predsednik Gasilske Zveze Kamnik Tomaž Zabavnik ter predstavniki ostalih organizacij, vključenih v sistem zaščite, reševanja in pomoči, gasilke in gasilci ostali 12 gasilskih društev občine Kamnik.

Ob začetku so se gasilke in gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik skupaj z gosti z minuto molka poklonili nedavno preminulemu članu Jožefu Janežiču.

Sledil je nagovor predsednika Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik Jožeta Oblaka, ki je ob okroglem jubileju povedal:  »V letošnjem letu je Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik pred nekaj dnevi praznovalo visoki jubilej – 140 let neprekinjenega organiziranega delovanja varstva pred požarom in lokalne javne gasilske službe. Ta častitljivi jubilej dokazuje, pripravljenost priskočiti na pomoč ob kakršnih koli okoliščinah ali naravnih nesrečah. Pomeni tisto vrednoto, ki se je ne glede na velike družbene spremembe, ohranila v svoji izvirni podobi med Kamničani vse do današnjih dni. Prav zaradi številnih požarov, ki so se pripetili v mestu in okolici ter zaradi neorganiziranega gašenja, so bili Kamničani primorani ustanoviti Prostovoljno požarno brambo. Ustanovni zbor Prostovoljne Požarne brambe je potekal 14. avgusta 1882 v prostorih kamniške občine. Prva tehnična pridobitev Požarne brambe je bila ročna prevozna brizgalna,  lestve, voz s 300 metri platnenih cevi ter ostala oprema in orodje, ki so jo prevzeli od Meščanske korporacije. Pri ustanovitvi in začetnem financiranju Požarne brambe, je imel veliko zaslug takratni župan dr. Maks Samec, ki je bil hkrati tudi predsednik Meščanske korporacije. Dr. Maks Samec je ustanovitev požarne hrambe tudi osebno podpiral in v imenu podjetja prispeval finančna sredstva. Prvo gasilsko orodišče je požarna bramba uredila v gospodarskem poslopju »Depo«. Prelomno leto za obstoj društva je bilo leto 1900, ko so zaradi finančnih težav za društvo nastopili težki časi. V februarju leta 1901 je bil sklican izredni občni zbor, ki je imel eno samo točko dnevnega reda »nadaljnji obstoja društva«. Člani so na občnem zboru sklenili, da društvo nadaljuje z delom in nabira denar z odkupom Debevčevega hleva. Mestna občina Kamnik je 12. avgusta leta 1901 kupila Debevčev hlev in ostalo opremo za gasilsko društvo Kamnik. V letu 1925 je gasilsko društvo Kamnik kupilo star poltovorni avto, ki je bil takrat prava senzacija, saj do tega leta gasilskih avtomobilov še ni bilo videti. Sedem let kasneje, leta 1932, ko je društvo praznovalo 50-letnico, je bila organizirana slovesna proslava, ki je potekala 16. in 17. julija. Do proslave je društvo prenovilo gasilski dom. Dom je bil podaljšan na zemljo, ki jo je društvo pridobilo od občine Kamnik. V letu 1932 je društvo prav tako pridobilo novo 600-litrsko brizgalno Rosenbauer, v račun pa so v podjetju v Celju vzeli star tovorni avto. Na področju zbiranja denarja je bil pomemben mejnik ustanovitev t.i. SIS za varstvo pred požari »Samoupravna interesna skupnost«, ki je bila v občini Kamnik ustanovljena 1. julija 1976. S podpisom tega sporazuma se je začel denar načrtno zbirati tudi za gradnjo novega gasilskega doma v Kamniku. Zaradi te gradnje je bila sprejeta stopnja prispevka v višini 0,40 odstotka od bruto osebnega dohodka. Leta 1982 je društvo praznovalo 100-letnico obstoja in neprekinjenega delovanja. Ta visoki jubilej so obeležili točno 14. avgusta, in sicer na dan ustanovitve društva. Poleg osrednje proslave in parade je društvo organiziralo tudi razstavo gasilskih vozil, arhiva, gasilskega orodja in slikovnega materiala. Ob tej priložnosti je mag. Ivan Justinek, takratni predsednik SO Kamnik, društvu podelil visoko državno odlikovanje »red dela s srebrnimi žarki«. Prav tako je predsednik Gasilske zveze Slovenije Branko Božič društvu podelil najvišje gasilsko odlikovanje za posebne zasluge. V jubilejnem letu 1982 so gasilci v mesecu septembru (20. septembra) pričakali tudi uraden pričetek gradnje novega gasilskega doma. Glavna tema preko celega jubilejnega leta je bila gradnja novega gasilskega doma, saj so si gasilci za nove prostore prizadevali že dobrih 30 let.«

»V vseh 140 letih, od dneva ustanovitve pa do danes, so leta našega obstoja zaznamovale vojne vihre, politične, gospodarske in druge spremembe. Društvo se je tem spremembam vedno prilagodilo, ostalo močno, se krepilo in razvijalo. Danes je naše društvo sodobna prostovoljna reševalna organizacija, ki šteje več kot 200 članic in članov. PGD Kamnik kot osrednja enota pokriva celotno območje občine Kamnik, ki obsega 276 km2 površine, z višinsko razliko preko 2200 m. Število prebivalcev z leta v leto narašča in jih ima po zadnjih podatkih že nekaj manj kot 30.000. Nekatera področja, ki jih pokriva, imajo izredno veliko požarno obremenitev, razvrščeno je v V. kategorijo. Stopnja požarne ogroženosti v mestnem jedru in bližnji okolici se je v zadnjih letih močno povečala, saj se je povečalo število poslovno stanovanjskih in drugih javnih objektov ter objektov, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo ter skladiščijo nevarne snovi, ali se kako drugače ukvarjajo z njimi. PGD Kamnik, poleg opravljanja nalog na področju javne gasilske službe, izvaja tudi zahtevne naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, tehničnimi nesrečami,  nesrečami z nevarnimi snovmi. Te naloge v skladu s pogodbo z URSZR opravlja tudi na področju občine Komenda in Mengeš ter na področju večjih nesreč tudi v trojanskih predorih. Društvo prav tako opravlja naloge enot CZ, ki jih je lokalna skupnost prenesla iz CZ na PGD Kamnik. V povprečju ima društvo več kot 200 intervencij letno, v primeru večjih naravnih nesreč tudi preko 400. Osem službenih stanovanj, v katerih živijo člani s svojimi družinami, ki opravljajo 24-urno dežurstvo, zagotavlja izredno hiter odziv, ki se lahko primerja s poklicnimi enotami. Morda marsikdo ravno zaradi tega težko razume, da smo v društvu le prostovoljci, ki pa z vso odgovornostjo in profesionalnostjo delujemo v skladu z našim poslanstvom – nesebično pomagati bližnjemu. S takšno organizacijo do zdaj ni bilo potrebe po organizaciji poklicnega jedra, kar je vsekakor finančno olajšanje za lokalno skupnost. Z visoko usposobljenim kadrom in sodobno tehniko smo kos intervencijam, ki so zaradi hitrega razvoja tehnike in tehnologije vedno zahtevnejše.«

»Kot predsednik se zavedam, da moramo slediti hitremu razvoju predvsem s posodabljanjem voznega parka ter osebne in skupne zaščitne opreme. Rokovanje z njo zahteva usposobljenega človeka, ki stalno nadgrajuje svoje znanje. Zato velik poudarek namenjamo izobraževanju in usposabljanju. Imamo članstvo z izredno visoko gasilsko izobrazbo in z vrsto osnovnih in specialnih znanj. Izobraževanj se ne udeležujejo samo člani našega društva, ampak tudi članice, ki so aktivno vpete v življenje in delo društva, tudi na operativnem področju. Njihovo delo se odraža na številnih področjih, izredno pomembnih za delovanje društva. Delo in izobraževanje članic podpiram vse od kar sem prevzel mesto poveljnika in nato predsednika. Veseli me, da se je v zadnjem obdobju starostna struktura članov znižala in mladi prevzemajo pomembne funkcije v društvu. Veliko časa namenimo tudi vzgoji mladine. Res je, da jih nekaj na poti odraščanja najde interese drugod, nekaj jih pa ostane in to je dota za nadaljevanje gasilske tradicije. Po drugi strani pa želimo dati poudarek tudi tistim članom, ki so v preteklosti aktivno delovali in s svojim delom dodali pomemben košček k napredku društva. Ti ljudje so izjemen vir znanja in izkušenj, ki jih lahko prenesejo na mlajše rodove. Velik korak je društvo v zadnjem obdobju naredilo na področju opremljanja s specialnimi vozili in opremo namenjeno za delovanje na področju tehničnih nesreč, nevarnih snovi, dekontaminacije, oskrbi večjega števila ponesrečencev  itd..«

»K obstoječemu gasilnem domu smo v letih 2020 in 2021 zgradili prizidek. V njem smo pridobili prostore za vodenje večjih intervencij, zagotavljanje oskrbe gasilskih enot in prostore za dežurne enote, kater so obvezne v primeru velikih intervencij. Dogradili in uredili smo štabno sobo in obnovili poveljniško sobo. V prizidku so pridobili nove prostore tudi Civilna zaščita Kamnik  in Gasilska zveza Kamnik. Pridobili smo prostor za muzej. Poleg ostalih dejavnosti v društvu deluje tudi servis ročnih gasilnih aparatov, pregled hidrantnega omrežja ter servis in polnjenje izolirnih dihalnih aparatov. Ravno slednji je bistvenega pomena, saj nam omogoča v še tako veliki in obsežni intervenciji sprotno oskrbovati vse sodelujoče enote z opremo za zaščito dihal. Z njim v primeru intervencij pokrivamo tako enote naše lokalne skupnosti kot tudi enote občine Mengeš in Komende. Seveda po potrebi tudi ostalim enotam občin, ki mejijo na občino Kamnik. V teh letih se je poglobilo sodelovanje s Policijo in Zdravstvenim domom Kamnik ter sosednjimi društvi v naši lokalni skupnosti in lokalnih skupnosti katere mejijo na našo občino. K temu so pripomogli predvsem dobro sodelovanje pri intervencijah in skupna usposabljanja. Na preventivnem področju pa dobro sodelujemo s šolami, vrtci ter krajevnimi skupnostmi.«

»Spomini, ki jih nosimo v srcu, gredo v pozabo, pisana beseda pa ostane zanamcem. Prav zato je izrednega pomena, ne le, da intenzivno sodelujemo na intervencijah, skrbimo za orodje in opremo za vedno zahtevnejše intervencije, da na tečajih in usposabljanjih pridobivamo nova znanja, temveč da tudi skrbimo za kvalitetne zapiske vseh aktivnosti, s tem omogočamo pravilno in kvalitetno poslovanje društva. To je tudi v času moderne informacijske tehnologije zahtevno delo, zato moramo imeti ljudi, ki redno in z vso odgovornostjo skrbijo za to. To so gasilke in gasilci, katerih delo žal še vedno primerno ne cenimo in imamo občutek, da so urejena dokumentacija, finance, itd. samoumevne. Društvo je za urejanje dokumentacije v zadnjih letih vložilo veliko energije in dejansko doseglo, da imamo dokumentacijo urejeno. Članicam in članom se za trud na tem področju zahvaljujem. Ob koncu bi se želel iskreno zahvaliti vsem članom PGD Kamnik, ki svoj čas namenjate plemenitemu delu, CZ ter občini Kamnik in njenemu županu gospodu Mateju Slaparju, ki je naklonjen gasilstvu in se zaveda velikega pomena organiziranosti požarnega varstva za dobro vsakega občana. Hvala za vso podporo, z željo, da tako ostane tudi v bodoče. Na pomoč!«

Slavnostni govornik, župan Matej Slapar pa je gasilskemu društvu ob okroglem jubileju z zahvalo namenil naslednje misli: »Spoštovana predsednik in poveljnik PGD Kamnik Jože Oblak in Janez Vavpetič ter gasilke in gasilci PGD Kamnik in ostali gostje, lep pozdrav v imenu Občine Kamnik, ki ima najbolj požrtvovalne in najbolj srčne gasilce, ki brez pomisleka in takoj priskočite na pomoč. Hvala za to, da predano in pogumno opravljate svoje poslanstvo, Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik pa klicu na pomoč priskoči že častitljivih 140 let. Vi ste steber zaupanja, steber zaščite, steber pripravljenosti, steber organiziranosti in steber garancije v občini Kamnik. HVALA za solidarnost in vse kar delati v dobro naših občank in občanov. Gasilke in gasilci PGD Kamnik ste vključeni v sistem zaščite, reševanja in pomoči in ste eno od pomembnejših društev, saj kot osrednja gasilska enota delujete tako, da varstvo pred požarom, nesrečami v prometu in nesrečami z nevarnimi snovmi ter drugimi nesrečami opravljate na celotnem območju občine Kamnik kot tudi izven naše lokalne skupnosti. Poleg gašenja in reševanja ob požarih in drugih naravnih nesrečah gasilci izvajate še številne pomembne naloge, ki so nam v ponos. V vaših prostorih deluje stalna 24-urna dežurna služba, ki jo opravljate gasilke in gasilci-stanovalci v vašem gasilskem domu. Kako pomembno je sodelovanje, se izkaže ravno ob večjih nesrečah, ko vam na pomoč priskočijo tudi društvene kolegice in kolegi ostalih gasilskih društev, v nas občanih pa ves čas vzbujate občutek, da se na vas vedno in povsod lahko zanesemo. Vaše delo je neomajno in vaše poslanstvo zelo cenim tako osebno kot tudi v vlogi župana. Nekje sem zapisal, da v težkih trenutkih, ko te doleti nesreča spoznaš, da je še toliko bolj pomembno spoštovanje, prijateljstvo, čut za sočloveka in solidarnost in da vaša srčnost ter pripravljenost pomagati dela našo občino in skupnost močnejšo. Zavedanje, da v nesreči nismo sami, da ste gasilci tisti junaki, ki prvi priskočite na pomoč, je neprecenljivo. Za to vam danes ne bom edinkrat rekel HVALA. HVALA gasilke in gasilce Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik in hvala gasilke in gasilci ostali 12 kamniških prostovoljnih društev.«

»Slovensko prostovoljno gasilstvo ima bogato tradicijo in ponosni smo, da svoje poslanstvo opravljate tovariško, nesebično, borbeno, požrtvovalno, zavzeto, vztrajno in solidarno. Prva resnejša pobuda, da bi ustanovili društvo, ki bi skrbelo za gašenje požarov, je nastalo v Ljubljani po velikem požaru v Cukrarni leta 1858. Prvo prostovoljno gasilsko društvo pa je bilo ustanovljeno leta 1869 v Metliki, naslednje leto v Ljubljani, nato pa še v Laškem, Ptuju in Mariboru, kmalu pa torej tudi v Kamniku, saj delujete že 140 let. Lahko rečem, da je slovensko gasilstvo unikat, saj gre zaradi njegove množičnosti, v Gasilsko zvezo Slovenije je vključenih preko 166.000 članic in članov, delujete v preko 1.341 prostovoljnih gasilskih društvih, ki ste povezani v 120 gasilskih zvez ter 17 gasilskih regijah, za najvišjo obliko povezovanja prostovoljnih društev. Opravljate eno zahtevnejših nalog za zaščito in reševanje, brez vas pa si ni mogoče predstavljati varstva pred naravnimi nesrečami ter drugih oblik reševanja človeških življenj in imetja. Zvesti ste sistemu in domovini in poudariti je treba, da se ste bili pomembni deležnik tudi v času osamosvojitvene vojne. Mnogokrat se pozablja, da ste bile gasilske organizacije v letu 1991 vključene v različne oblike odpora proti tedanji jugoslovanski armadi in začele priprave na hitre in učinkovite intervencije. Gasilske organizacije ste po občinah, v sodelovanju z občinskimi štabi civilne zaščite, izvajale intervencije v požarih, pri čemer so bila gašenja in reševanja na območjih bojev še posebej nevarna in težavna. Številni operativni gasilci ste bili razporejeni v enote teritorialne obrambe. Dovolite mi, da na tem mestu nekaj misli namenim samemu sistemu zaščite, reševanja in pomoči v občini Kamnik, ki ga sestavljajo številni deležnik, med katerimi ste gotovo eden najpomembnejših členov prav gasilke in gasilci PGD Kamnik-osrednje gasilske enote širšega pomena, poleg seveda 12 drugih kamniških prostovoljnih društev Šmarca, Tunjice, Gozd, Sela pri Kamniku, Šmartno v Tuhinju, Zgornji Tuhinj, Špitalič, Motnik, Duplica, Nevlje, Srednja vas in Kamniška Bistrica. Medse ste danes povabili tudi prijatelje in vaše sorodne organizacije, zato naj na tem mestu omenim tudi njih. V številnih intervencijah sodelujete tako s policijo, gorsko reševalno službo, zdravstvenim domom, reševalci z reševalnimi psi, jamarsko reševalno službo in drugimi sorodnimi organizacijami.«

»Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je v občini Kamnik organiziran v skladu s predpisi. Vse oblike varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temeljijo in se izvajajo v skladu z načeli mednarodnega humanitarnega prava in mednarodnega prava o varstvu ljudi, živali, kulturne dediščine in okolja pred škodljivimi vplivi naravnih in drugih nesreč ter sprejetimi mednarodnimi obveznostmi. Poveljnik Občinskega štaba civilne zaščite mag. Matjaž Srša in njegova namestnica Brigita Vavpetič odgovorno opravljata svoje delo in vem, da dobro sodelujeta z vsemi deležniki, vključenimi v sistem, zato naj se na tem mestu tudi njima iskreno zahvalim za tvorno sodelovanje in za vodenje sistema civilne zaščite v naši občini. Gasilstvo predstavlja enega pomembnejših členov v verigi organizacij in društev, ki delujejo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči, katerega vidnejši in dolgoletni poveljnik, ki ga danes žal ni več med nami, je bil tudi Vladimir Egidij Šerbel. Tako kot vas gasilke in gasilci, so tudi njega vodile vrednote časti, načelnosti, tovarištva in moči dejanj. Dejanj, ki so osnovale današnji sistem zaščite, reševanja in pomoči, saj danes sistem deluje na podlagi njegovih bogatih več kot 30-letnih izkušenj, s prevzemom temeljev nekdanjega poveljnika Šerbela, pa sistem še nadgrajujemo.«

»Kako ste se razvijali in kaj vse so za gasilstvo in razvoj le-tega naredili vaši predhodniki, je pred mano povedal že vaš predsednik Jože Oblak, zato mi dovolite, da k temu dodam tudi jaz svoje misli. Delo preteklih generacij je bila dobra osnova za vaše delo in usposobljenost, ki pa se je skozi čas moderniziralo in postalo drugačno. Razvoj gasilstva na Kamniškem je plod natančno določenih nalog, dobrega vodenja in požrtvovalnega dela gasilk ter gasilcev preteklih generacij. Z izobraževanji, s sodobnim voznim parkom in s pomembnimi izkušnjami sedanje generacije, pa ste kos številnim intervencijam. Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik danes uporablja sodoben in moderen vozni park, opremo ter orodišče. Pred 40 leti, ko ste se vselili v nov gasilski dom, ste imeli le štiri vozila, v društvu pa je bilo konec leta 2021 skupaj že kar 14 gasilskih vozil. V sredini februarja 2021 je društvo prevzelo v vozni park še sodobno orodno vozilo za nevarne snovi z oznako OVNS. Vozilo je opremljeno za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi in je dodatno opremljeno z opremo za posredovanje ob masovnih in drugih večjih nesrečah. V mesecu novembru 2021 pa ste vozni park posodobili še z novim večnamenskim vozilom z oznako VGV. Današnje stanje in razvitost gasilstva, sodobnost opreme ter znanje z visoko strokovno usposobljenostjo operativnega kadra PGD Kamnik, si lahko štejemo v čast. Svoje vsakoletno obsežno delo in izvedene naloge gasilke in gasilci zapišete v letnem biltenu, ki je pomemben dokument časa in pomemben pisni vir delovanja vašega društva na operativnem in organizacijskem področju.«

»Tudi Občina Kamnik finančno podpira javno gasilsko službo, ki je vključena v Gasilsko zvezo Kamnik. Ker je pomembno tudi to, v kakšnih prostorih delujete, naj nekaj besed namenim še temu področju. V lanskem letu smo v prizidku, ki ga je delno financirala Občina Kamnik, delno pa vaše društvo, uredili tudi štabno sobo Občinskega štaba Civilne zaščite Kamnik. Nove prostore ste uredili tudi za Gasilsko zvezo Kamnik ter nove društvene prostore, namenjene tudi podpori vodenja ob večjih intervencijah. Oprema štabne sobe Občinskega štaba Civilne zaščite je bila financirana v okviru evropskega projekta MUHA, v okviru katere smo prejeli novo strojno in programsko IT-opremo, s komunikacijskimi napravami ter s tehničnimi sredstvi za vodenje intervencij ob večjih naravnih in drugih nesrečah, pa bomo ob odzivu nanje skupaj lahko še bolj učinkoviti in še bolj uspešni. Kako pomembni so novi, dodatni prostori, se je pokazalo prav v času epidemije COVID-19, saj je Občinski štab Civilne zaščite v tem negotovem obdobju lahko delo opravljal še bolj učinkovito in nemoteno. Pri tem naj poudarim, da ste tudi gasilke in gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik aktivno sodelovali z Občinskim štabom Civilne zaščite in nudili pomembno logistično pomoč. Za to vam iskrena HVALA. Brez premisleka ste nam priskočili na pomoč, ko smo vas potrebovali. Prepričan sem, da vam bodo novi prostori omogočali lažje vodenje intervencij ob vseh večjih naravnih in drugih nesrečah, kot pa sem že dejal, tako kot je šel razvoj gasilstva naprej, se je sedaj z novimi prostori in novo opremo posodobil tudi sistem varstva pred požarom in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Občina Kamnik vsako leto prisluhne potrebam lokalne javne gasilske službe in finančno podpira investicijsko nabavo ter nabavo opreme za potrebe javne službe varstva pred naravnim nesrečami, ki se financirajo tudi iz sredstev civilne zaščite, in sicer za namen dela opreme gasilskih vozil ter opreme za komunikacijo in prvo pomoč. In tudi v prihodnje bomo s finančnimi sredstvi pomagali pri razvoju in ustrezni opremljenosti, da boste gasilke in gasilci lahko kakovostno opravljali svoje poslanstvo. V zadnjih štirih je Občina Kamnik naredila pomemben korak pri razvoj celotnega sistema varstva pred nesrečami. Povečali smo sredstva za delovanje lokalne gasilke službe, delno pa so bila povečana sredstva tudi za sistem zaščite, reševanja in pomoči.«

»Gasilke in gasilci PGD Kamnik ste tam, kjer vas potrebujemo, zato je skupek vseh dejavnikov še kako pomemben za uspešno izvedeno intervencijo. Niso dovolj le srčnost, predanost in pogum, mislim, da je pomembno tudi to, kdo vas vodi, zato naj se ob tej priložnosti še posebej zahvalim predsedniku društva tovarišu Jožetu Oblaku in poveljniku tovarišu Janezu Vavpetiču. Pomembna je sodobna oprema gasilcev, pomembno je znanje, ne nazadnje pomembna je tudi sreča, da se intervencija razplete v dobro vseh, a še bolj pomembno je tisto, kar gasilci nosite v srcu. Pogum, predanost in tovarištvo. Vi zmorete vse, zato še enkrat HVALA. Ker življenje gasilca in reševanje življenj ter premoženja ljudi zahteva poln angažma, pa naj se ob tej priložnosti zahvalim tudi vašim družinam, ki nemalokrat v skrbeh čakajo na to, da se vrnete nazaj v naročje toplega doma. Ob tej priložnosti vam izrekam še enkrat HVALA in vse najboljše ob 140. obletnici delovanja vašega društva. Vljudno pa vabim predsednika PGD Kamnik tovariša Jožeta Oblaka in poveljnika PGD Kamnik Janeza Vavpetiča, da se mi pridružita tukaj na odru, kjer jima v imenu Občine Kamnik predajam zahvalo Prostovoljnemu gasilskemu društvu Kamnik ob 140. obletnici delovanja. Iskrena HVALA vsem članicam in članom, ker požrtvovalno in s hrabrimi dejanji nesebično skrbite za dobrobit naših občank in občanov. Hvala, ker z vrednotami solidarnosti, požrtvovalnosti in tovarištva pomembno prispevate k razvoju, krepitvi, organiziranosti in delovanju gasilske službe na Kamniškem. Z gasilskim pozdravom »Na pomoč!«

Podeljena so bila društvena priznanja, priznanja in značke Gasilske zveze Kamnik ter tri odlikovanja Gasilske zveze Slovenije. S strani Gasilske zveze Slovenije je društvo prejelo zlato plaketo za 140 let delovanja, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je društvu podelila Plaketo Civilne zaščite za 140 let aktivnega delovanja. Predsednik in poveljnik sta se zahvalila organizacijam, društvom in posameznikom, s katerimi sodelujejo na številnih intervencijah.

Za udarne ritme je poskrbela Mestna godba Kamnik. Vodja veteranov Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik Tone Koželj je povedal avtorsko pesem o gasilcih in gasilstvu, ki je nastala prav za to priložnost. Prvo slovensko pevsko društvo LIRA Kamnik pod vodstvom dr. Andreja Missona, ki letos obeležuje tudi 140. obletnico delovanja, je slovesnosti dodalo posebno noto. Za preplet misli in besed je poskrbel Matic Maček.

Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik že 140 let rešuje življenja, domove, spomine in sanje. Z gasilskim pozdravom »Na pomoč!« iskrene čestitke ob 140. obletnici delovanja gasilke in gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik.

Besedilo in fotografije: Občina Kamnik

 

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve