Naslovnica / NOVICE / Kaj so na Občini Kamnik počeli v preteklem tednu

Kaj so na Občini Kamnik počeli v preteklem tednu

Tednik Občine Kamnik – 10.11.2014

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, vodooskrba v Občini Kamnik

ODSEK 2: vodovod DN 200

V preteklem tednu je izvajalec, Komunalno podjetje Kamnik d. d., nadaljeval z izgradnjo vodovoda DN 200 na Kovinarski ulici. Predvidena dolžina trase znaša 145 metrov. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Promet bo zaradi del moten. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje.

ODSEK 3: vodovod Duplica – Volčji Potok (I. faza)

V preteklem tednu je izvajalec, Komunalno podjetje Kamnik d. d., končal z asfaltiranjem na odseku od doma Krajevne skupnosti Volčji Potok do trgovine Arboretum. Dolžina izvedenega asfaltiranja znaša približno 1,3 kilometra. V tem tednu sledi zaključek del s povrnitvijo bankin v prvotno stanje.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje in ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek Kamnik – Košiše (od železnice do vrha klanca)

V preteklem tednu je izvajalec, SGP Graditelj d.d., nadaljeval s pripravo podlage za asfaltiranje na Tunjiški cesti. Priprava podlage obsega zamenjavo zgornjega ustroja, rušenje obstoječih LTŽ pokrovov z znižanjem AB cevi ter montažo novih LTŽ pokrovov s prstanom in novim AB vencem, rušenjem cestnih kap, LTŽ rešetkin montažo novih na ustrezno višino. Robniki so zamenjani na celotni dolžini do vrha klanca. Zgornji ustroj ceste je pripravljen na 90 odstotkov trase do vrha klanca. V tem tednu je predvideno nadaljevanje priprave podlage za asfaltiranje in izvedba asfaltiranja v primeru ugodnega vremena.

Odsek Košiše (»Kurja dolina«)

Prav tako je z deli nadaljevala druga ekipa iz naselja Košiše proti Kamniku. Dela na opornem zidu so končana. Prav tako je na spodnjem delu doline končana zacevitev jarka do Č2, ki je bil deloma že zacevljen z betonskimi cevmi DN 100. Potrebno je dokončati še jaške za odvodnjavanje površinske vode. Končana je izdelava drenaže DN 150 na vrhu klanca. Tlačni vod (TM-tlačni) od črpališča Č2 do vrha klanca je položen. Trenutno se izvajajo dela:

 • na stranskem kanalu (TM1-1), ki poteka do objektov za opornem zidu,
 • izgradnja vodovoda DN 150 od vrha klanca navzdol proti Tunjicam,
 • izgradnja meteorne kanalizacije ceste z izgradnjo cestnih požiralnikov in rešetk od vrha klanca navzdol proti Tunjicam,
 • izgradnja kabelske kanalizacije za javno razsvetljavo, kar vključuje vsa gradbena dela (cevi, jaški,…) brez svetilk in kablov.

 V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Zaradi del je predvidena popolna zapora Tunjiške ceste. V času zapore bo urejen OBVOZ preko Košiš v smeri Kamnika ter OBVOZ preko Stolnika v smeri Tunjic.

Občanke in občane ter stanovalce znotraj zapore prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo. Ker se dela izvajajo tudi ob sobotah med 7. in 13. uro vas prosimo, da za nemoteno potekanje del upoštevate prometno signalizacijo.

Občankam in občanom ob trasi izgradnje in ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Bistričica

Gorenjska gradbena družba d. d. je nadaljevala z deli na kanalu G14, ki poteka do objektov Bistričica 31 do 32. Prav tako je začela s pripravo podlage za asfaltiranje na že končanih kanalih. V sredini tedna je bilo izvedeno asfaltiranje na stranskem kanalu G53, ki poteka do objektov Županje Njive 4b do 4d. Prav tako je pripravljena podlaga za asfaltiranje od mosta do mosta v Bistričici. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del (priprava podlage za asfaltiranje) in izvedba asfaltiranja v primeru ugodnega vremena.

Zagorica nad Kamnikom

Izvajalec, Gorenjska gradbena družba d.d., je nadaljeval s pripravo podlage za asfaltiranje na že končanih kanalih v naselju Zagorica nad Kamnikom. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del in izvedba asfaltiranja v primeru ugodnega vremena. Prav tako izvajalec predvideva nadaljevanje del na kanalu G11.

Zgornje Stranje

Izvajalec je nadaljeval z deli na kanalu G4, ki poteka do objektov Zgornje Stranje 39-46. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del na tem kanalu.

Županje Njive

Izvajalec, Gorenjska gradbena družba d.d., je končal z deli na kanalu G13-3, ki poteka do objekta na naslovu Županje Njive 21, zato je nadaljeval z deli na kanalu G13. Gre za 4. fazo, kjer je za čas gradnje med 7. in 17. uro organizirano parkirišče.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje in ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Zapore vseh javnih površin zaradi izgradnje kanalizacijske in vodovodne infrastrukture so objavljene tudi v rubriki OBVESTILA.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

Izvajalec, SGP Pomgrad d.d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d.d., Ljubljana, nadaljuje z deli v skladu s terminskim planom.

Ureditev javne poti 660134 Podgorje

V preteklem tednu je izbrani izvajalec asfaltiral javno pot 660134 Podgorje-cerkev-vodni zbiralnik v skupni dolžini 140 metrov, hkrati pa se je vgradila meteorna kanalizacija. Na tem območju je namreč zaledna voda večkrat poškodovala omenjeno javno pot. Izvajalec bo v prihodnjem tednu uredil še bankine, očistil fekalno in meteorno kanalizacijo ter uredil zemljišča ob trasi.

Zaključek gradnje poslovnega objekta na pokopališču v Zgornjem Tuhinju

V Zgornjem Tuhinju je izvajalec Alfa Natura d.o.o. zaključil z izgradnjo poslovilnega objekta na pokopališču. V tem tednu bodo odpravljene še manjše ugotovljene pomanjkljivosti in opravljena bo primopredaja. Nato sledi vloga za tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Ministrstvo za javno upravo je sprožilo pobudo in v sodelovanju s pristojnimi institucijami (Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije) sklenilo dogovor, da bodo v bodoče prijave upokojencev na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) potekale vsakodnevno in ne enkrat na teden, kot je bila praksa doslej. Namen pobude je bil preprečiti neljube zamike pri prijavah, posledica katerih, je bilo nekajdnevno neurejeno zdravstveno zavarovanje in iz tega izhajajoče težave.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Vsem vlagateljem, ki so se prijavili na javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik, so bili posredovani sklepi o dodelitvi sredstev in pozivi za podpis pogodb o sofinanciranju. Na letošnji javni razpis je prispelo 109 vlog, od tega 102 vlogi za sofinanciranje naložb v primarno kmetijsko proizvodnjo in 7 vlog za šolanje v srednješolskih kmetijskih programih. Razpoložljiva sredstva, v skupni višini 94.400 evrov, so bila v celoti razdeljena, upravičenci pa bodo sredstva dobili po podpisu pogodb in predložitvi zahtevkov za izplačilo.

Skladno s Pravilnikom o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Kamnik, gostinski obrati lahko brez soglasja lokalne skupnosti obratujejo dlje, kot traja obratovalni čas na dan pred prazniki in dela prostimi dnevi, določenimi z zakonom ter enkrat ob martinovanju, in sicer:

 • restavracije, gostilne, kavarne in kmetije do 5. ure naslednjega dne;
 • slaščičarne, okrepčevalnice, bari, bistroji, vinotoči in osmice do 2. ure naslednjega dne, oziroma do 5. ure naslednjega dne, če se nahajajo na območju, kjer z veljavnimi prostorskimi akti Občine Kamnik ni dopustna stanovanjska gradnja;
 • gostinski obrati, ki se nahajajo v eno- ali dvostanovanjskih stavbah do 2. ure naslednjega dne;
 • gostinski obrati v večstanovanjskih stavbah do 24. ure.

Aktivnosti Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance so bile poleg rednih nalog – finančno računovodskih opravil, usmerjene v pripravo predloga proračuna za leto 2015 in 2016. V zvezi s pripravo občinskih proračunov za prihodnje leto je v okviru Skupnosti občin Slovenije potekal posvet,  na katerem so bila izpostavljena izhodišča za pripravo proračunov ter najpogostejše napake pri pripravi občinskih proračunov.

Oddelek za družbene dejavnosti

Pridobili smo projektno nalogo za ureditev ploščadi pri Podružnični šoli Mekinje. Trenutno smo v fazi pridobivanja ponudb za izvedbo gradbenih del in opreme ploščadi šole.

S strokovno delavko Centra za socialno delo Kamnik Vando Mačkovšek je bil opravljen ogled samskih sob, kjer prebivajo kamniški brezdomci. Sobe, kjer prebivajo brezdomci, so zgledno urejene, le prostor, kjer se nahaja kopalnica in sanitarije je v slabem stanju. Lastnici objekta bo s strani Občine poslan dopis k pozivu ureditve tega prostora. Občina Kamnik trenutno plačuje nastanitev v Kamrici za tri brezdomce, polovico stroškov pa krije tudi eni brezdomki v Penzionu Špenko.

V enoti Tinkara je Vrtec Antona Medveda Kamnik začel z gradnjo senzorne sobe in ustvarjalne delavnice. V preteklem tednu so izvajalci izvedli rušitvena dela. Pričela so se obrtniška dela, ki se bodo nadaljevala s postavitvijo predelnih sten in s prestavitvijo strojnih instalacij. Prva faza izgradnje bo predvidoma zaključena do konca meseca novembra.

V enoti Kamenček so v Vrtcu Antona Medveda Kamnik že pred časom opazili, da na neznanem mestu v tlakih pušča voda. Graditelj objekta, podjetje Jelovica, je na ogled situacije poslal svoje predstavnike. Tlačni test na vodovodni instalaciji dne 25. 10. 2014 je pokazal, da puščanje vodovoda obstaja. V naslednjih dneh vrtec od izvajalca pričakuje posredovane rešitve za uspešen zaključek sanacije težav z vodovodnim omrežjem.

V enoti Rožle je Vrtec Antona Medveda Kamnik pričel s pripravljalnimi deli za sanacijo ravne strehe nad garažo. Zaradi opaženega zamakanja na stropu bo izvedena zamenjava hidroizolacije strehe. Po končani zamenjavi hidroizolacije se bo na strehi garaže ponovno izdelal čutni vrtiček.

V preteklih dneh je Vrtec Antona Medveda Kamnik v vseh enotah pričel z ogrevanjem in s tem otvoril kurilno sezono. V enoti Rožle je bil zamenjan dobavitelj toplotne energije. Nov dobavitelj, podjetje Petrol, je namestil nove čitalce porabe in senzor zunanje temperature. S tem se prilagaja moč ogrevanja glede na zunanjo temperaturo.

Občina Kamnik je za sofinanciranje sakralnih objektov v proračunu 2014 zagotovila  sredstva v višini 14.000 evrov, ki so namenjena sofinanciranju obnove sakralnih objektov, nepremične in premične kulturne dediščine. Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2014 je bil objavljen javni razpis, v katerem so bili opredeljeni pogoji. Namen in cilj javnega razpisa sofinanciranja sakralnih objektov je bila izvedba obnovitvenih in vzdrževalnih del ter izvedba konservatorsko-restavracijskih posegov. Upravičenci so morali k vlogi za sofinanciranje sakralnih objektov obvezno priložiti kulturno varstvene pogoje s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Na javni razpis so prispele 3 vloge, in sicer Župnija Šmartno v Tuhinju – sofinanciranje sanacije sten in restavriranje svečnikov v cerkvi sv. Martina v Šmartnem v Tuhinju, Župnija Zgornji Tuhinj – sofinanciranje obnove orgelske omarein Župnija Mekinje – za  sofinanciranje obnove fasade na južni strani cerkvene ladje do zvonika. Z vsemi so bile podpisane pogodbe o sofinanciranju. Prav tako so vse tri župnije že zaključile s svojimi deli in na podlagi dostavljenih vseh potrebnih poročil in dokazil tudi prejele sredstva, ki so jim bila po pogodbi dodeljena.

V mesecu novembru bo v prostorih Občine Kamnik gostovala potujoča razstava o izumitelju fotografije na steklo Janezu Puharju z naslovom »Potujoča razstava Od Kranja do Dovjega ob 200 – letnici rojstva Janeza Puharja«. Razstava že od januarja uspešno in odmevno potuje po sledeh Puharjeve življenjske poti, od Kranja, Ljubljane in naprej, 11. postaja bo Kamnik. Razstava bo pregled izumiteljevega življenja, talentov in dosežkov ter njegove dediščine in potuje po sledeh njegove življenjske poti Kranj – Ljubljana – Leskovec – Svibno – Metlika – Ljubno – Radovljica – Bled – Cerklje – Smlednik – Kamnik – Dovje. Častni pokrovitelj Puharjevega leta je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor- Uradna otvoritev v prostorih Občine Kamnik bo v sredo, 12. 11. 2014, ob 15.30 uri.

Medobčinski muzej Kamnik nadaljuje s svojimi programi, prireditvami na različnih lokacijah: Grad Zaprice, Spominska soba Rudolfa Maistra, Galerija Miha Maleš. Z razstavo z naslovom LIRIKA ČRTE (razstava šestih gorenjskih muzejev) gostujejo na Ministrstvu za kulturo, kjer je bila v sredo, 5. novembra 2014, tudi uradna otvoritev.

Prav tako Foto klub Kamnik nadaljuje s svojimi razstavami v Galeriji Doma kulture Kamnik. Razstava Klemna Skubica: »Boksar«  je na ogled od 5. novembra do 10. decembra 2014 v Galeriji Doma kulture Kamnik. Gre za vrhunsko serijo klasičnih, črno-belih fotografij, ki so nastale v okviru precej odmevnega projekta štirinajstih fotografov z naslovom Odtujenost. Razstava je bila prvič predstavljena leta 2013 na festivalu dokumentarne fotografije Fotopub v Novem mestu, leta 2014 pa še v razstavišču MOL v Ljubljani. Serija Boksar se tukaj predstavlja povsem samostojno in je v prvi vrsti izsek življenja uspešnega, profesionalnega boksarja.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo se na Oddelku za urejanje prostora intenzivno ukvarjali s postopkom priprave in sprejema Občinskega prostorskega načrta. Od posameznih nosilcev urejanja prostora smo do 7. 11. 2014 prejeli 23 pozitivnih končnih mnenj, 7 končnih mnenj od nosilcev urejanja prostora pa še usklajujemo. Na temo usklajevanja mnenj in priprava gradiv za usklajevanje Občinskega prostorskega načrta smo imeli v preteklem tednu sestanek z izdelovalcem Občinskega prostorskega načrta, družbo LOCUS d.o.o. iz Domžal. Zaradi številnih negativnih mnenj, predvsem s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje, je župan prosil za urgentni usklajevalni sestanek, ki smo se ga udeležili v preteklem tednu. Na sestanku nam je bilo s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje obrazloženo, da smo dobili negativno mnenje zaradi širitev območja poselitve na kmetijska zemljišča, ki je neskladna z Zakonom o kmetijskih zemljiščih. Pojasnjeno nam je bilo, da moramo dopolniti predlog z obrazložitvami in umakniti sporne predloge za širitev poselitvenega območja. Predmetno ministrstvo nam je pojasnilo tudi, da bodo zaradi velikega števila Občin, ki podajajo vlogo za podajo končnih mnenj, Občina Kamnik dobila končno mnenje v roku 3 mesecev po oddaji končnega gradiva.

V preteklem tednu smo na Oddelku izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč in potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje in lokacijskih informacij za gradnjo. Udeležili smo se tudi več terenskih meritev za odmere ceste in pločnikov za pešce.

Tednik je pripravila Občina Kamnik.

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve