Naslovnica / NOVICE / V Komunalnem podjetju Kamnik se poslavljamo od dinamičnega, lepega, za nas ‘jubilejnega’ leta 2021

V Komunalnem podjetju Kamnik se poslavljamo od dinamičnega, lepega, za nas ‘jubilejnega’ leta 2021

Čeprav se v Komunalnem podjetju Kamnik beseda ‘stop’ sliši le redkokdaj, se zdaj, ob zaključku leta spodobi na kratko ustaviti, globoko vdihniti in prešteti sadove, ki smo jih s skupnimi močmi pridelali v letu 2021.
Kot radi rečemo, da je dan za nas prekratek, je bilo prekratko tudi leto 2021. Minilo je hitro, v primerjavi s preteklim letom se zdi, da celo z manj pretresi, kar pa je zdaj že verjetno posledica izurjenosti, izkušenj in kilometrine, ki se jo je nabralo v teh nekaj letih. Gradbene ekipe, vodovodarji, elektro ekipa, ekipa kanalizacije, pogrebna ekipa, vzdrževalci in zaposleni na upravi smo zmogli, vsak po svojih najboljših zmožnostih, in odvisni drug od drugega, izpeljati še eno uspešno poslovno leto.

Da pa ne bomo naštevali vseh del, ki so jih naše ekipe uspele izvesti v preteklem letu, v nadaljevanju povzemamo le tista najbolj vidna, ki so zaznamovala preteklo leto. Pred naštevanjem, ki sledi, sprva omenimo ekipe vzdrževalcev , ki so tudi v letu 2021 nanizale vrsto nevidnih in vedno tako samoumevnih del in poskrbele, da je npr. iz pipe tekla pitna voda, da so bile cesto ustrezno pokrpane in prometno varne, da so bile urejene pešpoti in parki, da so bili izpraznjeni smetnjaki, da ni zatajil kanalizacijski sistem … da je obratovala tržnica. Prav tako ne pozabimo na našo zimsko službo, ki jo pred zaključkom sezone po vsej verjetnosti čaka še kar nekaj dela. Vsi ti in drugi, ki jih na tem mestu nismo omenili, so znali iz sebe iztisniti tisto nekaj, kar je na koncu dalo zadovoljstvo nam in uporabnikom, kar je dokaz, da delamo dobro in v pravi smeri.

V letu 2021 je bilo asfaltiranih več makadamskih cest v občini Kamnik. Asfaltno preobleko so dobile cesta Gozd, cesta Zavrh, Vinski Vrh, Zadnji Vrh, Mlaka, Kostanj in Cirkuše. S fekalno kanalizacijo smo opremili kraj Markovo. V Rudniku smo izvedli premostitveni most čez potok Rovščico. Enega večjih projektov leta 2021 predstavlja izvedba pešpoti ob Bistrici od Bišč do meje z občino Dol pri Ljubljani. Izgradnjo 1.200 m dolge sprehajalno-kolesarke steze smo dopolnili z izvedbo počivališč, zasaditvijo vegetacije in izvedbo premostitvenega objekta čez vodotok. Med ‘projekti usadov’ so se v letu 2021 zvrstile sanacija usada v betonu in kamnu Motnik-Bela, sanacija usada v betonu in kamnu Hrib ter sanacija usada v betonu in kamnu, izvedba pilotne stene, ureditev ceste in odvodnjavanja na območju Špitalič-Doline. Še en vidnejši projekt se je zgodil v Volčjem Potoku. V sklopu tega projekta je bil izveden 460 m dolg hodnik za pešce, zgrajen uporni zid, postavljena ograja, urejena javna razsvetljava in avtobusna postajališča.

Med opravljenimi deli ne smemo pozabiti na cestni priključek na regionalno cesto v Šmarci. Uredila sta se spodnji in zgornji ustroj ceste, cestna signalizacija, odvodnjavanje in javna razsvetljava.  V sklopu varne šolske poti smo izvedli projekt v Šmartnem. Dela so obsegala izvedbo pločnika in javne razsvetljave, izvedbo talne n vertikalne signalizacije, postavitev grbine za umirjanje prometa in postavitev elektro svetlobnih znakov. V vasi Podgorje smo na novo uredili meteorno kanalizacijo, vodovod, cesto ter javno razsvetljavo. Za konec omenimo še Žale, kjer smo izvedli fekalno kanalizacijo in kanalizacijsko črpališče, meteorno kanalizacijo, zgradili nov vodovod in cesto, oporni zid v kamnu in betonu ter postavili novo JVO ograjo.

Ob 60. obletnici Komunalnega podjetja Kamnik, ki je minila ob koncu letošnjega leta, smo se v podjetju spomnili pomena našega delovanja. Ob tem dogodku smo za uporabnike naših storitev, ter tudi vse ostale deležnike, ki so s pripadnostjo in zaupanjem prispevali k dolgoročnemu obstoju podjetja, pripravili predstavitveni video, ki pa le v grobem povzame naše delo. Z zavedanjem  pomena, da je za nadaljnji uspeh potrebna močna ekipa vedno gledamo naprej in se ne bojimo novih obletnic, občankam in občanom pa sporočamo, da se bomo s svojim delom še naprej trudili zadovoljevati vse tiste potrebe, da bo bivanje v Kamniku lepo in prijazno.

Naj bo leto 2022 polno radosti, uspeha in zadovoljstva vam želi
Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.