Naslovnica / NOVICE / Če bo Svet KS Podgorje zaradi ceste res odstopil, bodo razpisane predčasne volitve

Če bo Svet KS Podgorje zaradi ceste res odstopil, bodo razpisane predčasne volitve

Sveta Krajevne skupnosti Podgorje je županu Mateju Slaparju, v sredo, 29. januarja 2020, ob predaji podpisov peticije in odstopnih izjav članov, sicer nekoliko omilil zahteve po prenovi ceste skozi Podgorje, saj Podgorci nič več ne zahtevajo, da se že letos prenovi celotna trasa ceste skozi naselje, vseeno pa vztrajajo pri zahtevi, da se prenovi vsaj njen 600 metrski odsek. Občina Kamnik je v občinskem proračunu uspela najti nekaj dodatnih sredstev za obnovo omenjene ceste skozi vas Podgorje, tako da bo v letošnjem letu za prenovo namenila 100.000 evrov, kar pa vsekakor ne bo zadoščalo za izpolnitev zahtev članic in članov Sveta KS Podgorje, ki bodo svojo dokončno odločitev o svojem odstopu sprejeli ta vikend. V kolikor se bodo odločili, da odstopijo, pa to pomeni, da utegnejo tudi v KS Podgorje imeli predčasne volitve novega vodstva krajevne skupnosti.

Pred dnevi smo v prispevku  “Svet Krajevne skupnosti Podgorje zaradi dotrajane ceste zbira podpise, županu Slaparju pa grozi z odstopom” pisali o tem, da so svetnice in svetniki KS Podgorje, zaradi dotrajane ceste, ki vodi prek njihove vasi, županu Mateju Slaparju zagrozili s kolektivnim odstopom celotnega vodstva krajevne skupnosti, obenem pa s peticijo zbirali tudi podpise podpore svojih sokrajanov. Le-to so, skupaj s svojimi odstopnimi izjavami, minulo sredo že predali županu Slaparju, ki jih je ob tem seznalil, da bo Občina Kamnik za prenovo ceste skozi Podgorje v letošnjem letu namenila 100.000 evrov, kar je sicer 40.000 evrov več, kot je bilo sprva načrtovano, vseeno pa to ne bo niti najmanj zadostovalo za izpolnitev zahtev vodstva tamkajšnje krajevne skupnosti.

Občino Kamnik smo zato, v zvezi z prenovo ceste skozi vas Podgorje, zaprosili za pojasnila in informacije, na naša vprašanja pa prejeli zelo obširen in podroben odgovor, ki se glasi:

“V letu 2017 je občinska uprava izbranemu projektantu GradArhi Tadej Burger, s. p. naročila izdelavo projektne dokumentacije od križišča lokalne ceste št. 160011 Podgorje – Kamnik do stanovanjskega objekta Podgorje 47, in sicer v skupni dolžini 900 metrov, ki je bila v začetku leta 2018 tudi izdelana. Pred samo izdelavo projektne dokumentacije je bila v letu 2017 naročena odmera celotne trase LK št. 160511 Podgorje – Zbirna cesta, ki je v letu 2019 postala pravnomočna.

Prva faza je bila izvedena v letih 2018 in 2019 v skupni dolžini 270 metrov, in sicer od križišča lokalne ceste št. 160011 Podgorje – Kamnik do križišča v vasi Podgorje oziroma do transformatorske postaje (do stanovanjskega objekta Podgorje 15/c). Naslednja faza je predvidena od točke zaključka del v križišču pri transformatorski postaji do hišne številke Podgorje 47. Predvidena rekonstrukcija druge faze, v dolžini 630 metrov od križišča (hišna številka Podgorje 15/c) do hišne številke Podgorje 47, je po projektantski oceni predvidena v višini 427.000 evrov z DDV, od tega znaša investicija ureditve meteorne kanalizacije približno 82.000 evrov.

V projektnih pogojih Komunalnega podjetja Kamnik, d. o. o. so bili dani pogoji, da je hkrati z izvedbo nujna tudi zamenjava dotrajanega vodovoda v dolžini 630 metrov, kar se ocenjuje na 87.840 evrov, ter izgradnja cestne razsvetljave, ki je ocenjena na 39.000 evrov z DDV. Skupna ocena investicije po projektantskih ocenah tako znaša 553.840 evrov z DDV, pri tem je potrebno upoštevati še 10 odstotkov nepredvidenih del, kar znaša 45.396 evrov. Skupaj se tako investicija ocenjuje na 599.236 evrov z DDV (pri izvedbi vodovoda se DDV ne upošteva). Eden izmed še nerešenih izzivov na predmetni trasi predstavlja tudi usklajevanje z nekaterimi lastniki zemljišč, s katerimi moramo še urediti pogodbena razmerja. S slednjimi si bo Občina Kamnik prizadevala najti skupni jezik in predpogodbe pridobiti pred začetkom izvedbe del.

V nadaljevanju rekonstrukcije LK št. 160511 Podgorje – Zbirna cesta je potrebno rekonstruirati še 1.760 metrov dolg odsek ceste od stanovanjskega objekta Podgorje 47 do krožišča regionalne ceste, kar se ocenjuje na vrednost približno 1.050.000 evrov brez DDV, ob tem se ravno tako upošteva še 10 odstotkov nepredvidenih del v vrednosti 105.000,00 evrov, kar skupaj znaša po projektantski oceni 1.409.100,00 evrov z DDV. Dejstvo je torej, da izvedba rekonstrukcije celotne trase zaradi pomanjkanja finančnih sredstev in tudi zaradi pomanjkanja soglasij lastnikov zemljišč, v letu 2020 enostavno ni izvedljiva, vsekakor pa si bo občinska uprava prizadevala, da bo sredstva za ta namen v skladu z zakonskimi, finančnimi in dejanskimi možnostmi predlagala tudi v naslednjih proračunih.

V sredo, 29. januarja 2020, je župan na željo predsednika Krajevne skupnosti Podgorje Borisa Mikuša sprejel predstavnike Sveta Krajevne skupnosti Podgorje, ki so mu predali podpise peticije za takojšnjo rekonstrukcijo vaške ceste, v kateri so navedli sledeče: »Člani sveta Krajevne skupnosti Podgorje vas vljudno vabimo, da prispevati svoj podpis. Z vašim podpisom nam boste izrazili podporo pri naši večkratni zahtevi, naslovljeni na Občino Kamnik, da v najkrajšem možnem času (in ne tekom več let) izvede rekonstrukcijo uničene vaške ceste v njeni celotni dolžini.«

Kot ste že navedli v vašem elektronskem sporočilu, so predstavniki omenjenega Sveta 12. decembra 2019 županu poslali odstopno izjavo, v kateri so zapisali, da v primeru, da se cesta skozi vas Podgorje v celoti ne rekonstruira do konca leta 2020, s 1. februarjem 2020 nepreklicno odstopajo. Na omenjenem sredinem sestanku so podali nov predlog, in sicer ta, da se cesta rekonstruira do hišne številke Podgorje 49 (trasa v dolžini približno 600 metrov), ob tem pa poudarili, da so dobili tudi ustno zagotovilo enega od lastnikov zemljišč, ki še ni podpisal predpogodbe na tej trasi, da jo je tudi pripravljen podpisati.

Od župana do petka, 31. januarja 2020, želijo pisno zagotovilo, da se bo omenjana trasa (torej približno 600 metrov dolga trasa in ne celotna trasa, kot so navajali v odstopni izjavi) uredila v tem letu, v nasprotnem primeru bo Svet Krajevne skupnosti Podgorje odstopil.

Pri tem je potrebno poudariti, da imamo v občini Kamnik poleg Krajevne skupnosti Podgorje še 21 krajevnih skupnosti, ki ravno tako čakajo na nujno potrebne investicije v cestno in drugo infrastrukturo (v prilogi vam posredujemo tabelo odsekov poškodovanih cest v občini Kamnik).

Povezava: TABELA ODSEKOV POŠKODOVANIH CEST (PDF dokument)

Tabela odsekov poškodovanih cest v občini Kamnik

V skladu s tabelo odsekov poškodovanih cest, ki je bil v letošnjem letu še dopolnjen s strani Svetov krajevnih skupnosti, bomo ceste, med katerimi je tudi cesta skozi vas Podgorje, sanirali v okviru finančnih zmogljivosti in prihodnjih proračunov, ki jih sprejema Občinski svet Občine Kamnik. Naredili bomo vse, da do realizacije rekonstrukcije tako imenovane vaške ceste pridemo čim prej.

V petek, 31. januarja 2020, smo predsedniku Krajevne skupnosti Podgorje, gospodu Borisu Mikušu posredovali odgovor Občine Kamnik, ki je sledeč:

»Občina Kamnik bo v letu 2020 iz proračuna zagotovila 100.000,00 evrov za izgradnjo ceste in pripadajoče komunalne infrastrukture skozi vas Podgorje. Poudariti je treba, da so finančna sredstva Občine Kamnik omejena, potrebe vseh 22 krajevnih skupnosti pa močno presegajo finančne zmožnosti Občine Kamnik, zato si bomo prizadevali, da nadaljevanje te investicije uvrstimo v enega izmed naslednjih proračunov.

Posebej pa velja poudariti, da si Občina Kamnik prizadeva za enakomeren razvoj celotne občine in vseh njenih 22 krajevnih skupnosti. Razpisna dokumentacija za izbor izvajalca del, ki bo objavljena na Portalu javnih naročil, je v pripravi. Popis del za izvedbo sanacije ceste in pripadajoče komunalne infrastrukture, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, bo zajemal odsek v dolžini 600 metrov.

Po končani objavi razpisa na Portalu javnih naročil bodo sledila pogajanja s ponudniki. Ocenjujemo, da bi z uspešno izvedenim postopkom javnih naročil lahko zaključili v maju, tako bi se gradnja lahko pričela konec meseca maja, če ne bo podanih pritožb na postopek.«

Sicer pa naj ob vsem tem še vseeno povemo, da se z vso odgovornostjo zavedamo, da omenjena investicija čaka na izvedbo že 15 let in jo je potrebno v prihodnje realizirati, a je Občina Kamnik vendarle od leta 2015 do leta 2018 namenila kar nekaj sredstev investicijam na področju Krajevne skupnosti Podgorje. V celoti je namreč financirala »Rekonstrukcijo lokalne ceste št. 160011 Podgorje–Kamnik«, ki se je izvajala v treh fazah. Končna skupna vrednost (vse tri faze), z izdelano projektno dokumentacijo in z odkupi zemljišč I. in II. faze, je znašala 876.366,68 evrov, in sicer:

  • I. faza: od krožišča do uvoza za tehnične preglede končna vrednost 271.575,60 evrov,
  • II. faza: od uvoza tehničnih predogledov do gostilne Slavke končna vrednost 313.485,00 evrov,
  • III. faza: od LK Podgorje-Zbirna cesta (skozi vas) do nivojskega prehoda končna vrednost 263.301,00 evrov.

V mesecu septembru 2015 se je začelo z gradbenimi deli »Rekonstrukcija LC št. 160011 Podgorje–Kamnik, I. faza od krožišča Podgorje do uvoza za tehnične preglede.« Dela v dolžini 530 metrov so obsegala zamenjavo spodnjega ustroja v debelini 90 centimetrov, vgradnjo kamnitega materiala za sloj kamnite grede, vgradnjo tamponske plasti, izdelavo drenažne kanalizacije, ureditev odvodnjavanja, vgradnjo granitnih robnikov za pločnik, izgradnjo pločnika v dolžini 610 metrov, izgradnjo avtobusnih postajališč, vgradnjo nosilne asfaltne plasti ceste, vgradnjo talnih led luči na prehodu za pešce med avtobusnima postajališčema, planiranje in humiziranje, postavitev javne razsvetljave in vgraditev zaključne obrabne plasti vozišča. Sredstva so se porabila še za strokovno-tehnični nadzor ter izdelavo varnostnega načrta in koordinacijo. Končna vrednost investicije je znašala 271.575,60 evrov. V začetku meseca septembra 2017 je Občina Kamnik zaključila z gradbenimi deli »Rekonstrukcija LC št. 160011 Podgorje–Kamnik, II. faza od tehničnih pregledov do Gostilne pri Slavki«. Dela v dolžini 850 metrov so obsegala menjavo voziščne konstrukcije, vgradnjo kamnitega materiala za sloj kamnite grede, vgradnjo tamponske plasti, vgradnjo kabelske kanalizacije, izdelavo drenažne kanalizacije, izgradnjo ponikovalnice, izvedbo ukrepa za umirjanje prometa, ureditev odvodnjavanja, izgradnjo pločnika v delu ukrepa za umirjanje prometa, vgradnjo nevezane nosilne asfaltne plasti, planiranje in humiziranje, postavitev javne razsvetljave in vgraditev zgornje obrabne plasti ter asfaltiranje bankin v širini 1 metra. Dodatno se je izvedla še vgradnja in priključek kabelske kanalizacije. Vrednost investicije z vključenim davkom na dodano vrednost je znašala 313.485,00 evrov. V začetku meseca oktobra 2018 pa so se končala gradbena dela v dolžini 455 metrov III. faze, ki so obsegala zamenjavo voziščne konstrukcije, vgradnjo kamnitega materiala za sloj kamnite grede, vgradnjo tamponske plasti, vgradnjo kabelske kanalizacije in izdelavo jaškov, izdelavo drenažne kanalizacije, izgradnjo ponikovalnic, zaščito TK in CATV vodov, izvedbo ukrepa za umirjanje prometa, ureditev odvodnjavanja, obnovo pločnika, vgradnjo nevezane nosilne asfaltne plasti, planiranje in humiziranje, postavitev javne razsvetljave, asfaltiranje, označbo na vozišču in postavitev vertikalne signalizacije. Dela je v celoti financirala Občina Kamnik, vrednost pa je znašala 263.301,00 evrov. Odkup zemljišč v tretji fazi še ni mogel biti opravljen, saj s strani Geodetske uprave RS še nismo prejeli geodetske odločbe o predmetni zadevi.”

Dokončna odločitev o odstopu Sveta KS Podgorje bo sprejeta ta vikend

Glede na to, da Občina Kamnik zahtev vodstva KS Podgorje v letošnjem letu zagotovo ne bo mogla izpolniti, smo poklicali Borisa Mikuša tega vprašali, če namerava vodstvo KS vseeno vztrajati pri svojih zahtevah s katerimi pogojujejo tudi kolektivni odstop vodstva KS Podgorje. Boris Mikuš nam je v telefonskem pogovoru dejal, da članice in člani Sveta KS Podgorje svoje dokončne odločitve o odstopu še niso sprejeli, jo bodo pa zagotovo sprejeli ta vikend, o svoji odločitvi pa bodo seznanili tudi javnost.

Če bo vodstvo KS Podgorje dejansko odstopilo, pa bi to pomenilo, da bi bilo potrebno v omenjeni krajevni skupnosti, kot to predvideva Zakonon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), razpisati predčasne voitve. Zakon namreč določa, da je v primeru sočasnega odstopa večine članov Sveta krajevne skupnosti, potrebno izvesti predčasne volitve v Svet Krajevne skupnosti, ki jih razpiše Občinska volilna komisija.